PROCEDURĂ din 27 mai 2015 de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Art. 1: Preambul
(1)Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (M.E.I.M.M.M.A.) este autoritatea publică centrală competentă să emită, în baza art. 3 alin. (1)secţiunea B pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentul care atestă implementarea investiţiei, conform art. 55 din acelaşi act normativ.
(2)La nivelul M.E.I.M.M.M.A., prin ordin al ministrului, se constituie o comisie de analiză şi evaluare, formată din 3 persoane şi un secretar, încadraţi în direcţia de specialitate, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită din membri care nu au participat la procesul de evaluare.
(3)Pentru certificarea şi monitorizarea investiţiilor realizate în România de cetăţenii străini care solicită avizul tehnic de specialitate şi obţin drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, se autorizează oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.), instituţii publice în subordinea M.E.I.M.M.M.A., în vederea efectuării verificărilor pe teren ale investiţiilor avizate.
Art. 2: Condiţii de acordare
(1)În vederea obţinerii avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să deţină calitatea de asociat/acţionar al societăţii care urmează să beneficieze de investiţie;
b)să deţină şi să exercite atribuţii de conducere în societatea care urmează să beneficieze de investiţie;
c)să investească în societatea în care deţine calitatea de asociat/acţionar cel puţin 100.000 euro, dacă este asociat al unei societăţi cu răspundere limitată, şi cel puţin 150.000 euro, dacă este acţionar al unei societăţi pe acţiuni;
d)proiectul de investiţii să fie necesar, pertinent şi util derulării activităţii autorizate a fi desfăşurată, să demonstreze eficienţa tehnico-economică, rentabilitatea, sustenabilitatea şi viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui în care s-a finalizat investiţia;
e)societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
f)societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.
(2)Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin trebuie să depună o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură) în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, însoţită de următoarele documente:
a)copia paşaportului;
b)planul de afaceri, în original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, contrasemnat de un expert contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.), la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan (oferte certe, contracte, studii de pre/fezabilitate, promisiuni uni/bilaterale de vânzare, documentaţii cadastrale etc.) (formularul nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură);
c)extras de cont, în original, emis de o bancă din România, care să confirme disponibilitatea sumelor necesare investiţiei în suma prevăzută de art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)copia certificată a ultimului act constitutiv al societăţii;
e)copia certificată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.);
f)procură notarială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare;
g)copia actului de identitate al deponentului.
(3)În vederea dobândirii avizului tehnic de specialitate necesar obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, investitorul va realiza un plan de afaceri în care va demonstra necesitatea investiţiei şi beneficiile aduse României prin investiţia ce urmează a se realiza, precum şi calendarul creării şi ocupării noilor locuri de muncă cu normă întreagă.
(4)În cadrul planului de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii realizării acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită aprobarea investiţiei.
(5)Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepţia clădirilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare, şi se vor regăsi în activele imobilizate ale societăţii. Nu se permit achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile şi nici achiziţionarea în sistem leasing.
(7)Activele achiziţionate constând în spaţii pentru desfăşurarea activităţii vor fi înscrise în cartea funciară.
(8)Solicitanţii vor depune la secretariatul comisiei constituite în cadrul M.E.I.M.M.M.A. cererea de eliberare a avizului tehnic, semnată şi ştampilată de administratorul societăţii (sau mandatar cu procură specială, după caz), însoţită de următoarele documente justificative:
a)documentele prevăzute la alin. (2);
b)certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată (ori adeverinţă, după caz), emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de eliberare a avizului tehnic;
c)certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată (ori adeverinţă, după caz), emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de eliberare a avizului tehnic.
Art. 3: Atestarea implementării planului de afaceri
În vederea eliberării documentului care atestă îndeplinirea planului de afaceri (formularul nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură), în vederea prelungirii dreptului de şedere în România, în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii străini vor depune o solicitare de eliberare a atestatului (formularul nr. 1), însoţită de următoarele documente:
a)documente justificative privind efectuarea investiţiei în conformitate cu planul de afaceri avizat:
- situaţii financiare anuale cu anexe (bilanţ contabil) înregistrate la A.N.A.F.;
- fişa mijlocului fix;
- declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi pus/puse în funcţiune la locul implementării proiectului şi că nu aplică pentru acesta/acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- documente justificative privind dreptul de proprietate/folosinţă asupra spaţiilor achiziţionate prin proiect, înscrise în cartea funciară (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare intabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se vor prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară;
