NORME din 15 noiembrie 2012 privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme stabilesc condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti.
Art. 2
Serviciile de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se efectuează numai în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.
Art. 3
Serviciile de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se efectuează numai de către operatorii de transport rutier aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor de transport rutier ţinut de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 4
Serviciile de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 5
Serviciile de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se organizează, autorizează, coordonează, monitorizează şi controlează de către Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti, denumită în continuare A.M.T.B., conform competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL II: Organizarea şi efectuarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti
Art. 6
Organizarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se face ţinându-se seama de interesul şi siguranţa cetăţenilor, precum şi de calitatea serviciilor de transport.
Art. 7
Pentru asigurarea organizării serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, A.M.T.B., în calitate de autoritate de autorizare, va exercita atribuţiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliului Judeţean Ilfov, referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea şi gestionarea şi controlul serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele.
Art. 8
La organizarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, A.M.T.B. va ţine seama de următoarele aspecte:
a)satisfacerea cu prioritate a necesităţii de transport a populaţiei din această zonă, precum şi a personalului instituţiilor publice şi a personalului operatorilor economici din zona respectivă;
b)respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti;
c)efectuarea transportului în condiţii de siguranţă şi calitate;
d)promovarea concurenţei loiale între operatorii de transport rutier şi garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport rutier la această piaţă;
e)eficienţa desfăşurării acestei activităţi, respectiv acoperirea costurilor de exploatare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatorii acestor servicii;
f)integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate autobuzele utilizate la transportul de persoane în această zonă;
g)monitorizarea transportului realizat în această zonă în vederea asigurării unei bune gestionări a serviciilor de transport.
Art. 9
Serviciile de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se efectuează prin:
a)servicii regulate;
b)servicii regulate speciale.
Art. 10
Serviciile de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti se efectuează cu autobuze destinate prin construcţie acestui tip de transport, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.
SECŢIUNEA 1: Serviciile regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti
Art. 11
(1)În vederea organizării serviciilor regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, A.M.T.B. va întocmi şi aproba programul de transport astfel încât să se asigure cerinţele de transport ale cetăţenilor în interiorul acestei zone.
(2)Programul de transport întocmit de către A.M.T.B. are o valabilitate de 6 ani. Programul de transport va fi aplicabil începând cu data expirării actualului program de transport pe baza căruia se desfăşoară, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, transportul de persoane prin servicii regulate între Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.
(3)Programul de transport pentru zona metropolitană Bucureşti se elaborează de către A.M.T.B., având la bază o analiză a cererii de transport persoane din zona respectivă, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale.
(4)Programul de transport pentru zona metropolitană Bucureşti va cuprinde traseele, staţiile publice, graficele de circulaţie, numărul autobuzelor necesare pe fiecare traseu şi capacitatea de transport a autobuzelor.
(5)În vederea întocmirii programului de transport pentru zona metropolitană Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia A.M.T.B. staţiile publice în vederea promovării serviciului public de transport în zona metropolitană. Promovarea transportului public va fi realizată prin afişarea graficelor de circulaţie şi a oricăror informaţii relevante.
Art. 12
În perioada de valabilitate, în funcţie de cererea de transport, programul de transport pentru zona metropolitană Bucureşti poate fi modificat de către A.M.T.B. o singură dată pe an, astfel:
a)prin prelungirea/scurtarea traseelor existente;
b)prin introducerea de noi trasee care să nu se suprapună cu cele existente;
c)prin modificarea numărului de curse aferente unui traseu;
d)prin modificarea orelor din graficele de circulaţie;
e)prin introducerea/eliminarea de staţii publice.
Art. 13
(1)Serviciile regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se efectuează pe baza programului de transport, precum şi a licenţelor de traseu atribuite şi eliberate de către A.M.T.B. conform programului de transport.
(2)Pentru asigurarea cerinţelor de transport ale cetăţenilor din zona metropolitană Bucureşti şi pentru asigurarea eficienţei operaţiunilor de transport în această zonă, A.M.T.B. va atribui licenţe pe fiecare traseu sau grupă de trasee.
Art. 14
(1)Licenţele de traseu se atribuie în funcţie de punctajul obţinut de către fiecare operator de transport rutier.
(2)Criteriile de evaluare a operatorilor de transport rutier, metodologia de punctare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii licenţelor de traseu vor fi prevăzute în documentaţia de atribuire stabilită de către A.M.T.B. care va cuprinde inclusiv modelul de contract ce urmează a fi încheiat cu operatorii de transport în care sunt prevăzute condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, avându-se în vedere cel puţin următorii indicatori:
a)capacitatea de transport a autobuzului;
b)gradul de siguranţă al pasagerilor;
