HOTĂRÂRE nr. 410 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre stabileşte reguli privind ascensoarele care deservesc permanent clădiri şi construcţii, destinate pentru transportul de:
a)persoane;
b)persoane şi mărfuri;
c)doar mărfuri, dacă există acces la suportul pentru transport, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate şi dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului pentru transport sau în raza de acţiune a unei persoane din interior.
(2)Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi componentelor de siguranţă pentru ascensoare prevăzute în anexa nr. 3, care sunt utilizate în ascensoarele prevăzute la alin. (1).
(3)Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a)dispozitivelor de ridicare a căror viteză nu depăşeşte 0,15 m/s;
b)elevatoarelor pentru construcţii;
c)instalaţiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaţiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe şine;
d)ascensoarelor special proiectate şi construite pentru uz militar sau poliţienesc;
e)dispozitivelor de ridicare de pe care se pot efectua lucrări;
f)ascensoarelor pentru puţuri de mină;
g)dispozitivelor de ridicare pentru ridicarea artiştilor în timpul spectacolelor;
h)dispozitivelor de ridicare instalate în mijloacele de transport;
i)dispozitivelor de ridicare conectate la utilaje şi destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreţinere şi inspecţie pe echipamente tehnice;
j)trenurilor cu cremalieră şi pinion;
k)scărilor şi trotuarelor rulante.
(4)În situaţia în care, pentru ascensoare sau pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare, riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt reglementate în totalitate sau parţial de legislaţia specifică a Uniunii Europene, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică sau aplicarea acestora încetează de la data aplicării respectivei legislaţii specifice a Uniunii Europene.
Art. 2
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
1.acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
2.ascensor - un dispozitiv de ridicare care deserveşte niveluri specifice, având un suport pentru transport care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală sau un dispozitiv de ridicare care se deplasează de-a lungul unui traseu fix chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide;
3.ascensor model - un ascensor reprezentativ a cărui documentaţie tehnică prezintă modul în care urmează să fie îndeplinite cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 pentru ascensoarele care se conformează ascensorului model definit de parametri obiectivi şi care utilizează componente de siguranţă identice pentru ascensoare;
4.distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă o componentă de siguranţă pentru ascensoare;
5.evaluare a conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din prezenta hotărâre pentru un ascensor sau o componentă de siguranţă pentru ascensoare;
6.importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care introduce o componentă de siguranţă pentru ascensoare dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
7.introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie pe piaţă a unei componente de siguranţă pentru ascensoare sau furnizarea unui ascensor pentru uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
8.legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
9.marcaj CE - marcajul prin care montatorul sau producătorul indică faptul că ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
10.montator - persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, montarea şi introducerea pe piaţă a ascensorului;
11.operatori economici - montatorul, producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;
12.organism de evaluare a conformităţii - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
13.organism naţional de acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
14.producător - orice persoană fizică sau juridică care produce o componentă de siguranţă pentru ascensoare sau care a proiectat sau produs o componentă de siguranţă pentru ascensoare şi pe care o comercializează sub denumirea sau marca sa comercială;
15.punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unei componente de siguranţă pentru ascensoare pentru distribuţie sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
16.rechemare:
a)în legătură cu un ascensor - orice măsură al cărei scop este demontarea şi eliminarea în condiţii de securitate ale unui ascensor;
b)în legătură cu o componentă de siguranţă pentru ascensoare - orice măsură care are ca scop returnarea unei componente de siguranţă pentru ascensoare care a fost pusă deja la dispoziţia montatorului sau a utilizatorului final;
17.reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui montator sau a unui producător pentru a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
18.retragere - orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unei componente de siguranţă pentru ascensoare din lanţul de aprovizionare;
19.specificaţie tehnică - document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un ascensor sau o componentă de siguranţă pentru ascensoare;
20.standard armonizat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
21.suport pentru transport - o parte a ascensorului pe care persoanele şi/sau mărfurile sunt aşezate pentru a fi ridicate sau coborâte.
Art. 3
(1)Introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
(2)Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor sau demonstraţiilor, ascensoarele sau componentele de siguranţă pentru ascensoare care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că ele nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi că nu vor fi introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă până când nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstraţiilor se iau măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura protecţia persoanelor.
(3)În situaţia în care este necesar, se pot emite reglementări care cuprind cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor când ascensoarele sunt puse în funcţiune sau utilizate. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4
(1)Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor numai dacă acestea respectă dispoziţiile prezentei hotărâri, în condiţiile în care sunt montate şi întreţinute corespunzător şi utilizate pentru scopul propus.
(2)Se admit punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a componentelor de siguranţă pentru ascensoare numai dacă acestea respectă dispoziţiile prezentei hotărâri, în condiţiile în care sunt integrate şi întreţinute corespunzător şi utilizate în scopul propus.
Art. 5
(1)Ascensoarele trebuie să respecte cerinţele esenţiale privind sănătatea şi securitatea prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Componentele de siguranţă pentru ascensoare trebuie să respecte cerinţele esenţiale privind sănătatea şi securitatea prevăzute în anexa nr. 1 şi permit ascensoarelor în care sunt integrate să se conformeze cerinţelor respective.
Art. 6
(1)Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcţie şi montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acţiunile necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări şi utilizări în condiţii de siguranţă a ascensorului şi să ia măsurile corespunzătoare.
(2)Puţurile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conţină cabluri, conducte sau fitinguri, altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi siguranţa ascensorului.
CAPITOLUL II: Obligaţiile operatorilor economici
Art. 7
(1)În situaţia în care introduc un ascensor pe piaţă, montatorii se asigură că el a fost proiectat, fabricat, montat şi testat în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Montatorii întocmesc documentaţia tehnică şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 16 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menţionată s-a demonstrat conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, montatorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate, se asigură că aceasta însoţeşte ascensorul şi aplică marcajul CE.
(3)Montatorul păstrează documentaţia tehnică, declaraţia UE de conformitate şi, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului.
(4)Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un ascensor, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, montatorii investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de reclamaţii şi cu privire la ascensoarele neconforme.
(5)Montatorii se asigură că pe ascensoare este marcat tipul, lotul sau seria sau un alt element care permite identificarea acestora.
(6)Montatorii indică pe ascensor denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa indică un singur punct de contact pentru montator. Datele de contact trebuie să fie în limba română.
(7)Montatorii se asigură că ascensorul este însoţit de instrucţiunile de utilizare prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1, redactate în limba română. Aceste instrucţiuni, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi indelebile.
(8)Montatorii care consideră sau au motive să creadă că un ascensor pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul ascensor în conformitate. În cazul în care ascensorul prezintă un risc, montatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind informaţii detaliate, în special cu privire la neconformitatea în cauză şi la orice măsuri corective luate.
(9)Montatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea ascensorului cu prezenta hotărâre. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Montatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de ascensoarele pe care le-au introdus pe piaţă.
Art. 8
(1)În situaţia în care introduc pe piaţă componente de siguranţă pentru ascensoare, producătorii se asigură că ele au fost proiectate şi fabricate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).
(2)Producătorii întocmesc documentaţia tehnică corespunzătoare şi efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 15 sau dispun efectuarea acesteia.
(3)În cazul în care prin procedura menţionată la alin. (2) s-a demonstrat conformitatea unei componente de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate, se asigură că aceasta însoţeşte componenta de siguranţă pentru ascensoare şi aplică marcajul CE.
(4)Producătorul păstrează documentaţia tehnică, declaraţia UE de conformitate şi, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare.
(5)Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prezenta hotărâre. Modificările de proiectare sau cele referitoare la caracteristicile componentei de siguranţă pentru ascensoare şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unei componente de siguranţă pentru ascensoare, se iau în considerare în mod corespunzător.
(6)Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranţă pentru ascensoare, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, producătorii testează prin eşantionare componentele de siguranţă pentru ascensoare puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, după caz, ţin un registru de reclamaţii cu componente de siguranţă pentru ascensoare neconforme şi de rechemări ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare şi informează distribuitorii şi montatorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(7)Producătorii se asigură de faptul că pe componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă este marcat tipul, lotul, seria sau un alt element care permite identificarea acestora sau, dacă dimensiunea sau natura componentei de siguranţă pentru ascensoare nu o permite, se asigură că informaţia corespunzătoare este prevăzută pe eticheta menţionată la art. 19 alin. (1).
(8)Producătorii indică pe componentele de siguranţă pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe eticheta prevăzută la art. 19 alin. (1). Adresa indică un singur punct de contactat pentru producător. Datele de contact trebuie să fie în limba română.
(9)Producătorii se asigură de faptul că componenta de siguranţă pentru ascensoare este însoţită de instrucţiunile prevăzute la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română. Instrucţiunile în cauză, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi indelebile.
