ORDIN nr. 456 din 6 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.153 din 29 martie 2016 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
în baza prevederilor:
- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015;
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;
- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 731 şi 731 bis din 30 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 "Lista manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2.La anexa nr. 2 "Manual de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020", cod manual M01-01, versiunea 02, subsecţiunea 2.2 "Fişe specifice de verificare", anexa nr. 2.2.7, fişa C1.1 "Contract de finanţare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: LISTA manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.997/2015)

Titlul manualului de procedură, codul, denumirea

Anexe manuale

Versiunea1

Observaţii

M01-01, Manual de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Anexa 2

SM/M/
Scheme de ajutor/de minimis PNDR 2014-2020

  

Anexa 2.1

Procedura generală

  

Anexa 2.2

Fişe specifice de verificare aferente fiecărei submăsuri

  

Anexa 2.2.1

sM4.1

E1.2

02

 

E2.1.1

02

 

E3.8

02

 

C1.1

02

 

C1.2

02

 

C1.4

02

 

C1.4B

02

 

Anexa 2.2.2

sM4.1a

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.3

sM4.2

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.4

sM4.2a

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.5

sM4.3 - irigaţii

E1.2

03

 

E2.1.1

02

 

E3.8

02

 

C1.1

02

 

C1.2

02

 

C1.4

02

 

C1.4B

02

 

Anexa 2.2.6

sM6.1

E1.2

03

 

E2.1.1

03

 

E3.8

03

 

C1.1

04

 

C1.4

03

 

C1.4B

03

 

Anexa 2.2.7

sM6.2

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

02

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.8

sM6.3

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

E4.1

01

 

C1.0

01

 

C1.0.1

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.9

sM6.4

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.10

sM4.3 - infrastructură agricolă

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.11

sM7.2

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 

Anexa 2.2.12

sM7.6

E1.2

01

 

E2.1.1

01

 

E3.8

01

 

C1.1

01

 

C1.2

01

 

C1.4

01

 

C1.4B

01

 
__
1Se menţionează versiunile conform modificărilor şi/sau completărilor.
ANEXA nr. 2:
(- fişa C1.1 din anexa 2.2.7 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.997/2015)
C1.1 - Anexa 2.2.7 - Submăsura "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale"
CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. C 6.2 ............./.....................
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală România
Între:
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, Bucureşti, tel.: 40-22-750/fax: 40-21315.67.79; e-mail: cabinet@afir.info, reprezentată legal de .................., în funcţia de director general, prin mandatar ................... - director general adjunct al Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ....................., în calitate de autoritate contractantă, pe de o parte,
şi
persoană juridică/persoană fizică autorizată ........................., înfiinţată/autorizată la data de ....................., cod unic de înregistrare/autorizaţie .........................., cu sediul în str. ................., judeţul ..................., cod poştal ................., tel.: ............., fax ............., e-mail ............., cod RO ....................... (cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare alocat de APIA) ............, reprezentată prin ......... (numele şi prenumele) ................, în funcţia de ................. (calitatea de reprezentare ca administrator, potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective) ....................................., identificat prin C.I./PASS seria .......................... nr. ..........................., CNP .........................................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte, s-a convenit încheierea prezentului contract de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare nr. F ....................... în următoarele condiţii:
Art. 1: Obiectul contractului
(1)Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către autoritatea contractantă, în regim de minimis1, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare nr. ............. pentru proiectul: < titlul >.
____
1Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole".
(2)Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest contract, care este constituit din contractul de finanţare şi anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
Cererea de finanţare depusă de beneficiar, însoţită de toate documentele anexate, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie, face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (3).
(3)Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să execute proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să îşi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.
Art. 2: Durata de valabilitate a contractului. Durata de execuţie, implementare şi monitorizare a proiectului
(1)Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie şi implementare a planului de afaceri şi durata de monitorizare a proiectului.
(2)Durata de execuţie a prezentului contract este de maximum 60 de luni. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanţare de ambele părţi şi cuprinde durata de realizare efectivă şi de implementare a planului de afaceri (57 de luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.
Durata de realizare efectivă şi implementare a planului de afaceri este de maximum 57 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul-limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.
