ORDIN nr. 1501 din 20 decembrie 2013 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
În baza prevederilor art. 12 alin. (13) lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 119.334 din 20 decembrie 2013 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte procedurile pentru efectuarea controalelor fitosanitare în cadrul importului, circulaţiei intracomunitare şi exportului plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte conexe.
Art. 2
În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele înţelesuri:
a)circulaţie intracomunitară - schimburile comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate pe teritoriul Uniunii Europene între statele membre;
b)import - totalitatea operaţiunilor prin care se introduc pe teritoriul României/Uniunii Europene plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c)export - expedierea plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte de pe teritoriul României/Uniunii Europene către ţările terţe.
Art. 3: Obligaţiile părţilor privind importul
(1)Operatorii economici sunt obligaţi:
a)să comunice inspectoratului de carantină fitosanitară vamală din punctul de trecere a frontierei prin care urmează să se realizeze importul, cu 24 de ore înainte, sosirea transportului în vederea facilitării controlului fitosanitar vamal;
b)să achite tarifele fitosanitare stabilite pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate şi fitosanitare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
c)să comunice unităţii fitosanitare pe a cărei rază teritorială se află depozitul sau îşi are sediul, într-un interval de 24 de ore, sosirea transportului, atunci când plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu destinaţie finală România, au intrat pe teritoriul Uniunii Europene prin punctele de trecere ale altui stat membru.
(2)Inspectorii fitosanitari din cadrul inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală au următoarele obligaţii:
a)verifică dacă operatorul economic care importă plantele produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este înregistrat de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea;
b)realizează controlul documentar, de identitate şi fitosanitar al mărfurilor importate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, şi întocmesc Fişa de inspecţie fitosanitară la import, conform modelului şi instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 1;
c)transmit unităţii fitosanitare de destinaţie Fişa de inspecţie fitosanitară la import şi buletinul de analiză aferent, în cazul importurilor a căror însămânţare/plantare este interzisă până la primirea rezultatelor analizelor de laborator;
d)notifică Agenţia Naţională Fitosanitară, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 582/2007 privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe şi care prezintă un risc fitosanitar iminent;
e)încasează tarifele fitosanitare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3)Inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare:
a)înregistrează operatorii care importă şi comercializează plante, produse vegetale şi alte obiecte conform prevederilor legale în vigoare;
b)respectă recomandările de la punctul 28 "Observaţii" din Fişa de inspecţie fitosanitară la import transmisă de inspectoratele de carantină fitosanitară vamală.
Art. 4: Obligaţiile părţilor privind circulaţia intracomunitară
(1)Operatorii economici care derulează schimburi comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să comunice unităţii fitosanitare pe a cărei rază teritorială se află depozitul sau îşi au sediul sosirea mărfii în depozitul de la destinaţie, înainte de punerea pe piaţă a acestora.
(2)Inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare verifică prezenţa paşaportului fitosanitar, conformitatea mărfii cu exigenţele fitosanitare, prelevează probe pentru verificarea modului în care sunt respectate exigenţele fitosanitare, iar, în cazul neconformităţilor, notifică Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform legislaţiei fitosanitare în vigoare.
Art. 5
Procedura de prelevare a probelor în cazul inspecţiei la import şi circulaţiei intracomunitare este stabilită în anexa nr. 2.
Art. 6
Operatorii economici care exportă plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt obligaţi:
a)să se informeze înainte de începerea derulării acestor operaţiuni asupra exigenţelor fitosanitare impuse prin legislaţia în vigoare de către Organizaţia Naţională de Protecţia Plantelor din ţara de destinaţie;
b)să solicite în scris unităţii fitosanitare în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea efectuarea controlului fitosanitar în vederea eliberării certificatului fitosanitar, în cazul în care organizaţia naţională de protecţia plantelor din ţara de destinaţie solicită un certificat fitosanitar care să ateste că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte ce urmează să fie exportate respectă exigenţele fitosanitare impuse de legislaţia în vigoare.
Art. 7
Orice încălcare a prevederilor fitosanitare la import/export/ circulaţie intracomunitară constituie contravenţie şi se sancţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Agenţia Naţională Fitosanitară, Laboratorul Central Fitosanitar, unităţile fitosanitare şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9
Prelevările de probe la import/export/circulaţie intracomunitară vor fi efectuate în conformitate cu instrucţiunile elaborate de Laboratorul Central Fitosanitar, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 11
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2008, cu modificările ulterioare.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Fişă de inspecţie fitosanitară la import (FIFI)
- Model -
(1)_