- raport de evaluare a activului (construcţie) întocmit de un expert autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (A.N.E.V.A.R.), cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate;
- documente justificative privind dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport: carte de identitate, certificate de înmatriculare, asigurare obligatorie;
- dosarul de achiziţie (pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate);
b)documente justificative privind plata activelor:
- ordin de plată şi extras de cont ştampilat şi semnat de banca emitentă, în care se evidenţiază plata;
c)pentru locurile de muncă nou-create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, şi ulterior, pe toata perioada de monitorizare, se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL şi Raport salariaţi din REVISAL), pentru minimum 10 locuri de muncă, în cazul asociatului în societăţile cu răspundere limitată, şi minimum 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului în societăţile pe acţiuni.
Art. 4: Situaţii specifice
Pentru cetăţenii străini care dobândesc acţiuni/părţi sociale la societăţi cu istoric de funcţionare în care s-au realizat investiţii, dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu:
a)extras de cont, ordin de plată;
b)documente justificative privind efectuarea investiţiei: situaţii financiare anuale cu anexe (bilanţ contabil) înregistrate la A.N.A.F., fişa mijlocului fix, raport de evaluare, expertiză contabilă etc.;
c)documente justificative privind plata: ordin de plată vizat de bancă, scrisoare de confort angajantă, scrisoare de garanţie bancară, contractul de cesiune, certificatul de acţionar, dovada achiziţiei prin subscripţie a acţiunilor etc.;
d)documente justificative privind ocuparea noilor locuri de muncă cu normă întreagă, create prin proiectul de investiţie, pentru minimum 10 locuri de muncă, în cazul asociatului în societăţile cu răspundere limitată, şi minimum 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului în societăţile pe acţiuni - contract individual de muncă, fişa postului, extras REGES din REVISAL.
Art. 5: Soluţionarea cererii
(1)Verificarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor planului de afaceri, verificarea codurilor CAEN eligibile, inclusiv a legăturii strânse a activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN, concordanţa dintre codul CAEN aferent investiţiei şi activităţile propuse în planul de afaceri şi a documentelor justificative se realizează de către comisie în termen de 15 zile de la data când dosarul este complet.
(2)În scopul verificării veridicităţii informaţiilor şi documentelor, comisia poate solicita confirmarea documentelor de către instituţiile emitente şi poate face verificări pe teren. Verificarea calităţii de asociat/acţionar cu atribuţii de conducere se face prin interogarea bazei de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
(3)Analiza din cadrul comisiei are ca finalitate stabilirea uneia dintre următoarele decizii:
a)acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eficienţei tehnico-economice a planului de afaceri şi emiterea avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură);
b)respingerea proiectului, în cazul în care în urma verificării se constată neîndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1), solicitantului fiindu-i transmisă scrisoarea de respingere de către comisia constituită în cadrul M.E.I.M.M.M.A., semnată şi ştampilată de emitent;
c)solicitarea de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoarea de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de emitent. Completările solicitate se depun prin secretariatul comisiei în 5 zile de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea planului de afaceri.
(4)În situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a formula o contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a)datele de identificare ale solicitantului;
b)obiectul contestaţiei;
c)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
d)dovezile pe care se întemeiază;
e)semnătura reprezentantului legal şi ştampila.
Art. 6: Monitorizarea implementării investiţiei
(1)În vederea eliberării documentului care atestă îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, O.T.I.M.M.C. va proceda la verificări. Verificarea la faţa locului se face de către personalul O.T.I.M.M.C. şi vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii M.E.I.M.M.M.A. şi O.T.I.M.M.C. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine avizul sau au schimbat destinaţia investiţiei ori se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în planul de afaceri, solicitantului i se va transmite scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate.
(2)Scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate se va comunica din oficiu şi autorităţilor competente în gestionarea şederii legale a cetăţenilor străini în România.
(3)Verificarea pe teren se realizează de către O.T.I.M.M.C. cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării avizului/atestatului tehnic de specialitate.
Art. 7: Confidenţialitate
(1)Documentele justificative depuse de către solicitanţi sunt confidenţiale, membrii M.E.I.M.M.M.A. şi O.T.I.M.M.C. având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
(2)M.E.I.M.M.M.A. şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul investiţiei, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).
ANEXA nr. 1: FORMULARUL nr. 1 la procedură