c)condiţiile de confort pentru pasageri;
d)gradul de poluare al autobuzului;
e)dotarea autobuzului cu sistem de taxare electronică;
f)dotarea autobuzului cu sistem de poziţionare prin satelit;
g)nivelul costurilor de operare.
(3)Programul de transport, documentaţia de atribuire, calendarul sesiunii de atribuire, precum şi condiţiile şi modalitatea de depunere a solicitărilor se vor afişa pe pagina proprie de internet şi la sediul A.M.T.B., cu cel puţin 180 de zile înainte de expirarea vechiului program de transport pe baza căruia se desfăşoară, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, transportul de persoane prin servicii regulate între Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.
Art. 15
(1)În vederea asigurării respectării programului de transport în zona metropolitană Bucureşti şi a respectării condiţiilor de efectuare a serviciilor regulate de transport
persoane în această zonă, A.M.T.B. va întocmi Regulamentul pentru efectuarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti.
(2)Efectuarea serviciilor regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se face pe baza licenţei de traseu şi în condiţiile respectării Regulamentului prevăzut la alin. (1) şi a prevederilor conţinute în caietul de sarcini aferent licenţei de traseu.
Art. 16
(1)Licenţa de traseu şi caietul de sarcini aferent se eliberează de către A.M.T.B.
(2)Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier conform rezultatului atribuirii, pentru fiecare din autobuzele deţinute care urmează să fie utilizate de operatorul de transport la efectuarea serviciilor de transport public de persoane.
(3)Licenţa de traseu se eliberează pentru întreaga perioadă de atribuire, fără a depăşi valabilitatea programului de transport.
(4)Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.
(5)Licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport, nefiind transmisibile.
(6)Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.
(7)Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu conţine:
a)obligaţiile operatorului de transport rutier;
b)graficul de circulaţie conţinând capetele de traseu şi staţiile publice;
c)numărul de înmatriculare şi capacitatea autobuzului.
(8)Modelul licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în zona metropolitană Bucureşti prin curse regulate este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme. Modelul caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.
Art. 17
(1)Înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a participat la atribuirea licenţelor de traseu se poate realiza numai în următoarele situaţii:
a)autobuzul înlocuit nu mai este deţinut de operatorul de transport rutier;
b)autobuzul înlocuit prezintă defecţiuni tehnice.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiţii:
a)autobuzul utilizat să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenţei de traseu;
b)autobuzul utilizat să aibă cel puţin aceleaşi caracteristici de conformitate care au determinat punctajul pentru autobuzul care a fost nominalizat la atribuire.
(3)Înlocuirea unui autobuz se face cu aprobarea prealabilă a A.M.T.B., în formatul solicitat de aceasta.
Art. 18
(1)În cazul serviciilor regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, accesul şi oprirea în staţiile publice sunt gratuite şi nediscriminatorii pentru operatorii de transport rutier cărora li sau atribuit licenţe de traseu, în condiţiile respectării graficelor de circulaţie conţinute în caietele de sarcini aferente licenţei de traseu.
(2)Administrarea informaţiilor afişate în staţiile publice se asigură de către A.M.T.B.
Art. 19
(1)Retragerea licenţei de traseu se face de către A.M.T.B. în următoarele situaţii:
a)când nu mai sunt îndeplinite condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării acesteia;
b)când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;
c)la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d)la retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare;
e)când operatorul de transport nu a respectat condiţiile stipulate în contractul încheiat cu A.M.T.B., precum şi pentru nerespectarea Regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (1) sau a prevederilor caietului de sarcini aferent licenţei de traseu.
(2)Nerespectarea prevederilor regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (1), a prevederilor caietului de sarcini aferent licenţei de traseu şi a condiţiilor de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti se constată de către A.M.T.B în urma controalelor efectuate.
Art. 20
În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat în prealabil de către A.M.T.B., fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.
Art. 21
Operatorul de transport rutier căruia i s-a retras o licenţă de traseu nu va mai putea participa la următoarea şedinţă de atribuire a respectivei licenţe de traseu, pe perioada de valabilitate a programului de transport.
SECŢIUNEA 2: Serviciile regulate speciale de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti
Art. 22
Serviciile regulate speciale de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de A.M.T.B.
Art. 23
(1)Serviciul regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti poate fi efectuat de către un operator de transport rutier dacă acesta a încheiat un contract pentru transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ sau pentru transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.
(2)Autobuzele utilizate în cadrul serviciilor regulate speciale de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti trebuie să aibă poziţionată la loc vizibil în partea frontală o plăcuţă cu inscripţionarea "Cursă regulată specială ......".
Art. 24
Pentru eliberarea unei licenţe de traseu în vederea efectuării unui serviciu regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti, operatorul de transport rutier va depune la A.M.T.B. un dosar care va cuprinde:
a)cererea;
b)lista autobuzelor cu care se efectuează transportul şi capacitatea de transport a acestora, cu indicarea traseului pe care acestea vor circula;
c)copiile conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în lista prevăzută la lit. b);