(3)Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a contractului de finanţare, la care se adaugă perioada de monitorizare, perioadă care începe de la data ultimei plăţi efectuate de către autoritatea contractantă. Durata perioadei de monitorizare este reglementată conform prevederilor în vigoare ale Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole". În perioada de monitorizare a contractului de finanţare, autoritatea contractantă va verifica menţinerea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate şi de selecţie pe baza cărora proiectul a fost finanţat, respectarea planului de afaceri, precum şi a condiţiilor solicitate pentru acordarea celei de a doua tranşe de plată.
Art. 3: Valoarea contractului
(1)Autoritatea contractantă se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă forfetară, de maximum ...... euro, echivalentul a maximum .......... lei.
Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii contractului de finanţare).
(2)Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:
a)prima tranşă de maximum ............ euro, echivalentul a maximum ........ lei, reprezentând 70% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută la alin. (1);
b)a doua tranşă de maximum ............ euro, echivalentul a maximum ........ lei, reprezentând 30% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută la alin. (1).
Art. 4: Modalitatea de plată
(1)Beneficiarul va întocmi dosarele cererilor de plată în conformitate cu anexa III - Instrucţiuni de plată, la prezentul contract.
(2)Prima cerere de plată:
Dosarul cererii de plată (DCP) pentru prima tranşă de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării contractului de finanţare şi reprezintă 70% din valoarea prevăzuta la art. 3 alin. (1).
(3)A doua cerere de plată:
a)DCP pentru a doua tranşă de plată se depune în maximum 57 de luni de la data semnării contractului de finanţare. A doua tranşă de plată se acordă dacă:
1.(i) sunt îndeplinite cerinţele privind conformitatea DCP;
2.(ii) beneficiarul a implementat standardele şi normele europene legate de protecţia muncii şi de mediu (dacă este cazul);
3.(iii) beneficiarul a înregistrat performanţele economice ale întreprinderii, astfel cum şi-a asumat, prin comercializarea producţiei proprii/prestarea serviciilor [minimum 30% din valoarea prevăzută la alin. (1)], ceea ce se verifică în momentul finalizării implementării planului de afaceri.
b)La solicitarea celei de a doua tranşe de plată, beneficiarul se obligă să depună un raport însoţit de documente justificative, prin care să facă dovada:
1.(i) îndeplinirii celor asumate prin declaraţia pe propria răspundere privind demararea implementării planului de afaceri în cel mult 9 luni de la data aprobării contractului de finanţare, sens în care din raport trebuie să reiasă:
- data începerii implementării planului de afaceri;
- fiecare obiectiv şi fiecare activitate propusă prin planul de afaceri;
- data îndeplinirii fiecărui obiectiv şi a fiecărei activităţi propuse prin planul de afaceri (sau, după caz, motivele neîndeplinirii);
2.(ii) desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în procentul de minimum 30% din valoarea primei tranşe de plată, asumat de beneficiar în planul de afaceri la obiectivul general obligatoriu de îndeplinit. Cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării corecte a planului de afaceri.
(4)Beneficiarul se obligă să respecte normele de mediu şi după finalizarea implementării planului de afaceri, pe toată durata de execuţie a contractului de finanţare, la care se adaugă perioada de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către autoritatea contractantă.
Art. 5: Dispoziţii de plată
(1)Plata se va efectua pe baza cererilor de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, anexa III. Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii contractului de finanţare).
(2)Plata se va efectua în maximum 90 de zile calendaristice de la data declarării conformităţii cererii de plată de către autoritatea contractantă.
(3)Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:
număr cont IBAN: .................
- titular cont: .....................
Denumirea instituţiei financiar-bancare: ..................
Adresa instituţiei financiar-bancare: ........................ .
Art. 6: Dispoziţii legale
(1)Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună-credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul art. 1.270 din Codul civil şi reglementărilor în vigoare.
(2)Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba română, un original fiind pentru autoritatea contractantă şi un original pentru beneficiar.
(3)Prezentul contract constituie titlu executoriu.
(4)Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.
(5)Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Comunităţilor sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităţilor.
În cazul datelor cu caracter personal, informaţiile sunt puse la dispoziţie în conformitate cu cerinţele Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive şi cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.
Art. 7: Notificări şi comunicări
(1)Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut(ă) în partea introductivă a prezentului contract.
(2)În cazul în care notificarea/comunicarea se face prin poştă, aceasta se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
(3)Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată.
(4)Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin. (1)-(3).
(5)În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax, e-mail sau prin poştă nu este posibilă, din motive neimputabile autorităţii contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/Comunicarea prin publicitate se va realiza concomitent, atât la sediul autorităţii contractante, cât şi pe pagina de internet a autorităţii contractante, prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afişării anunţului. Autoritatea contractantă va menţine afişarea anunţului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.
Art. 8: Anexele la prezentul contract
- Anexele I "Prevederi generale", II "Panouri şi autocolante publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR" şi III "Instrucţiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 6.2" sunt parte integrantă a prezentului contract având aceeaşi forţă juridică.

