PROCEDURĂ din 22 septembrie 2015 privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
1.În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)acţiunea sanitar-veterinară - activitatea/campania/ serviciul de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii care se desfăşoară într-o perioadă determinată de timp, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
b)acţiunea sanitar - veterinară lunară - activitatea/serviciul de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii care se desfăşoară lunar şi include completările şi retestările animalelor, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
c)acţiunea de identificare şi înregistrare a animalelor - acţiunea/serviciul de identificare şi înregistrare lunară a bovinelor, bubalinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor şi înregistrarea acestora în Baza naţională de date, denumită în continuare B.N.D.
2.Responsabilităţile medicului veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatului legal al societăţii comerciale
2.1.Preia, suportând cheltuielile de deplasare, de la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, formularele, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, produsele medicinale veterinare imunologice şi reagenţii, produsele parafarmaceutice, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie/bon de transfer, cantitativ şi valoric, emis de către Serviciul/Biroul economic şi administrativ, în funcţie de repartizarea efectuată de Serviciul/Biroul/Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ sau Serviciul/Biroul/ Compartimentul control oficial sănătate animală, după caz, din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
2.2._
(1)Păstrează în gestiunea proprie echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie predate spre folosinţă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, formulare, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare.
(2)În situaţia deteriorăm sau pierderii, din culpa sa, a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie preluate de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se obligă să asigure, pe cheltuiala sa, echipamentele necesare desfăşurării în condiţii optime a acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare.
2.3.Scade din gestiunea proprie formularele, produsele medicinale veterinare imunologice şi reagenţii, produsele parafarmaceutice, precum şi alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de bon de consum lunar.
2.4.Predă la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la încetarea contractului, suportând cheltuielile de deplasare, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, preluate în folosinţă de la direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, alte mijloace de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, formulare, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi de orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie, cantitativ şi valoric, emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale.
2.5._
(1)Întocmeşte deconturile la sfârşitul fiecărei acţiuni sanitar-veterinare efectuate pentru luna anterioară în care au fost efectuate acţiuni sanitar-veterinare sau lunar, pentru acţiuni neprogramate sau alte tipuri de acţiuni, în vederea încasării contravalorii manoperei acţiunilor respective, realizate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi cu tarifele aferente acestora, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în baza Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie, control şi eradicare a bolilor la animale şi activităţilor de înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.
(2)Pentru decontarea acţiunilor sanitar-veterinare executate la cabaline se întocmesc tabelele prevăzute de prezenta procedură, completate olograf de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, corespunzător numărului de cabaline care, la data execuţiei acţiunilor, au fost identificate prin citirea microcipului cu cititorul de microcipuri electronice injectabile.
(3)Pentru vaccinarea antirabică a carnasierelor domestice, deconturile se pot depune la plată lunar, cu obligaţia ca, la finalul campaniei, medicul veterinar de liberă practică împuternicit să întocmească şi să prezinte direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sinteza finală pentru acţiunile sanitar-veterinare efectuate.
2.6.Deconturile prevăzute la pct. 2.5 includ următoarele documente:
a)decont justificativ pentru efectuarea acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de ia animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;
b)decont justificativ cumulativ, însoţit de bonul de consum lunar, pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, consumul de formulare şi alte produse necesare realizării acestora, de exemplu: vacutainere, ace vacutainer etc., în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi ale Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale;
c)tabel privind efectuarea acţiunilor de vaccinare, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b;
d)tabel privind prelevarea de probe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
e)tabel privind efectuarea tuberculinării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
f)sinteza privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate ........ la specia ..........., conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
g)proces-verbal de efectuare a acţiunilor de tuberculinare în exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, în exploataţiile comerciale de tip A înregistrate sanitar-veterinar şi în exploataţiile nonprofesionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
h)cerere de analiză a probelor prelevate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
i)alte documente stabilite prin act adiţional la contractul de concesiune/contractul de servicii, în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare.
2.7.Prezintă medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale deconturile întocmite la sfârşitul lunii şi/sau acţiunii sanitar-veterinare, prevăzute la pct. 2.5, în primele 3 zile ale lunii, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară încheiată, în vederea verificării şi avizării tehnico-administrative.
2.8.După avizarea deconturilor justificative prevăzute la pct. 2.5 de către medicul veterinar zonal, medicul veterinar de liberă practică împuternicit depune decontul până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, la Serviciul/Biroul/ Compartimentul control oficial sănătate animală.
2.9.Factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor sanitar - veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor sau aferentă acţiunilor neprogramate ori altor categorii de acţiuni este emisă de medicul veterinar de liberă practică împuternicit în termen de 3 zile de la avizarea decontului lunar de către Serviciul/Biroul/Compartimentul control oficial sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti; emitentul depune factura fiscală până la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioară/sau pentru acţiunea sanitar - veterinară efectuată, la registratura instituţiei mai sus menţionate.
2.10.Întocmeşte decontul lunar pentru încasarea contravalorii manoperei acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor, realizate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, al cărui conţinut este prevăzut la pct. 2.11;
2.11.Decontul lunar prevăzut la pct. 2.10 cuprinde următoarele documente:
a)decontul justificativ lunar, pentru încasarea contravalorii manoperei acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor în luna ..../anul 20 ...., al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9a;
b)situaţiile componente ale dosarului de decont pentru încasarea contravalorii manoperei aferente efectuării/prestării acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor pentru luna .... anul 201 ........., al căror model este prevăzut în anexa nr. 9b;
c)situaţia gestionării formularelor aferente efectuării/prestării acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9c;
2.12.Prezintă decontul lunar prevăzut la pct. 2.10, precum şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, în primele 3 zile ale lunii, pentru luna anterioară, în vederea verificării şi avizării tehnico-administrative.
2.13.După avizarea decontului lunar prevăzut la pct. 2.10 de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale, depune până la data de 15 a lunii curente decontul justificativ lunar şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) la Serviciul/Biroul/Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se înregistrează, se verifică şi se avizează de către persoana desemnată prin decizia directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
2.14.Întocmeşte factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor, pe care o depune la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după avizarea decontului lunar de către Serviciul/Biroul/ Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ, în termenele prevăzute la pct. 2.9, pentru luna anterioară.
2.15.Semnează următoarele documente:
a)deconturile prevăzute la pct. 2.5 şi 2.10;
b)avizul de expediţie/bonul de transfer al produselor medicinale veterinare imunologice, al reagenţilor şi produselor parafarmaceutice, al formularelor, precum şi al oricăror altor produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar - veterinare, emis de Serviciul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
c)bonul de consum;
d)factura fiscală.
2.16.Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 2.10 poate fi obligat să depună şi alte documente, stabilite prin act adiţional la contractul de concesiune/contractul de servicii în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare.
3.Responsabilităţile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale
3.1.Verifică şi avizează, potrivit deciziei emise de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, deconturile prevăzute la pct. 2.5 pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare cuprinse în deconturile respective, cu 3 zile înaintea termenului prevăzut la pct. 2.8.
3.2.Verifică şi avizează, potrivit deciziei emise de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, decontul lunar prevăzut la pct. 2.10 pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor cuprinse în decontul lunar, cu 3 zile înaintea termenului prevăzut la pct. 2.13.
3.3.Pentru realizarea celor prevăzute la pct. 3,1 şi 3.2 are următoarele responsabilităţi:
a)controlează prin sondaj un număr reprezentativ, dar nu mai puţin de 10%, din exploataţiile în care au fost efectuate acţiuni sanitar-veterinare şi sunt indicate în decont, după care întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10b;
b)controlează faptic în teren un număr reprezentativ, dar nu mai puţin de 10%, din animalele identificate şi înregistrate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit în luna pentru care este întocmit decontul, după care întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10d;
c)are obligaţia să verifice dacă datele înscrise în documentele prezentate prin deconturile prevăzute la pct. 3.1 şi 3.2 privind proprietarii, numărul de animale, numărul/seria elementului de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi codul exploataţiilor corespund cu B.N.D.
3.4._
(1)În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea, reprezentând mai puţin de 3% din valoarea acţiunilor sanitar-veterinare a căror decontare este solicitată, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, respinge decontul în vederea refacerii acestuia, cu eliminarea datelor neconforme.
(2)În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea, reprezentând 3% sau mai mult din valoarea acţiunilor sanitar-veterinare a căror decontare este solicitată, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, anulează decontul şi sesizează organele abilitate să cerceteze faptele constatate.
3.5.Prelevarea de probe în cazul existenţei unei suspiciuni sau confirmării unei boli prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor se face numai de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi de medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului control oficial sănătate animală, iar, în situaţii speciale de ordin epidemiologie, de către un medic veterinar specialist din cadrul laboratorului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
4.Responsabilităţile Serviciului/Biroului/Compartimentului control oficial sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
4.1.Verifică documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor prevăzute la pct. 2.5 pentru respectarea prevederilor tehnice din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, stabileşte circumscripţiile sanitar - veterinare de asistenţă care vor fi verificate în teren conform prevederilor pct. 4.3, în maximum 7 zile de la depunerea deconturilor de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, dar nu mai târziu de data de 22 a lunii curente, pentru luna anterioară, în vederea avizării pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile tehnice din programul menţionat.
4.2.Prin intermediul nivelului de acces la informaţiile şi la sistemul informatic al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilit de Serviciul/Biroul/Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ pentru fiecare cont de utilizator, în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, persoanele care verifică deconturile, desemnate prin decizia directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia să verifice, conform prevederilor pct. 4.1, dacă datele înscrise în documentele prezentate prin decontul justificativ privind proprietarii, numărul de animale, numărul/seria elementului de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi codul exploataţiilor corespund cu B.N.D.
4.3.Verifică, din punct de vedere cantitativ, materialele specifice consumate în concordanţă cu acţiunile sanitar - veterinare efectuate şi declarate în decontul depus în luna curentă pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar - veterinară încheiată.
4.4.Verifică aleatoriu, prin supracontrol în teren, în proporţie de minimum 10%, lunar, circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă, conform planului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere un număr reprezentativ de circumscripţii pentru care deconturile au fost avizate deja de medicii veterinari oficiali din circumscripţiile sanitar-veterinare zonale, precum şi acele circumscripţii sanitar - veterinare de asistenţă în care s-au constatat probleme, şi avizează decontul prevăzut la pct. 2.5 pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare cuprinse în decont; atunci când constată neconformităţi între datele din B.N.D., datele din documentele decontului şi situaţia din teren, persoanele desemnate prin decizia directorului executiv al direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru efectuarea supracontrolului aplică măsurile prevăzute la pct. 4.8.
4.5.Întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10a.