(10)Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranţă pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piaţă nu este conformă cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranţă pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranţă pentru ascensoare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(11)Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea componentei de siguranţă pentru ascensoare cu prezenta hotărâre. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
Art. 9
(1)Un producător sau un montator poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile stabilite la art. 7 alin. (1) sau la art. 8 alin. (1) şi obligaţia de întocmire a documentaţiei tehnice menţionate la art. 7 alin. (2) sau la art. 8 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
(2)Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător sau montator. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
a)să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei declaraţia UE de conformitate şi, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare referitoare la sistemul de asigurare a calităţii utilizat de producător sau de montator, precum şi documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare sau a ascensorului;
b)la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea componentelor de siguranţă pentru ascensoare sau a ascensorului;
c)să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componenta de siguranţă pentru ascensoare sau de ascensorul vizat de mandatul reprezentantului autorizat.
Art. 10
(1)Importatorii introduc pe piaţă numai componente de siguranţă pentru ascensoare conforme.
(2)Înainte de introducerea pe piaţă a unei componente de siguranţă pentru ascensoare, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 15 a fost îndeplinită de către producător. Totodată aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că componenta de siguranţă pentru ascensoare poartă marcajul CE şi este însoţită de declaraţia UE de conformitate şi de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (7) şi (8).
(3)Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranţă pentru ascensoare nu este conformă cu art. 5 alin. (2), acesta nu introduce componenta de siguranţă pentru ascensoare pe piaţă înainte să fie adusă în conformitate. În cazul în care componenta de siguranţă pentru ascensoare prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei în acest sens.
(4)Importatorii indică pe componenta de siguranţă pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte componenta de siguranţă pentru ascensoare. Datele de contact trebuie să fie în limba română.
(5)Importatorii se asigură că componenta de siguranţă pentru ascensoare este însoţită de instrucţiunile menţionate la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română.
(6)Importatorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranţă pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acesteia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute la art. 5 alin. (2).
(7)Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranţă pentru ascensoare, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, importatorii testează prin eşantionare componentele de siguranţă pentru ascensoarele puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, după caz, ţin un registru de reclamaţi cu componente de siguranţă pentru ascensoare neconforme şi de rechemări ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare şi informează distribuitorii şi montatorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(8)Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranţă pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piaţă nu este conformă cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranţă pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranţă pentru ascensoare prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză şi la orice măsuri corective luate.
(9)Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate şi, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere.
(10)Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranţă pentru ascensoare. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
Art. 11
(1)Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă o componentă de siguranţă pentru ascensoare, distribuitorii verifică dacă respectiva componentă de siguranţă pentru ascensoare poartă marcajul CE, dacă aceasta este însoţită de declaraţia UE de conformitate, de documentele necesare şi de instrucţiunile menţionate la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română, precum şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (7) şi (8) şi, respectiv, la art. 10 alin. (4).
(2)Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranţă pentru ascensoare nu este conformă cu prevederile art. 5 alin. (2), acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă componenta de siguranţă pentru ascensoare înainte să fie adusă în conformitate. În situaţia în care componenta de siguranţă pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3)Distribuitorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranţă pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acesteia nu periclitează conformitatea sa cu prevederile art. 5 alin. (2).
(4)Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranţă pentru ascensoare pe care au puso la dispoziţie pe piaţă nu este conformă cu prezenta hotărâre iau măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranţă pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranţă pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei oferind informaţii detaliate, în special cu privire la neconformitatea în cauză şi la orice măsuri corective luate.
(5)Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranţă pentru ascensoare. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
Art. 12
Un importator sau un distribuitor este considerat producător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, şi trebuie să respecte obligaţiile ce revin acestuia, prevăzute la art. 8, în situaţia în care:
a)introduce pe piaţă o componentă de siguranţă pentru ascensoare sub denumirea sau marca sa comercială; sau
b)modifică o componentă de siguranţă pentru ascensoare deja introdusă pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta hotărâre.
Art. 13
(1)Operatorii economici transmit, la cerere, autorităţii de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:
a)oricărui operator economic care le-a furnizat o componentă de siguranţă pentru ascensoare;
b)oricărui operator economic căruia i-au furnizat o componentă de siguranţă pentru ascensoare.
(2)Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizată componenta de siguranţă pentru ascensoare şi timp de 10 ani după ce au furnizat componenta de siguranţă pentru ascensoare.
CAPITOLUL III: Conformitatea ascensoarelor şi a componentelor de siguranţă pentru ascensoare
Art. 14
(1)Se consideră că ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru ascensoare sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1, în situaţia în care sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.
(2)Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României.
Art. 15
Componentele de siguranţă pentru ascensoare fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
a)modelul de componentă de siguranţă pentru ascensoare se supune examinării UE de tip prevăzute în anexa nr. 4 partea A, iar conformitatea cu tipul se asigură prin verificarea aleatorie a componentei de siguranţă pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 9;
b)modelul de componentă de siguranţă pentru ascensoare se supune examinării UE de tip prevăzute în anexa nr. 4 partea A şi face obiectul conformităţii cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului potrivit prevederilor anexei nr. 6;
c)conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii prevăzută în anexa nr. 7.
Art. 16
(1)Ascensoarele fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
a)dacă sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu un ascensor model care a făcut obiectul unei examinări UE de tip prevăzute în partea B a anexei nr. 4, se aplică una din următoarele: inspecţia finală pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 5, conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 10 sau conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii producţiei pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 12;
b)dacă sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu un sistem de asigurare a calităţii aprobat potrivit prevederilor anexei nr. 11 se aplică una din următoarele: inspecţia finală pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 5, conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 10 sau conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii producţiei pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 12;
c)conformitatea bazată pe verificarea unităţii pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 8;
d)conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 11.
(2)În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. a) şi b), dacă persoana responsabilă de proiectarea şi fabricarea ascensorului este diferită de persoana responsabilă de montarea şi testarea ascensorului, cea dintâi furnizează celeilalte toate documentele şi informaţiile necesare pentru a-i permite acesteia din urmă să asigure montarea şi testarea corectă şi sigură a ascensorului.
(3)Toate variantele permise între ascensorul model şi ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model sunt specificate clar, indicând valorile maxime şi minime, în documentaţia tehnică.
(4)Prin calcul şi/sau pe baza planurilor de proiectare este permisă demonstrarea similarităţii unei serii de echipamente pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 17
(1)Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 a fost demonstrată.
(2)Declaraţia UE de conformitate se elaborează după modelul prevăzut în anexa nr. 2, conţine elementele prevăzute în anexele nr. 5-12 şi se actualizează constant.
(3)Declaraţia UE de conformitate pentru ascensoarele sau componentele de siguranţă introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.
(4)În cazul în care o componentă de siguranţă pentru ascensoare intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se elaborează o singură declaraţie UE de conformitate care vizează toate aceste acte ale Uniunii Europene. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
(5)Prin elaborarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea componentei de siguranţă pentru ascensoare, iar montatorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.
Art. 18
Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Art. 19
(1)Marcajul CE se aplică vizibil, lizibil şi indelebil pe fiecare cabină de ascensor şi pe fiecare dintre componentele de siguranţă pentru ascensoare sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă ataşată componentei de siguranţă pentru ascensoare care nu se poate separa de aceasta.
(2)Marcajul CE se aplică înainte ca ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare să fie introduse pe piaţă.
(3)Marcajul CE de pe ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
a)inspecţia finală, prevăzută în anexa nr. 5;
b)verificare unitară, prevăzută în anexa nr. 8;
c)asigurarea calităţii, prevăzută în anexele nr. 10, 11 sau 12.
(4)Marcajul CE de pe componentele de siguranţă pentru ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
a)asigurarea calităţii unui produs, prevăzută în anexa nr. 6;
b)asigurarea totală a calităţii, prevăzută în anexa nr. 7;
c)conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare, prevăzută în anexa nr. 9.
(5)Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către acesta sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de către montator sau reprezentantul său autorizat.
(6)Marcajul CE şi numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
CAPITOLUL IV: Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii
Art. 20
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii, de terţă parte, în temeiul prezentei hotărâri.
Art. 21
(1)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispoziţiile art. 26.
(2)Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
Art. 22
(1)Autoritatea de notificare îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. R15 alin. (1) şi (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.
(2)Autoritatea de notificare se organizează şi funcţionează astfel încât să păstreze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.
(3)În cadrul autorităţii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.
(4)Autoritatea de notificare păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
(5)Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.
Art. 23
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare şi monitorizare a organismelor notificate, precum şi cu privire la orice modificări aduse acestora.
Art. 24
(1)Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (2)-(18).
(2)Organismul de evaluare a conformităţii se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică.
