ORDIN nr. 1811 din 1 octombrie 2012 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011
Având în vedere Procesul-verbal nr. 113 din 19 septembrie 2012 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 19 lit. d) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012,
în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia tehnică în construcţii va opera ştergerea din banca de date NANDO gestionată de Comisia Europeană a funcţiilor specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii prevăzute la art. 1.
Art. 3
Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 şi nr. 894 bis din 16 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Poziţia 6 va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Număr de identificare alocat

Denumirea organismului pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

Funcţia organismului

Data până la care este valabilă desemnarea şi notificarea

Competenţele de atestare a conformităţii prezentate în:

"6.

1835

Societatea Comercială SRAC CERT SERV - S.R.L.*)

CP

05.09.2016

Anexa 6

*)Situaţie actualizată la data de 19 septembrie 2012."
2.Anexa 6 se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
Denumirea organismului:
Societatea Comercială SRAC CERT SERV - S.R.L.
Adresa:
Str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 311.00.80, fax: +40(21) 311.00.82, e-mail: gabriel.ionescu@srac.ro; website: http://www.sraccertserv.ro/
Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1835
Funcţiile specifice pentru care se retrage desemnarea:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

96/580/CE

Pereţi cortină (1/1):

. Seturi de pereţi cortină (ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi obişnuite, incluzând:

Ciment Portland

- Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit

- Cimenturi de furnal

- Cimenturi puzzolanice

- Cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 197-1:2000

EN 197-1:2000/AC:2004

EN 197-1:2000/A3:2007

EN 197-4:2004

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Pardoseli elastice şi textile: îmbrăcăminţi pentru pardoseală - elastice, omogene şi eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală din materiale textile, incluzând dale; foi de plastic şi cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; foaie antistatică; dale de pardoseală pozate liber; laminate de pardoseală elastice) (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

. Foi plane şi profilate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 494+A3:2007

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Tapete în suluri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14716:2004

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 438-7:2005

CP

99/90/CE

Membrane (2/3):

. Straturi pentru controlul vaporilor de apă (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13859-1+A1:2008

EN 13859-2+A1:2008

EN 13859-2:2010

EN 13970:2004

EN 13970:2004/A1:2006

EN 13984:2004

EN 13984:2004/A1:2006

CP

99/90/CE

Membrane (2/3):

. Foi de acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13956:2005

EN 13956:2005/AC:2006

CP

99/90/CE

Membrane (2/3):

. Substraturi la acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13859-1+A1:2008

CP

99/90/CE

Membrane (2/3):

. Foi impermeabile la umiditate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13967:2004

EN 13967:2004/A1:2006

EN 13969:2004

EN 13969:2004/A1:2006

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Feronerie pentru clădiri aferentă uşilor şi porţilor (compartimentări antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 1

EN 1125:2008

EN 1154:1996/A1:2002

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

EN 1155:1996/A1:2002/AC:2006

EN 1155:1997/A1:2002

EN 1158:1997/A1:2002

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

EN 12209:2003

EN 12209:2003/AC:2005

EN 179:2008

EN 1935:2002

EN 1935:2002/AC:2003

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Elemente din sticlă termoizolantă (pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A1:2008

EN 1279-5+A2:2010

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Panouri de sticlă plană şi curbată (pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 1096-4:2004

EN 12150-2:2004

EN 12337-2:2004

EN 1279-5+A1:2008

EN 1279-5+A2:2010

EN 13024-2:2004

EN 14178-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 14321-2:2005

EN 14449:2005

EN 14449:2005/AC:2005

EN 1748-1-2:2004

EN 1748-2-2:2004

EN 1863-2:2004

EN 572-9:2004

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (4/6):

. Elemente din sticlă termoizolantă (pentru utilizări ca vitraj antiglonţ sau antideflagrant)

Sistem 1

EN 1279-5+A1:2008

EN 1279-5+A2:2010

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (4/6):

. Panouri de sticlă plană şi curbată (pentru utilizări ca vitraj antiglonţ sau antideflagrant)

Sistem 1

EN 1096-4:2004

EN 12150-2:2004

EN 12337-2:2004

EN 1279-5+A1:2008

EN 1279-5+A2:2010

EN 13024-2:2004

EN 14178-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 14321-2:2005

EN 14449:2005

EN 14449:2005/AC:2005

EN 1748-1-2:2004

EN 1748-2-2:2004

EN 1863-2:2004

EN 572-9:2004

CP

NOTĂ:
CP = funcţia de certificare produs.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa 6 la listă)
Denumirea organismului:
Societatea Comercială SRAC CERT SERV - S.R.L.
Adresa:
Str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 311.00.80, fax: +40(21) 311.00.82, e-mail: gabriel.ionescu@srac.ro; website: http://www.sraccertserv.ro/
Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1835
Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN 45011:2001.
Valabilitatea notificării se acordă până la data de 5 septembrie 2016.
Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Îmbinări structurale (1/1):

. Îmbinări structurale (în clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

EN 1337-3:2005

EN 1337-4:2004

EN 1337- 4:2004/AC:2007

EN 1337-5:2005

EN 1337-6:2004

EN 1337-7:2004

EN 1337-8:2007

EN 15129:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: parapeţi (în zone de circulaţie)

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: cabluri (în zone de circulaţie)

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: bariere de trecere (în zone de circulaţie)

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: protecţii contra prăbuşirilor (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A1:2008

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Produse pentru marcajul drumurilor: stâlpi rutieri retro-reflectorizanţi (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Stâlpi de iluminare a drumurilor (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2005

EN 40-4:2005/AC:2006

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Indicatoare rutiere şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 12966+A1:2009

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2011

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi speciale, incluzând:

- cimenturi cu căldură de hidratare limitată

- ciment rezistent la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi

- ciment alb

- ciment rezistent la apa de mare

- ciment slab alcalin (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14216:2004

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi obişnuite, incluzând:

- Ciment Portland

- Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit

- Cimenturi de furnal

- Cimenturi puzzolanice

- Cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14216:2004

EN 197-1:2011

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Materiale de şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13454-1:2004

EN 13813:2002

CP

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2):

. Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in situ) (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162:2008

EN 13163:2008

EN 13164:2008

EN 13165:2008

EN 13166:2008

EN 13167:2008

EN 13168:2008

EN 13169:2008

EN 13170:2008

EN 13171:2008

EN 14063-1:2004

EN 14063- 1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1+

EN 13263-1:2005+A1:2009

EN 450-1:2005+A1:2007

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

CP

NOTĂ:
CP = funcţia de certificare produs.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 694 din data de 9 octombrie 2012