4.6.În urma acţiunii de supracontrol prevăzută la pct. 4.4, şeful/coordonatorul Serviciului/Biroului/Compartimentului control oficial sănătate animală aplică, pe toate deconturile justificative depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în luna curentă pentru luna anterioară la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ştampila dreptunghiulară care conţine următorul text: "Certificăm realitatea şi conformitatea datelor din înscrisuri. Serviciul/Biroul/Compartimentul control oficial sănătate animală. Data. Semnătura".
4.7.La avizarea decontului prevăzut la pct. 2.5 se iau în considerare şi probele conforme prelevate în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în baza cererilor de analiză emise de medicul veterinar de liberă practică, operate în sistemul LIMS şi avizate de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru conformitatea probelor, astfel: "Se certifică conformitatea unui număr de ..... probe din totalul de ..... probe aduse"; se vor urmări specia, integritatea, calitatea, prospeţimea, cantitatea şi prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.
4.8.În situaţia constatării existenţei unor date neconforme între realitatea verificărilor efectuate în teren, B.N.D. şi documentele care constituie decontul, date care ridică suspiciunea unor fraude, anulează decontul şi notifică conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul sesizării organelor abilitate să cerceteze faptele constatate.
4.9.Predă deconturile prevăzute la pct. 4.1, însoţite de exemplarul original al centralizatorului prevăzut în anexa nr. 11, până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară încheiată, la Serviciul/Biroul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
5.Responsabilităţile Serviciului/Biroului/Compartimentului evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
5.1.Stabileşte, în funcţie de domeniul specific de activitate al fiecărei structuri din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nivelul de acces la informaţiile şi la sistemul informatic al acestei instituţii pentru fiecare cont de utilizator, în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, astfel încât medicii veterinari oficiali ai circumscripţiilor sanitar-veterinare zonale şi persoanele care verifică deconturile, desemnate prin decizia directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, să poată verifica dacă datele înscrise în documentele prezentate prin decontul justificativ privind proprietarii, numărul de animale, numărul/seria elementului de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi codul exploataţiilor, corespund cu B.N.D.
5.2.Verifică documentele care au stat la baza întocmirii decontului prevăzut la pct. 2.10 pentru respectarea prevederilor tehnice din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, stabileşte circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă, exploataţiile şi animalele care vor fi verificate în teren conform prevederii de la pct. 5.3, în maximum 7 zile de la depunerea decontului de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, dar nu mai târziu de data de 22 a lunii curente, pentru luna anterioară, în vederea avizării pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile tehnice din programul menţionat.
5.3.Verifică, din punct de vedere cantitativ, materialele specifice consumate în concordanţă cu acţiunile sanitar - veterinare efectuate şi declarate în decontul depus în luna curentă pentru luna anterioară.
5.4.Verifică aleatoriu, prin supracontrol în teren, în proporţie de minimum 10% lunar, circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă şi exploataţiile în care există animalele identificate şi înregistrate prezentate în documentele din dosarul decontului lunar, conform planului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere un număr reprezentativ de circumscripţii pentru care deconturile au fost avizate deja de medicii veterinari oficiali din circumscripţiile sanitar-veterinare zonale, precum şi acele circumscripţii sanitar - veterinare de asistenţă în care s-au constatat probleme; avizează apoi decontul lunar prevăzut la pct. 2.10 pentru realitatea, regularitatea şi conformitatea cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a acţiunilor/serviciilor cuprinse în decont.
5.5.Întocmeşte nota de control prevăzută în anexa nr. 10c.
5.6.În urma acţiunii de supracontrol, prevăzută la pct. 5.4, şeful/coordonatorul Serviciului/Biroului/Compartimentului evidenţă informatică şi control administrativ aplică, pe toate deconturile justificative depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în luna curentă pentru luna anterioară la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, ştampila dreptunghiulară care conţine următorul text: "Certificăm realitatea şi conformitatea datelor din înscrisuri. Serviciul/Biroul de evidenţă informatică şi control administrativ. Data. Semnătura".
5.7.La avizarea decontului lunar prevăzut la pct. 2.10, Serviciul/Biroul/Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia să verifice numărul de animale prezentate prin decontul justificativ de medicul veterinar împuternicit ca fiind identificate şi înregistrate în luna precedentă; aceasta constă în verificarea corespondenţei dintre numărul de animale înaintat de medicul veterinar împuternicit prin decontul justificativ, numărul de animale care este înscris în formularele de identificare (F1) albastre prezentate de acesta în luna respectivă şi numărul de animale înregistrat în B.N.D.; de asemenea, Serviciul/Biroul/Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ are obligaţia să verifice în B.N.D. veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul lunar.
5.8.Predă decontul lunar prevăzut la pct. 2.10, însoţit de exemplarul original al centralizatorului prevăzut în anexa nr. 12, până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, la Serviciul/Biroul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
5.9.În situaţia constatării existenţei unor erori de întocmire a decontului, notifică în scris medicul veterinar de liberă practică împuternicit în scopul corectării acestora direct pe decont, prin trasarea unei linii orizontale pe mijlocul frazei greşite, urmată de înscrierea datelor rectificate; decontul nu trebuie să conţină ştersături, iar modificarea trebuie însoţită de semnătură şi stampilă.
5.10.În situaţia constatării existenţei unor date neconforme între realitatea verificărilor efectuate în teren, B.N.D. şi documentele care constituie decontul, date care ridică suspiciunea unor fraude, anulează decontul şi notifică conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul sesizării organelor abilitate să cerceteze faptele constatate.
6.Responsabilităţile Serviciului/Biroului economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
6.1.Emite avizul de expediţie/bonul de transfer, cantitativ şi valoric, al formularelor, al cărţilor de exploataţie, al echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie, al produselor medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi al oricăror altor produseşi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, în funcţie de repartizarea efectuată de Serviciul/Biroul/ Compartimentul evidenţă informatică şi control administrativ sau Serviciul/Biroul/Compartimentul control oficial sănătate animală, după caz, din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
6.2.Verifică îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale, având în vedere următoarele aspecte:
a)factura fiscală este înregistrată şi datată în evidenţele medicului veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale, precum şi la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b)factura fiscală are înscrisă denumirea corectă a formei de organizare a medicului veterinar de liberă practică;
c)pe factura fiscală este menţionat clar obiectul contractului/serviciului prestat;
d)suma este înscrisă în lei, fără corecturi/ştersături, fiind identică cu cea din deconturile transmise de structurile de la pct. 6.8 lit. a) şi b);
e)pe factura fiscală este calculată şi înscrisă corect valoarea taxei pe valoarea adăugată - TVA, dacă este cazul;
f)factura fiscală este semnată şi ştampilată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale;
g)factura fiscală emisă de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentatul legal al societăţii comerciale este vizată pentru "Bun de plată" de ordonatorul terţiar de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii.
6.3.Verifică corectitudinea tarifelor înscrise în decont, în raport cu prevederile legale în vigoare, pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară efectuată, calculele efectuate pentru stabilirea valorii din decont şi din factura fiscală, înregistrează în evidenţa contabilă decontul justificativ cumulativ, consumul de produse şi de materiale specifice operaţiunilor de imunizare, testelor alergice şi prelevării de probe pentru teste serologice, sau materialele specifice acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor, în concordanţă cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate şi actualizează, lunar, evidenţa consumurilor şi stocurilor de produse existente în depozitul instituţiei.
6.4.Preia centralizatoarele prevăzute în anexele nr. 11 şi 12, întocmite de structurile prevăzute la pct. 6.8 lit. a) şi b), cu datele cantitative introduse de acestea, verifică valorile pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară, calculând, dacă este cazul, penalităţile conform prevederilor contractuale şi determină valoarea totală pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară; centralizatoarele finale vor cuprinde valoarea totală pe fiecare cabinet medical veterinar/societate comercială; TVA se va evidenţia separat pe centralizatoare.
6.5.În situaţia constatării existenţei unor erori aritmetice de întocmire a decontului - de numărare, înmulţire, împărţire, adunare, scădere - acestea vor fi corectate, fără a solicita acceptul medicului veterinar de liberă practică împuternicit/reprezentantului legal al societăţii comerciale în scopul corectării acestora pe decont, prin trasarea unei linii orizontale pe mijlocul sumei/cifrei greşite şi urmată de înscrierea sumelor/cifrelor rectificate; modificarea trebuie însoţită de semnătura şi numele în clar ale funcţionarului public care a efectuat modificarea.
6.6.Verifică exactitatea valorilor din facturile fiscale în raport cu cele din centralizatoarele finale prevăzute la pct. 6.4.
6.7.Îndeplineşte operaţiunile specifice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor determinate de acţiunile sanitar-veterinare.
6.8.Centralizatoarele finale prevăzute la pct. 6.4 sunt semnate de conducătorii/coordonatorii structurilor de specialitate, după cum urmează:
a)centralizatorul prevăzut în anexa nr. 11 este semnat de şeful/coordonatorul Serviciului/Biroului/Compartimentului control oficial sănătate animală, de şeful Serviciului/Biroului economic şi administrativ, de directorul executiv adjunct, precum şi de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru Siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi va cuprinde sintagma "Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus", conform înscrisurilor din documentele justificative care alcătuiesc deconturile;
b)centralizatorul prevăzut în anexa nr. 12 este semnat de şeful/coordonatorul Serviciului/Biroului/Compartimentului evidenţă informatică şi control administrativ, de şeful Serviciului/Biroului economic şi administrativ, de directorul executiv adjunct, precum şi de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi va cuprinde sintagma "Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus", conform înscrisurilor din documentele justificative care alcătuiesc deconturile.
6.9.Conduce evidenţa contabilă analitică, potrivit prevederilor legale în vigoare.
6.10.Documentele ce conţin acţiunile sanitar-veterinare care stau la baza întocmirii deconturilor depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale se emit şi se validează prin proceduri privind Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor.
6.11.În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea în documentele care constituie decontul, date care ridică suspiciunea unor situaţii ce contravin legilor în vigoare, anulează decontul şi respinge de la plată factura aferentă, notifică conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul sesizării organelor abilitate să cerceteze faptele constatate, şi comunică în scris medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatului legal al societăţii comerciale această măsură.
7.Responsabilităţile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
7.1.Valoarea totală a sumelor pentru direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu TVA aferent, evidenţiat separat, se extrage din centralizatoarele finale prevăzute la pct. 6.4 şi se transmite prin document oficial, în original, semnat de şeful Serviciului/Biroului economic şi administrativ, directorul executiv adjunct şi de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la Direcţia economică din cadrul Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 10 a lunii curente, pentru deconturile avizate până la data 30 a lunii anterioare, sau, după caz, în termenul stabilit de Direcţia economică prin notă de serviciu.
7.2.În situaţia în care directorul executiv al direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este sesizat de către conducătorii structurilor de control oficial sau de şeful Serviciului economic şi administrativ cu privire la constatarea existenţei în teren a unor date neconforme cu realitatea, care ridică suspiciunea unor fraude în cadrul documentelor înaintate de medicii veterinari împuterniciţi/ reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale, care constituie decontul şi care au condus la anularea acestuia, procedează la sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate, şi informează despre acest fapt Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
8.Responsabilităţile Direcţiei generale control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în situaţia primirii de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unor sesizări şi contestaţii referitoare la constatarea existenţei în teren a unor date neconforme cu realitatea, care ridică suspiciunea unor fraude în cadrul documentelor înaintate de medicii veterinari împuterniciţi/reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale, ce constituie decontul şi care au condus la anularea acestuia, Direcţia generală control oficial dispune directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să cerceteze obiectivitatea acestora şi să transmită autorităţii explicaţii scrise însoţite de documente ce au legătură cu modul de soluţionare legală a sesizărilor şi contestaţiilor, în baza prevederilor pct. 7.2.
9.Responsabilităţile Direcţiei economice din cadrul Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în baza documentului oficial prevăzut la pct. 7.1 şi în funcţie de solicitările de fonduri întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, alocă acesteia sume cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, conform legislaţiei în vigoare.
10.Documentele al căror model este prevăzut în anexele nr. 1-12 sunt avizate, respectiv aprobate, după caz, de persoanele prevăzute în cuprinsul acestora.
11.Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: DECONT JUSTIFICATIV pentru efectuarea acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială .............

