METODOLOGIE din 17 martie 2016 privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană
Art. 1
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, în calitate de autoritate competentă pentru profesiile membrilor săi, atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
Art. 2
(1)Activităţile de atestare a titlurilor de calificare prevăzute la art. 1 constau în întocmirea şi eliberarea de documente, denumite în continuare documente de atestare, utilizate de autorităţile celorlalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în vederea recunoaşterii profesionale a acestor titluri conform procedurilor prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, documentele de atestare sunt certificate, adeverinţe sau recomandări.
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară de către Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, în colaborare cu filialele acestuia.
Art. 3
În vederea îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, filialele judeţene/a municipiului Bucureşti şi structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR au următoarele atribuţii:
1.Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti a OAMGMAMR:
a)desemnează minimum o persoană responsabilă cu efectuarea activităţilor prevăzute pentru filiale, precum şi un înlocuitor şi transmit OAMGMAMR deciziile de numire a acestora;
b)asigură participarea persoanelor desemnate responsabile la şedinţele de instruire organizate de către OAMGMAMR în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale;
c)înregistrează dosarele, verifică documentele depuse de solicitanţi şi transmit structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele care conţin documentaţia completă, conform prevederilor prezentei metodologii;
d)întocmesc evidenţa specială a dosarelor solicitanţilor şi a documentelor de atestare eliberate;
e)publică pe site-ul propriu lista actelor în baza cărora se elaborează documentele de atestare, precum şi lista nominală a solicitanţilor pentru care filiala a primit documente de atestare, în vederea eliberării acestora;
f)colaborează permanent cu structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea optimizării activităţilor desfăşurate;
g)acordă, la solicitarea patenţilor, informaţii privind actele necesare eliberării documentelor de atestare.
2.Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR:
a)elaborează proiectul de metodologie privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană;
b)elaborează modele-tip de documente de atestare, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;
c)întocmeşte şi întreţine evidenţa dosarelor solicitanţilor transmise de filiale spre soluţionare;
d)întocmeşte documentele de atestare cu respectarea formatului modelelor-tip aprobate, precum şi a prevederilor de directivă aplicabile;
e)publica pe site-ul propriu lista solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele de atestare;
f)organizează şi susţine activităţi de instruire a personalului propriu, precum şi a personalului nominalizat de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie;
g)acordă consultanţă filialelor în domeniul activităţilor prevăzute de prezenta metodologie;
h)soluţionează memoriile şi contestaţiile privind modalitatea de întocmire a documentelor de atestare;
i)întocmeşte şi întreţine arhiva electronică a documentelor solicitanţilor şi, respectiv, a documentelor de atestare eliberate în baza acestora;
j)după caz, corespondează cu instituţiile emitente ale documentelor anexate de petent în vederea verificării autenticităţii şi legalităţii acestora;
k)informează conducerea OAMGMAMR cu privire la cazurile de îndoieli justificate privind autenticitatea documentelor de identitate sau de calificare înaintate de solicitanţi, în vederea sesizării organelor în drept.
Art. 4
(1)În vederea desfăşurării unitare a activităţilor de atestare, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR elaborează, în baza prevederilor art. 3 alin. (3), art. 11 lit. (b)-(d), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (6), art. 33 lit. (a), art. 40 şi art. 43 lit. (a) din Directiva 2005/36/CE, modele-tip ale documentelor de atestare corespunzătoare fiecăreia din procedurile de recunoaştere profesională stipulate de norma comunitară menţionată.
(2)Modelele-tip ale documentelor de atestare se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR pe baza referatului întocmit în acest sens de către structura de specialitate a OAMGMAMR.
Art. 5
