METODOLOGIE din 28 septembrie 2012 de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta metodologie reglementează organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.
(2)Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu.
(3)Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a este o evaluare la nivel naţional care se organizează pentru toţi elevii clasei a VI-a din unităţile şcolare din învăţământul de stat şi particular.
(4)Pentru verificarea procedurilor şi pilotarea instrumentelor de evaluare, în anul şcolar 2012-2013, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se organizează pe un eşantion de elevi.
Art. 2
(1)Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai, şi se administrează în două secvenţe de evaluare.
(2)Data desfăşurării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, şi se comunică inspectoratelor şcolare până la data de 1 martie a anului şcolar în care se desfăşoară evaluarea.
Art. 3
(1)Rezultatele individuale la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.
(2)Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/tutorilor legal instituiţi ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
CAPITOLUL II: Coordonarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
Art. 4
(1)Coordonarea la nivel naţional a proiectării şi a organizării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de MECTS, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.
(2)Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcţiilor de specialitate din MECTS.
Art. 5
Pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)elaborează procedurile necesare pentru asigurarea calităţii organizării şi administrării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;
b)organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
c)organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d)organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate şi pentru resursa umană implicată în evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
e)elaborează testele şi baremele de evaluare;
f)elaborează caietul cadrului didactic, document-tip care conţine baremele de evaluare şi alte instrumente necesare evaluării;
g)elaborează fişa de evaluare, document-tip în care cadrul didactic evaluator înregistrează rezultatele elevului la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
h)asigură confidenţialitatea testelor din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;
i)asigură transmiterea către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare ISJ/ISMB, a testelor şi a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;
j)urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli de către inspectoratele şcolare a testelor şi a caietului cadrului didactic;
k)propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MECTS, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;
l)propune modelul documentelor de raportare:
(i)raportul clasei - document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele de evaluare, întocmit de către administratorul de test;
(ii)raportul şcolii - document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a VI-a şi transmis inspectoratului şcolar;
(iii)raportul ISJ/ISMB - document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către responsabilul judeţean/al municipiului Bucureşti;
m)elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile şi recomandările rezultate;
n)propune strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinţi, comunităţi locale şi face precizări pentru valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.
Art. 6
(1)Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a proiectării şi a organizării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de către inspectoratul şcolar.
(2)La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează o comisie de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, condusă de un responsabil, denumit în continuare responsabil judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3)Comisia menţionată la alin. (2) desemnează un colectiv de monitori de calitate selecţionaţi din rândul cadrelor didactice de specialitate.
(4)În judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre membrii comisiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a/monitorii de calitate este cunoscător al limbii minorităţii naţionale în care se face predarea.
Art. 7
Comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a de la nivelul ISJ/ISMB are următoarele atribuţii:
a)transmite unităţilor de învăţământ toate informaţiile necesare organizării evaluării în condiţii optime;
b)răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;
c)propune inspectorului şcolar general spre aprobare componenţa colectivului de monitori de calitate/profesori metodişti cu care asigură organizarea evaluării;
d)participă la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e)organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecţionaţi;
f)organizează formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluării;
g)asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic din momentul primirii şi până în momentul încheierii administrării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;
h)transmite procedurile şi precizările pentru valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a către unităţile de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a VI-a;
i)monitorizează administrarea evaluării, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în baza prevederilor din proceduri;
j)propune conducerii ISJ/ISMB, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ;
k)centralizează rapoartele primite de la unităţile de învăţământ;
l)întocmeşte raportul ISJ/ISMB şi îl transmite la CNEE în termenele solicitate, după avizarea lui de către inspectorul şcolar general;
m)analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de rapoartele şcolilor şi de raportul ISJ/ISMB, în vederea fundamentării unor decizii educaţionale la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
Art. 8
(1)În unităţile de învăţământ în care funcţionează mai mult de o clasă a VI-a se înfiinţează comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.