Judeţul .............

Nr. ....../..........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. ...../........

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial al Circumscripţiei

Sanitar-Veterinare Zonale

...............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

Aprobat

Director executiv adjunct,

.................

Avizat

Serviciul/Biroul economic şi administrativ

..............

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Control oficial sănătate animală

...........

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării acesteia) ....................
Cabinetul medical veterinar/Societatea Comercială .............., concesionar al acţiunilor sanitar-veterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din comuna ..............., judeţul ............, în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. .../..., am efectuat/prestat următoarele acţiuni sanitar-veterinare:

Cod jud.

Denumirea acţiunii sanitar-veterinare

UM/cap

Specia

Nr. capete

Tarif/UM
(lei)

Valoarea decontului (lei)

0

1

2

3

4

5

6

       
       
       
       

TOTAL

     
Medic veterinar de liberă practică împuternicit ...............
Semnătura reprezentantului legal ..............
Ştampila .............
Parafa ..................
ANEXA nr. 2: DECONT JUSTIFICATIV cumulativ pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială .............

Judeţul .............

Nr. ....../..........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. ...../........

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial al Circumscripţiei

Sanitar-Veterinare Zonale

...............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

Aprobat

Director executiv adjunct,

.................

Avizat

Serviciul/Biroul economic şi administrativ

..............

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Control oficial sănătate animală

...........

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării acesteia) .............
Cabinetul medical veterinar/Societatea Comercială ..............., concesionar al acţiunilor sanitar-veterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din localitatea ............, judeţul ................., în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. .../...., am consumat următoarele produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice primite de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ............., pentru efectuarea/prestarea următoarelor acţiuni/servicii sanitar-veterinare:

Nr. crt.

Denumire produse medicinale veterinare imunologice, reagenţi, produse parafarmaceutice

UM

Stoc

Cantitatea

Stoc

Preţ mediu (lei)

Valoarea medie/cantitatea utilizată

Primită

Utilizata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
         
         
         

TOTAL

       
Medic veterinar de liberă practică împuternicit ................
Semnătura reprezentantului legal .............
Ştampila/Parafa .................
ANEXA nr. 3a:

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială .............

Judeţul .............

Nr. ....../..........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. ...../........

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial al Circumscripţiei

Sanitar-Veterinare Zonale

...............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

 

 

 

 

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Control oficial sănătate animală

...........

TABEL privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate .............. cu vaccin ............. seria ................, în localitatea .................
Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării)/data executării vaccinării ...............