CADRU LEGISLATIV:

1. EXPORTATOR:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Fişă de Inspecţie Fitosanitară la Import

FI

3 - Cod FI

ICFV

Data:

4 - Cod FI

UF

Data:

2. IMPORTATOR:

5 - Biroul vamal:

6 - Biroul vamal:

7 - Origine:

8 - Expedierea mărfii

9 - CF nr: ................ Eliberat de: ......... la data de .............

10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/aerian, nr. container; nr. auto, etc.):

11 - DECLARANT VAMAL/ REPREZENTANT FIRMA

Subsemnatul, ............................, solicit inspecţia plantelor şi a produselor vegetale menţionate în certificatul fitosanitar şi mă angajez să respect prevederile legislaţiei fitosanitare în vigoare

LOCUL ................................, data ...................................... Semnătura:

12 - CONTROL DOCUMENTAR

Locul: ............ Data .......

Nume, semnătură, stampilă:.

13 - CONTROL DE IDENTITATE

Locul: .......... Data: .......

Nume, semnătură, ştampilă:

14 - CONTROL FITOSANITAR

Locul: .......... Data:..........

Nume, semnătură, ştampilă:

15 - Marca, numărul şi natura coletelor

16 - Natura plantelor şi a produselor vegetale (inclusiv denumirea botanică a plantelor şi a produselor vegetale)

17
Cod tarifar vamal

18
Cantitate

19
Examinare vizuală

20
Prelevare

21
Cantitatea prelevată

22
Decizie

23
Paşaport fitosanitar

Greutate netă (kg)

Nr. buc./ mc

Da

Cantitatea examinată vizual

Da

Nu

Liber import

Da

Nu

Da

Nu

              

24 - Control la un punct de interior: |_| Da |_| Nu

28 - Observaţii:

25 - Denumirea punctului de interior:

29 - Nume, semnătură, dată, ştampilă

30 - Emis la:

Locul:

31 - Declarant vamal/Reprezentant firmă

Locul: ................. Data: ....................

26 - Informarea punctului de interior: |_| Da |_| Nu

27 - Notificare intercepţie:

|_| Da |_| Nu

(11)Anexă la Fişa de inspecţie fitosanitară la import (FIFI)

CADRU LEGISLATIV:

1. EXPORTATOR:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Anexă la Fişa de Inspecţie Fitosanitară la Import

FI

3 - Cod FI

ICFV

Data:

4-Cod FI

UF

Data:

2. IMPORTATOR:

5 - Biroul vamal:

6 - Biroul vamal:

7 - Origine:

8 - Expedierea mărfii

9 - CF nr: ................ Eliberat de: ......... la data de .............

10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/aerian, nr. container; nr. auto, etc.):

15 - Marca, numărul şi natura coletelor

16 - Natura plantelor şi a produselor vegetale (inclusiv denumirea botanică a plantelor şi a produselor vegetale)

17
Cod tarifar vamal

18
Cantitate

19
Examinare vizuală

20
Prelevare

21
Cantitatea prelevată

22
Decizie

23
Paşaport fitosanitar

Greutate netă (kg)

Nr. buc./ mc

Da

Cantitatea examinată vizual

Da

Nu

Liber import

Da

Nu

Da

Nu

              