Pentru beneficiar

Pentru autoritatea contractantă

Reprezentantul legal

Numele/prenumele .................

Data: ......................

Semnătura

Directorul general adjunct CRFIR

Numele/prenumele .................

Data: ..................

Semnătura

Directorul economic/Contabilul-şef

Numele/prenumele ...............

Data: ....................

Semnătura

Vizat Compartiment control financiar preventiv propriu

Numele/prenumele .............

Data: ..............

Semnătura

 

Compartiment juridic şi contencios

Numele/prenumele ..............

Data: ...................

Semnătura

 

Directorul CRFIR

Numele/prenumele ...............

Data: .................

Semnătura .................

ANEXA nr. 21:
(- ANEXA I - C1.1 - Submăsura 6.2 - Schema de minimis)
CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Art. 1: Obligaţii generale
(1)Beneficiarul se obligă să execute proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în cererea de finanţare, astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie.
(2)Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii contractante pentru implementarea corectă a obiectivelor din cadrul planului de afaceri, parte integrantă din cererea de finanţare.
(3)Beneficiarul trebuie să implementeze obiectivele prevăzute cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.
(4)Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu şi-a respectat obligaţiile contractuale stipulate într-un contract de finanţare, încheiat anterior cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
(5)Toate activităţile înscrise în planul de afaceri pentru care proiectul a primit punctaj la selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
Art. 2: Obligaţii privind informarea şi raportarea financiară şi tehnică
(1)Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată documentaţia necesară, respectând Instrucţiunile de plată - anexa III la prezentul contract.
(2)Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de autoritatea contractantă.
(3)La data depunerii dosarului cererii de plată pentru cea de a doua tranşă beneficiarul trebuie să depună un raport din care să rezulte următoarele:
- faptul că implementarea proiectului a fost demarată în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4);
- dovada implementării corecte a planului de afaceri prin înscrierea performanţelor economice ale întreprinderii, prin comercializarea producţiei proprii/prestarea serviciilor;
- fiecare obiectiv şi fiecare activitate propuse prin pianul de afaceri, îndeplinirea acestora (sau, după caz, motivele neîndeplinirii) şi data realizării acestora.
Art. 3: Obligaţii
(1)Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata de valabilitate a contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de finanţare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie. De asemenea, în perioada de monitorizare, beneficiarul se obligă să nu modifice substanţial obiectivele prevăzute în planul de afaceri, parte integrantă din cererea de finanţare, să nu înstrăineze investiţia parţial sau integral şi să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat.
(2)Modificările substanţiale sunt acelea care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de implementare, respectiv de punere în aplicare a proiectului sau creează un avantaj nejustificat beneficiarului, iar finanţarea publică se recuperează dacă autoritatea contractantă constată:
a)încetarea activităţii în zona rurala vizata de submăsura 6.2;
b)delocalizarea activităţii de la locul implementării acesteia, prevăzut în cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia;
c)nerespectarea sau modificarea unui obiectiv prevăzut în planul de afaceri;
d)o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
e)încălcarea declaraţiei pe propria răspundere depusă la cererea de finanţare;
f)nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie, pentru care proiectul a fost evaluat, selectat şi contractat.
Dacă autoritatea contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe perioada de valabilitate a contractului îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat.
(3)Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării obiectivelor prevăzute în planul de afaceri, parte integrantă din cererea de finanţare. Autoritatea contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.
(4)Beneficiarul trebuie să înceapă implementarea planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanţare,
(5)Neînceperea implementării planului de afaceri în termenul prevăzut la alin. 3 alin. (4), respectiv neîndeplinirea condiţiei de a desfăşura activităţi comerciale în procent de 30% din valoarea primei tranşe de plată constituie neregulă şi conduce la încetarea contractului, cu recuperarea plăţilor aferente primei tranşe, cu dobânzile aferente.
Art. 4: Conflict de interese
Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislaţiei în vigoare.
Art. 5: Confidenţialitate
Autoritatea contractantă şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document, informaţie sau alt material de care iau cunoştinţă în executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi furnizate doar autorităţilor competente.
Art. 6: Publicitate
Autoritatea contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de beneficiar privind proiectul, incluzând o conferinţă sau un seminar, trebuie să specifice că a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.
Art. 7: Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor
(1)Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din implementarea proiectului sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, acesta fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate industrială sau intelectuală revendicate de terţe persoane.
(2)Prin derogare de la prevederile primului paragraf, beneficiarul poate acorda autorităţii contractante dreptul de a utiliza în mod liber, aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din planul de afaceri, parte integrantă din cererea de finanţare, în orice formă a lor.
Art. 8: Monitorizarea şi evaluarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri
(1)Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării autorităţii contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, Consiliului Concurenţei, altor autorităţi competente, în formatul şi în termenul solicitate de aceste instituţii, a oricărui document sau informaţie în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în planul de afaceri şi să admită drepturile lor de acces descrise în art. 14 alin. (2).
(2)Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.
(3)Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare se constată următoarele situaţii:
- obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane);
- proiectului i se aduc modificări substanţiale;
- nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract, autoritatea contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate. Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale autorităţii contractante şi/sau CE.
În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, autoritatea contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil plătit.
(4)În cazul în care, pe parcursul perioadei de monitorizare, se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.
(5)În cazul în care, pe parcursul perioadei de monitorizare, se constată că beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare, respectiv nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, autoritatea contractantă va proceda, după în caz (în funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor etc.):