d)traseul şi graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;
e)contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb;
f)tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul prevăzut la lit. e), vizat de beneficiar.
Art. 25
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, A.M.T.B. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea serviciului regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti, pe acel traseu, să elibereze licenţa de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.
Art. 26
(1)Licenţa de traseu pentru efectuarea serviciului regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării acestui serviciu, după prezentarea avizelor pentru staţiile de îmbarcare/debarcare a persoanelor.
(2)Avizele prevăzute la alin. (1) vor fi eliberate de către deţinătorii legali ai staţiilor şi vor cuprinde în mod obligatoriu termenul de valabilitate.
(3)În cazul serviciului regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti, staţiile utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor sunt altele decât staţiile publice şi trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate.
(4)Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 1 an, după prezentarea documentului de plată al tarifului de eliberare.
(5)Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.
(6)Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu conţine:
a)obligaţiile operatorului de transport rutier;
b)graficul de circulaţie conţinând capetele de traseu şi staţiile publice;
c)numărul de înmatriculare şi capacitatea autobuzului.
(7)Modelul licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în zona metropolitană Bucureşti prin curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme. Modelul caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentele norme.
(8)Licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport, nefiind transmisibile.
Art. 27
A.M.T.B. va respinge dosarul depus în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului regulat special de transport public de persoane în zona metropolitană Bucureşti, atunci când:
a)solicitantul nu dispune de numărul de autobuze sau copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare necesare efectuării transportului pe traseul indicat, conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;
b)dacă un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacă autobuzul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programul de transport prevăzut la art. 12 ale cărui grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul;
c)dacă solicitantul nu depune documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) sau dacă sunt neconcordanţe între graficul de circulaţie propus şi programul de lucru al beneficiarului transportului ori dacă traseul indicat se abate în mod nejustificat de la traseul normal.
Art. 28
Retragerea licenţei de traseu se face de către A.M.T.B. în următoarele cazuri:
a)când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
b)când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;
c)la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d)la retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare.
CAPITOLUL III: Controlul şi monitorizarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti
Art. 29
A.M.T.B. efectuează controlul şi monitorizarea respectării cerinţelor programului de transport cuprinse în caietele de sarcini, regulament, respectiv contractele de transport încheiate cu operatorii de transport din zona metropolitană Bucureşti.
Art. 30
Contravenţiile aplicate în cazul serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti sunt cele stabilite de Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 31
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către A.M.T.B., precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, după caz.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 32
În cazuri justificate, la solicitarea administratorilor de infrastructură A.M.T.B. poate efectua modificări cu caracter temporar ale programului de transport al serviciilor regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti şi/sau modificări în caietele de sarcini ale licenţei de traseu.
Art. 33
În cazul serviciilor regulate de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, A.M.T.B., cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al operatorilor de transport rutier, va edita hărţi şi pliante cu traseele prevăzute în programul de transport.
Art. 34
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze A.M.T.B., cu 72 de ore înainte, cu privire la desfăşurarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele prevăzute în programul de transport.
Art. 35
(1)Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier A.M.T.B. în termen de maximum 3 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2)Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ANEXA nr. 1:
Model de imprimat - Format A4 hârtie culoare albă cu fond stema României (faţă)
RO
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria ....... Nr. ..........
Servicii de transport public local de persoane, în zona metropolitană Bucureşti, prin curse regulate
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: .............................. .
Valabilă de la data de ............... până la data de ...............
Eliberată în baza Licenţei de transport seria ....... nr. ..........
Data eliberării ...............
Emitent
Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti
..........................
(semnătura şi ştampila)
Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport public local de persoane, în zona metropolitană, pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta.
(verso)
Traseul:
Seria ....... Nr. ..........
ANEXA nr. 2:
(1)(Prima pagină)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
Operator de transport rutier,
..........................
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU
Seria ....... Nr. ..........
Serviciu regulat de transport public de persoane
A.Denumirea traseului: ...............
Codul traseului: ...............