28 - Observaţii

(2)INSTRUCŢIUNI privind modul de completare a Fişei de inspecţie fitosanitară la import (FIFI)
1.Exportator - se vor indica numele, adresa şi ţara exportatorului.
2.Importator - se vor indica numele, adresa, numărul de telefon, de fax şi numărul de înregistrare ale importatorului.
3.Cod FI (1) - se vor indica codul fişei de inspecţie fitosanitară la import, conform procedurii de codificare prevăzută mai jos, numele inspectoratului de carantină fitosanitară vamală şi denumirea punctului de lucru. Data completării fişei de inspecţie fitosanitară la import/data eliberării fişei de inspecţie fitosanitară la import, în funcţie de caz.
4.Cod FI (2) - se vor indica codul fişei de inspecţie fitosanitară la import, conform procedurii de codificare prevăzută mai jos, numele unităţii fitosanitare, denumirea punctului de lucru interior şi destinaţia.
Data eliberării Fişei de inspecţie fitosanitară la import.
5.Biroul vamal - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de intrare.
6.Biroul vamal - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de destinaţie interior.
7.Origine - se vor indica ţara de origine a mărfii şi originea reală a mărfii.
8.Expedierea mărfii - se va indica data expedierii mărfii.
9.CF Nr. - se vor indica seria şi numărul certificatului fitosanitar ce însoţeşte marfa şi data eliberării acestuia.
10.Identificarea transportului - se va specifica numărul de identificare al mijlocului de transport, după caz: CMR, scrisoare de transport fluvial/maritim/aerian, nr. container, nr. auto etc.
11.Declarant vamal/Reprezentant firmă - se va completa de către declarantul vamal sau de reprezentantul firmei din punctul de vămuire final, specificându-se numele, locul şi data.
12.Control documentar - se vor specifica locul şi data unde s-a efectuat controlul documentelor: certificat fitosanitar şi alte documente. Se vor completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.
13.Controlul de identitate constă în confruntarea informaţiilor din documente, certificatul fitosanitar şi identitatea fizică a produselor importate. Se vor specifica locul şi data unde s-a efectuat acest control. Se vor completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.
14.Controlul fitosanitar constă în inspecţia propriu-zisă a transportului în scopul depistării eventualelor organisme de carantină şi poate duce la prelevări de probe, conform instrucţiunilor. Se vor specifica locul şi data unde s-a efectuat acest control. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.
15.Marca, numărul şi natura coletelor - se vor indica marca/nr. coletului, de exemplu, marca ţării de origine sau a firmei exportatoare şi numărul şi natura coletelor, de exemplu, 15 pliculeţe.
16.Natura plantelor şi a produselor vegetale - se vor specifica tipul mărfii, denumirea botanică şi, după caz, ţara de origine a produsului, de exemplu, seminţe de tomate - Lycopersicon lycopersicum - Tolstoi - F1 - lot 4507 Ungaria.
17.Cod tarifar vamal - se va menţiona codul tarifar din declaraţia vamală sau din Codul vamal al României, care se poate solicita de la lucrătorii vamali.
18.Cantitatea - se vor menţiona greutatea netă şi/sau numărul de bucăţi, după caz, de exemplu, flori tăiate - 300 kg/2.000 de fire.
19.Examinarea vizuală - se va bifa prima rubrică, indicându-se cantitatea examinată vizual.
20.Prelevare - se va bifa menţiunea corespunzătoare, dacă inspecţia a făcut sau nu a făcut obiectul unei prelevări pentru analize de laborator.
21.Cantitatea prelevată - se va menţiona cantitatea prelevată pentru analize de laborator.
22.Decizie - această rubrică este completată numai atunci când inspecţia fitosanitară este finalizată şi înainte de încheierea declaraţiei vamale; se va bifa menţiunea corespunzătoare şi se va elibera paşaportul fitosanitar, dacă e cazul.
23.Paşaport fitosanitar - se va bifa menţiunea corespunzătoare.
24.Control la un punct de interior - se va bifa menţiunea corespunzătoare, de exemplu, un import la care s-a făcut cel puţin controlul documentar la punctul de intrare se va menţiona "DA", iar dacă vămuirea s-a făcut în frontieră se bifează "NU".
25.Denumirea punctului de interior - se va menţiona numele unităţii fitosanitare unde va avea loc finalizarea formalităţilor fitosanitare.