Nr. crt.

Specia

Cod de identificare

Sex

Vârsta
(în luni)

Cod de exploataţie

Adresa

Proprietar/ Deţinător de animale

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
         
         
Medic veterinar de liberă practică împuternicit .................
Semnătura reprezentantului legal .................
Ştampila .................
ANEXA nr. 3b:

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ...............

Judeţul ...............

Nr. ......./.........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. ......./..............

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial

al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ......

 

 

 

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul Control oficial sănătate animală

..............

TABEL privind efectuarea vaccinării antirabice profilactice/necesitate ................., cu vaccin ............. seria ................, valabilitatea ......................., în localitatea ..............
Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării)/data executării vaccinării ..............

Nr. crt.

Specia

Cod de identificare

Sex

Vârsta
(în luni)

Cod de exploataţie

Adresa

Proprietar

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
         
         
         
Prestator: Medic veterinar de liberă practică împuternicit ..................
Semnătura reprezentantului legal .........................
Ştampila ..................
ANEXA nr. 4: TABEL privind prelevarea de probe
Cerere de analiză nr. ........./data .............
Specia
Tip probă
Data început acţiune ..../...../.....
Data sfârşit de acţiune ..../...../....

Investigaţii solicitate

Nr. crt.

Investigaţii de laborator

Cod investigaţie

1.

 

I.1.

2.

 

I.2.

3.

  

4.

  

5.

  
Tabel animale

Nr. prelevare

Nr. crt.

Cod crotalie

Sex

Vârsta (în luni)

Cod exploatare

Adresa

Localitatea

Proprietar

I.1.

I.2.

Detalii probă

Semnătura proprietarului

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Medic veterinar de liberă practică împuternicit .................
Semnătura reprezentantului legal ...............
Ştampila ................
ANEXA nr. 5: Tabel privind efectuarea tuberculinării

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială .............

Judeţul .............

Nr. ..../....

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

..............

Nr. .... /....

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial

al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

..............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

 

 

 

Verificat şi avizat Serviciul/Biroul/Compartimentul

Control oficial sănătate animală

.............

Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării acesteia) ...............
Localitatea ..............., cod SIRUTA .............., tuberculină bovină seria .............., valabilitatea ................, tuberculină aviară seria .................., valabilitatea .....................

Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Vârsta (în luni)

Cod de exploataţie

Adresa

Proprietar

Tip tuberculină

Pliu iniţial

Pliu la 72 h

Diferenţa pliu

Caracterul reacţiei locale

Diferenţa (B-A)

Rezultatul reacţiei TU/TCS

Alte menţiuni

Semnătura

1.

       

A

        

B

Caracterul reacţiei locale

Rezultatul reacţiei

Em

edem moale

P

pozitiv

Ep

edem păstos

Nc

neconcludent

Ed

edem dur

N

negativ

Nod

nodul

  
Medic veterinar de liberă practică împuternicit ................
Semnătura reprezentantului legal .................
Parafa ...............
Ştampila .................
ANEXA nr. 6: SINTEZĂ privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate ............... la specia ..............

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ................

Judeţul .............

Nr. ......./.........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. ......./.........

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial

al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

..............

(semnătura, ştampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........

Nr. ......./.........

 

 

 

 

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Control oficial sănătate animală

.................

SINTEZĂ privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate ............... la specia ..............
Luna/Acţiunea sanitar-veterinară (perioada efectuării acesteia) ............

Nr. crt.

Localitatea

Exploataţii existente

Numărul de animale

Observaţii

Existente

Vaccinate

Nevaccinate

Sub vârsta de vaccinare

Cauze obiective

Refuz

         
         
ANEXA nr. 7: PROCES-VERBAL de efectuare a acţiunilor de tuberculinare în exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, în exploataţiile comerciale de tip A înregistrate sanitar-veterinar şi în exploataţii le nonprofesionale

Cabinetul medical veterinar/.................

Societatea Comercială ................

Judeţul ...............

Nr. ..../....

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor ........

Circumscripţia Sanitară-Veterinară Zonală

............

Nr. ..../....

Subsemnaţii, în urma citirii şi interpretării reacţiilor la tuberculinare executate în perioada ..............., la bovinele din:
(1)Exploataţia comercială de bovine autorizată: S.C. ............
Cod de exploataţie .............., localitatea ..................
(2)Exploataţia comercială de tip A înregistrată sanitar-veterinar: ..................
Cod de exploataţie ............., localitatea .....................
(3)Exploataţiile nonprofesionale ale locuitorilor din comuna/satul ................
.................., judeţul ...................., consemnăm următoarele:
1.Efectivele de bovine la data controlului:

Specificare

Nr. capete

Defalcat pe categorii

Nr. capete

Efectiv la data controlului, din care:

 

Vaci

 
  

Juninci

 
  

Tineret peste 6 săptămâni

 
  

Tineret 0-6 săptămâni

 
  

Alte categorii de bovine

 
2.Au fost tuberculinate:

Specificare

Nr. total (cap)

din care număr de bovine tuberculinate prin:

Test unic

Test comparativ simultan

Bovine

   
2.1.Folosindu-se tuberculină bovină şi aviară:

Specificare

ccm

  

Seria

Valabilitatea

Tuberculină bovină

   

Tuberculină aviară

   
3.Operaţiunile de tuberculinare au fost efectuate de:
Dr. ............... de la ...............
Dr. ............... de la ...............
Dr. ............... de la ...............
Dr. ............... de la ...............
4.Rezultatele obţinute la testul unic:

Rezultate

Nr. cap.

din care matcă nr. cap

Pozitive total

  

Neconcludente total

  

Negative total

  
5.Rezultate obţinute la test comparativ simultan:

Specificare

Total

Pozitive

Neconcludente

Negative

Juninci

    

Vaci

    

Tineret peste 6 săptămâni

    

Alte categorii de bovine

    

Caprine

    

Total general

    
- Se anexează tabelul cu bovinele reacţionate pozitiv, declarate bolnave de TBC.
6.Animalele productive cu cod de identificare, menţionat în tabelul de mai jos, se vor livra la abatorul ............. în ziua ......., luna ..........., anul 20 ..........., însoţite de certificatul sanitar-veterinar şi fişele de tăiere, în 3 exemplare, de tabelele cu codul de identificare, de formularele de mişcare şi de paşapoarte, după cum urmează:

Cod de identificare

Seria şi nr. paşaportului

Cod de identificare

Seria şi nr. paşaportului

    
    
    
    
    
Animalele pentru retestare, cu codul de identificare menţionat în tabelul de mai jos, se vor înscrie în registrul de bovine tuberculino-reagente în observaţie, sub răspunderea medicului veterinar dr. ..........., după cum urmează:

Cod de identificare

Seria şi nr. paşaportului

Cod de identificare

Seria şi nr. paşaportului

    
    
    
    
    
Animalele se vor izola în ................... şi de aceste animale pe timpul izolării va răspunde dl ..............., în calitate de .....................
În perioada de .................... se va executa dezinfecţia generală a unităţii în prezenţa medicului veterinar dr. ....................., cu substanţele dezinfectante recomandate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă teritorial.
De executarea corespunzătoare a curăţeniei mecanice răspund următoarele persoane; dl ................., conducător de unitate/proprietar GP, şi dl ..............., şeful fermei ................ .
7.Următorul control alergic (retestare, general) va fi executat la data de .............. de către comisia formată din:
7.1.Dr. ............../de la .............;
7.2.Dr. ............../de la .............;
7.3.Dr. ............../de la ............. .
8.Cazurile confirmate de tuberculoză la bovine se comunică în mod obligatoriu şi direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
9.Orice mişcare de animale, produse de origine animală şi furaje se va face cu avizul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) ................ .
COMISIA DE TUBERCULINARE
Medic veterinar oficial şef ................
(parafa, stampila, semnătura)
1.Dr. .........
2.Dr. .........
3.Dr. .........
4.Dr. ...........
Observaţii ale DSVSA la data .....................
Conducătorul unităţii/Şeful exploataţiei comerciale autorizate/înregistrate,
..................
Verificat
Reprezentant DSVSA ................
ANEXA nr. 8: Cerere de analiză a probelor prelevate

Nr. CA..............

Data/ora recepţiei

...../......

Responsabil recepţie

............

Semnătura

............

(se va completa de personalul din laborator)

CERERE DE ANALIZĂ A PROBELOR PRELEVATE

Nr. ..../data.....

(se va completa de emitent)

Vizat

DSVSA ..........

Serviciu/Birou/Compartiment

..............