a)fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de finanţare;
b)fie la recuperarea parţială, respectiv proporţional cu obiectivele nerealizate din planul de afaceri afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.
(6)Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate şi a angajamentelor asumate prin cererea de finanţare.
(7)Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia în perioada de monitorizare.
(8)Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu excepţia cazului în care normele europene prevăd un termen mai mare.
(9)Având în vedere caracterul de minimis al ajutorului, beneficiarul are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima plată. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: date cu privire la identificarea beneficiarului la momentul acordării sprijinului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(10)În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarului:
a)furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice;
b)refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
c)neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite prevăzute la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
Art. 9: Amendament la contract
I._
(1)Beneficiarul poate solicita modificarea contractului de finanţare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.
(2)Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când autoritatea contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
(3)Orice amendament al contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adiţional/o notă de aprobare. Actele adiţionale/Notele de aprobare ale modificării vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi contractul de finanţare, conform procedurilor specifice.
(4)Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.
(5)Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu poate fi majorată.
(6)Beneficiarul se obligă a notifica autoritatea contractantă cu privire la:
a)(i) modificarea adresei sediului profesional/sediului social, după caz, sau a punctelor de lucru afectate derulării prezentului contract;
b)(ii) modificarea contului bancar sau al băncii prin care se derulează proiectul ce face obiectul prezentului contract;
c)(iii) înlocuirea responsabilului legal de proiect.
II._
Notificarea va fi însoţită de documente justificative, eliberate de autorităţile competente.
În cazul schimbării structurii acţionariatului, fără a se modifica datele de identificare a beneficiarului, beneficiarul se obligă a notifica această intenţie autorităţii contractante, în scris şi prealabil operării oricăror modificări în acest sens, iar notificarea va fi însoţită de documente justificative corespunzătoare. Autoritatea contractantă poate aproba modificarea solicitată de beneficiar, caz în care nota de aprobare devine parte integrantă a contractului.
Art. 10: Cesiunea
În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea expresă şi prealabilă a autorităţii contractante.
Art. 11: Încetarea contractului
(1)În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, autoritatea contractantă poate decide încetarea contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută returnarea finanţării nerambursabile, aferentă tranşei I de plată, sau, după caz, a ambelor tranşe de plată.
(2)Părţile pot decide, prin acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de autoritatea contractantă.
(3)În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care autoritatea contractantă constată că cele declarate pe propria răspundere de beneficiar, prin reprezentantul său, nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realităţii, autoritatea contractantă poate înceta valabilitatea contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
(4)În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 16.
(5)În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate.
(6)În situaţia în care la data solicitării celei de-a doua tranşe de plată se constată neîndeplinirea unuia/mai multor obiective specifice prevăzute în planul de afaceri, AFIR va proceda la recuperarea unei sume proporţional cu ponderea aferentă obiectivului/obiectivelor nerealizat(e) (se aplică la întreaga valoare a sprijinului acordat).
(7)Anterior încetării contractului de finanţare, autoritatea contractantă poate suspenda contractul şi/sau plata ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
Art. 12: Durata de execuţie a contractului de finanţare
Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 60 de luni şi începe de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
CAPITOLUL 2: Prevederile financiare
Art. 13: Eligibilitatea cheltuielilor
(1)Cheltuielile neeligibile pentru finanţarea în cadrul submăsurii 6.2 sunt cele prevăzute în PNDR 2014-2020, coroborate cu cele din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015.
(2)Sprijinul acordat va fi recuperat dacă:
- obiectivele finanţate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat rezultat din planul de afaceri;
- se modifică substanţial obiectivele din planul de afaceri prevăzute iniţial;
- beneficiarul modifică destinaţia obiectivelor;
- beneficiarul îşi încetează activitatea în perioada de monitorizare.
În cazul în care, la data verificării, beneficiarul nu face dovada desfăşurării acţiunilor prevăzute în planul de afaceri, ca urmare a unei situaţii de forţă majoră, prima tranşă de plată nu se recuperează, iar cea de-a doua tranşă de plată nu se mai plăteşte de către autoritatea contractantă.
(3)Beneficiarul trebuie să notifice autoritatea contractantă la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri.
Art. 14: Contabilitate şi controale tehnice şi financiare
(1)Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi legale. Pentru fiecare obiectiv trebuie ţinută o evidenţă separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.
(2)Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de autoritatea contractantă, Consiliul Concurenţei, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, beneficiarul se angajează să acorde personalului autorităţii contractante, Consiliului Concurenţei, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuţii în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează obiectivele prevăzute în planul de afaceri, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze autoritatea contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.
Art. 15: Suma finală a finanţării comunitare
Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de autoritatea contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei şi în euro la art. 3 alin. (1) din contract.
Art. 16: Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării
(1)Prin "neregulă" în accepţiunea prezentului contract se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, în raport cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii contractante cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
(2)Prin "fraudă" în accepţiunea legii speciale se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.
(3)Dacă autoritatea contractantă stabileşte că actele/faptele beneficiarului au drept scop obţinerea unui avantaj care contravine obiectivelor submăsurii sM 6.2/schemei de minimis aferente, aplicabile în situaţia în cauză, prin crearea în mod artificial a condiţiilor necesare pentru obţinerea avantajului, va proceda în consecinţă, după caz, fie la neacordarea avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia.