(3)Organismul de evaluare a conformităţii este o organizaţie de terţă parte, independentă de organizaţia sau de ascensoarele sau componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care le evaluează. Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea ascensoarelor sau a componentelor de siguranţă pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese, aşa cum este prevăzut la art. R17 alin. (3) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
(4)Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. R17 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranţă pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau componente de siguranţă pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător sau montator şi organism.
(5)Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreţinerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranţă pentru ascensoare şi nu reprezintă părţile angajate în aceste activităţi.
(6)Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi.
(7)Prevederile alin. (4)-(6) se aplică în special serviciilor de consultanţă.
(8)Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
(9)Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
(10)Organismele de evaluare a conformităţii au capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care le sunt atribuite potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12 şi pentru care au fost notificate, indiferent dacă respectivele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.
(11)De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranţă pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie:
a)personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
b)descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformităţii dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
c)procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
(12)Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
(13)Personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii trebuie să deţină următoarele:
a)o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
b)cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
c)cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională relevantă;
d)abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
(14)Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată.
(15)Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
(16)Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. R17 alin. (9) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
(17)Personalul organismului de evaluare a conformităţii îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. R17 alin. (10) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în cazul tuturor informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor sale potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12 sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acestora, excepţie făcând relaţia cu autorităţile de notificare şi de supraveghere a pieţei din statul membru în care îşi desfăşoară activităţile. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile.
(18)Organismele de evaluare a conformităţii participă la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare prevăzut la art. 35 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activităţi. Organismele de evaluare a conformităţii pun în aplicare ca orientare generală deciziile şi documentele administrative rezultate din activitatea acestui grup.
Art. 25
În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau în părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii se conformează cu cerinţele prevăzute la art. 24, în măsura în care acele standardele aplicabile acoperă aceste cerinţe.
Art. 26
(1)În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite la art. 24 şi informează autoritatea de notificare în acest sens.
(2)Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
(3)Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
(4)Organismele notificate pun la dispoziţia autorităţii de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12.
Art. 27
(1)Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorităţii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.
(3)Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorităţii competente prevăzut la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24.
Art. 28
(1)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 24.
(2)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 20 care se notifică potrivit alin. (1). Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.
(3)Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează potrivit prevederilor ordinului ministrului autorităţii competente prevăzut la art. 27 alin. (2).
(4)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisia Europeană.
(5)Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformităţii şi ale ascensoarelor şi componentelor de siguranţă pentru ascensoare în cauză şi atestă competenţa necesară.
(6)Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activităţile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri.
(7)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.
Art. 29
(1)În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24 sau că nu îşi îndeplineşte obligaţiile, acesta restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor.
(2)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale UE despre măsurile prevăzute la alin (1).
(3)În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta predă dosarele altui organism notificat pentru domeniul reglementat de prezenta hotărâre, în vederea procesării lor, sau le pune la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.
Art. 30
(1)În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îi prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
(2)În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
Art. 31
(1)Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii potrivit procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 15 şi 16.
(2)Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.
(3)Organismele notificate îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de:
a)dimensiunea unei întreprinderi;
b)domeniul de activitate şi structura întreprinderii;
c)gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranţă pentru ascensoare în cauză;
d)caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
(4)În acelaşi timp, organismele notificate trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea ascensorului sau componentei de siguranţă pentru ascensoare cu prezenta hotărâre.
(5)În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în prezenta hotărâre sau în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un montator sau producător, acesta solicită montatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat.
(6)În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranţă pentru ascensoare nu mai sunt conforme, acesta solicită montatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, dacă este necesar.
(7)În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz.
Art. 32
Măsurile de restricţionare, suspendare sau retragere a certificatului luate de organismul notificat trebuie aduse la cunoştinţa părţii în cauză, care este informată în acelaşi timp cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziţie în condiţiile legii, precum şi la termenele în care poate acţiona în acest sens.
Art. 33
(1)Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în legătură cu:
a)orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare;
b)orice circumstanţe care afectează domeniul aferent notificării sau condiţiile notificării;
c)orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei;
d)la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi de subcontractare.
(2)Organismele notificate potrivit prevederilor prezentei hotărâri oferă tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva 2014/33/UE, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizând acelaşi tip de ascensoare sau aceleaşi componente de siguranţă pentru ascensoare, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
Art. 34
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri participă la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea organizat de Comisia Europeană.
Art. 35
Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri participă la activitatea grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţate conform prevederilor art. 36 al Directivei 2014/33/UE, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.
CAPITOLUL V: Supravegherea pieţei şi procedura de salvgardare
Art. 36
Ascensoarelor şi componentelor de siguranţă pentru ascensoare li se aplică prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Art. 37
(1)În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranţă pentru ascensoare care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranţa bunurilor, aceasta efectuează o evaluare a ascensoarelor ori a componentelor de siguranţă pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerinţele aplicabile stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanţi cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar.
(2)În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că un ascensor nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată montatorului respectiv să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu cerinţele respective într-un interval de timp rezonabil, proporţional cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3)În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că o componentă de siguranţă pentru ascensoare nu este conformă cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce componenta de siguranţă pentru ascensoare în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă componenta de siguranţă pentru ascensoare de pe piaţă sau să o recheme într-un interval de timp rezonabil, proporţional cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(4)Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.
(5)Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2) şi (3).
(6)În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul României, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economie, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.
(7)Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piaţă sau le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene.
(8)În cazul în care montatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenul menţionat la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice introducerea pe piaţa naţională ori utilizarea ascensorului în cauză sau pentru a-l retrage. În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul menţionat la alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie pe piaţa naţională a componentei de siguranţă pentru ascensoare ori pentru a retrage sau rechema componenta de siguranţă pentru ascensoare de pe piaţă.
(9)Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economie, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (8).
(10)Informaţiile menţionate la alin. (9) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorii economici în cauză.
(11)Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii:
a)neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranţă pentru ascensoare a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate din prezenta hotărâre; sau
b)există deficienţe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 14 care conferă prezumţia de conformitate.
(12)În situaţia în care autoritatea din alt stat membru iniţiază procedura, autoritatea de supraveghere a pieţei din România informează fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea ascensorului respectiv sau a componentei de siguranţă respective şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de acel stat membru, îşi prezintă obiecţiile.
(13)În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (9), niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura în cauză este considerată justificată.
(14)Autoritatea de supraveghere a pieţei ia fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranţă pentru ascensoare în cauză, cum ar fi retragerea de pe piaţă a unei componente de siguranţă pentru ascensoare.
Art. 38
(1)În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (7)-(9), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi operatorul sau operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura naţională.
(2)În cazul în care măsura naţională care vizează un ascensor este considerată justificată de către Comisia Europeană, autoritatea de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că introducerea pe piaţă sau utilizarea ascensorului neconform în cauză este restricţionată ori interzisă sau că ascensorul este retras. În cazul în care măsura naţională care vizează o componentă de siguranţă pentru ascensoare este considerată justificată de către Comisia Europeană, autoritatea de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că respectiva componentă de siguranţă pentru ascensoare neconformă este retrasă de pe piaţă. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieţei retrage măsura respectivă.
Art. 39
(1)În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un ascensor este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, siguranţa bunurilor, aceasta solicită montatorului:
a)să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc; sau
b)să retragă ascensorul de pe piaţă, să restricţioneze sau să interzică utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(2)În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 37 alin. (1). autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi o componentă de siguranţă pentru ascensoare este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, siguranţa bunurilor, aceasta solicită operatorului economic respectiv:
a)să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranţă pentru ascensoare în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc; sau
b)să retragă componenta de siguranţă pentru ascensoare de pe piaţă sau să o recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3)Operatorul economic asigură că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranţă pentru ascensoare pe care acesta le-a introdus pe piaţă sau le- a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
(4)Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisia Europeană şi celelalte state membre. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranţă pentru ascensoare respective, originea şi lanţul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranţă pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum şi natura şi durata măsurilor naţionale luate.
Art. 40
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 37, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii constatate, în cazul în care identifică una dintre situaţiile următoare:
a)marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a prevederilor art. 19 din prezenta hotărâre;
b)marcajul CE nu a fost aplicat;
c)numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 19 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de art. 19;
d)declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită;
e)declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
f)documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 4 partea A şi partea B şi în anexele nr. 7, 8 şi 11 este fie absentă, fie incompletă;
g)denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa montatorului, producătorului ori a importatorului nu este indicată potrivit prevederilor art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (8) sau art. 10 alin. (4);
h)informaţiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranţă pentru ascensoare nu sunt indicate potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) sau art. 8 alin. (7);
i)ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare nu sunt însoţite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7) sau art. 8 alin. (9) ori documentele respective nu respectă cerinţele aplicabile.
(2)În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare sau pentru a asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piaţă.
CAPITOLUL VI: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 41
(1)Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
(2)Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabilă pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.
