Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de industrie alimentară nr. 87.171 din 23 octombrie 2012,
în baza prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
(1)În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare, precum şi ale alin. (1) şi (2) ale art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare, operatorii care produc şi procesează produse agricole sau alimentare certificate D.O.P., I.G.P. şi S.T.G., înainte de a le introduce pe piaţă, sunt supuşi unui sistem de controale oficiale.
(2)Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G. se fac de către organisme private de inspecţie şi certificare acreditate conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006, de către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(3)Recunoaşterea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional şi ale art. 1 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.
Art. 3
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, organismele private de inspecţie şi certificare pot efectua activităţi pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dobândirii denumirii de origine protejate, indicaţiei geografice protejate şi specialităţii tradiţionale garantate ale produselor agricole şi alimentare care sunt înregistrate şi protejate la nivelul Uniunii Europene, cu condiţia să transmită documentaţia necesară acreditării către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, în termen de 180 de zile calendaristice.
(2)Dacă în termenul stabilit la alin. (1) organismul privat de inspecţie şi certificare nu prezintă dovada de transmitere a documentelor aferente acreditării către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, operatorul economic care deţine protecţia unei denumiri DOP/IGP sau STG are posibilitatea alegerii unui alt organism care este acreditat şi recunoscut.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013