26.Informarea punctului de interior - se va bifa menţiunea corespunzătoare; în cazul nefinalizării inspecţiei în punctul de intrare, inspectorul fitosanitar trebuie să transmită prin fax fişa de inspecţie fitosanitară la import către punctul de interior şi să păstreze ataşat la copie confirmarea de trimitere a faxului.
27.Notificarea intercepţiei - se va bifa menţiunea corespunzătoare.
28.Observaţii - se vor menţiona orice alte informaţii pe care le consideraţi utile din punct de vedere fitosanitar şi care nu au putut fi completate în alte rubrici. Tratamentele decise de serviciul fitosanitar trebuie să fie precizate în această rubrică. În cazul seminţelor şi materialului semincer se va face menţiunea "marfa nu poate fi folosită sau comercializată înainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator", acolo unde este cazul.
Dacă la rubricile 15-22 spaţiul nu este suficient, se va menţiona existenţa unei fişe-anexă, precizându-se numărul de pagini suplimentare.
29.Nume, semnătura, data, ştampila - se va completa cu numele inspectorului care a completat rubricile 23-25, data, semnătura şi ştampila, indicându-se în acest fel că toate informaţiile sunt conforme.
30.Emis la - se vor menţiona locul şi data eliberării fişei de inspecţie fitosanitară la import.
31.Declarant vamal/Reprezentant firmă - se va completa cu numele, semnătura şi ştampila reprezentantului firmei sau ale declarantului vamal în momentul finalizării inspecţiei fitosanitare.
Fişa de inspecţie fitosanitară la import se completează în 3 exemplare, câte un exemplar pentru: inspectoratul de carantină fitosanitară vamală, organele vamale şi reprezentantul firmei.
PROCEDURA DE CODIFICARE A FIŞEI DE INSPECŢIE FITOSANITARĂ LA IMPORT
Cod FI: ZZ/XX/13/YY/001, unde:
ZZ - corespunde naturii documentului, în cazul de faţă este FI;
XX - codul judeţului (codul automobilistic);
13 - anul eliberării documentului FI;
YY - codul tipului de serviciu fitosanitar; V - Vama, respectiv Inspectoratul de Carantină Fitosanitară Vamală, T - teritorial, respectiv unitatea fitosanitară;
001 - numărul de ordine cronologică al fişei de inspecţie fitosanitară la import;
Exemplu: FI/TM/13/V/001, unde:
FI - fişa de inspecţie fitosanitară la import;
TM - Timişoara;
V - Inspectoratul de Carantină Fitosanitară Vamală;
13 - anul eliberării fişei de inspecţie fitosanitară la import;
001 - numărul atribuit fişei de inspecţie fitosanitară la import în ordinea cronologică a eliberării.
ANEXA nr. 2: Procedură de prelevare a probelor în cazul inspecţiei la import şi circulaţie intracomunitară
(1)_
Prelevările de probe din plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul inspecţiei la import, precum şi în cazul circulaţiei intracomunitare, se realizează pentru a se asigura că:
a)acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare prevăzute în partea A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b)în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute în partea A din anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare specifice prevăzute în acea parte a anexei;
c)în cazul plantelor, produselor vegetale şi al altor obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se conformează exigenţelor specifice lor prevăzute în acea parte a anexei.
Modalităţile prevăzute în prezenta procedură iau în considerare riscurile fitosanitare prezentate de plantele, produsele vegetale şi alte obiecte conexe introduse în România ca urmare a importului şi circulaţiei intracomunitare.
(2)_
Astfel, pot fi prelevate probe, şi anume:
1.când se observă simptome, suspiciuni de atac; şi
2.în cazul existenţei unui plan de monitorizare şi al filierelor cu risc fitosanitar.
1.Prelevarea probelor în caz de observare a simptomelor, suspiciunilor de atac
În timpul unui control fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale şi/sau alte obiecte prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, când se constată un simptom sau o suspiciune de atac care lasă să se bănuiască prezenţa unui organism dăunător de carantină trebuie să se preleveze probe pentru analize, incluzând porţiunea de plantă cu simptomul sau suspiciunea de atac respectivă.
Inspectorul fitosanitar va lua în considerare riscurile cunoscute în funcţie de caz, utilizând în acest sens documentele şi informaţiile disponibile: Vademecum, documente OEPP etc.
Tabelul de mai jos redă câteva exemple de cazuri care prezintă risc fitosanitar ridicat. Inspecţia fitosanitară nu trebuie să se limiteze doar la cazurile prezentate. Tabel nr. 1