CERERE-TIP DE ELIBERARE A AVIZULUI/ATESTATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE

(Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

Subsemnatul, .................., cetăţean ..........., domiciliat în ............, identificat cu paşaport ......., eliberat de ............ la data de ............, valabil până la ............, în calitate de reprezentant legal al .............., solicit eliberarea avizului/atestatului tehnic de specialitate, aprobat prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 753/2015 pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

Titlul planului de investiţii:

 

Numele şi prenumele solicitantului:

 

Cetăţenia:

 

Actul de identitate:

 

Adresa solicitantului:

 

Denumirea societăţii:

 

Codul unic de înregistrare:

 

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului:

 

Judeţul:

 

Nr. telefon:

 

Nr. fax:

 

E-mail:

 

Codul CAEN aferent activităţii principale:

 

Codul CAEN aferent planului de investiţii:

 

Locaţia implementării planului (adresă):

 

Persoană de contact (denumire, telefon, e-mail):

 

IMM este plătitoare de TVA:

|_| Da

|_| Nu

Forma juridică:

S.R.L., S.R.L.-D., S.A. etc.

Capitalul social:

.............. lei, deţinut de:

- persoane fizice: .......... %

- persoane juridice: .......... %

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior - 2014):

 

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat - pentru 2014): lei

 

Valoarea investiţiei:

 
Declar pe propria răspundere că datele din această cerere sunt conforme cu realitatea.
Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic,

Numele ..............

Funcţia ..............

Semnătura ..............

Data semnării ..............

Ştampila

ANEXA nr. 2: FORMULARUL nr. 2 la procedură
PLAN DE AFACERI
CAPITOLUL 1: DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE
1.Numele firmei: .......................
2.Codul unic de înregistrare: .......................
3.Forma juridică de constituire: .......................
4.Data înfiinţării/Număr registrul comerţului: .......................
5.Data începerii efective a activităţii: .......................
6.Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: .......................
Codul CAEN al activităţii pentru care se va efectua investiţia: .......................
7.Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%)

Privat

Român

 

Străin

 
8.Valoarea capitalului: .......................
9.Principalii indicatori ai activităţii curente:

Indicator

N-2

N-1

An curent (N)

Data ultimei balanţe de verificare contabilă încheiate

Cifra de afaceri

   

EBITDA = rezultat din exploatare+amortizare

   

% în cifra de afaceri

   

Profit brut

   

% în cifra de afaceri

   

Active totale, din care:

   

- Active imobilizate

   

- Active circulante

   

Capitaluri proprii

   

Credite bancare & leasinguri

   

Credite asociaţi/firme din grup

   

Datorii furnizori

   
(Bilanţurile contabile pe ultimul an, precum şi ultima balanţa de verificare contabilă trebuie ataşate.)
10.Adresă, telefon/fax, e-mail: .......................
11.Persoană de contact: .......................
12.Conturi bancare deschise la: .......................
13.Asociaţi, acţionari principali

Numele şi prenumele/Denumirea

Domiciliul/Sediul societăţii

Pondere în capital social

(%)

   
   
   
   
14.Administratori

Numele şi prenumele/Denumirea

Domiciliul/Sediul societăţii

Puteri limitate/nelimitate

   
   
   
   
15.Prezentarea societăţilor din grup: pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumirea, CUI, legături cu societatea ce solicită avizul, data începerii activităţii, principalele activităţi generatoare de venituri operaţionale, cifra de afaceri, rezultat exploatare, rezultat net, total active, active imobilizate, total datorii, datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).
 
16.Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dumneavoastră de la înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/creşterea suprafeţei/achiziţia de active noi/identificarea de clienţi noi)?
 
CAPITOLUL 2: VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
A.Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit?
- Produsul 1, 2, 3 ...
- Serviciile 1, 2, 3, ...
- Activitatea 1, 2, 3 ...

Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pentru care doriţi să investiţi. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dumneavoastră (de exemplu: localizare, autoevaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse:

- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;

- analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale;

- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

B.1.Cine vor fi clienţii dumneavoastră şi care este localizarea acestora (judeţ, regiune, ţară şi distanţa faţă de locaţia proiectului)?
- Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
- Societăţi (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)
- Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)

Clienţi/Grupe de clienţi

Anul curent (N)

N+1

N+2

N+3

lei

%

lei

%

lei

%

lei

%

         
         

Total cifră de afaceri

        
B.2.Unde vreţi să ajungeţi într-un interval de 3 ani? Fixaţi-vă obiective cuantificabile!
- La ce cifră de afaceri/profit?
- La ce număr de angajaţi?

Obiective (indicatori-ţintă)

UM

An curent (N)

N+1

N+2

N+3

Cifra de afaceri, din care:

lei

    

- Export

lei

    

Profit

lei

    

Număr de salariaţi

Număr de persoane

    
C.1.Numărul de locuri de muncă existent în ultima zi lucrătoare a lunii precedente depunerii prezentului plan de afaceri:
.......................
Se vor ataşa la prezentul plan de afaceri contractele de muncă şi statele de plată pe luna precedentă, precum şi extrasele din REVISAL privind înregistrarea contractelor.
C.2.Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului de investiţie:
 

An curent (N)

N+1

N+2

N+3

Total, din care:

    
Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la momentul depunerii documentaţiei de decont.
Dovada locului de muncă ocupat se va prezenta la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea atestatului privind îndeplinirea indicatorilor din prezentul plan de afaceri.
D.1.Care sunt "punctele tari" care vă determină să credeţi că veţi avea succes? [De exemplu: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţă în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate.] în această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.

Se vor detalia minimum trei aspecte pentru fiecare secţiune SWOT.

D.2.Activităţi necesare implementării proiectului (de exemplu: asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborarea proiectelor tehnice necesare; amenajarea spaţiului; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare de personal suplimentar necesar; instruirea personalului; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc.)
 
D.3.Durata de implementare a proiectului calculată între data primirii dreptului de şedere şi data estimativă de finalizare a investiţiei. Este perioada dintre prima lună după primirea dreptului de şedere şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

În termen de maximum 12 luni, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 3: RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
SECŢIUNEA 0: Istoric
În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:
- Cum a apărut ideea dumneavoastră de afacere?

Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere etc.

- Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/Acţiuni întreprinse până la solicitarea avizului
 
- Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

Afacerea/Activitatea curentă. Descrieţi pe scurt produsele şi/sau serviciile oferite. Precizaţi sursele de dezvoltare a afacerii (de exemplu: proprii, credit bancar, finanţări nerambursabile etc.).

SECŢIUNEA 1: 3.1. Management, resurse umane
Management:

Numele şi prenumele şi vârsta

Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurt

Experienţa în domeniu

Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse

    
    
    
Ataşaţi un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.
Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.
Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.
Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei.

Personal:
Detaliere pe activităţi:

Activitatea

Număr de salariaţi

Pregătirea profesională

Activitatea 1

  

Activitatea 2

  

Activitatea 3

  

.......

  

TOTAL

  
(Organigrama poate fi ataşată, dacă este cazul.)
Cine este "angajatul-cheie", adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?

Descrieţi responsabilităţi, calificări, experienţa "angajatului-cheie".

Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a personalului angajat)?

Descrieţi modalităţile de supraveghere a personalului şi impactul acestora în eficienţa activităţii curente.

Care este/va fi modul de salarizare a personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)?

Descrieţi şi explicaţi în detaliu politica de resurse umane.

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?

Descrieţi detaliat dacă există un compartiment/o persoană cu specializare în acest domeniu sau se va apela la o firmă care să asigure acest tip de serviciu.

SECŢIUNEA 2: 3.2. Activitatea curentă
SUBSECŢIUNEA 1: 3.2.1. Produsele/Serviciile actuale
Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa:

Produs/Serviciu

Cantitatea vândută la ultima raportare financiară

UM

Valoarea

(lei)

Pondere în vânzările totale

Produsul 1/Serviciul 1

    

Produsul 2/Serviciul 2

    

Produsul 3/Serviciul 3

    
SUBSECŢIUNEA 2: 3.2.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

Furnizori

Forma juridică şi localitatea

Cantitatea anuală şi % în total necesar aprovizionare materie primă

Valoarea anuală a achiziţiilor

(lei)

Frecvenţa aprovizionării şi termene de plată

Materie primă/serviciu

    
    
    
    

Materie primă/serviciu

    
    
    
    

Materie primă/serviciu

    
    
    
    
SUBSECŢIUNEA 3: 3.2.3. Descrierea procesului tehnologic actual
Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentelor/utilajelor aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic.
 