(4)În cazul înregistrării unei nereguli, definite la alin. 1 lit. (a), beneficiarul va restitui integral valoarea finanţării necuvenite primite din partea autorităţii contractante în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de autoritatea contractantă.
Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, autoritatea contractantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(5)În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui altui contract de finanţare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, autoritatea contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.
În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferente oricărui altui contract de finanţare încheiat de beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, autoritatea contractantă va sesiza instituţia competentă în domeniu, în vederea declanşării executării silite, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
(6)În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de suspiciune de fraudă, autoritatea contractantă va sesiza de îndată DLAF şi organele de urmărire penală competente.
(7)În cazul în care, urmare a sesizării menţionate la alin. (6), organele de urmărire penală competente transmit cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea contractantă va lua măsura suspendării contractului de finanţare, respectiv a termenului de execuţie şi suspendarea plăţii sumelor solicitate de beneficiar până la pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată.
Art. 17: Forţă majoră
(1)Prin "forţă majoră" se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
(2)Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să îi comunice data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(3)Dacă părţile nu procedează la notificare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
(4)Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către autoritatea contractantă.
(5)Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.
(6)În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinţării acestuia.
(7)Rambursarea ajutorului primit nu se solicită în cazuri de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, astfel cum sunt menţionate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
Art. 18: Legea aplicabilă şi dispoziţii finale
(1)Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.
(2)În eventualitatea apariţiei unui diferend între autoritatea contractantă şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.
ANEXA nr. 22: Panouri şi autocolante publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR
(- ANEXA II)
CAPITOLUL 0:
(1)Elementele de identitate vizuală ale proiectului, reprezentate de panouri, plăcuţe şi autocolante informative, trebuie să asigure transparenţa necesară privind alocarea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României în cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR). De asemenea trebuie să furnizeze informaţii clare privind beneficiarul, denumirea investiţiei finanţate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractantă, proiectantul şi executantul proiectului.
(2)Pentru realizarea de către beneficiarii PNDR a materialelor de informare de tip publicitar (respectiv panouri informative publicitare, plăcuţe informative publicitare, autocolante informative publicitare şi afişe informative publicitare) se vor respecta următoarele prevederi obligatorii generale minime:
1.vor respecta un format strict, pus la dispoziţie de către DRP prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenţiei, fiind adaptate doar informaţii specifice fiecărui proiect în parte;
2.vor fi realizate şi aplicate în perioada de implementare a proiectului şi pe o perioadă obligatorie de minimum 5 ani de la data semnării contractului de finanţare, majorată corespunzător cu prelungirea duratei de execuţie a contractului de finanţare peste termenul de 36 de luni, aprobată prin acte adiţionale;
3.trebuie expuse în mod corect şi continuu, de la momentul afişării şi cel puţin până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
4.vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se implementează proiectul, astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă din toate punctele de acces public şi fără a fi obturată sau îngreunată vizualizarea informaţiilor de către alte elemente stradale sau naturale;
5.în cazul în care se degradează, astfel încât nu se mai permite vizualizarea corectă a informaţiilor, beneficiarul PNDR va avea obligaţia să le înlocuiască pentru a permite publicului vizualizarea corectă a informaţiilor, pe toată durata expunerii acestora;
6.nu se aplică soluţii creative;
7.se vor respecta întocmai modelele puse la dispoziţie prin pagina de internet oficială a Agenţiei în format editabil (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală);
8.vor fi respectate şi se vor aplica specificaţiile menţionate la pct. C1.1 - (1), C1.1 - (2), C1.1 - (3) şi C1.1 - (4).
CAPITOLUL 1:
SECŢIUNEA 1: C1.1 - (1) Panouri informative publicitare
I.Panoul informativ publicitar, de tip panou stradal, va fi aplicat de către beneficiarii PNDR care au obţinut finanţare cu fonduri europene prin PNDR de peste 500.000 de euro.
II.Pentru realizarea panourilor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta următoarele prevederi minime:
(1)Amplasarea:
1.Respectarea normelor specifice circulaţiei pe drumuri publice.
2.În cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale, vor fi amplasate minimum 2 panouri informative astfel încât să fie marcată clar zona în care se desfăşoară investiţia respectivă.
3.Se vor amplasa la sol, la o înălţime recomandată de 150 cm faţă de nivelul solului, în apropierea căii de acces.
(2)Elaborarea şi producerea:
1.Vor fi realizate în policromie.
2.Dimensiunea va fi de: înălţime 150 cm; lăţime 200 cm.
3.Fundalul va fi alb.
4.Fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi albastru (pentru PNDR şi FEADR).
5.Marginea exterioară de siguranţă va fi de 5 cm între limita exterioară a panoului şi elementele de conţinut ale acestuia.
6.Se recomandă realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durată mare de timp (de exemplu, tablă, PVC etc.).
(3)Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălţime x lungime; text = puncte/pt):
1.Stânga sus: stema Guvernului României (25 x 25 cm).
2.Dreapta sus: steagul UE şi textul "UNIUNEA EUROPEANĂ" (25 x 29 cm).
3.Centru sus, în mijloc, următoarele texte:
a)"Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" (majuscule, bold, 165 pt);
b)"Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (bold, 130 pt);
c)"Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (majuscule, bold, 125 pt);
d)"Europa investeşte în zonele rurale." (majuscule, 80 pt).
4.Caseta 1, stânga sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (100 pt);
b)denumirea proiectului (bold, 100 pt);
c)textul "Beneficiar:" (100 pt);
d)denumirea beneficiarului (bold, 100 pt).
5.Caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (90 pt);
b)menţionarea valorii respective (bold, 100 pt);
c)textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (90 pt);
d)menţionarea fondurilor respective (bold, 100 pt).
6.spaţiul 1, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Autoritatea Contractantă:" (100 pt);
b)textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 115 pt);
c)textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (115 pt);
d)sigla autorităţii contractante (18 x 27 cm).
7.Doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 115 pt);