Plante, produse vegetale şi alte obiecte

Origine

Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar

Fructe de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

A se vedea Vademecum în funcţie de ţările contaminate.

Xanthomonas campestris sau Cercospora angolensis sau Guignardia citricarpa

Toate fructele

Toate ţările, mai ales cele cunoscute ca fiind contaminate

Specii din familia Tephritidae

Plante de Dendranthema (DC) Des Moul

Oricare

Puccinia horiana

Orice plantă-gazdă

Oricare

Liriomyza sativae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Amauromyza maculosa

Plante destinate plantării de Impatiens de Noua Guinee

Oricare

Tomato spotted wilt virus

Plante destinate plantării de Pelargonium l'Herit ex. Ait.

Oricare

Tomato ring spot virus

Plante-gazdă destinate plantării

Oricare

Anoplophora chinensis

Lemn, cu excepţia celui de conifere (Coniferales), care prezintă orificii produse de insecte cu diametrul mai mare de 3 mm, sub formă de: lăzi de ambalaj, cutii, coşuri, butoiaşe şi ambalaje similare, paleţi, boxpaleţi şi alte platforme de încărcare, suporturi de paleţi, utilizat sau nu în transportul obiectelor de orice fel ori lemn utilizat pentru a fixa sau susţine marfa, inclusiv lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală

Oricare

Anoplophora glabripennis

Plante de Palmae, destinate plantării, cu diametrul tulpinii la bază mai mare de 5 cm

Oricare

Rhynchophorus ferrugineus

Plante de: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. şi Tsuga Carr., cu excepţia fructelor şi seminţelor; Lemn şi scoarţă izolată de conifere (Coniferales), cu excepţia celui de Thuja L; Lemn sub formă de aşchii, particule, deşeuri de lemn sau resturi obţinute în totalitate sau parţial din aceste conifere;

Lemn sub formă de dunaje, distanţiere şi traverse, inclusiv lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală, precum şi lemnul sub formă de lăzi de ambalaj, cutii, coşuri, butoiaşe şi ambalaje similare, paleţi, boxpaleţi şi alte platforme de încărcare, suporturi de paleţi, utilizat sau nu în transportul obiectelor de orice fel

Portugalia, Spania

Bursaphelenchus xylophilus

Florile tăiate importate şi alte plante sensibile sunt controlate vizual şi prin metode corespunzătoare: scuturare, Berlese etc., pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină, în special Thrips palmi şi Bemisia tabaci. Insectele depistate, indiferent de stadiul biologic de dezvoltare, sunt trimise la Laboratorul Central Fitosanitar, pentru determinare.
În cazul observării unor simptome la plantele şi produsele vegetale care nu sunt prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de exemplu: flori tăiate de Gerbera spp., plante de Ficus spp., păstăi de fasole verde etc., se vor preleva probe pentru analize de laborator.
Transporturile care vin:
- din ţări terţe şi din care au fost prelevate probe nu se vămuiesc, decât după obţinerea rezultatului analizelor de laborator. În aşteptarea rezultatului analizei, loturile respective trebuie să fie consemnate într-un spaţiu unde eventualul organism dăunător nu se poate răspândi. Acest spaţiu trebuie să fie cunoscut în orice moment de către inspectoratul fitosanitar vizat;
- dintr-un alt stat membru şi din care au fost prelevate probe suspecte nu se comercializează înainte de obţinerea rezultatelor analizelor de laborator.
2.Prelevarea probelor în cazul unui plan de monitorizare şi al filierelor cu risc fitosanitar
La import/circulaţie intracomunitară se vor preleva probe din toate loturile de plante/produse vegetale prevăzute în tabelul nr. 2, pentru originile indicate în acest tabel. Tabel nr. 2

Plante, produse vegetale şi alte obiecte

Origine

Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar

Tuberculi de cartof de sămânţă

Ţări UE şi Elveţia

Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Synchytrium endobioticum

Tuberculi de cartof de consum

Ţări cunoscute ca fiind contaminate

Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Plante miniaturizate (bonsai)

Oricare

nematozi

Seminţe şi plante destinate plantării de Lycopersicon lycopersicum

Oricare

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Pepino mosaic virus

Seminţe de Zea mays

Ţări non-UE

Erwinia stewartii

Seminţe de Phaseolus vulgaris

Oricare

Xanthomonas campestris pv phaseoli

Seminţe de Medicago sativa

Oricare

Dytilenchus dipsaci, Clavibacter michiganensis ssp insidiosus

Seminţe, bulbi, plante de Allium spp.