(2)Comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învăţământ se compune din:
a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b)membri - toate cadrele didactice de specialitate de la disciplinele evaluate din unitatea de învăţământ care au elevi în clasa a VI-a.
(3)În situaţia în care în unitatea de învăţământ se susţin probe redactate într-o limbă a minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic de specialitate, cunoscător al limbii respective.
(4)În situaţii excepţionale, bine justificate, în care un cadru didactic nu poate participa la administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de preşedintele comisiei.
(5)În unităţile de învăţământ în care funcţionează o singură clasă a VI-a, coordonarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a revine directorului şcolii.
Art. 9
(1)Comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a de la nivelul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
a)răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
b)asigură condiţiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor şi a caietului cadrului didactic;
c)asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic până în momentul în care acestea devin publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora;
d)asigură distribuirea testelor la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă, conform precizărilor din proceduri;
e)întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal;
f)comunică imediat responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti orice situaţie specială sau de încălcare a prevederilor legale.
(2)Pentru unităţile de învăţământ prevăzute cu o singură clasă a VI-a, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către director.
(3)Directorul asigură păstrarea fişelor de evaluare şi a caietului cadrului didactic în arhiva unităţii de învăţământ pe toată durata şcolarizării elevului.
CAPITOLUL III: Elaborarea testelor
Art. 10
(1)Testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:
a)să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;
b)să aibă un nivel mediu de dificultate;
c)să permită administrarea în două secvenţe de evaluare;
d)durata cumulată a secvenţelor de evaluare să nu depăşească un total de 120 de minute.
(2)Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
(3)Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în caietul cadrului didactic.
(4)Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile în limba maternă li se asigură testele de la proba de matematică şi ştiinţe atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
(5)Modalitatea de transmitere la unităţile de învăţământ a testelor pentru desfăşurarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a este reglementată prin procedură separată.
(6)Testele, baremele de evaluare şi caietul cadrului didactic pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.
CAPITOLUL IV: Desfăşurarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
Art. 11
(1)Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfăşoară în aceeaşi zi, în timpul orelor de curs.
(2)Responsabilitatea administrării la clasă a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a aparţine administratorului de test, care întocmeşte şi documentele menţionate în proceduri.
(3)Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă şi care este desemnat de preşedintele comisiei.
Art. 12
(1)Sălile în care se susţine evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de secvenţa de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.
(2)Administratorul de test pregăteşte evaluarea, urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(3)Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări, într-o manieră motivantă, stimulându-le încrederea în sine.
(4)Fiecărui elev i se distribuie un test, pe care îşi scrie numele, prenumele şi şcoala de provenienţă.
(5)Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.
(6)Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.
(7)Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
Art. 13
(1)La încheierea timpului alocat secvenţei de evaluare, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.
(2)La încheierea perioadei de administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, administratorii de test predau testele, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei/directorului.
CAPITOLUL V: Evaluarea testelor
Art. 14
(1)Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităţi de învăţământ.
(2)Coordonarea evaluării testelor în centrele de evaluare este asigurată de o comisie alcătuită din:
- preşedinte - directorul unităţii de învăţământ stabilite ca centru de evaluare;
- secretar - cadru didactic cu competenţe în domeniul informaticii;
- evaluatori - cadre didactice care evaluează testele şi completează fişele de evaluare, pe baza baremului şi a indicaţiilor din caietul cadrului didactic - de regulă un profesor evaluator la 100 de teste.
(3)Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.
(4)Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele comisiei din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.
Art. 15
(1)Fiecare lucrare este evaluată de un cadru didactic evaluator.
(2)Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din caietul cadrului didactic.
(3)Evaluarea testelor se efectuează în echipă de către cadre didactice de specialitate, pe baza caietului cadrului didactic, iar rezultatul evaluării se stabileşte prin consens. În cazul unor opinii divergente, preşedintele comisiei mediază în vederea stabilirii rezultatului final.