Nume şi prenume

..............

Semnătura ..........

(se va completa de către personalul din DSVSA)

|_| Animale |_| Tabel animale |_| Produse/Obiective |_| Tabel produse/obiective

Emitent .................

(|_|PJ/|_| PF)*.................., judeţ* ....................,

localitatea*......................, adresa*..................,

cod poştal ........................, tel./fax ................, e-mail ...................,

CUI/CNP ......................., banca ....................., cont ....................

Subsemnatul (a)* ..............., în calitate de* .........................,

în cadrul unităţii* ...................., cu sediul în judeţul*....................,

localitatea* ..........................., adresa* ...........................,

am prelevat probe în data de* ..................... în vederea efectuării analizelor de laborator conform legislaţiei în vigoare de la: ....................

Provenienţă probe ...................

|_| aceleaşi date cu ale emitentului** .............................,

(|_|PJ/|_|PF)* ......................, cu sediul social/domiciliul în judeţul*................................,

localitatea* ......................., adresa*............................,

telefon ................, e-mail .................., CUI/CNP .........................

din unitatea (denumirea punctului de lucru)* .................., cu sediul în judeţul* ................,

localitatea* ............., adresa*..............................,

|_| înregistrată/|_| autorizată sanitar-veterinar cu nr. ......... din .............., tipul de unitate* .................,

codul de unitate* .............., reprezentat de dl/dna ..............., în calitate de ........................,

legitimat(ă) cu actul de identitate seria ........ nr. ........, eliberat de ............ la data de ...............

Contextul prelevării*: |_| Supraveghere |_| Monitorizare |_| Confirmare |_| La cerere
Program prelevare probe: *
|_| Oficial naţional (Supraveghere) |_| Oficial EU |_| Oficial Naţional şi EU |_| Industrie/Privat |_| Studiu |_| Subvenţie
|_| Altele: .................
Strategie de prelevare: *
|_| Obiectivă |_| Suspiciune |_| Selectivă |_| Altele: ...............
Tip supraveghere: |_| Activă |_| Pasivă
Costurile testelor de laborator suportate conform pct. .......... lit. ........din nota la anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările ulterioare |_| Altele ..............
Adresez prezenta cerere de analize către laboratorul* ................
Curier probe: .............. Tel ..............
Semnătură responsabil prelevare .............
___
* Câmpuri care vor fi completate în mod obligatoriu.
** Se bifează când emitentul este şi proprietarul probelor.
Cerere de analiză sănătate animală

Date cu privire la acţiunea de prelevare a probelor:

Număr probe:

Tip probă(e)/cantitate:

Circuit

Specia:

Rasa:

Locul prelevării:

Metoda de prelevare:

Temperatura apei la prelevare (pentru animale acvatice):

Sigilare probe: |_| nesigilat |_| sigilat Cod sigiliu ...............

Date cu privire la provenienţa probelor:

Cod identificare animal

 

Cod exploataţie

 

Categoria de producţie

 

Vârsta (z/l/a)

 

Sex

|_| M/|_| F

Cauza tăierii/morţii

 

Stare animale de la care provine/provin proba/probele:

|_| Clinic sănătos |_| Cu semne clinice de boală |_| Tăiere normală |_| Tăiere de necesitate |_| Tăiere de urgenţă |_| Mort |_| Avortat |_| Ucis |_| Vânat |_| Capturat |_| Eutanasiat |_| Intoxicat |_| Împuşcat

Date anamnestice:

 

Date clinice

 

Date anatomopatologice

 

Date epidemiologice efectiv de animale

 

Date cu privire la animalele afectate

 

Sistem de creştere a efectivului de animale

 

Condiţii de creştere a efectivului de animale

 

Tratamente efectuate animalului/efectivului de animale şi data efectuării:

 

Imunizări/Serumizări efectuate animalului/ efectivului de animale

 

Diagnostic prezumtiv:

 

Investigaţii solicitate:

 
Prezenta cerere de analiză s-a încheiat în 3 exemplare, semnate şi ştampilate, dintre care un exemplar însoţeşte probele ce se trimit la laborator, unul rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar rămâne la unitate (proprietar).
Responsabil prelevare
..............
Nume/Prenume
..............
(semnătura/ştampila autorităţii)
Reprezentant PJ |_|/PF |_|
..............
Nume/Prenume
(semnătura/ştampila)
Martor
.............
Nume/Prenume
(semnătura)
Instrucţiuni privind completarea cererii de analiză a probelor prelevate

Nr. crt.

Subiect

Explicaţii

Observaţii

Se completează obligatoriu toate câmpurile din cererea de analiză, în format electronic sau cu majuscule, lizibil, pe format hârtie A4, după cum urmează:

1.

Cerere de analiză a probelor prelevate

Nr. ...../data .........

Se completează de către emitent cu numărul şi data emiterii documentului de însoţire a probelor (cerere de analiză).

 

2.

Caseta Nr. CA

Caseta se va completa de către persoana desemnată pentru recepţia probelor în laborator.

 

3.

Caseta

VIZAT DSVSA/Compartiment

Se completează şi se semnează numele şi prenumele persoanelor desemnate (medic veterinar oficial din cadrul Biroului/Compartimentului sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - DSVSA) şi se semnează, se vizează şi se ştampilează de către persoanele competente.

 

4.

|_| Animale

Se bifează căsuţa pentru acelaşi tip de probe/probe diferite provenite de la un singur animal, din cadrul aceleiaşi specii (de exemplu: cadavru, fragmente organe; conţinut stomacal etc.) şi se completează cererea de analiză (paginile 1 şi 2).

 

5.

|_| Tabel animale

Se bifează căsuţa în cazul aceluiaşi tip de probe provenite de la mai multe animale din cadrul aceleiaşi specii:

- anexa nr. 1 la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru acelaşi tip de probe (de exemplu: ser sanguin)

- anexele nr. 2 la cererea de analiză a probelor prelevate (bovine), nr. 3 la cerere (caprine), nr. 4 la cerere (ovine), nr. 5 la cerere (cervidee) pentru probe supraveghere EST

- anexa nr. 6 la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru expertize confirmări/pentru probe EST

- anexa nr. 8 la cererea de analiză a probelor prelevate - tabel probe pentru programele naţionale de control al salmonelozelor zoonotice

- anexa nr. 9 A la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru vulpile aduse la laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (LSVSA) - prelevate în cadrul programului naţional de vaccinare antirabică la vulpi

- anexa nr. 9 B la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru controlul vaccinării antirabice la vulpile împuşcate din fondurile de vânătoare şi trimise la laboratorul naţional de referinţă de către LSVSA

- anexa nr. 10 la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru probe prelevate de la animale sălbatice (urşi, mistreţi, căprioare, fazani)

- anexa nr. 11 la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru probe supraveghere PPC

- anexa nr. 13 la cererea de analiză a probelor prelevate - pentru probe de lapte pentru supraveghere bruceloză bovină

- anexa nr. 14 la cererea de analiză a probelor prelevate - tabel probe confirmare tulpini pentru Salmonella

- anexa nr. 15 la cererea de analiză a probelor prelevate - tabel probe Campylobacter şi Escherichia coli

- anexa nr. 16 la cererea de analiză a probelor prelevate - tabel probe confirmare tulpini bacteriene - program monitorizare tulpini; antibiorezistenţa bacteriilor zoonotice şi comensale

- anexa nr. 17 la cererea de analiză a probelor prelevate - fişa entomologică

- anexa nr. 18 la cererea de analiză a probelor prelevate - tabel probe confirmare tulpini bacteriene

- anexa nr. 19 la cererea de analiză a probelor prelevate-formular recepţie probe pentru diagnostic necropsic/boli tumorale/examen histologic/expertize medicolegale veterinare

 

6.

|_| Produse/Obiective

Se bifează în cazul probelor prelevate din diverse locaţii (de exemplu: tampoane de sanitaţie recoltate din ferme, adăposturi de animale), furaje, apă de suprafaţă, alimente etc.

Se completează pagina 1 din cererea de analiză şi anexa nr. 7 la cererea de analiză a probelor prelevate, pentru probe de tampoane de sanitaţie prelevate în vederea evaluării eficienţei decontaminării.

Pentru organisme modificate genetic se completează pagina 1 din cererea de analiză şi anexa destinată domeniului siguranţa alimentelor (pentru analize microbiologice, fizico - chimice) şi OMG.

7.

|_| Tabel produse/Obiective

Se bifează în cazul mai multor probe provenite din diverse locaţii.