Art. 42
(1)Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:
a)nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 4 şi 5, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) sau (9), art. 8 alin. (9) sau (11), art. 10 alin. (4) sau (5) sau art. 11 alin. (1) sau (5), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
c)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) sau (8), art. 8 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) sau (10), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9) sau (10) sau art. 11 alin. (2), (3) sau (4), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 le: şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
d)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
e)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2), (3) sau (4), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi următoarea măsură administrativă: interzicerea introducerii pe piaţă a produselor;
f)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) sau c), alin. (4) lit. a), b) sau c), alin. (5) sau (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor.
(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică operatorilor economici care aveau obligaţia de a se conforma normei legale.
(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(4)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(5)Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi una dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a ascensoarelor şi a componentelor de siguranţă pentru ascensoare, va menţiona:
a)temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b)căile de atac împotriva deciziei ISCIR;
c)termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.
(6)Decizia prevăzută la alin. (5) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.
(7)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 43
(1)Punerea în funcţiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.
(2)Certificatele şi deciziile eliberate de organismele notificate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 439/2003, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
Art. 44
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 45
(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(2)Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXA nr. 1: CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE
CAPITOLUL 1: Introducere
1.Obligaţiile corespunzătoare cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate se aplică doar când există riscuri corespunzătoare pentru ascensorul sau componenta de siguranţă pentru ascensoare în cauză, în condiţiile în care este utilizată în modul intenţionat de montator sau producător.
2.Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate conţinute în hotărâre sunt imperative. Totuşi, dat fiind stadiul actual al tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel de cazuri şi în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranţă pentru ascensoare trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective.
3.Producătorul şi montatorul sunt obligaţi să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor riscurilor aferente produselor lor; apoi trebuie să proiecteze şi să construiască produsele ţinând cont de rezultatele evaluării.
CAPITOLUL 2:
SUBCAPITOLUL 1: Generalităţi
(1)1.1. Aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare
În cazul în care riscul relevant există şi nu este abordat în prezenta anexă, se aplică cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă de la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în toate cazurile.
(2)1.2. Suportul pentru transport
Suportul pentru transport al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să ofere spaţiul şi rezistenţa corespunzătoare cu numărul maxim de persoane şi sarcina nominală a ascensorului stabilite de montator. În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane şi când dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată şi construită astfel încât prin caracteristicile sale structurale să nu obstrucţioneze sau să împiedice accesul şi utilizarea de către persoanele cu dizabilităţi şi să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea.
(3)1.3. Mijloace de suspendare şi mijloace de susţinere
Mijloacele de suspendare şi/sau susţinere a cabinei, accesoriile acesteia şi toate părţile terminale corespunzătoare trebuie selectate şi proiectate astfel încât să asigure un nivel adecvat de siguranţă generală şi să minimizeze riscul căderii cabinei, ţinând cont de condiţiile de utilizare, de materialele folosite şi de condiţiile de fabricare.
Când sunt utilizate frânghii sau lanţuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puţin două cabluri sau lanţuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frânghii şi lanţuri nu trebuie să aibă legături sau îmbinări, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru a forma o buclă.
(4)1.4. Controlul încărcării, inclusiv depăşirea vitezei
1.1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite şi montate astfel încât să împiedice pornirea normală dacă se depăşeşte sarcina nominală.
2.1.4.2. Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de viteză.
Aceste cerinţe nu se aplică ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepţie, împiedică depăşirea vitezei.
3.1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei şi un dispozitiv de limitare a vitezei.
4.1.4.4. Ascensoarele antrenate de scripeţi cu fricţiune trebuie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracţiune pe scripete.
(5)1.5. Mecanismul
1.1.5.1. Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerinţă nu se aplică ascensoarelor la care contragreutăţile sunt înlocuite cu o a doua cabină.
2.1.5.2. Montatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului şi dispozitivele sale asociate sunt accesibile numai în scopuri de întreţinere şi pentru urgenţe.
(6)1.6. Comenzile
1.1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoţite trebuie proiectate şi localizate corespunzător.
2.1.6.2. Funcţia comenzilor trebuie indicată clar.
3.1.6.3. Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate.
4.1.6.4. Echipamentul electric trebuie montat şi conectat astfel încât:
a)să nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nicio legătură directă cu ascensorul;
b)sursa de alimentare să poată fi comutată când este în sarcină;
c)mişcările ascensorului să depindă de dispozitivele electrice de siguranţă plasate într-un circuit electric de siguranţă separat;
d)o defecţiune a instalaţiei electrice să nu dea naştere unei situaţii periculoase.
SUBCAPITOLUL 2: Riscuri pentru persoanele din afara cabinei
(1)2.1. Ascensorul trebuie proiectat şi construit astfel încât spaţiul în care se deplasează cabina să fie inaccesibil, cu excepţia întreţinerii sau în situaţii de urgenţă. Utilizarea normală a ascensorului trebuie să fie blocată înainte ca o persoană să aibă acces la spaţiul respectiv.
(2)2.2. Ascensorul trebuie proiectat şi construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina este în una dintre poziţiile extreme.
În acest scop se asigură un spaţiu liber sau refugiu dincolo de poziţiile extreme. Totuşi, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde această condiţie este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obţinută aprobarea prealabilă din partea ISCIR.
(3)2.3. Nivelurile de intrare şi de ieşire din cabină trebuie echipate cu uşi de palier cu o rezistenţă mecanică adecvată condiţiilor de utilizare preconizate.
1.Un dispozitiv de blocare trebuie să împiedice, în cursul funcţionării normale:
a)pornirea cabinei, indiferent dacă este comandată sau nu, dacă nu sunt închise şi blocate toate uşile de palier;
b)deschiderea unei uşi de palier când cabina se află încă în mişcare şi în afara unui palier prevăzut în acest sens.
2.Totuşi, toate mişcările de aducere la nivelul palierului, cu uşile deschise, sunt permise în zonele specificate, cu condiţia ca viteza de aducere la nivel să fie controlată.
SUBCAPITOLUL 3: Riscuri pentru persoanele din cabină
(1)3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie să fie complet închise prin pereţi pe toată lungimea, inclusiv podelele şi tavanul, cu excepţia orificiilor de ventilaţie, şi echipate cu uşi pe toată lungimea. Aceste uşi trebuie să fie proiectate şi montate astfel încât cabina să nu se poată mişca, cu excepţia mişcărilor de aducere la nivelul palierului prevăzut în paragraful al treilea de la punctul 2.3, decât dacă uşile sunt închise şi cabina să se poată opri dacă uşile se deschid.
Uşile cabinei trebuie să rămână închise şi blocate dacă ascensorul se opreşte între două niveluri când există riscul unei căderi între cabină şi puţ sau când nu există puţ.
(2)3.2. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecţiunii componentelor, ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei.
Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia.
Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală şi la viteza maximă anticipată de montator. Nicio oprire efectuată de acest dispozitiv nu trebuie să producă o deceleraţie periculoasă pentru ocupanţi, indiferent de condiţiile de încărcare.
(3)3.3. Între baza puţului şi podeaua cabinei trebuie montate amortizoare-tampon.
În acest caz, spaţiul liber prevăzut la pct. 2.2 trebuie măsurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate.
Această cerinţă nu se aplică ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spaţiul liber prevăzut la pct. 2.2 din motive legate de concepţia sistemului de antrenare.
(4)3.4. Ascensoarele trebuie proiectate şi construite astfel încât punerea lor în mişcare să nu fie posibilă dacă dispozitivul prevăzut la pct. 3.2 nu este în poziţie operaţională.
SUBCAPITOLUL 4: Alte riscuri
(1)4.1. Uşile de palier şi uşile cabinei sau cele două uşi împreună, dacă sunt motorizate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire când se află în mişcare.
(2)4.2. În cazul în care trebuie să contribuie la protecţia clădirii împotriva incendiilor, uşile de palier, inclusiv cele cu părţi din sticlă, trebuie să reziste corespunzător la foc în ceea ce priveşte integritatea şi proprietăţile lor legate de izolare, respectiv nepropagarea flăcărilor şi de transmiterea căldurii, respectiv radiaţia termică.
(3)4.3. Contragreutăţile trebuie montate astfel încât să se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cădere pe aceasta.
(4)4.4. Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea şi evacuarea persoanelor blocate în cabină.
(5)4.5. Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecţionale, care permit contactul permanent cu un serviciu de salvare.
(6)4.6. Ascensoarele trebuie proiectate şi construite astfel încât, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care depăşeşte maximul stabilit de montator, să poată finaliza mişcările în desfăşurare, dar să refuze noi comenzi.
(7)4.7. Cabinele trebuie proiectate şi construite astfel încât să asigure o ventilaţie suficientă pentru pasageri, chiar şi în eventualitatea unei opriri prelungite.
