INSTRUCŢIUNI nr. 4 din 22 decembrie 2014 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006
În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 decembrie 2014,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:
Art. I
Instrucţiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare derivate, operatorul de piaţă prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:
.................................................
b) hotărârea organului statutar de admitere la tranzacţionare a instrumentelor financiare derivate şi de aprobare a elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;"
2.La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Înainte de începerea tranzacţionării unui instrument financiar derivat înregistrat la A.S.F., operatorul de piaţă va publica pe website-ul propriu următoarele:
a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 4, după caz;
b) data începerii tranzacţionării;
c) limita zilnică de variaţie admisă, dacă este cazul;
d) marja, dacă este cazul."
3.La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 4, precum şi, dacă este cazul, marja şi limita zilnică de variaţie admisă a unui instrument financiar derivat se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul operatorului de piaţă.
(2) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 4 pct. 7, precum şi modificarea pasului de tranzacţionare a limitei zilnice de variaţie admisă, a nivelului marjei, precum şi a orarului de tranzacţionare intră în vigoare cel mai devreme la 24 de ore după publicarea acestora pe website-ul operatorului de piaţă.
(3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures şi ale contractelor cu opţiuni prevăzute la art. 4 pct. 4, 6 şi 9-19 se aplică contractelor care se iniţiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul operatorului de piaţă."
4.La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), operatorul de piaţă prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:
.................................................
b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., cu excepţia radierii pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), caz în care radierea nu va fi supusă tarifării."
5.Articolul 7 se abrogă.
Art. II
Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 946 din data de 23 decembrie 2014