HOTĂRÂRE nr. 103 din 18 februarie 2015 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare privind descrierea tehnică şi valoarea de inventar ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj, înregistrat cu numărul M.F. 39975, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.
Art. 3
Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniu public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului cu nr. M.F. 39975, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil Imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar (lei)

Situaţie juridică

Baza legală

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39975

8.29.09

Imobil

Tribunalul Dolj

Corp A

S + P+ 1E

Sc = 840 mp

Sd = 1.667,27 mp

N - locuinţe

S - Str. Brestei

E - str. Iancu Jianu

V - I.C.F.L.

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12

1951

1.253.600,00

Cartea funciară nr. 221105;

Nr. cad. 221105;

Raport de reevaluare nr. 16 A/30.12.2013

Ministerul Justiţiei (C.U.I. nr. 4265841) - Tribunalul Dolj (C.U.I. 4941447)

Corp B

P+ 1E

Sc = 292 mp

Sd = 580,62 mp

559.100,00

Corp C

P+ 1E

Sc = 291 mp

Sd = 582 mp

495.000,00

TOTAL

2.307.700,00

 
ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea imobilului în care este situată partea de imobil

Adresa la care este situată partea de imobil/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Descriere tehnică a părţii de imobil

Valoarea de inventar a părţii de imobil

(lei)

39975 parţial

8.29.09

Tribunalul Dolj

România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12/ CF 221105/ nr. cad. 221105

Corp C

P+ 1E

Sc = 291 mp

Sd = 582 mp

495.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 23 februarie 2015