(8)4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat când este în uz sau când se deschide o uşă; trebuie să existe, de asemenea, iluminare de urgenţă.
(9)4.9. Mijloacele de comunicaţie prevăzute la pct. 4.5 şi iluminarea de urgenţă prevăzută la pct. 4.8 trebuie proiectate şi construite astfel încât să funcţioneze chiar şi fără sursa normală de alimentare cu energie electrică.
Perioada de funcţionare trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite desfăşurarea normală a procedurii de salvare.
(10)4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să poată împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri şi să permită comanda prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.
SUBCAPITOLUL 5: Marcajul
(1)5.1. În plus faţă de informaţiile impuse pentru orice maşină, în conformitate cu pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcuţă uşor vizibilă care să indice clar sarcina nominală în kilograme şi numărul maxim de pasageri care pot fi transportaţi.
(2)5.2. Dacă ascensorul este proiectat astfel încât să permită persoanelor blocate în cabină ieşirea fără ajutor din exterior, instrucţiunile relevante trebuie să fie clare şi vizibile în interiorul cabinei.
SUBCAPITOLUL 6: Instrucţiuni
(1)6.1. Componentele de siguranţă pentru ascensoare prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre trebuie să fie însoţite de instrucţiuni astfel încât următoarele operaţiuni să poată să fie efectuate eficient şi fără pericol:
a)asamblarea;
b)conectarea;
c)reglarea;
d)întreţinerea.
(2)6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoţit de instrucţiuni redactate în limba română. Instrucţiunile de utilizare conţin cel puţin următoarele documente:
a)instrucţiuni, conţinând planurile şi diagramele necesare utilizării normale şi referitoare la întreţinere, inspectare, reparare, verificări periodice şi operaţiunile de salvare prevăzute la pct. 4.4;
b)un jurnal în care pot fi notate reparaţiile şi, când este cazul, verificările periodice.
ANEXA nr. 2: DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE
CAPITOLUL 1: A. Conţinutul declaraţiei UE de conformitate pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare
(1)Declaraţia UE de conformitate pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare conţine următoarele informaţii:
a)denumirea comercială şi adresa producătorului;
b)dacă este cazul, denumirea comercială şi adresa reprezentantului autorizat;
c)descrierea componentei de siguranţă pentru ascensoare, detaliile privind tipul sau seria şi numărul seriei, dacă există; dacă este necesar pentru identificarea componentei de siguranţă pentru ascensoare, se poate adăuga o imagine;
d)funcţia de siguranţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare, dacă nu este evidentă din descriere;
e)anul fabricaţiei componentei de siguranţă pentru ascensoare;
f)toate dispoziţiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranţă pentru ascensoare;
g)o declaraţie din care să reiasă că componenta de siguranţă pentru ascensoare este conformă cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene;
h)după caz, referinţa la standardul armonizat utilizat;
i)după caz, denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea UE de tip a componentelor de siguranţă pentru ascensoare prevăzută la lit. A din anexa nr. 4 la hotărâre şi din anexa nr. 6 la hotărâre şi referinţa certificatului de examinare UE de tip emis de organismul notificat respectiv;
j)după caz, denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformităţii de tip cu verificare aleatorie pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare, prevăzute în anexa nr. 9 la hotărâre;
k)după caz, denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii utilizat de producător potrivit procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 6 sau 7 la hotărâre;
l)numele şi funcţia persoanei împuternicite să semneze declaraţia în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat;
m)locul şi data semnăturii;
n)semnătura.
CAPITOLUL 2: B. Conţinutul declaraţiei UE de conformitate pentru ascensoare
(1)Declaraţia UE de conformitate pentru ascensoare se întocmeşte în limba română, este dactilografiată sau tipărită şi conţine următoarele informaţii:
a)denumirea comercială şi adresa montatorului;
b)dacă este cazul, denumirea comercială şi adresa reprezentantului autorizat;
c)descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul seriei şi adresa unde este montat ascensorul;
d)anul montării ascensorului;
e)toate dispoziţiile relevante cărora li se conformează ascensorul;
f)o declaraţie din care să reiasă că ascensorul este conform cu întreaga legislaţie relevantă de armonizare a Uniunii;
g)după caz, referinţa/referinţele la standardele armonizate utilizate;
h)după caz, denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat examinarea UE de tip a ascensoarelor prevăzută la lit. B din anexa nr. 4 la hotărâre în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. a) din hotărâre şi referinţa la certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat;
i)după caz, denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat verificarea unităţii pentru ascensoarele din anexa nr. 8 la hotărâre în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. c) din hotărâre;
j)după caz, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat inspecţia finală a ascensoarelor din anexa nr. 5 la hotărâre;
k)după caz, numele, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii utilizat de montator potrivit procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 10, 11 sau 12 la hotărâre;
l)numele şi funcţia persoanei împuternicite să semneze declaraţia în numele montatorului sau al reprezentantului său autorizat;
m)locul şi data semnăturii;
n)semnătura.
ANEXA nr. 3: LISTA componentelor de siguranţă pentru ascensoare
1.Dispozitive de zăvorâre a uşilor de palier
2.Dispozitivele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre pentru împiedicarea căderii cabinei sau a mişcărilor sale necontrolate
3.Limitatoare de viteză
4._
a)Tampoane cu înmagazinarea energiei: neliniare sau cu amortizarea mişcării de revenire
b)Tampoane cu disiparea energiei
5.Dispozitive de siguranţă montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca paracăzătoare
6.Contacte electrice de siguranţă sub formă de circuite de siguranţă care conţin componente electronice
ANEXA nr. 4: EXAMINAREA UE DE TIP pentru ascensoare şi componente de siguranţă pentru ascensoare modulul B
CAPITOLUL 1: A. Examinarea UE de tip a componentelor de siguranţă pentru ascensoare
1.Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unei componente de siguranţă pentru ascensoare şi verifică şi atestă că respectivul proiect tehnic respectă cerinţele esenţiale privind sănătatea şi securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre şi dacă permite ascensorului în care se montează să funcţioneze conform cerinţelor respective.
2.Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, la alegerea producătorului sau a reprezentantului acestuia.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia, precum şi locul de fabricare a componentelor de siguranţă pentru ascensoare;
b)o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
c)documentaţia tehnică;
d)un exemplar reprezentativ al componentei de siguranţă pentru ascensoare sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita alte exemplare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;
e)documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificaţii tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de către un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.
3.Documentaţia tehnică permite evaluarea componentei de siguranţă pentru ascensoare din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele de la pct. 1 şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului/riscurilor. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea componentei de siguranţă pentru ascensoare.
Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, următoarele elemente:
a)o descriere a componentei de siguranţă pentru ascensoare, inclusiv domeniul de utilizare - în special posibilele limite de viteză, sarcina şi puterea şi condiţiile - în special mediile explozive şi expunerea la intemperii;
b)desene de execuţie şi planuri de fabricaţie şi diagrame;
c)explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării componentei de siguranţă pentru ascensoare;
d)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru a permite componentei de siguranţă pentru ascensoare să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 1, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
e)rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru producător;
f)rapoartele de testare;
g)o copie a instrucţiunilor pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare;
h)măsurile luate în etapa de fabricaţie, pentru a asigura conformitatea producţiei de serie a componentelor de siguranţă pentru ascensoare cu componenta de siguranţă pentru ascensoare examinată.
4.Organismul notificat:
a)examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al componentei de siguranţă pentru ascensoare;
b)stabileşte de comun acord cu solicitantul locul unde vor fi efectuate controalele şi testele;
c)verifică dacă modelul/modelele reprezentativ/reprezentative a/au fost produs/produse în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;
d)efectuează controalele şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice specificaţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;
e)efectuează controalele şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificaţiile standardelor armonizate relevante, dacă soluţiile adoptate de către producător de a aplica alte specificaţii tehnice relevante permit componentei de siguranţă pentru ascensoare să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 1. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările şi testele efectuate, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decât cu acordul producătorului.
5.Atunci când tipul componentei de siguranţă pentru ascensoare satisface cerinţele prevăzute la pct. 1, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării UE de tip şi condiţiile de valabilitate a certificatului, precum şi datele necesare identificării tipului aprobat.
Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşate una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a componentelor de siguranţă pentru ascensoare fabricate şi care permit controlul în utilizare.
În cazul în care tipul componentei de siguranţă pentru ascensoare nu satisface cerinţele prevăzute la pct. 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod detaliat.
Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi a completărilor sale, precum şi documentaţia tehnică şi raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.
6.Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele prevăzute la pct. 1 şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.
7.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influenţa conformitatea componentei de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele prevăzute la pct. 1 sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv.
Organismul notificat examinează modificarea şi informează solicitantul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare controale, verificări sau teste suplimentare. În funcţie de situaţie, organismul notificat emite un certificat suplimentar la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.