b)sigla LEADER (10 x 10 cm).
8.Spaţiul 2, dreapta jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textele "Proiectant" şi "Executant" (100 pt);
b)menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 100 pt);
c)textele "Demarare" şi "Finalizare" (100 pt);
d)cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 100 pt.).
SECŢIUNEA 2: C1.1 -(2) Plăcuţe informative publicitare
I.Plăcuţa informativă publicitară va fi aplicată de către beneficiarii PNDR care au obţinut finanţare cu fonduri europene prin PNDR de peste 50.000 de euro şi la sediile grupurilor de acţiune locală.
II.Pentru realizarea plăcuţelor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta următoarele prevederi minime:
(1)Amplasarea:
1.Se vor aplica pe un corp imobil, la o înălţime recomandată de 130-200 cm (calculat de la sol la marginea de jos a plăcuţei) faţă de nivelul solului.
2.Se vor amplasa în apropierea căii de acces.
(2)Elaborarea şi producerea:
1.Vor fi realizate în policromie.
2.Dimensiunea va fi de: înălţime 50 cm; lăţime 70 cm.
3.Fundalul va fi alb.
4.Fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi albastru (pentru PNDR şi FEADR).
5.Marginea exterioară de siguranţă va fi de 3 cm între limita exterioară a plăcuţei şi elementele de conţinut ale acesteia.
6.Se recomandă realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durată mare de timp (de exemplu, tablă, PVC etc.).
(3)Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălţime x lungime; text = puncte/pt):
1.Stânga sus: stema Guvernului României (8,5 x 8,5 cm);
2.Dreapta sus: steagul UE şi textul "UNIUNEA EUROPEANĂ" (8,5 x 9,7 cm);
3.Centru sus, în mijloc, următoarele texte:
a)"Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" (60 pt);
b)"Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (45 pt);
c)"Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (45 pt);
d)"Europa investeşte în zonele rurale." (25 pt).
4.Caseta 1, stânga sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (35 pt);
b)denumirea proiectului (bold, 40 pt);
c)textul "Beneficiar:" (35 pt);
d)denumirea beneficiarului (bold, 40 pt).
5.Caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (30 pt);
b)menţionarea valorii respective (bold, 40 pt);
c)textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (30 pt);
d)menţionarea fondurilor respective (bold, 40 pt).
6.Spaţiul 1, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Autoritatea Contractantă:" (35 pt);
b)textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 40 pt);
c)textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (40 pt);
d)sigla autorităţii contractante (6 x 9 cm).
7.Doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 40 pt);
b)sigla LEADER (4 x 4 cm).
8.Spaţiul 2, dreapta jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textele "Proiectant" şi "Executant" (35 pt);
b)menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 35 pt);
c)textele "Demarare" şi "Finalizare" (35 pt);
d)cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 35 pt.).
SECŢIUNEA 3: C1.1 - (3) Autocolante informative publicitare
I.Autocolantul informativ publicitar va fi aplicat de către beneficiarii PNDR pe toate maşinile, utilajele şi echipamentele achiziţionate prin proiectele finanţate cu fonduri europene.
II.Autocolantul va fi realizat în cursul implementării proiectului şi aplicat pe maşini, utilaje şi echipamente în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data recepţionării respectivelor bunuri.
III.Pentru realizarea autocolantelor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta următoarele prevederi minime:
(1)Amplasarea:
1.Se vor aplica pe suprafaţa exterioară a maşinii, utilajului şi echipamentului, la o distanţă minimă de 10 cm de marginile exterioare.
2.Se vor amplasa în cea mai vizibilă zonă pe toate suprafeţele care sunt vizibile publicului.
3.Se vor amplasa minimum 2 autocolante pe suprafeţe diferite (se recomanda realizarea a aproximativ 9 autocolante, astfel încât să se poată înlocui în timp, în cazul în care acestea se degradează).
(2)Elaborarea şi producerea:
1.Vor fi realizate în policromie.
2.Dimensiunea va fi de: înălţime 15 cm; lăţime 21 cm.
3.Fundalul va fi alb.
4.Fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi albastru (pentru PNDR şi FEADR).
5.Marginea exterioară de siguranţă va fi de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantului şi elemente de conţinut ale acestuia.
(3)Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălţime x lungime; text = puncte/pt):
1.Stânga sus: stema Guvernului României (3 x 3 cm);
2.Dreapta sus: steagul UE şi textul "UNIUNEA EUROPEANĂ" (3 x 3,4 cm);
3.Centru sus, în mijloc, următoarele texte:
a)"Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" (18 pt);
b)"Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (13 pt);
c)"Fordul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (13 pt);
d)"Europa investeşte în zonele rurale." (7 pt).
4.Caseta 1, stânga sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (10 pt);
b)denumirea proiectului (bold, 12 pt);
c)textul "Beneficiar:" (10 pt);
d)denumirea beneficiarului (bold, 12 pt).
5.Caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (9 pt);
b)menţionarea valorii respective (bold, 12 pt);
c)textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (9 pt);
d)menţionarea fondurilor respective (bold, 12 pt).
6.Spaţiul 1, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Autoritatea Contractantă:" (10 pt);
b)textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 12 pt);
c)textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (12 pt);
d)sigla autorităţii contractante (2,1 x 3,2 cm).
7.Doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 12 pt);
b)sigla LEADER (1,2 x 1,2 cm).
8.Spaţiul 2, dreapta jos, va conţine următoarele informaţii:
a)textele "Proiectant" şi "Executant" (10 pt);
b)menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 10 pt);
c)textele "Demarare" şi "Finalizare" (10 pt);
d)cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 10 pt.).
SECŢIUNEA 4: C1.1 - (4) Afişe informative publicitare
I.Afişul informativ publicitar va fi aplicat de către beneficiarii PNDR care au obţinut finanţare cu fonduri europene prin PNDR de maximum 50.000 de euro fonduri europene.
II.Pentru realizarea afişelor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta următoarele prevederi minime:
(1)Amplasarea:
1.Se vor aplica pe suprafaţa exterioară sau în imediata vecinătate (dacă nu se poate aplica corect pe suprafaţa exterioară) a spaţiului în care se implementează proiectul, la o distanţă minimă de 10 cm de marginile exterioare.
2.Se vor amplasa în cea mai vizibilă zonă pe toate suprafeţele vizibile publicului.
3.Se vor amplasa minimum 2 afişe pe suprafeţe diferite (se recomandă realizarea a aproximativ 9 afişe, astfel încât să se poată înlocui în timp, în cazul în care acestea se deteriorează).
4.Afişele vor fi amplasate astfel încât partea de jos a afişului să fie la o înălţime de minimum 130 cm şi maximum 200 cm.
(2)Elaborarea şi producerea:
1.Vor fi realizate în policromie.
2.Dimensiunea va fi de: înălţime 59,4 x 42 cm (format standard A2), portrait/vertical.
3.Fundalul va fi alb.
4.Fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi albastru (pentru PNDR şi FEADR).
5.Marginea exterioară de siguranţă va fi de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantului şi elemente de conţinut ale acestuia.
6.Tipărirea se va realiza pe hârtie lucioasă (tip waterproof)i cu o densitate recomandată de 150 gr/m2, dar nu mai puţin de 100 gr/m2.