(4)Echipele de evaluatori sunt compuse din 2-4 profesori din aceeaşi arie curriculară: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
(5)În timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori nu fac sublinieri sau menţiuni pe acestea. Rezultatele evaluării se înregistrează în fişele de evaluare, care se semnează de către cadrul didactic evaluator.
(6)Testele şi fişele de evaluare sunt păstrate în condiţii de securitate, după terminarea evaluării.
(7)După încheierea procesului de evaluare, fişele de evaluare şi testele sunt transmise unităţilor de învăţământ din care provin elevii.
(8)Directorul unităţii de învăţământ transmite fişele de evaluare cadrelor didactice de la clasele a VI-a.
(9)La finalizarea gimnaziului de către o clasă, fişele de evaluare ale elevilor clasei se depun de către cadrele didactice la secretariatul şcolii, care asigură arhivarea acestora.
CAPITOLUL VI: Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
Art. 16
(1)Rezultatele obţinute la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a nu se trec în catalog şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:
a)elaborarea planurilor individualizate de învăţare;
b)consemnarea în portofoliul educaţional al elevului;
c)informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
(2)Comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învăţământ urmăreşte procesul de stabilire a planurilor individualizate de învăţare şi de informare a elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali.
(3)Planul individualizat de învăţare se supune procedurilor privind confidenţialitatea. Accesul la document şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.
(4)După informarea părinţilor/reprezentanţilor legali se întocmeşte un proces-verbal, în care aceştia semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor din planul individualizat de învăţare.
(5)În termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învăţământ elaborează raportul şcolii, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, şi îl transmite ISJ/ISMB.
Art. 17
În termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, comisia de organizare şi desfăşurare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din inspectoratul şcolar elaborează raportul ISJ/ISMB, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor.
Art. 18
(1)CNEE întocmeşte, în colaborare cu Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi cu Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali din MECTS, raportul final.
(2)Raportul final cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a VI-a, rezultate din rapoartele inspectoratelor şcolare şi din monitorizarea asigurată de MECTS şi CNEE, propuneri de modificare a metodologiei şi a procedurilor, precum şi măsuri educaţionale în vederea ameliorării rezultatelor învăţării.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 19
(1)Respectarea întocmai a metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a şi a procedurilor corespunzătoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.
(2)În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii administrării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, preşedinţii comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei completarea unui angajament scris.
Art. 20
Testele administrate în cadrul evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a şi documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ care a organizat evaluarea.
Art. 21
(1)Comisia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.
(2)Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt următoarele:
a)asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
b)mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficienţe motorii sau neuromotorii (care îi împiedică să scrie normal) ori de către cei cu deficienţe vizuale grave;
c)asigurarea testelor scrise cu caractere mărite pentru elevii ambliopi;
d)transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor din teste;
e)realizarea sarcinilor cuprinse în testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a prin dictarea rezolvărilor de către elevul cu deficienţe unui cadru didactic de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă, pe parcursul desfăşurării testului.
(3)Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinţe medicale.
(4)Elevii şcolarizaţi la domiciliu susţin proba de evaluare la domiciliu.
Art. 22
(1)Elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcolile de masă, precum şi cei din învăţământul special care parcurg curriculumul şcolii de masă susţin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a în condiţiile prezentei metodologii.
(2)Elevii cu cerinţe educaţionale speciale care parcurg curriculumul specific învăţământului special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor de intervenţie personalizată, susţin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel naţional.
Art. 23
Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităţi:
a)afişarea la avizierul şcolii;
b)prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c)prezentarea în colectivele de elevi din clasa a VI-a;
d)organizarea unor întâlniri cu părinţii/tutorii legal instituiţi în vederea informării acestora.
Art. 24
Centralizarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a în vederea prelucrării, interpretării şi efectuării unor analize de sistem se realizează printr-o platformă informatică.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 22 ianuarie 2013