Întocmirea documentelor de atestare se face de către structura de specialitate a OAMGMAMR la solicitarea scrisă a titularului şi pe baza actelor care dovedesc identitatea şi situaţia profesională a acestuia, respectiv calificarea şi. după caz, experienţa profesională însuşite de acesta pe teritoriul României.
Art. 6
(1)În vederea eliberării documentului de atestare, solicitantul va completa cererea de eliberare, conform modelului prevăzut în anexa nr. I, şi va depune documentele prevăzute în una dintre anexele nr. III (1)-III (5) pentru titlul de calificare dobândit de acesta.
(2)În situaţiile în care dovada experienţei profesionale se face prin adeverinţă, angajatorul va întocmi acest document conform modelului prevăzut în anexa nr. II.
Art. 7
(1)Cererile de eliberare însoţite de documentele corespunzătoare se depun şi se înregistrează la:
a)filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau a fost membru OAMGMAMR;
b)filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază petentul, în cazul în care acesta nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR;
c)filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază împuternicitul, în cazul în care petentul nu a dobândit calitatea de membru OAMGMAMR şi dovedeşte că nu are domiciliul pe teritoriul României.
(2)Înregistrarea cererilor şi documentelor de către filialele OAMGMAMR se face separat, în evidenţă specială, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. V.
Art. 8
În termen de 7 zile de la înregistrare, personalul desemnat de filială verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele şi în forma prevăzută în anexa corespunzătoare titlului de calificare obţinut de solicitant, precum şi autenticitatea acestora şi transmite structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR numai dosarele complete însoţite de opisul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. IV.
Art. 9
(1)În cazul dosarelor incomplete, personalul desemnat de filială va solicita titularului, în termenul menţionat la art. 8, completarea dosarului, conform listei de documente din anexa corespunzătoare titlului de calificare deţinut.
(2)Prin excepţie de la prevederile art. 8, în cazurile în care, la cererea filialei, solicitantul nu poate face, integral sau parţial, dovada că îndeplineşte condiţia de experienţă profesională necesară recunoaşterii de către alt stat membru UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificării deţinute, dosarul se consideră complet şi se transmite spre soluţionare structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR.
Art. 10
(1)Filialele transmit dosarele solicitanţilor înregistrate structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, săptămânal, prin serviciul de curierat rapid.
(2)Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR înregistrează dosarele înaintate de filiale în evidenţă separată şi analizează documentele conţinute.
Art. 11
(1)Întocmirea documentelor de atestare se face cu respectarea:
a)prevederilor Directivei 2005/36/CE referitoare la titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
b)datelor de conformitate notificate Comisiei Europene pentru profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă;
c)criteriilor de formare şi experienţă profesională atestată prin documentele depuse la dosar de solicitant.
(2)Datele de conformitate menţionate la alin. (1) lit. b) se referă la:
a)diploma de studii universitare de scurtă durată de asistent medical generalist - septembrie 2006;
b)diploma de licenţă de asistent medical generalist şi de moaşă-septembrie 2007;
c)certificatul de competenţe profesionale de asistent medical generalist - august 2010.
Art. 12
(1)Atestarea experienţei profesionale necesare recunoaşterii calificării de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană se face pe baza documentelor prevăzute în acest sens în anexele nr. III (1)-III (5), din care rezultă că solicitantul a exercitat activităţile profesionale pe teritoriul României în baza titlului de calificare ce urmează a fi recunoscut şi cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de lege în acest sens.
(2)Perioadele de exercitare a profesiei în afara graniţelor României, în scopul recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, nu se atestă de către OAMGMAMR.
(3)În vederea atestării criteriului de continuitate a activităţii profesionale, concediul medical, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani şi stagiul militar nu constituie întrerupere de activitate dacă solicitantul în cauză, în continuarea întreruperii şi în intervalul de timp precizat de Directiva 2005/36/CE, a exercitat efectiv şi legal profesia pe durata restantă până la îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională prevăzute de aceasta.
