ORDIN nr. 946 din 5 iulie 2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
În baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Următoarele poziţii se abrogă:

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

1

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

8

2

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România

5

16

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

7

2.După poziţia "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei" se introduce o nouă poziţie, cu următorul cuprins:

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

5

Autoritatea de Supraveghere Financiara

9

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 12 iulie 2013