8.Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi orice completare adusă acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completările la acestea pe care le-a emis.
9.Comisia Europeană, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rapoartelor privind controalele, verificările şi testele efectuate de organismul notificat.
10.Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR, împreună cu documentaţia tehnică, o copie a certificatelor de examinare UE de tip, a anexelor şi completărilor acestora timp de 10 ani de la data la care a fost introdusă pe piaţă componenta de siguranţă pentru ascensoare.
11.Reprezentantul autorizat
Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 2 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 7 şi 10, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.
CAPITOLUL 2: B. Examinarea UE de tip pentru ascensoare
1.Examinarea UE de tip pentru ascensoare este acea parte a unei proceduri de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor pentru care nu există dispoziţii pentru o extensie sau variantă şi verifică şi atestă că proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor respectă cerinţele aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.
Examinarea UE de tip a unui ascensor include şi examinarea unui exemplar reprezentativ al unui ascensor complet.
2.Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de montator sau de reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, la alegerea sa.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia;
b)o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
c)documentaţia tehnică;
d)detalii ale locului unde poate fi examinat modelul de ascensor. Modelul de ascensor trimis pentru examinare trebuie să includă părţile terminale şi trebuie să fie apt să deservească cel puţin trei niveluri - superior, intermediar şi inferior;
e)documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificaţii tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al montatorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.
3.Documentaţia tehnică permite evaluarea ascensorului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele aplicabile de sănătate şi securitate din anexa nr. 1 la hotărâre.
Documentaţia tehnică cuprinde, după caz, următoarele elemente:
a)o descriere a ascensorului model care să indice clar toate variantele permise ale ascensorului model;
b)desene de execuţie şi planuri de fabricaţie şi diagrame;
c)explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării ascensorului;
d)lista cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate luate în considerare;
e)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale de sănătate ş; securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
f)o copie a declaraţiilor UE de conformitate ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare integrate în ascensor;
g)rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru montator;
h)rapoartele de testare;
i)o copie a instrucţiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;
j)măsurile luate în faza de montare pentru asigurarea conformităţii ascensoarelor produse în serie cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din anexa nr. 1 la hotărâre.
4.Organismul notificat:
a)examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al ascensorului model sau al ascensorului pentru care nu există dispoziţii pentru o extensie sau variantă;
b)stabileşte de comun acord cu montatorul locul unde vor fi efectuate controalele şi testele;
c)verifică dacă ascensorul model a fost produs în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;
d)efectuează controalele şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care montatorul a decis să aplice specificaţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;
e)efectuează controalele şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificaţiile standardelor armonizate relevante, dacă soluţiile adoptate de către montator de aplicare a altor specificaţii tehnice relevante satisfac cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri.
5.Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările şi testele efectuate, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decât cu acordul montatorului.
6.Dacă tipul respectă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 aplicabile ascensorului respectiv, organismul notificat emite montatorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa montatorului, concluziile examinării UE de tip şi condiţiile de valabilitate a certificatului, precum şi datele necesare identificării tipului aprobat.
Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.
Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a produselor fabricate şi care permit controlul în utilizare.
În cazul în care tipul nu satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod detaliat.
Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi a completărilor sale, precum şi documentaţia tehnică şi raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.
7.Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă montatorul.
8.Montatorul informează organismul notificat cu privire la orice modificări ale tipului aprobat, inclusiv variantele nespecificate în documentaţia tehnică originală, care pot influenţa conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau cu condiţiile de valabilitate a certificatului de examinare UE de tip.
Organismul notificat examinează modificarea şi informează montatorul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare examinări, verificări sau teste suplimentare. În funcţie de situaţie, organismul notificat emite un certificat suplimentar la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.
9.Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completări la acestea pe care le-a emis.
10.Comisia Europeană, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rapoartelor privind examinările, verificările şi testele efectuate de organismul notificat.
11.Montatorul păstrează la dispoziţia ISCIR, împreună cu documentaţia tehnică, o copie a certificatului de examinare UE de tip, inclusiv anexele şi completările acestuia, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a ascensorului.
12.Reprezentantul autorizat
Reprezentantul autorizat al montatorului poate depune cererea prevăzută la pct. 2 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 8 şi 11, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 5: INSPECŢIA FINALĂ A ASCENSOARELOR
1.Inspecţia finală este acea parte a unei proceduri de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat asigură şi certifică faptul că un ascensor care face obiectul unui certificat de examinare UE de tip sau care este proiectat şi fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calităţii satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.Obligaţiile montatorului
Montatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că ascensorul montat este conform cu cerinţele esenţiale aplicabile de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi cu una dintre următoarele:
a)un tip aprobat descris într-un certificat de examinare UE de tip;
b)un ascensor proiectat şi fabricat în conformitate cu un sistem de asigurare a calităţii în temeiul anexei nr. 11 la hotărâre şi cu certificatul de examinare UE a proiectului, dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate.
3.Inspecţia finală
Un organism notificat ales de montator efectuează inspecţia finală a ascensorului care urmează să fie introdus pe piaţă pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.
3.1._
(1)Montatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru inspecţia finală şi furnizează organismului notificat următoarele documente:
a)desenul de ansamblu general al ascensorului;
b)planurile şi diagramele necesare pentru inspecţia finală, în special diagramele circuitelor de comandă;
c)o copie a instrucţiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;
d)o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.
(2)Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informaţii precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformităţii ascensorului.
(3)Examinările şi testele corespunzătoare prevăzute în standardul/standardele relevant/relevante sau testările echivalente sunt efectuate pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.
3.2.Examinările includ cel puţin una dintre următoarele:
a)examinarea documentelor prevăzute la pct. 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip în temeiul anexei nr. 4 partea B;
b)examinarea documentelor prevăzute la pct. 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este conform cu ascensorul proiectat şi fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calităţii în temeiul anexei nr. 11 la hotărâre, iar dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate, cu certificatul de examinare UE al proiectului.
3.3._
(1)Testele aplicate ascensorului includ cel puţin următoarele:
a)funcţionarea ascensorului atât în gol, cât şi la sarcină maximă, pentru se asigura că montarea şi funcţionarea componentelor de siguranţă - limitatoare de cursă, dispozitive de blocare şi altele asemenea sunt corecte;
b)funcţionarea ascensorului atât la sarcină maximă, cât şi în gol pentru asigurarea funcţionării corecte a dispozitivelor de siguranţă în eventualitatea unei căderi de tensiune;
c)testul static efectuat cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina nominală. Sarcina nominală este cea prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 1 la hotărâre.
(2)După aceste teste, organismul notificat verifică dacă au apărut deformări sau deteriorări care pot compromite utilizarea ascensorului.
4.Dacă ascensorul satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1, organismul notificat aplică sau solicită aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 şi 19 din hotărâre şi eliberează un certificat de inspecţie finală care menţionează examinările şi testele efectuate.
Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.
Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de inspecţie finală, acesta menţionează clar motivele refuzului şi indică măsurile corective necesare care vor fi luate. În cazul în care montatorul ascensorului solicită din nou inspecţia finală, el înaintează solicitarea aceluiaşi organism notificat.
5.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
5.1.Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.
5.2.Montatorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare ascensor şi păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate şi a certificatului de inspecţie finală, la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
6.La cerere, Comisia Europeană şi statele membre pot obţine o copie a certificatului de inspecţie finală.
7.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile montatorului prevăzute la pct. 3.1 şi 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 6: CONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe asigurarea calităţii produsului în cazul componentelor de siguranţă pentru ascensoare modulul E
1.Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calităţii produsului în cazul componentelor de siguranţă pentru ascensoare este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii al unui producător pentru a se asigura că componentele de siguranţă pentru ascensoare sunt fabricate şi monitorizate în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip, respectă cerinţele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, permiţând unui ascensor în care sunt integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerinţe.
2.Obligaţiile producătorului
Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru inspecţia produsului finit şi testarea componentelor de siguranţă pentru ascensoare, astfel cum se prevede la pct. 3, şi face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.
3.Sistemul de asigurare a calităţii
3.1.Producătorul depune la un singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere de evaluare a sistemului său de asigurare a calităţii pentru componentele de siguranţă în cauză.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi denumirea şi adresa acestuia;
b)o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
c)adresa locaţiei unde sunt efectuate inspecţia finală şi testarea componentelor de siguranţă pentru ascensoare;
d)toate informaţiile relevante despre componentele de siguranţă pentru ascensoare care urmează să fie fabricate;
e)documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii;
f)documentaţia tehnică a componentelor de siguranţă pentru ascensoare aprobate şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.