Art. 13
(1)În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitărilor la filială, structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR întocmeşte documentele de atestare a titlurilor de calificare menţionate, cu respectarea formatului modelelor-tip şi le transmite acesteia.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează de către şeful structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, se ştampilează şi se transmit, cu adresă de înaintare, cuprinzând lista nominală a titularilor documentelor de atestare întocmite, filialelor respective.
Art. 14
Cererea de eliberare formulată de solicitant, documentele anexate, precum şi documentul de atestare semnat şi ştampilat conform art. 13 alin. (2) se scanează la nivelul structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în vederea constituirii arhivei electronice.
Art. 15
Documentele de atestare se ridică sub semnătură, de la filiala la care solicitantul a depus cererea, personal de către acesta sau de către persoana împuternicită de acesta prin procură notarială.
Art. 16
(1)Persoanele desemnate de filiale să desfăşoare activităţile prevăzute de prezenta metodologie poartă întreaga responsabilitate privind constituirea, în cazul fiecărei solicitări, a setului complet de documente, verificarea autenticităţii acestora şi transmiterea lor la structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR, precum şi pentru înregistrarea şi eliberarea documentelor primite.
(2)Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia să îndrume solicitanţii la depunere, cu privire la alcătuirea setului complet de documente.
Art. 17
Pe toată durata desfăşurării activităţilor de atestare, filialele OAMGMAMR pot solicita consultanţă structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR, telefonic sau prin poşta electronică.
Art. 18
Preşedinţii filialelor au obligaţia să asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţilor prevăzute de prezenta metodologie pentru filiale.
Art. 19
Memoriile şi contestaţiile privind documentele de atestare a calificărilor româneşti de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR care a eliberat documenta/respectiv. Aceasta le înregistrează şi le înaintează structurii de specialitate din cadrul OAMGMAMR în termen de maximum 5 zile de la înregistrare, în vederea soluţionării.
Art. 20
Structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR soluţionează memoriile şi contestaţiile primite şi transmite filialei răspunsul către petent în termen de 30 de zile de la înregistrarea la filiala OAMGMAMR respectivă.
Art. 21
Anexele nr. I-V fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. I: CERERE-TIP
Către
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA ............
Subsemnatul(a), ............................, cu domiciliul în localitatea ................, str. ......................... nr. ......, bl. ......., sc. ....., ap. ........, judeţul ............., nr. de telefon ........................, adresă de e-mail ........................, profesia ..................., după caz, prin ........................., împuternicit în baza Procurii speciale nr. ............................ din data de ....................., vă rog să îmi eliberaţi documentul necesar recunoaşterii titlului meu de calificare în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
În acest sens depun următoarele acte:
1 .......
2 .......
3 .......
4 .......
5 .......
6 .......
7 .......
8 .......
9 .......
10 .......
11 .......
Data ................
Semnătura .................
ANEXA nr. II: MODEL ADEVERINŢĂ ANGAJATOR
Antetul unităţii (denumirea, adresa, CUI)
Nr. de înregistrare, data .....................
ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ........................ este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcţia de .................. cu normă1 ................, de la data de (zi, lună, an) ................... până la data de (zi, lună, an) ....................., exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt2 activităţile profesionale pe această durată.
Funcţia,
...................
(numele şi prenumele persoanei abilitate)
..................
(semnătura şi ştampila unităţii)
___
1Normă întreagă; în cazul contractelor de muncă cu timp parţial se va preciza fracţia de normă.
2Acolo unde este cazul se vor menţiona perioadele de concedii medicale/creştere/îngrijire copil; concediile fără plată; suspendarea contractului de muncă etc.
ANEXA nr. III1: ANEXA nr. III (1) - DOCUMENTE NECESARE pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist pentru care nu se cere experienţă profesională