(3)Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălţime x lungime; text = puncte/pt):
1.Stânga sus: stema Guvernului României (5 x 5 cm);
2.Dreapta sus: steagul UE şi textul UNIUNEA EUROPEANĂ (5 x 5,7 cm);
3.Centru sus, în mijloc, următoarele texte:
a)"Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" (60 pt);
b)"Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (30 pt);
c)"Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (40 pt);
d)"Europa investeşte în zonele rurale." (20 pt).
4.Caseta l, centru sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (35 pt);
b)denumirea proiectului (bold, 30 pt);
c)textul "Beneficiar:" (35 pt);
d)denumirea beneficiarului (bold, 30 pt).
5.Caseta 2, centru mijloc, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (30 pt);
b)menţionarea valorii respective (bold, 30 pt);
c)textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (30 pt);
d)menţionarea fondurilor respective (bold, 30 pt).
6.Spaţiul 1, dreapta şi stânga mijloc, va conţine următoarele informaţii:
a)textele "Proiectant" şi "Executant" (30 pt);
b)menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 30 pt);
c)textele "Demarare" şi "Finalizare" (30 pt);
d)cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 30 pt).
7.Caseta 3, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Autoritatea Contractantă:" (35 pt);
b)textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 35 pt);
c)textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (35 pt);
d)sigla Autorităţii Contractante (5 x 7,7 cm).
8.Doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc va conţine următoarele informaţii:
a)textul "Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 30 pt);
b)sigla LEADER (3,5 x 3,5 cm).
SECŢIUNEA 5: C1.1 - (5) Mediatizarea prin internet
Beneficiarul PNDR va afişa cel puţin pe prima pagină a site-ului propriu de internet, doar dacă aceasta există, o casetă informativă, astfel încât aceasta să fie vizibilă în jumătatea de sus a primei pagini a site-ului.
Caseta informativă va conţine exact informaţiile menţionate în materialele prezentate la pct. C1.1 - (1), C1.1 - (2), C1.1 - (3) şi C1.1 - (4), iar modul de afişare al acestora va fi integrat cu site-ul beneficiarului şi proporţionat astfel încât să se asigure o vizibilitate corectă a informaţiilor.
De asemenea, în interiorul casetei sau în vecinătatea ei trebuie să existe şi un hyperlink către site-ul internet al Comisiei referitor la FEADR.
SECŢIUNEA 6: C1.1 - (6) Mediatizarea prin documente
I.Beneficiarul PNDR va menţiona, în cadrul documentelor care fac referire sau prezintă operaţiunea finanţată cu fonduri europene prin PNDR, informaţii privind finanţarea respectivei operaţiuni.
II.Informaţiile şi elementele minime pe care trebuie să le menţioneze beneficiarul PNDR sunt:
1.Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
2.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
3.PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
4.Alte informaţii privind operaţiunea finanţată.
SECŢIUNEA 7: C1.1 - (7) Mediatizarea prin declaraţii publice
Beneficiarul va susţine mediatizarea proiectului finanţat cu fonduri europene prin participarea benevolă la evenimente de prezentare media sau publică a proiectului.
În cazul identificării proiectului ca fiind un exemplu de bună practică va participa benevol la evenimente pentru diseminarea celor mai bune practici în domeniu.
ANEXA nr. 23: Instrucţiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
(- ANEXA III)
A)Informaţii cu caracter general
(1)Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la oficiul judeţean pentru finanţarea investiţiilor rurale (OJFIR), în două exemplare pe suport hârtie, la care ataşează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:
I.Pentru tranşa I
1.cererea de plată;
2.identificarea financiară;
3.declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;
4.alte documente justificative (după caz).
II.Pentru tranşa a II-a
1.cererea de plată şi identificarea financiară;
2.copiile documentelor de plată pentru lucrări/bunuri/servicii achiziţionate conform planului de afaceri (factură, document de plată);
3.raportul de execuţie - AP 1.3 (şi anexa 1);
4.declaraţia de venituri AP 1.2.1;
5.copiile documentelor (facturi, ordine de plată, bonuri fiscale) care să justifice comercializarea producţiei proprii sau prin activităţile prestate;
6.registrul jurnal de încasări şi plăţi (PFA, II, IF), fişa mijloacelor fixe, lista obiectelor de inventar, balanţa analitică sau altele, după caz;
7.procesul-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor;
8.procesul-verbal de punere în funcţiune (bunuri cu montaj);
9.agrementele tehnice pentru materialele de construcţii comercializate (după caz);
10.contract de vânzare-cumpărare teren şi extras de carte funciară;
11.autorizaţia de construire (pentru lucrări de bază şi pentru lucrări cu caracter provizoriu);
12.ordinul de începere al lucrărilor;
13.centralizator lucrări realizate pentru lucrările facturate;
14.declaraţia pe propria răspundere AP 1.4;
15.certificatul de membru al unei agenţii naţionale de turism sau contractul încheiat cu o agenţie de turism autorizată privind introducerea obiectivului în circuitul turistic (pentru agroturism);
16.adeverinţă/certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agroturism);
17.documente emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar-veterinar, dacă este cazul;
18.cartea de meşteşugar/declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primăria localităţii de reşedinţă a meşterului popular) care să ateste calitatea de meşter a beneficiarului;
19.alte documente justificative (după caz).
Pentru achiziţia de teren:
- Contract de vânzare-cumpărare teren şi extras de carte funciară
Pentru achiziţia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligaţia prezentării la dosarul cererii de plată a facturii fiscale, documentului de plată şi extrasului de cont. În acest caz, beneficiarul trebuie să prezinte contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar, din care să rezulte valoarea achitată de către beneficiar pentru terenul achiziţionat de la persoana fizică respectivă.
În cazul achiziţiei de teren, documentele doveditoare ale dreptului de proprietate, prezentate la dosarul cererii de plată, trebuie să fie emise pe numele beneficiarului.
B)Informaţii cu caracter punctual
- Cererea de plată trebuie să fie completată, datată şi semnată (cu numele menţionat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
Valoarea primei tranşe de plată trebuie să fie de 70% din valoarea sprijinului acordat.
Valoarea tranşei a doua de plată trebuie să fie de 30% din valoarea sprijinului acordat.
- Anexa la Cererea de plată AP 1.1 - Identificarea financiara trebuie să fie completată, datată, semnată şi ştampilată de bancă/trezoreria beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnată de titularul contului.
- Raportul de execuţie AP 1.3 trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat şi semnat de reprezentantul legal al proiectului.
Acest raport trebuie să conţină toate acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în planul de afaceri.
- Anexa 1 la Raportul de execuţie AP 1.3 trebuie să aibă completate toate coloanele şi să menţioneze toate facturile din care să reiasă realizările prezentate în raportul de execuţie.
- Copiile documentelor de plată pentru lucrări/bunuri/servicii achiziţionate conform planului de afaceri (factură, document de plată, extrase de cont) trebuie să fie semnate de ambele părţi, datate şi completate conform legislaţiei în vigoare.