3.2.În cadrul sistemului de asigurare a calităţii, fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare este inspectată şi se efectuează testele corespunzătoare prevăzute în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformităţii cu cerinţele prevăzute la pct. 1. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea. Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:
a)a obiectivelor de calitate;
b)a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
c)a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate după fabricare;
d)a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de asigurare a calităţii; precum şi
e)a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat şi altele asemenea.
3.3.Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă acesta respectă cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemelor de asigurare a calităţii care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit include cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în domeniul tehnologiei ascensoarelor şi care cunoaşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la spaţiile producătorului.
Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. f), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea componentelor de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele respective.
Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării.
3.4.Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de asigurare a calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
3.5.Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează permanent organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calităţii cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calităţii.
Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii astfel modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.
Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.
4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1.Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.
4.2.Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în sediul unde au loc inspecţia finală, testarea şi depozitarea, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:
a)documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
b)documentaţia tehnică;
c)documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.
4.3.Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit.
4.4.Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului unde se efectuează inspecţia finală şi testarea componentelor de siguranţă pentru ascensoare.
În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
5.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
5.1.Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare în parte care respectă cerinţele prevăzute la pct. 1.
5.2.Producătorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare şi păstrează o copie la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei. Declaraţia UE de conformitate identifică componenta de siguranţă pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
6.Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă pentru ascensoare:
a)documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. f);
b)documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. e);
c)informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5;
d)deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al treilea paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.
7.Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calităţii pe care a eliberat-o.
8.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 7: CONFORMITATEA bazată pe asigurarea totală a calităţii pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare modulul H
1.Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii în cazul componentelor de siguranţă pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii utilizat de un producător pentru a se asigura că componentele de siguranţă pentru ascensoare sunt proiectate, fabricate, inspectate şi testate astfel încât să satisfacă cerinţele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi să determine ca un ascensor pe care au fost integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerinţe.
2.Obligaţiile producătorului
Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru proiectare, fabricare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru testarea componentelor de siguranţă pentru ascensoare, astfel cum este prevăzut la pct. 3, şi face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.
3.Sistemul de asigurare a calităţii
3.1.Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calităţii către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi denumirea şi adresa acestuia;
b)adresa locaţiilor unde sunt proiectate, fabricate, inspectate şi testate componentele de siguranţă pentru ascensoare;
c)toate informaţiile relevante privind componentele de siguranţă pentru ascensoarele care urmează să fie fabricate;
d)documentaţia tehnică prevăzută la partea A pct. 3 din anexa nr. 4 pentru un model din fiecare categorie de componente de siguranţă pentru ascensoare care urmează să fie fabricate;
e)documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii;
f)o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.
3.2.Sistemul de asigurare a calităţii asigură conformitatea componentelor de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele prevăzute la pct. 1. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea.
Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:
a)a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la proiectare şi la calitatea produsului;
b)a specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a specificaţiilor tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerinţele prevăzute la pct. 1 vor fi îndeplinite;
c)a tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării componentelor de siguranţă pentru ascensoare;
d)a tehnicilor corespunzătoare de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;
e)a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;
f)a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;
g)a mijloacelor de supraveghere care permit obţinerea proiectului şi a calităţii necesare a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de asigurare a calităţii.
3.3.Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemelor de asigurare a calităţii care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit include cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în domeniul tehnologiei ascensoarelor şi care cunoaşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului.
Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea componentelor de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele respective. Decizia este notificată producătorului şi, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conţine concluziile auditului şi decizia motivată a evaluării.
3.4.Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de asigurare a calităţii certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
3.5.Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calităţii cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calităţii. Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii astfel modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.
Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile evaluării şi decizia justificată a evaluării.
4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1.Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.
4.2.Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spaţiile de proiectare, producţie, inspecţie, testare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:
a)documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
b)documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute în secţiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calităţii, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor;
c)documentaţia tehnică a componentelor de siguranţă pentru ascensoare produse;
d)documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute în secţiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.
4.3.Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit.
4.4.De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
5.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
5.1.Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare în parte care respectă cerinţele prevăzute la pct. 1.
5.2.Producătorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare şi păstrează o copie la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei. Declaraţia UE de conformitate identifică componenta de siguranţă pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
6.Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă:
a)documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. e);
b)documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
c)informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5 primul paragraf;
d)deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al treilea paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.
7.Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemul de asigurare a calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calităţii pe care a emis-o/le-a emis. Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor şi a completărilor sale, precum şi documentaţia tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii.
8.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 8: CONFORMITATEA bazată pe verificarea unităţii pentru ascensoare modulul G
1.Conformitatea bazată pe verificarea unităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează dacă un ascensor respectă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.Obligaţiile montatorului
2.1.Montatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui să asigure respectarea de către ascensorul fabricat a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.2.Montatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unităţii. Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa montatorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia;
b)locul în care este montat ascensorul;
c)o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
d)documentaţia tehnică.
3.Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii ascensorului cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
Documentaţia tehnică cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a)o descriere a ascensorului;
b)desene de execuţie şi schiţe de fabricaţie sau diagrame;
c)explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schiţelor sau diagramelor respective, precum şi a funcţionării ascensorului;
d)lista cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate luate în considerare;
e)lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
f)o copie a certificatelor de examinare UE de tip ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare integrate în ascensor;
g)rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru montator;
h)rapoartele de testare;
i)o copie a instrucţiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.
4.Verificarea
Organismul notificat ales de montator examinează documentaţia tehnică şi ascensorul şi efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardul/standardele relevant/relevante armonizate sau teste echivalente pentru verificarea conformităţii cu cerinţele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Testele includ cel puţin testele prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre.
Dacă ascensorul îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1, organismul notificat eliberează un certificat de conformitate referitor la testele efectuate. Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.
Dacă organismul notificat refuză emiterea certificatului de conformitate, acesta îşi justifică în mod detaliat refuzul şi indică măsurile corective necesare. În cazul în care montatorul înaintează o nouă cerere de verificare unitară, el o adresează aceluiaşi organism notificat. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a certificatului de conformitate.
5.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
5.1.Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 2.2, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.
5.2.Montatorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare ascensor şi păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
6.Montatorul păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, o copie a certificatului de conformitate la dispoziţia ISCIR timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului.
7.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile montatorului stabilite la pct. 2.2 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 9: CONFORMITATEA CU TIPUL plus verificarea aleatorie pentru componentele de siguranţă pentru ascensoare modulul C2
1.Conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie este partea din procedura de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat efectuează verificări ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare pentru a se asigura că ele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi că satisfac cerinţele aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre, permiţând unui ascensor în care sunt integrate corect să satisfacă cerinţele respective.
2.Fabricarea
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui asigură conformitatea componentei de siguranţă pentru ascensoare fabricate cu cerinţele de la pct. 1.
3.Producătorul înaintează o cerere pentru verificarea aleatorie către un singur organism notificat ales de către acesta.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi denumirea şi adresa acestuia;
b)o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
c)toate informaţiile relevante cu privire la componentele de siguranţă pentru ascensoare fabricate;
d)adresa spaţiului de unde poate fi prelevat un eşantion dintre componentele de siguranţă pentru ascensoare.
4.Organismul notificat efectuează sau solicită efectuarea verificărilor componentelor de siguranţă pentru ascensoare la intervale aleatorii. Se examinează un eşantion adecvat dintre componentele de siguranţă finale pentru ascensoare, prelevat la faţa locului de către organismul notificat, şi se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele armonizate relevante şi/sau teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru verificarea conformităţii componentelor de siguranţă pentru ascensoare cu cerinţele prevăzute la pct. 1. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de siguranţă pentru ascensoare verificate nu sunt conforme, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.
Punctele care trebuie să fie luate în considerare la verificările componentelor de siguranţă pentru ascensoare urmează să fie definite prin înţelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru această procedură, ţinând cont de caracteristicile esenţiale ale componentelor de siguranţă pentru ascensoare.
Organismul notificat emite un certificat de conformitate de tip pentru examinările şi testele efectuate.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a certificatului de conformitate de tip.
5.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
5.1.Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare care respectă condiţiile prevăzute la pct. 1.
5.2.Producătorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranţă pentru ascensoare şi păstrează o copie la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a componentei. Declaraţia UE de conformitate identifică componenta de siguranţă pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.
6.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2.
ANEXA nr. 10: CONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe asigurarea calităţii produsului pentru ascensoare modulul E
1.Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii utilizat de un montator pentru a se asigura că ascensoarele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat şi fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calităţii aprobat în conformitate cu anexa nr. 11 la hotărâre şi că satisfac cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.Obligaţiile montatorului
Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru inspecţia produsului finit şi testarea ascensorului, astfel cum se prevede la pct. 3, şi face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.
3.Sistemul de asigurare a calităţii
3.1.Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calităţii pentru ascensoarele în cauză către singur un organism notificat ales de către acesta.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia;
b)toate informaţiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie montate;
c)documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii;
d)documentaţia tehnică a ascensoarelor care urmează să fie montate;
e)o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.