Titluri de calificare de asistent medical generalist (AMG)

Documente necesare

I. Nivel studii postliceale

1. Certificate de competenţe profesionale (cu formare începută în septembrie 2007 şi ulterior)

2. Certificat nivel V (promoţia 2015 şi, după caz, ulterioare)

II. Nivel studii superioare

3. Diplomă de absolvire de studii superioare de scurtă durată (absolvire colegiu AMG), cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior

4. Diplomă de licenţă de AMG (cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior)

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unul dintre documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă-în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

ANEXA nr. III2: ANEXA nr. III (2) - DOCUMENTE NECESARE pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist pentru care se cere experienţă profesională

Titluri de calificare de asistent medical generalist (AMG)

Documente necesare

I. Nivel studii postliceale

1. Certificate de competenţe profesionale (cu formare începută anterior anului 2007, inclusiv promoţia 2009 de absolvenţi)

2. Diplomă/Certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare de specialitate

II. Nivel studii superioare

3. Diplomă de absolvire de studii superioare de scurtă durată (absolvire colegiu AMG), cu formare începută anterior anului 2003

4. Diplomă de licenţă de AMG, cu formare începută anterior anului 2003

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unui dintre documentele de studii de AMG prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de către angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

ANEXA nr. III3: ANEXA nr. III (3) - DOCUMENTE NECESARE pentru atestarea titlurilor de calificare de moaşă pentru care nu se cere experienţă profesională

Titluri de calificare de moaşă

Documente necesare

Nivel studii superioare

Diplomă de licenţă de moaşă (cu formare începută în octombrie 2003 şi ulterior)

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat-în copie legalizată la notar

5. Diploma de moaşă prevăzută în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada de înmatriculare la studii universitare de moaşă, eliberată de facultate - în original

ANEXA nr. III4: ANEXA nr. III (4) - DOCUMENTE NECESARE pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical de obstetrică-ginecologie (moaşă) pentru care se cere experienţă profesională

Titluri de calificare de asistent medical de obstetrică-ginecologie (moaşă)

Documente necesare

Nivel studii postliceale

Diplomă/Certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat sau diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Diploma/Certificatul prevăzută/prevăzut în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării eliberată de şcoala postliceală - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

ANEXA nr. III5: ANEXA nr. III (5) - DOCUMENTE NECESARE pentru atestarea titlurilor de calificare de asistent medical, altele decât cele prevăzute în anexele nr. III (1)-III (4)

Titluri de calificare de asistent medical (AM), altele decât cele prevăzute în anexele nr. III (1)-III (4)

Documente necesare

Titluri de calificare de asistent medical de:

- pediatrie;

- radiologie;

- igienă;

- laborator;

- stomatologie;

- balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

- farmacie;

- igienist de cabinet stomatologic;

- medico-social;

- ocrotire

Nivelul de studii atestat este:

1. studii superioare - diplomă de absolvire/diplomă de licenţă;

2. studii postliceale - diplomă/certificat de absolvire/certificate de competenţe profesionale/atestat;

3. studii medii - bacalaureat de liceu sanitar specializare laborator, cu durata de pregătire de 5 ani

1. Cerere-tip

2. Copie de pe actul de identitate

3. După caz, documente de schimbare a numelui - în copie legalizată la notar

4. Diplomă de bacalaureat, după caz, diplomă/certificat de absolvire a 12 clase - în copie legalizată la notar

5. Unul dintre documentele de studii de AM prevăzute în coloana I - în copie legalizată la notar

6. Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă - în copie legalizată la notar

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original

8. Cartea de muncă - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de angajator

9. Adeverinţa de vechime, conform anexei nr. II - în original sau extras din REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează

Extrasul din REVISAL trebuie să conţină funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, concedii pentru creşterea copilului, concedii medicale, suspendări.

10. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care să rezulte că exercitarea profesiei pe teritoriul României s-a făcut cu aviz de liberă practică

ANEXA nr. IV: MODEL OPIS
Antetul filialei OAMGMAMR
Nr. ... data ............
Către
OAMGMAMR - STRUCTURA DE SPECIALITATE
Vă transmitem spre soluţionare dosarele cu solicitările de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificării titularilor în celelalte state membre UE, înaintate de: Numele şi prenumele titularului
1....
2....
3....
Aceste dosare cuprind documente autentice şi sunt complete, ca urmare a verificării acestora conform metodologiei înaintate.
Preşedintele filialei OAMGMAMR,
.................
Responsabil verificare,
.................
ANEXA nr. V: MODEL REGISTRU ELIBERARE DOCUMENTE FILIALĂ

Nr. crt./ Data înregistrării (la primirea dosarului)

Numele şi prenumele titularului

Data transmiterii la structura OAMGMAMR a dosarului complet

Data eliberării documentului de recunoaştere

Seria şi nr. actului de identitate al titularului

Semnătura titularului

Nr. procurii notariale; seria şi nr. actului de identitate al împuternicitului

Semnătura împuternicitului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din data de 4 aprilie 2016