SUBSECŢIUNEA 4: 3.2.4. Echipamente existente
Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri:

Mijloc fix

Caracteristici tehnice

(grad de automatizare/specializare, capacitate maximă de producţie, grad de utilizare/încărcare existent)

Anul de fabricaţie

Proprietate/Închiriat

Valoare de piaţă estimată

     
     
     
SUBSECŢIUNEA 5: 3.2.5. Imobile existente

Tipul imobilului

Destinaţia

Anul punerii în funcţiune, starea fizică, ultima modernizare/reparaţie capitală, suprafaţa utilă totală, suprafaţa ocupată

Proprietate

Închiriate/Luate în folosinţă cu titlu gratuit (comodat)

Valoarea contabilă

Ipoteci

Valoarea chiriei

Perioada de închiriere/folosinţă gratuită

       
Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal).
 
CAPITOLUL 4: PREZENTAREA PROIECTULUI
SECŢIUNEA 1: 4.1. Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (de exemplu: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia.

SECŢIUNEA 2: 4.2. Locaţia proiectului şi modul de asigurare cu utilităţi
Adresa la care va fi implementat proiectul:
Se va păstra locaţia implementării proiectului.
Acces la drumurile naţionale/judeţene şi mijloacele de transport:

Daţi detalii legate de locaţia implementării proiectului, în contextul amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/judeţene şi a accesului la mijloacele de transport.

Descrierea locaţiei din punctul de vedere al vadului comercial:

Daţi detalii legate de amplasarea locaţiei unde se va derula proiectul, din perspectiva vadului comercial.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamente existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia implementării proiectului.

Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat, precizaţi principalii parametri ai contractului de închiriere (proprietarul, suprafaţa închiriată, perioada de închiriere, valoarea chiriei etc.).
 
SECŢIUNEA 3: 4.3. Dimensionare valoare de investiţie

Elementul de investiţie

Furnizorul

Număr de bucăţi

Valoarea fără TVA

(lei)

Valoarea totală

Documentul de fundamentare valoare

Durata de amortizare

(ani)

       
       
       

TOTAL:

      
NOTĂ:
Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.
SECŢIUNEA 4: 4.4. Plan de finanţare a proiectului
a)Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Sursa de finanţare

Fără TVA

 

%

Surse proprii

  

Surse atrase (credite, linii de credit, alte împrumuturi etc.)

  

Total valoare de investiţie

 

100%

CAPITOLUL 5: ANALIZA PIEŢEI
SECŢIUNEA 1: 5.1. Piaţa actuală
SUBSECŢIUNEA 1: 5.1.1. Principalii clienţi actuali
Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.) - dacă este cazul.
 

Vânzări pe (principalii) clienţi

(lei)

(Grupe de) produse/servicii

(lei)

Total

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Produsul 4

lei

%

Clienţi interni

1

      

2

      

3

      

Total piaţa internă

      

Clienţi externi

1

      

2

      

3

      

Total export

      

Total intern+export

      
Volumul vânzărilor actuale pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)

Grupa de produse/servicii

UM

Cantitate către clienţi interni

Cantitate către clienţi externi

Total

Produs 1

    

Produs 2

    

Produs 3

    

.......

    
Care este segmentul de piaţă actual din punctul de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi menţionate mai sus?
Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi existenţi?
 
SUBSECŢIUNEA 2: 5.1.2. Clienţi potenţiali
Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe etc.).
Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupă) şi numărul pe fiecare grupă de clienţi?
 
Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?
 
SUBSECŢIUNEA 3: 5.1.3. Principalii concurenţi actuali

Produsul/Serviciul oferit pieţei

Denumirea firmei/firmelor şi localitatea

Anul înfiinţării, cifra de afaceri, profit, total active, total salariaţi, tip clienţi, grad de tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje etc.