Oricare

Dytilenchus dipsaci

Seminţe de Oryza spp.

Ţări non-UE

Aphelenchoides besseyi

Seminţe şi boabe pentru consum din genurile Triticum, Secale şi xTriticosecale

Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA

Tilletia indica

Plante de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. şi Solanum melongena

Oricare

Ralstonia solanacearum

Plante de Fragaria spp., destinate plantării

Oricare

Aphelenchoides besseyi şi virusuri

Plante de Rubus L., Prunus L., destinate plantării

Oricare

virusuri

Plante-gazdă destinate plantării

Oricare

Tomato ringspot virus, Erwinia amylovora

Bulbi de Tulipa L., Gladiolus spp., Iris spp., Narcissus spp. destinaţi plantării

Oricare

Ditylenchus dipsaci şi virusuri

Bulbi şi cormi destinaţi plantării ai altor specii de plante prevăzute în anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

Oricare

Ditylenchus dipsaci şi/sau Ditylenchus destructor

Plante de Vitis vinifera, destinate plantării

Ţări UE şi Elveţia

Tobacco ring spot virus, Tomato ringspot virus, Xylophilus ampelinus, Grapevine flavescence doree MLO

Plante de Humulus lupulus, destinate plantării

Oricare

Verticillium alboatrum

Plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Perseae, Strelitziaceae înrădăcinate sau cu mediu de cultură ataşat

Oricare

Radopholus similis

Lemn de conifere

Ţări non-UE şi ţări UE cunoscute ca fiind contaminate

Bursaphelenchus xylophilus

Plante de Pinus spp. şi de Pseudotsuga menziensii, destinate plantării, inclusiv seminţele şi conurile pentru reproducere

Oricare

Gibberella circinata

Plante de Pinus L.

Oricare

Scirrhia pini

Plante ornamentale-gazdă (Rhododendron spp., Viburnum spp., Camellia spp. etc.), destinate plantării

Lemn şi scoarţă izolată de Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus

(Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. şi Taxus brevifolia Nutt

Oricare

Phytophtora ramorum

Plante sau părţi de plante din genul Castanea Mill. destinate plantării, altele decât fructele şi seminţele

Oricare

Dryocosmus kuriphilus

Plante din genul Brugmansia Pers. spp. şi Solanum jasminoides Paxton şi alte plante de Solanaceae

Oricare

Potato spindle tuber viroid

Sol ataşat plantelor cultivate în aer liber

Oricare

Globodera rostochiensis şi Globodera pallida

Sol şi mediu de creştere

Ţări listate în anexa nr. V partea B la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

Nematozi

Ambalaje din lemn

Oricare

Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis

Transporturile din care s-au prelevat probe conform tabelului nr. 2, care provin:
- din ţări terţe, se vămuiesc fără a se aştepta rezultatul analizelor de laborator;
- dintr-un alt stat membru, se pot comercializa înainte de obţinerea rezultatului analizelor de laborator.
În cazul în care în urma analizelor de laborator se confirmă prezenţa organismelor dăunătoare de carantină:
- la următorul import cu aceeaşi origine nu se face vama decât după primirea rezultatului analizelor de laborator;
- la următorul transport cu origine acelaşi stat membru, marfa nu se comercializează decât după primirea rezultatului analizelor de laborator.
În cazul exportului, în funcţie de exigenţele fitosanitare ale ţării de destinaţie, se va elibera, după caz, certificatul fitosanitar de export/reexport numai după ce se constată că exigenţele fitosanitare ale ţării importatoare sunt îndeplinite. Aceasta presupune realizarea inspecţiilor, în perioada de vegetaţie şi înainte de expedierea mărfii, după caz.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 26 din data de 14 ianuarie 2014