REZOLUŢIE nr. MSC.398(95) din 5 iunie 2015 - Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS 2008)
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitatului,
amintind, de asemenea, Rezoluţia MSC.267(85) prin care Comitetul a adoptat Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008),
luând notă de prevederile referitoare la procedura de modificare a părţii B (parte având caracter de recomandare) din Codul IS din 2008, care sunt enunţate în paragraful 27.2 din regula II-1/2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), aşa cum a fost modificată prin Rezoluţia MSC.259(85), şi în paragraful (16).2 din regula I/3 din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (Protocolul LL 1988), aşa cum a fost modificat prin Rezoluţia MSC.270(85),
recunoscând că este necesar ca în Codul IS din 2008 să se introducă prevederi referitoare la acumularea de gheaţă pe navele de marfă care transportă încărcături de lemn pe punte,
luând în considerare, la cea de-a [nouăzeci şi cincea sesiune] a sa, amendamentele propuse la partea B din Codul IS din 2008, elaborate de Subcomitetul privind proiectarea şi construcţia navei, la cea de-a doua sesiune a sa,
1.adoptă amendamentele la partea B din Codul IS din 2008, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.recomandă guvernelor interesate să utilizeze amendamentele la partea B din Codul IS din 2008 ca bază pentru standardele de siguranţă relevante, dacă regulile lor naţionale privind stabilitatea nu oferă cel puţin un nivel echivalent de siguranţă;
3.invită guvernele contractante la Convenţia SOLAS 1974 şi părţile la Protocolul LL 1988 să ia notă de faptul că amendamentele la Codul IS din 2008 menţionate mai sus vor produce efecte la [data adoptării] 5 iunie 2015.
ANEXA: Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)
(- ANEXA la Rezoluţia MSC.398(95))
- PARTEA B: Recomandări pentru anumite tipuri de nave şi instrucţiuni suplimentare
- CAPITOLUL 6: Consideraţii cu privire la acoperirea cu gheaţă
6.2.Nave de marfă care transportă cherestea pe punte
1.După paragraful existent 6.2.2 se adaugă un nou paragraf 6.2.3, după cum urmează:
"6.2.3Corecţii pentru acumularea de gheaţă
.1 Greutatea gheţii acumulate, w (kg/m2), poate fi calculată după cum urmează:
unde:
ftl = factorul pentru a ţine cont de lemn şi de amarare = 1,2;
L = lungimea navei în m;
IFB = înălţimea bordului liber în mm;
Ibow = lungimea regiunii de evazare a provei în m va fi luată ca fiind distanţa de la poziţia longitudinală la care apare lăţimea maximă pe o linie de plutire situată la 0,5 metri sub puntea de bord liber în bord până la cel mai din faţă punct al provei situat pe acea linie de plutire.
.2 Greutatea gheţii acumulate, w (kg/m2) pe regiunea de punte ocupată cu încărcătură de lemn trebuie să fie aplicată la fiecare din cazurile de încărcare ilustrate în figura 1*):
Figura 1 - Cazurile de încărcare ca urmare a acumulării de gheaţă pentru încărcătura de lemn pe punte"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 779 din data de 20 octombrie 2015