3.2.În cadrul sistemului de asigurare a calităţii, se examinează fiecare ascensor şi se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformităţii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de montator sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea. Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:
a)a obiectivelor de calitate;
b)a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
c)a examinărilor şi testelor care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piaţă, printre care cel puţin testele prevăzute în pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre;
d)a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de asigurare a calităţii;
e)a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat.
3.3.Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă acesta respectă cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemelor de asigurare a calităţii care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere şi care cunoaşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1. Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului şi o vizită la un loc de montare. Decizia este comunicată montatorului. Notificarea conţine concluziile auditului şi decizia motivată a evaluării.
3.4.Montatorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de asigurare a calităţii certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
3.4.1.Montatorul informează permanent organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calităţii cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.
3.4.2.Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii astfel modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.
Decizia este notificată montatorului şi, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conţine concluziile evaluării şi decizia justificată a evaluării.
Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 şi 19 din hotărâre.
4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1.Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.
4.2.Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la spaţiile de montare, control şi testare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special:
a)documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
b)documentaţia tehnică;
c)documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat şi altele asemenea.
4.3.Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că montatorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi furnizează montatorului un raport de audit.
4.4.De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului.
În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii şi a ascensorului. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
5.Montatorul păstrează la dispoziţia ISCIR, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a ultimului ascensor:
a)documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
b)documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
c)informaţiile referitoare la modificările prevăzute la pct. 3.4.1;
d)deciziile şi rapoartele organismului notificat care sunt prevăzute la pct. 3.4.2 al doilea paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.
6.Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calităţii pe care a eliberat-o.
7.Marcajul Ce şi declaraţia UE de conformitate
7.1.Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor, lângă marcajul CE.
7.2.Montatorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare ascensor şi păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
8.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.4.1, 5 şi 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 11: CONFORMITATEA bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectului pentru ascensoare modulul H1
1.Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectului pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii utilizat de un montator şi, dacă este cazul, proiectul ascensoarelor, pentru a se asigura că ascensoarele montate satisfac cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.Obligaţiile montatorului
Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru proiectare, fabricare, asamblare, montare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la pct. 3, şi face obiectul supravegherii prevăzute la pct. 4. Modul de conformare a proiectului tehnic pentru ascensoare este examinat în conformitate cu pct. 3.3.
3.Sistemul de asigurare a calităţii
3.1.Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calităţii către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia;
b)toate informaţiile relevante privind ascensoarele care urmează să fie montate, în special informaţiile care ajută la înţelegerea relaţiei dintre proiect şi funcţionarea ascensorului;
c)documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii;
d)documentaţia tehnică descrisă la partea B pct. 3 din anexa nr. 4 la hotărâre;
e)o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.
3.2.Sistemul de asigurare a calităţii asigură respectarea de către ascensoare a cerinţelor esenţiale privind sănătatea şi securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de montator sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii permite o interpretare uniformă a programelor de calitate, a planurilor, manualelor şi documentelor privind calitatea.
Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:
a)a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la proiectare şi la calitatea produsului;
b)a specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor şi a altor specificaţii tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din anexa nr. 1 la hotărâre sunt îndeplinite;
c)a tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării ascensoarelor;
d)a examinărilor şi testelor care vor fi efectuate cu ocazia recepţiei la aprovizionarea cu materiale, componente şi subansamble;
e)a tehnicilor de producţie, de asamblare, de montare, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;
f)a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate în prealabil, respectiv: inspectarea condiţiilor de montare: puţul, camera maşinilor şi altele asemenea, în timpul şi după montare, inclusiv testele prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre;
g)a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;
h)a mijloacelor de supraveghere care asigură calitatea necesară a proiectării şi a produsului, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului de asigurare a calităţii.
3.3.Examinarea proiectării
3.3.1.În cazul în care proiectul nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, organismul notificat se asigură că proiectul corespunde cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi, în caz afirmativ, acordă montatorului un certificat de examinare UE a proiectului, stabilind limitele de valabilitate a certificatului şi furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat.
3.3.2.În cazul în care proiectul nu satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din anexa nr. 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE a proiectului şi informează montatorul în consecinţă, motivând refuzul său în mod detaliat.
Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.
3.3.3.Montatorul informează organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat care poate afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului, sub forma unei completări la certificatul original de examinare UE a proiectului.
3.3.4.Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului şi/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.
Comisia Europeană, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului şi/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.
3.3.5.Montatorul păstrează la dispoziţia ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului.
3.4.Evaluarea sistemului de asigurare a calităţii
Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe pentru elementele sistemelor de asigurare a calităţii care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în tehnologia ascensoarelor avute în vedere şi care cunoaşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului şi o vizită la un loc de montare.
Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 3.1 lit. d), pentru verificarea capacităţii montatorului de a identifica cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea ascensoarelor cu cerinţele respective.
Decizia este notificată montatorului sau, după caz, reprezentantului său autorizat. Notificarea conţine concluziile evaluării şi decizia motivată a evaluării.
3.5.Montatorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de asigurare a calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
Montatorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calităţii cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calităţii.
Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii astfel modificat va continua să îndeplinească cerinţele menţionate la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.
Decizia este notificată montatorului sau, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conţine concluziile evaluării şi decizia justificată a evaluării.
Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 şi 19 din hotărâre.
4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1.Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii certificat.
4.2.Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spaţiile de proiectare, producţie, asamblare, montare, inspecţie, testare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:
a)documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
b)documentele privind calitatea prevăzute în secţiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calităţii, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor;
c)documentele privind calitatea prevăzute în secţiunea referitoare la recepţia livrărilor şi la montare din cadrul sistemului de asigurare a calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat.
4.3.Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că montatorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit.
4.4.De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui montator sau la locul de montare al unui ascensor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
5.Montatorul păstrează la dispoziţia ISCIR, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a ascensorului:
a)documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
b)documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
c)informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5 al doilea paragraf;
d)deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al patrulea paragraf şi pct. 4.3 şi 4.4.
6.Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor, refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.
Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor şi a completărilor sale, precum şi documentaţia tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii acestora.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calităţii pe care a emis-o/le-a emis.
7.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
7.1.Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare prevăzute de prezenta hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.
7.2.Montatorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare ascensor şi păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
8.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 şi 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA nr. 12: CONFORMITATEA CU TIPUL bazată pe asigurarea calităţii producţiei pentru ascensoare modulul D
1.Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii producţiei pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii producţiei utilizat de un montator pentru a se asigura că ascensoarele montate sunt conforme cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat şi fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calităţii aprobat în conformitate cu anexa nr. 11 la hotărâre şi că satisfac cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
2.Obligaţiile montatorului
Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru fabricare, asamblare, montare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la pct. 3 şi face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.
3.Sistemul de asigurare a calităţii
3.1.Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calităţii către un singur organism notificat ales de către acesta.
Cererea cuprinde:
a)denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează şi numele şi adresa acestuia;
b)toate informaţiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie montate;
c)documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii;
d)documentaţia tehnică a ascensoarelor care urmează să fie montate;
e)o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.
3.2.Sistemul de asigurare a calităţii asigură conformitatea ascensoarelor cu cerinţele esenţiale privind sănătatea şi securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.
Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de montator sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea. Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:
a)a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
b)a tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;
c)a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în cursul şi după montare;
d)a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;
e)a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de asigurare a calităţii.
3.3.Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemelor de asigurare a calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în tehnologia ascensoarelor avute în vedere şi care cunoaşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului şi o vizită la un loc de montare. Decizia este comunicată montatorului. Notificarea conţine concluziile auditului şi decizia motivată a evaluării.
3.4.Montatorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de asigurare a calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
3.4.1.Montatorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calităţii cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.
3.4.2.Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii astfel modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.
Decizia este notificată montatorului şi, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conţine concluziile evaluării şi decizia justificată a evaluării.
Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 şi 19 din hotărâre.
4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1.Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.
4.2.Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spaţiile de producţie, asamblare, montare, inspecţie, testare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:
a)documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
b)documentaţia tehnică;
c)documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.
4.3.Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că montatorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit.
4.4.De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate montatorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.
5.Montatorul păstrează la dispoziţia ISCIR, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului:
a)documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
b)documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
c)informaţiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.4.1;
d)deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4.2 al doilea paragraf şi la pct. 4.3 şi 4.4.
6.Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.
La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene şi statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calităţii pe care a eliberat-o.
7.Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
7.1.Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare prevăzute de prezenta hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.
7.2.Montatorul întocmeşte în scris o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare ascensor şi păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a ascensorului. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
8.Reprezentantul autorizat
Obligaţiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.4.1, 5 şi 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 447 din data de 15 iunie 2016