Se completează pagina 1 din cererea de analiză şi anexa nr. 12 la cererea de analiză a probelor prelevate, pentru mai multe probe provenite de la produse sau obiective de mediu/unităţi de lucru (de exemplu: în cazul tampoanelor de sanitaţie prelevate pentru detecţia materialului de risc specific de pe carcasele de bovine).

8.

Caseta Emitent (|_| PJ |_| PF)

Se completează denumirea şi forma de organizare a societăţii comerciale, adresa, datele de identificare şi de contact ale acesteia/numele şi prenumele persoanei fizice, adresa şi datele de contact ale acesteia.

 

9.

Subsemnatul

Se completează cu numele şi prenumele persoanei care efectuează prelevarea probelor (inspector, persoana autorizată de S.C. sau persoana fizică).

 

10.

Data prelevării

Se completează data prelevării probelor de la animale (CA Animale) şi data început/data sfârşit în cazul probelor prelevate de la mai multe animale (CA Tabel animale).

 

11.

Caseta Provenienţa probe

Se specifică denumirea şi forma de organizare a societăţii comerciale, adresa, datele de identificare şi de contact ale acesteia/numele şi prenumele persoanei fizice, adresa şi datele de contact ale acesteia.

 
 

Proprietar probe

Persoana juridică/

Persoana fizică

Termenul de GP se va înlocui cu denumirea de exploataţii nonprofesionale, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul probelor prelevate de la vulpi sau de la alte animale sălbatice împuşcate, dacă nu se cunoaşte apartenenţa proprietarului la un fond de vânătoare sau la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, se va completa cu denumirea generică de Mediu Silvatic.

 

12.

Unitate/tip de unitate

Se specifică denumirea unităţii şi tipul acesteia, astfel cum a fost autorizată din punct de vedere sanitar - veterinar, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

13.

Cod unitate

Reprezintă codul de înregistrare al unităţii dat de ANSVSA-DSVSA.

 

14.

Contextul prelevării probei

I. Supraveghere - sistem de colectare, analiză şi diseminare a datelor, iar când sunt detectate cazuri pozitive, se aplică măsuri de control activ.

II. Monitorizare - sistem de colectare, analiză şi diseminare a datelor, fără a se lua măsuri de control activ, atunci când sunt depistate cazuri pozitive.

III. Confirmare - recoltare de probe pentru control Salmonella conform Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul Salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară.

IV. La cerere-autocontrol, program HACCP (analiza riscurilor şi punctele critice de control - Hazard Analysis and Critical Control Point), subvenţie, consum propriu, în scopul comercializării, alte solicitări etc.

 

15.

Program prelevare probe

I. Oficial naţional (Supraveghere) = Program strategic/cifric.

II. Oficial EU (Programe stabilite şi finanţate 100% de UE).

III. Program naţional şi EU (PNCR, Program contaminanţi, Cofinanţat - programe stabilite prin decizie comunitară).

IV. Industrie/Privat (programe proprii - persoane juridice, operatori, PFA).

V. Studiu (Programe stabilite de ANSVSA; de exemplu: Campylobacter, Listeria etc.)

VI. Subvenţie - Programe subvenţionate - ajutor bănesc nerambursabil acordat de stat sau de o organizaţie unei ramuri economice, unei unităţi, persoane.

VII. Altele - cu posibilitate de editare (orice alte cereri decât cele specificate anterior).

 

16.

Strategia de prelevare probe

I. Obiectivă: prelevare programată (se aplică atât pentru plan cifric, cât şi pentru HACCP);

II. Suspiciune: prelevare de probe în cazul în care există informaţii cu privire la un potenţial risc.

III. Selectivă: prelevare suplimentară, ca urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultat necorespunzător ce impune o supraveghere suplimentară.

IV. Altele - orice altă strategie decât cele specificate anterior.

 

17.

Tip de supraveghere

Activă/Pasivă - se bifează conform cerinţelor din Programul strategic.

 

18.

Costurile testelor de laborator suportate conform pct. ..., lit. ... din nota la anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările ulterioare.

Altele

Se vor menţiona punctul, litera, punctul din nota de la anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările ulterioare.

De exemplu: 13xx sau 18/b/x sau 18/m/ii din nota de la anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014, cu modificările ulterioare, se precizează alte costuri conform reglementărilor în vigoare.

 

19.

Către laboratorul

Se specifică laboratorul de destinaţie al probelor.

 

20.

Curier probe

Se specifică numele şi prenumele/denumirea persoanei/firmei de curierat.

 

Date cu privire la acţiunea de prelevare a probelor

21.

Număr de probe

Se specifică numărul de probe prelevate - de exemplu: 1 (una} sau 2 (două).

 

22.

Tipul de probă/probe/cantitate

Se completează tipul de probă/probe în cazul în care provin de la un singur animal (de exemplu: cadavru), precum şi cantitatea exprimată în unităţi de măsură (de exemplu: organe 700 g).

Pentru probele de animale acvatice se va menţiona numărul de exemplare (de exemplu: 10 exemplare).

 

23.

Circuit

Se va bifa în funcţie de circuitul animalului respectiv (intern, extern, export, export temporar, import, intracomunitar, tranzit) şi se va completa ţara de origine/destinaţie: de exemplu: Italia.

 

24.

Specia

Se completează denumirea comună a speciei de animal corespunzătoare celei din limba latină (de exemplu: bovine, şi nu rumegătoare; găină, şi nu păsări).

 

25.

Rasa

Se completează rasa animalului respectiv.

 

26.

Locul prelevării

Se va completa cu identificarea exactă a locului de unde au fost prelevate probele (de exemplu: număr bazin, hală, fermă, locul unde sunt cazate animalele,

Judeţ ............; exploataţii nonprofesionale din judeţul/ localitatea ...........; exploataţii comerciale din judeţul/ localitatea ...... etc.).

 

27.

Metoda de prelevare

Conform legislaţiei în vigoare (de exemplu: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor).

 

28.

Temperatura apei la prelevare

Se va completa obligatoriu temperatura apei în cazul recoltării probelor de animale acvatice (de exemplu, temperatura de 14°C)

 

29.

Sigilare probe

Se specifică, după caz, dacă probele sunt sigilate sau nesigilate. Pentru probele sigilate, obligatoriu se menţionează codul de sigiliu.

 

Date cu privire la provenienţa probelor

30.

Cod identificare animal

Se menţionează codul de identificare al animalului identificat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, iar în cazul în care animalele nu sunt identificate conform legislaţiei (de exemplu: peşti, albine, păsări, vulpi, alte animale sălbatice etc.), se va utiliza formula PR-cod judeţ-nr. CA-unitate de probă).

 

31.

Cod exploataţie

Se specifică obligatoriu codul de exploataţie aşa cum este alocat în Baza Naţională de Date (BND), de exemplu: RO10583800030.

 

32.

Categoria de producţie

Se menţionează categoria de producţie (de exemplu: încadrarea conform cu cerinţele pentru controlul salmonelozelor zoonotice - pui de carne, găini ouătoare etc.).

 

33.

Vârstă

Se trece vârsta exprimată în zile, luni sau ani.

 

34.

Sex

Se va preciza sexul animalelor (M/F).

 

35.

Cauza tăierii/morţii

Se precizează cauza tăierii/morţii - de exemplu: în scop de diagnostic.

 

36.

Starea animalelor de la care provine/provin proba/probele

Se bifează obligatoriu una din variantele (clinic sănătos, cu semne clinice de boală, tăiere normală, tăiere de necesitate, tăiere de urgenţă, mort, ucis, vânat, capturat, eutanasiat, intoxicat, împuşcat).

 

Date anamnestice

37.

Date clinice animale

Se menţionează semnele clinice, anatomopatologice, unde este cazul sau se foloseşte sintagma "Nu este cazul" în rest.

 

38.

Date anatomopatologice animal(e)

 

39.

Date epidemiologice efectiv de animale

Se va bifa obligatoriu una dintre variantele.

1. Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află într-o zonă de restricţie datorită unui program de eradicare a unei boli notificabile.

2. Probe provenite de la un efectiv de animale liber de boli infectocontagioase care nu se află/se află în zona de protecţie sau de supraveghere stabilită în jurul unui focar de boală infectocontagioasă.

3. Probe provenite de la animale aflate într-o exploataţie supusă restricţiilor datorită evoluţiei unei/unor boli (se va completa cu denumirea bolii/bolilor ..........) şi au fost prelevate de la:

- animale suspecte datorită unui test anterior cu rezultat pozitiv, în scop de recontrol/confirmare;

- animale sănătoase din efectivul aflat sub restricţii.

