ORDIN nr. 74 din 23 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) şi ale art. 70 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, elaborată de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Operatorii economici care deţin centrale electrice eoliene şi fotovoltaice, puse în funcţiune până la data aprobării prezentului ordin, sunt obligaţi să obţină certificatul de conformitate tehnică potrivit prevederilor procedurii prevăzute la art. 1, până la data de 30 iunie 2014.
Art. 3
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., operatorii de distribuţie concesionari şi operatorii economici care deţin centrale electrice eoliene şi fotovoltaice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 4
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, alineatul (4) al articolului 25 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 mai 2013, se abrogă.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 6 noiembrie 2013