DUS

Km

Nr. staţiei

Denumirea staţiei

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

C1

C2

C3

Cn

   

C1

C2

C3

Cn

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Emitent,
..........................
(2)(A doua pagină)
B.Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:
1.Zilele în care circulă
2.Numărul de autovehicule necesare/Nr. de înmatriculare
3.Amenajările şi dotările autovehiculului
4.Numărul de şoferi necesar
C.Contractele pentru utilizarea staţiilor:

Nr. crt.

Staţia

Nr./Data contractului

Valabil până la ...............

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Operator de transport rutier,

..........................

(semnătura şi ştampila)

Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

..........................

(semnătura şi ştampila)

Data emiterii ...............
ANEXA nr. 3:
Model de imprimat - Format A4 hârtie culoare albă cu fond stema României (faţă)
RO
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria ....... Nr. ..........
Servicii de transport public local de persoane, în zona metropolitană Bucureşti, prin curse regulate speciale
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: .............................. .
Valabilă de la data de ............... până la data de ...............
Eliberată în baza Licenţei de transport seria ....... nr. ..........
Data eliberării ...............
Emitent
Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti
..........................
(semnătura şi ştampila)
Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport public local de persoane, în zona metropolitană, pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta.
(verso)
Traseul:
Seria ....... Nr. ..........
ANEXA nr. 4:
(1)(Prima pagină)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
Operator de transport rutier,
..........................
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU
Seria ....... Nr. ..........
Serviciu regulat de transport public de persoane
A.Denumirea traseului: ...............
Codul traseului: ...............

DUS

Km

Nr. staţiei

Denumirea staţiei

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

C1

C2

C3

Cn

   

C1

C2

C3

Cn

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Emitent,
..........................
(2)(A doua pagină)
B.Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:
1.Zilele în care circulă
2.Numărul de autovehicule necesare/Nr. de înmatriculare
3.Amenajările şi dotările autovehiculului
4.Numărul de şoferi necesar
C.Contractele pentru utilizarea staţiilor:

Nr. crt.

Staţia

Nr./Data contractului

Valabil până la ...............

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Operator de transport rutier,

..........................

(semnătura şi ştampila)

Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

..........................

(semnătura şi ştampila)

Data emiterii ...............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 26 noiembrie 2012