Ponderea pe piaţă

(%)

Produs 1

   
   
   
    

Produs 2

   
   
   
   

Produs 3

   
   
Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră în raport cu cele oferite de concurenţă.
 
Concurenţi potenţiali
Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii şi caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr de personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaţia, modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc.).

Grupă de produse/Servicii oferite pieţei

Denumirea firmei/firmelor şi localitatea

Vechime pe piaţă, cifra de afaceri, profit, total active, total salariaţi, tip şi număr de clienţi, grad de tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje etc.

Ponderea pe piaţă

(%)

Produs 1

   
   
   
    

Produs 2

   
   
   
   

Produs 3

   
   
Reacţia concurenţei
Menţionaţi cum credeţi că vor reacţiona concurenţii dumneavoastră la apariţia pe piaţă a produselor/serviciilor aferente proiectului.
SECŢIUNEA 2: 5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
SUBSECŢIUNEA 1: 5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite, prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund etc.;
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dumneavoastră;
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (postvânzare, transport, garanţie, reparaţii etc.).
 
SUBSECŢIUNEA 2: 5.2.2. Segmentul de piaţă
Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de exemplu, alimentaţie, vestimentaţie, electrocasnice, birotică, turism etc.).
 
Localizarea pieţei dumneavoastră (Se va preciza amplasarea pieţei - locală, regională, naţională, internaţională etc. - cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor.) şi mărimea acesteia (număr de clienţi potenţiali, mărimea din punct de vedere fizic şi valoric).
Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor?
 
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dumneavoastră (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)
 
SUBSECŢIUNEA 3: 5.2.3. Riscuri majore identificate
1.5.2.3.1. riscuri de piaţă
2.5.2.3.2. riscuri financiare
3.5.2.3.3. riscuri legislative
Prezentaţi modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore.
 
SECŢIUNEA 3: 5.3. Strategia de comercializare
SUBSECŢIUNEA 1: 5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punctul de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc.
 
SUBSECŢIUNEA 2: 5.3.2. Politica de preţuri
Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce.
 
NOTĂ:
Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor practicate de societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie să fie comparabile (atât preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/la distribuitor/etc., în funcţie de tipul clienţilor).
SUBSECŢIUNEA 3: 5.3.3. Politica de distribuţie
Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente.
 
SUBSECŢIUNEA 4: 5.3.4. Modalităţi de vânzare
Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc.).
Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de asigurare a acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora etc.), precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.
 
SUBSECŢIUNEA 5: 5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor
Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de exemplu: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate).
Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.
 
CAPITOLUL 6: JUSTIFICAREA NECESITAŢII FINANŢĂRII PROIECTULUI
Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.
 
CAPITOLUL 7: PROIECŢII FINANCIARE
Proiecţiile financiare se vor completa electronic.
Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.
Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.
SECŢIUNEA 1: 7.1. Cash-Flow

Nr. crt.

Explicaţii/lună

Proiecţii

  

Ianuarie

Februarie

Martie

.....

Noiembrie

Decembrie

An curent

An+1

An+2

An+3

I

Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)

          

A

Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)

          

1

Din vânzări

          

2

Din credite primite

          

3

Alte intrări de numerar (aport propriu etc.)

          

4

Investiţie proprie

          
 

Total disponibil (I+A)

          

B

Utilizări numerar din exploatare

          

1

Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfăşurate

          

2

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

          

3

Chirii

          

4

Utilităţi

          

5

Costuri funcţionare birou

          

6

Cheltuieli de marketing

          

7

Asigurări

          

8

Reparaţii/Întreţinere

          

9

Servicii cu terţii

          

10

Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

          

11

Alte cheltuieli

          

C

Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a proiectului)

          

D

Credite (1+2)

          

1

Creditul solicitat

          
 

Rambursări rate de credit scadente

          
 

Dobânzi şi comisioane

          

2

Alte credite (inclusiv leasing)

          
 

Rambursări rate de credit scadente

          
 

Dobânzi şi comisioane

          

E

Plăţi/Încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)

          

1

Plăţi TVA

          

2

Rambursări TVA

          

3

Impozit pe profit/cifră de afaceri

          

F

Dividende

          

G

Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)

          

H

Flux net de lichidităţi (A-G)

          

II

Sold final disponibil (I+H)

          
SECŢIUNEA 2: 7.2. Bilanţ previzionat
Pe baza proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:

Denumirea elementului

Nr. rd.