- Declaraţia de venituri AP 1.2.1 trebuie să fie completată, datată şi semnată de beneficiar.
Valoarea totală încasată fără TVA din comercializarea producţiei proprii/a serviciilor prestate trebuie să fie între minimum 30% din valoarea tranşei 1 şi procentul asumat de beneficiar prin planul de afaceri.
În situaţia în care la verificare se constată faptul că producţia comercializată sau activităţile prestate de către solicitant nu respectă procentul propus de beneficiar, dar se menţine în cerinţele prevăzute la CS4 (mai mare de 30%), suma aferentă procentului nerealizat se recuperează proporţional din valoarea contractului de finanţare.
- Documente (facturi, ordine de plată, bonuri fiscale) care să justifice comercializarea producţiei proprii sau prin activităţile prestate - procentul minim va fi cel asumat de beneficiar în planul de afaceri la obiectivul obligatoriu (din valoarea primei tranşe de plată conform planului de afaceri).
Ofiţerul de proiect verifică dacă documentele enumerate se regăsesc în declaraţia de venituri.
- Registrul jurnal încasări şi plăţi (PFA, II, IF)/Balanţa analitică/Lista obiectelor de inventar/Fişa mijloacelor fixe sau alte documente, după caz, din care să reiasă plăţile şi încasările efectuate de beneficiar, precum şi înregistrarea în contabilitate a acestora
Pentru producţie: nota de intrare-recepţie a materiilor prime utilizate în producţie, nota de comandă pentru scoaterea din gestiune a produselor realizate - PFA, II, IF; rulajele conturilor 301, 601, 345, 711, 4427 pentru societăţi comerciale
- Procesul-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor din care să reiasă recepţia lucrărilor realizate, lucrări care trebuie să corespundă cu cele menţionate în planul de afaceri
- Procesul-verbal de punere în funcţiune a bunurilor cu montaj achiziţionate trebuie să fie completat, datat şi semnat de furnizorul de bunuri şi de beneficiar.
- Agrementele tehnice pentru materialele de construcţii comercializate - bunurile produse prin proiect trebuie să deţină un agrement tehnic (în cazul în care beneficiarul propune prin proiect producţie de materiale de construcţii)
- Contract de vânzare-cumpărare teren şi extras de carte funciară
Pentru achiziţia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligaţia prezentării la dosarul cererii de plată a facturii fiscale, documentului de plată şi extrasului de cont (pentru proiectele care au fost depuse în baza ghidului solicitantului sesiunea 1). În acest caz, beneficiarul trebuie să prezinte contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar.
În cazul achiziţiei de teren/clădire, documentele doveditoare ale dreptului de proprietate, prezentate la dosarul cererii de plată, trebuie să fie emise pe numele beneficiarului.
- Autorizaţia de construire (atât pentru lucrările de bază, cât şi pentru lucrările cu caracter provizoriu) să fie emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe numele beneficiarului care solicită ajutorul financiar pentru proiectul finanţat prin Programul FEADR.
- Ordinul de începere a lucrărilor să fie emis anterior oricăror documente care să ateste începerea execuţiei lucrărilor şi să fie ulterior semnării contractului de lucrări (unde este cazul).
- Centralizatorul lucrărilor realizate pentru facturile de lucrări prezentate, din care să reiasă categoriile de lucrări facturate şi dacă acestea sunt conform cu cele menţionate în planul de afaceri
- Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4 să fie completată, datată şi semnată de beneficiar
- Certificatul de membru al unei agenţii naţionale de turism sau contractul încheiat cu o agenţie de turism autorizată privind introducerea obiectivului în circuitul turistic (pentru agroturism) - să facă referire la beneficiarul finanţării
- Adeverinţă/Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agroturism)
Documentul confirmă clasificarea la standardul de calitate, menţionat în planul de afaceri (minimum o margaretă).
- Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar-veterinară se vor prezenta la cea de a doua cerere de plată, după finalizarea investiţiei realizate prin Programul FEADR.
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale protocoalelor încheiate între AFIR şi Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, beneficiarii
Programului FEADR trebuie să prezinte la momentul depunerii celei de a doua cereri de plată (la data intrării în funcţiune a obiectivului) documentele emise de instituţiile menţionate, din care să rezulte că proiectul este în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul respectiv.
- Cartea de meşteşugar (eliberată de primăria localităţii de reşedinţă a meşterului popular) care să ateste calitatea de meşteşugar a beneficiarului - în cazul în care prin proiect sunt prevăzute activităţi meşteşugăreşti
- Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de plată trebuie datate şi semnate de emitent.
Beneficiarul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă analitică pentru proiectul finanţat prin Programul FEADR.
Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia experţilor verificatori din cadrul AFIR documente din contabilitatea acestuia.
Dacă în urma verificării dosarelor cererilor de plată beneficiarul nu este de acord cu diminuarea valorii sprijinului proporţional cu obiectivele nerealizate/retragerea integrală a sprijinului, acesta poate depune la AFIR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, o adresă prin care să conteste modul de verificare a îndeplinirii acţiunilor prevăzute în planul de afaceri.
Beneficiarii pot solicita sprijinul în două tranşe de plată, astfel:
- prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării contractului de finanţare;
- a doua cerere de plată se va depune în maximum 57 de luni de la data semnării contractului de finanţare.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (declaraţia de eşalonare a plăţilor, cererea de plată, declaraţia de venituri, raportul de execuţie, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR/CRFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.ro).
Beneficiarul va depune la OJFIR declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 în maximum 30 de zile de la semnarea contractului, împreună cu prima tranşă de plată.
Orice modificare (prelungirea termenului sau modificarea valorii) a declaraţiei de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată se va face numai în condiţii excepţionale, în baza unui memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune o declaraţie de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1 rectificată.
Dosarul cererii de plată trebuie să aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie numerotate şi semnate de către beneficiar.
Referinţele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din dosar. Beneficiarul va face menţiunea la sfârşitul dosarului: "Acest dosar conţine ...... pagini, numerotate de la 1 la ................".
Pe fiecare pagină din dosarul cererii de plată trebuie să apară menţiunea "Program FEADR". Copiile documentelor care sunt ataşate dosarului cererii de plată trebuie să fie lizibile, având menţiunea "conform cu originalul".
Toate documentele din dosarul cererii de plată care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
Datele menţionate în raportul de execuţie trebuie să fie reale şi să aibă acoperire în situaţia existentă la locul de implementare a proiectului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 278 din data de 13 aprilie 2016