 

40.

Date cu privire la animalele afectate

Se precizează datele cu privire la animalele afectate, unde este cazul, sau se foloseşte sintagma "Nu este cazul" în rest.

 

41.

Sistem de creştere a efectivului de animale

Se menţionează date privind sistemul de creştere (intensiv, semiintensiv, sistem gospodăresc).

 

42.

Condiţii de creştere a efectivului de animale

Se menţionează date privind condiţiile de creştere ale animalelor (tip furajare etc.).

 

43.

Tratamente efectuate animalului/efectivului de animale şi data efectuării

Se menţionează tratamentele şi data efectuării acestora unde este cazul sau se foloseşte sintagma "Nu este cazul" în rest.

 

44.

Imunizări/

Serumizări efectuate animalului/ efectivului de animale

Se menţionează tipul, seria şi valabilitatea produselor/data efectuării unde este cazul; se foloseşte sintagma "Nu este cazul" în rest.

Pentru programele naţionale de control al salmonelozelor zoonotice se precizează în anexa nr. 8 la cerere.

Pentru vulpile împuşcate în scopul verificării eficienţei vaccinării antirabice se precizează în anexele nr. 9A şi 9B la cerere.

 

45.

Diagnostic prezumtiv

Se menţionează pentru probele prelevate de la animale cu semne clinice.

 

46.

Investigaţii solicitate

Se va aloca denumirea bolii respective aşa cum este precizată în programul de supraveghere pe anul în curs (de exemplu: pesta porcina clasică, bruceloză bovină, leucoză enzootică bovină, rabie, loca americană, nosemoză etc.) sau tipul de examen (anatomopatologic, histologic, bacteriologic, parazitologic, toxicologic etc.).

 

47.

Observaţii

Se menţionează alte precizări în afara celor completate mai sus şi se introduc informaţii în cazul în care se efectuează examen de laborator la un judeţ şi sunt trimise la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală pentru confirmare (de exemplu: IFD pentru rabie pozitiv); rezultatul examenelor de laborator şi numărul buletinului de analiză.

Se menţionează campania de prelevare de probe de sânge/lapte, campania de vaccinare a vulpilor sau în ce bază au fost prelevate probele - de exemplu: probele au fost prelevate conform Deciziei 2013/652/UE de punere în aplicare a Comisiei din 12 noiembrie 2013 privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale.

 

Instrucţiuni de completare în anexe

Tabelele anexate cererii de analiză trebuie să aibă obligatoriu completate corect toate coloanele aferente, astfel:

- să aibă înscris numărul de prelevare;

- să aibă înscrise codurile de exploataţie şi codurile de identificare ale animalelor (a se evita introducerea codurilor invalide, duble etc.); să fie bifate toate investigaţiile solicitate (în tabelele 1, 10, 11, 12, 13);

- transmiterea tabelelor pe suport electronic (înainte de expediere sau concomitent cu sosirea probelor la destinatar) trebuie să fie compatibilă cu aplicaţia şi să fie completate corect pentru a facilita sincronizarea informaţiilor între cele 2 sisteme (Sistemul Naţional de Identificare şi înregistrare a Animalelor şi ATLAS vet LIMS);

- în cazul probelor provenite de la animale neidentificate şi trimise pentru confirmare (anexele nr. 9 şi 10 la cerere), se va înscrie în formulare şi nr. de RU al judeţului emitent A-cod judeţ-nr. RU.an-nr.de ordine (se va menţine astfel codul de identificare dat de primul laborator care a înregistrat probele).

Pentru anexa nr. 8 la cerere - Tabel probe pentru programele naţionale de control al salmonelozelor zoonotice - se va bifa obligatoriu, în funcţie de categoria de producţie şi de sistemul de creştere; se vor completa toate rubricile aferente, iar în coloana "Tip de vaccin utilizat" se va bifa varianta corespunzătoare situaţiei efectivului; se precizează obligatoriu denumirea comercială şi lotul vaccinului utilizat, iar în cazul în care vaccinul este viu se va preciza denumirea tulpinii, în coloana "Data administrării vaccinului" se va preciza obligatoriu şi calea de administrare.

Se va completa coloana "Serotipurile de Salmonella detectate anterior" numai în cazul în care rezultatul ultimei testări pentru Salmonella este pozitiv.

NOTA:
1.Formularul anexa nr. 8 la procedură - Cerere de analiză a probelor prelevate se tipăreşte de către DSVSA, înseriat şi numerotat, pentru a se asigura trasabilitatea documentelor şi evidenţa corectă a realizării programului de prelevare a probelor.
2.Conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, formularul se pune la dispoziţie gratuit medicilor veterinari de liberă practică din circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă, în baza clauzelor din contractul încheiat cu DSVSA.
ANEXA nr. 9a:

Cabinet medical veterinar/

Societatea Comercială ..............

Judeţul ............

Nr. .../...

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

...............

Nr. .../...

Verificat şi avizat

Medic veterinar oficial

al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...............

(semnătura, stampila, parafa)

Direcţia Sanitar-Veterinară

si pentru Siguranţa Alimentelor ..........

Aprobat

Director executiv adjunct,

..............

Avizat,

Serviciul/Biroul economic şi administrativ

..............

Verificat/Avizat

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Evidenţă informatică şi control administrativ

.............

DECONT JUSTIFICATIV pentru încasarea contravalorii manoperei acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor, în luna ............ /anul 20 ................
Cabinetul medical veterinar/S.C. ............., în temeiul Contractului de concesiune nr. .../.../Contractului de servicii nr. .../...., am efectuat/prestat următoarele acţiuni/servicii de identificare şi înregistrare a animalelor din cadrul localităţii ........., judeţul .............:

Nr. crt.

Identificarea şi înregistrarea animalelor din specia

Număr capete

Tarif/cap

Valoare decont

0

1

2

3

4

1.

Bovine

   

2.

Ovine

   

3.

Caprine

   

4.

Suine

   

TOTAL

   
Medic veterinar de liberă practică împuternicit ...............
Semnătura reprezentantului legal ...............
Ştampila şi parafa ................
ANEXA nr. 9b:
Cabinetul medical veterinar/
S.C. ..............
Judeţul ...............
Nr. .../...
Direcţia Sanitar-Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor .....................
SITUAŢII COMPONENTE ale dosarului de decont pentru încasarea contravalorii manoperei aferente efectuării/prestării acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor pentru luna ......... anul 20 ....
A.Situaţia identificării şi înregistrării animalelor

Specia

Animale identificate

Animale înregistrate în SNIIA

Animale solicitate spre decontare

    
    
    
    
B.Situaţia mişcării
Formularele F2 - roşii (eliberate)
Număr formulare eliberate:
Număr formulare înregistrate:

De la seria

Până la seria

Formulare anulate

   
   
   
   
Formularele F2 - albastre (primiri)
Număr formulare primite:
Număr formulare înregistrate:

Specia

Animale ieşite

Animale intrate

   
   
   
   
   
C.Situaţia evenimentelor
Număr formulare eliberate:
Număr formulare înregistrate:

De la seria

Până la seria

Formulare anulate

   
   
   
   
Observaţii: ................
D.Corectarea erorilor

Erori la început de lună

În timpul lunii

La sfârşit de lună

   
E.Predare crotalii şi paşapoarte
..................................
.................................
Circumscripţia Sanitar-Veterinarâ de Asistenţă ..................
Medic veterinar de liberă practică împuternicit
................
Verificat şi avizat
Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală
..............
Medic veterinar oficial ............... (semnătura, ştampila, parafa) ...............
ANEXA nr. 9c: SITUAŢIA gestionării formularelor aferente efectuării/prestării acţiunilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor
Cabinetul medical veterinar/
S.C. ..............
Judeţul ...............
Nr. ..../....
Direcţia Sanitar-Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............

Tip formular

Primite

Utilizate

Stoc la sfârşit de lună

În timpul lunii

total

În timpul lunii

total

 

F1

     

F2

     

F3

     

F4

     
Justificarea formularelor F1:

Serii formulare F1 utilizate în timpul lunii

Animale identificate

De la...

Până la...

