ORDIN nr. 224 din 14 septembrie 2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală
Având în vedere;
- prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,
În temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale deformare continuă pentru administraţia publică locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.La anexa nr. 4 la punctul 1, după a treia liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- seria D, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programului de formare specializată organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru obţinerea statutului de manager public (de tip T4)"
3.La anexa nr. 4, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Seria generică CRx va fi adaptabilă fiecărui centru:
- seria CRB, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (CRFCAPL) Bucureşti;
- seria CRCJ, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;
- seria CRIS, pentru CRFCAPL Iaşi;
- seria CRTM, pentru CRFCAPL Timişoara."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 131/2010)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 9 octombrie 2012