Actual

Proiecţii

 

N-2

N-1

N

N+1

N+2

N+3

A

B

      

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

       

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233 +234 -280 - 290 - 2933)

01

      

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232 - 281 - 291 - 2931)

02

      

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267* - 296*)

03

      

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

      

B.

ACTIVE CIRCULANTE

       

I. STOCURI (ct. 301+321+302+322+303+323 +/- 308+328+331+332+341+345+346 +/- 348+351+354+356+357+358+361+326 +/- 368+371+327 +/- 378+381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398+4091 - 4428)

05

      

II. CREANŢE

06

      

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

      
 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

      
 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

      

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

      

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168 - 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)

11

      

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)

12

      

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

13

      

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168 - 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)

14

      

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

15

      

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21), din care:

16

      

Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

17

      

Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:

18

      

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

19

      

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

20

      
 

Fondul comercial negativ (ct. 2075)

21

      

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

       

I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:

22

      

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

23

      

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

24

      

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

25

      

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

26

      

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

27

      

IV. REZERVE (ct. 106)

28

      

Acţiuni proprii (ct. 109)

29

      

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

30

      

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

31

      

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

32

      

SOLD D

33

      

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)

SOLD C

34

      

SOLD D

35

      

Repartizarea profitului (ct. 129)

36

      

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28 - 29+30 - 31+32 - 33+34 - 35 - 36)

37

      

Patrimoniul public (ct. 1016)

38

      

CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)

39

      
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri creditoare ale conturilor respective.
ANEXA nr. 3: FORMULARUL nr. 3 la procedură

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

AVIZ TEHNIC DE SPECIALITATE Nr. ......../..............
În temeiul:
- art. 3 alin. (1) secţiunea B pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere raportul comisiei, numită prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. ........., care a analizat:
- Cererea de eliberare a avizului tehnic de specialitate înregistrată cu nr. ......, formulată de către ..........., cetăţean ..........., identificat cu ........... nr. ......., eliberat de ........., valabil până la .........., asociat/acţionar al societăţii .........., cu sediul în .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........ cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........;
- planul de afaceri privind investiţia în sumă de ..........., necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN ...........
Descrierea investiţiei propuse: ..............
Locaţia implementării investiţiei: ..............,
se acordă/nu se acordă avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul aviz tehnic de specialitate este valabil 6 luni de la data emiterii şi se foloseşte numai în scopul obţinerii vizei de lungă şedere în România a cetăţenilor străini pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
Secretar de stat,
........................
Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, Bucureşti
Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cod 010096
Tel: +4 021.407.99.11/+4 021. 202.52.35; Fax: +4 021 202 53 00/+4 021.316.68.03;
cabinet.ministru@imm.gov.ro/office@energie.gov.ro
vww.imm.gov.ro/www.energie.gov.ro
ANEXA nr. 4: FORMULARUL nr. 4 la procedură

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

ATESTAT TEHNIC Nr. ......../.............. privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri
În temeiul:
- art. 3 alin. (1) secţiunea B pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere raportul comisiei, numită prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. ........., care a analizat:
- cererea de eliberare a atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, înregistrată cu nr. ........., formulată de către ..........., cetăţean ..........., identificat cu ........... nr. ......., eliberat de ........., valabil până la .........., asociat/acţionar al societăţii .........., cu sediul în .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ........ cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........;
- documentele justificative privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri pentru care s-a emis Avizul tehnic de specialitate nr. .........
Realizarea investiţiei propuse prin planul de afaceri, necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN ............., constând în ............., în valoare totală de ............., situate la adresa sediului social/punctului de lucru din ............. .
Ocuparea locurilor de muncă necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN ........... cu un număr de ......... angajaţi cu normă întreagă,
se acordă/nu se acordă atestatul tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea prelungirii dreptului de şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Secretar de stat,
........................
Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, Bucureşti
Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, cod 010096
Tel: +4 021.407.99.11/+4 021. 202.52.35; Fax: +4 021 202 53 00/+4 021.316.68.03;
cabinet.ministru@imm.gov.ro/office@energie.gov.ro
vww.imm.gov.ro/www.energie.gov.ro
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015