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

      
      
      
      
      
      
Serii anulate:
Circumscripţia Sanitar-Veterinară de Asistenţă ..............
Medic veterinar de liberă practică împuternicit
...............
Verificat şi avizat
Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ...............
Medic veterinar oficial ............. (semnătura, ştampila, parafa) ............
ANEXA nr. 10a: NOTĂ DE CONSTATARE
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............
Nr. ..../.....
Subsemnatul, ......................, medic veterinar oficial în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului Control oficial sănătate animală .................., posesor al Legitimaţiei de serviciu nr. ..../...., în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi, ....................., verificarea faptică în teren a realităţii datelor prezentate în decontul acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna/perioada efectuării acţiunii sanitar-veterinare ............, anul ..................., de către Cabinetul medical veterinar/S.C. .................., după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele proprietarului

Codul de exploataţie

Nr. de animale verificate

Localitatea

Tipul documentului verificat

Nr./data fişei de inspecţie

Nr. de animale conform realităţii din teren

Semnătura proprietarului

         
         
Pentru un număr de ............. (animale) verificate, următoarele acţiuni ................ nu sunt conforme cu realitatea din teren, drept pentru care vor fi scoase de la plată şi vor fi calculate penalităţi (dacă este cazul).
La prezenta notă se ataşează un număr de ........... anexe (dacă este cazul).
În cazul în care în fişele de inspecţie se verifică atât animale identificate (decontate) în anul curent, cât şi acţiuni sanitar - veterinare, se vor ataşa la deconturile respective copii după prezenta notă de constatare.
Medic veterinar oficial .............. (semnătura, ştampila, parafa) ............
ANEXA nr. 10b: NOTĂ DE CONSTATARE
Cabinetul medical veterinar/S.C. ...............
Judeţul ..............
Nr. ..../....
Direcţia Sanitar-Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor ................
Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ................
Nr. ..../....
Subsemnatul, ...................., medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ..........., posesor al Legitimaţiei de serviciu nr. ...../...., în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi,..............., verificarea faptică în teren a realităţii datelor prezentate în decontul acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna ......... anul ............., de către Cabinetul medical veterinar/S.C. .........., după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele proprietarului

Codul de exploataţie

Nr. de identificare (crotalia verificată)

Localitatea

Poziţia din tabel

Tipul de acţiune executată

Semnătura proprietarului

        
        
        
        
Toate datele prezentate mai sus sunt reale şi se regăsesc în declaraţiile semnate de proprietarii de animale din luna ....... anul ......... .
La prezenta notă de constatare se ataşează un număr de .......... anexe (se completează, dacă este cazul, atunci când se verifică un număr de animale mai mare decât cel prezent la rubrica respectivă).
Medic veterinar oficial .................
(semnătura, ştampila, parafa)
ANEXA nr. 10c: NOTĂ DE CONTROL

Cabinetul medical veterinar/

S.C. ..............

Judeţul ..............

Nr. ..../....

Direcţia Sanitar-Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor .........

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

Nr. ..../....

NOTĂ DE CONTROL*
Subsemnatul, dr. .................. medic veterinar oficial în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului evidenţă informatică şi control administrativ, posesor al Legitimaţiei de serviciu nr. .........., în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat un supracontrol al Dosarului de decont nr. .../... şi am verificat pe teritoriul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare de Asistenţă ................., situată în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ............., modul în care s-au efectuat/s-au prestat acţiunile/serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor în luna ....... 201 ..... de către Cabinetul medical veterinar/S.C. ........., constatând următoarele:
I.Modul de identificate şi înregistrate a animalelor şi exploataţiilor:
1.I.1. În luna ......... anul ........ s-a completat un număr de ....... file F1

Nr. crt.

Seria formularelor F1

Nr. de file

Număr de animale

Semnătura proprietarului

De la seria ...

Până la seria ...

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

         
         
         
         
         
         

Transmise în luna ............

      

TOTAL luna ............

      
2.I.2. S-au verificat prin sondaj 10% din animalele identificate şi înregistrate (pe specie)

Nr. crt.

Verificarea datelor înscrise în formularul F1

Verificat realitatea/confirmare semnătură proprietar

Verificat corectitudinea înregistrării în BND: Conform/Neconform

Seria F1

Cod de exploataţie

Nume proprietar

Cod crotalie

       
       
       
       
       
3.I.3. _
 

Număr de animale

 

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Total animale înregistrate pe F1

    

Total animale transmise

    

Total animale solicitate pentru decontare

    

Total animale nesolicitate pentru decontare

    

Total animale neconforme

    
4.I.4. Datele proprietarilor şi exploataţiilor verificate sunt înregistrate corect şi conform în BND?
.....................
5.I.5. Datele cu privire la identificarea şi înregistrarea animalelor sunt corecte şi conforme?
...................
II.Verificarea formularelor de mişcare
1.II.1. Verificarea formularelor F2 emise în luna ........... anul ........

Număr de notificări pentru vânzarea de animale

 

Număr de formulare eliberate

 

Număr de formulare operate în BND

 
Observaţii: ...................................

Formulare F2 eliberate

De la seria .............

Până la seria ..............

  
  
  
  
Din verificările efectuate rezultă următoarele concluzii:
......................
.....................
2.II.2. Verificarea formularelor F2 primite în luna ................

Formulare F2 primite

Număr de notificări pentru cumpărarea de animale

 

Număr de formulare primite

 

Număr de formulare înregistrate

 

Modul de arhivare al acestora

 
Din verificările efectuate rezultă următoarele concluzii:
........................
III.Verificarea formularelor F3

Număr de notificări pentru evenimente F3

 

Număr de formulare eliberate

  

Număr de formulare operate în BND

  
S-a verificat prin sondaj un număr de .............. formulare F3, concluziile fiind următoarele:
....................
IV.Corectarea erorilor
....................
V.Notificări înregistrate
...................
VI.Concluzii
 

Număr de animale

Total animale identificate în luna ..............

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Total animale înregistrate şi transmise în luna ............

    

Total animale aprobate pentru decontare în luna ..........

    

Diferenţa de animale neaprobate pentru plată ...........

    
Motivele neaprobării pentru plată:
.........................
Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă
Medic veterinar de liberă practică împuternicit .....................
Medic veterinar oficial .............. (semnătura, ştampila, parafa) ...............
__
* - Anexa nr. 10c la procedură poate fi adaptată şi utilizată de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, dacă, prin decizia emisă de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acesta primeşte sarcina de a extinde aria de investigaţii.
ANEXA nr. 10d: NOTĂ DE CONSTATARE
Cabinetul medical veterinar/
S.C. ................
Judeţul ...............
Nr. ..../....
Direcţia Sanitar-Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............
Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală
Nr. ..../....
NOTĂ DE CONSTATARE
Subsemnatul, ...................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitare Veterinare Zonale ..................., posesor al legitimaţiei de serviciu nr. ...../...., în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi,..........., verificarea faptică în teren a unui număr reprezentativ din animalele identificate şi înregistrate în luna ... 201 ....... de către Cabinetul medical veterinar/S.C. ..........., reprezentând ............. capete, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele proprietarului

Codul de exploataţie

Nr. de animale verificate

Localitatea

Seria/nr. formular F1

Nr./data fişei de inspecţie

Semnătura proprietarului

        
        
Toate datele prezentate mai sus sunt reale şi se regăsesc în fişele de inspecţie în exploataţiile cu animale în nr. de ........, întocmite în luna .......... anul ............ .
La prezenta notă de constatare se ataşează un nr. de ......... anexe (se completează, dacă este cazul, atunci când se verifică un număr de animale mai mare decât cel prezent la rubrica respectivă).
Medic veterinar oficial ................
(semnătura, ştampila, parafa)
ANEXA nr. 11: CENTRALIZATORUL acţiunilor sanitar-veterinare şi de inspecţie efectuate în luna ..../....
Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ................
Nr. ..../....

Tipul acţiunilor sanitar-veterinare/specii/cap/valoare

Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă (în ordine alfabetică)

 

1

2

3

4

5

      
      
      
Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.

Director executiv

.................

Director executiv adjunct

...............

Şef/Coordonator Serviciu/Birou/Compartiment control oficial
sănătate animală

................

Şef Serviciu/Birou economic şi administrativ

..............

ANEXA nr. 12: CENTRALIZATORUL acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor efectuate în luna ..../....
Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ...............
Nr. ..../....

Nr. crt.

Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă

Cabinet medical - veterinar/ Societatea comercială

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Valoare decont

Valoare TVA

Total factură cu TVA

Nr. capete

Valoare fără TVA

Nr. capete

Valoare fără TVA

Nr. capete

Valoare fără TVA

Nr. capete

Valoare fără TVA

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

              

TOTAL

            
Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.

Director executiv

...............

Director executiv adjunct

...............

Şef/Coordonator Serviciu/Birou/Compartiment evidenţă informatică şi control administrativ

.............

Serviciu/Biroul economic şi administrativ

...............

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 15 octombrie 2015