DECIZIE nr. 10 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 noiembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 24 septembrie 2013 şi 4 octombrie 2013, precum şi în perioada 8 octombrie - 11 octombrie 2013 la societatea ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr. 3, camera 1, et. 1, ap. 3-4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12368/17.10.2011, cod unic de înregistrare 29233551/18.10.2011 şi înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare cu numărul RBK-710/23.01.2012, reprezentată de doamna Rece Olga, în calitate de asociat,
a constatat următoarele:
1.Asociaţii societăţii au decis, prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 32 din 16 mai 2013, dizolvarea şi lichidarea societăţii, hotărâre înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. B-27057 din 5 august 2013.
2.Începând cu data de 10 octombrie 2013, societatea nu mai avea niciun angajat. Societatea nu şi-a desfăşurat activitatea prin intermediul asistenţilor în brokeraj.
3.Societatea nu figurează cu prime de asigurare şi/sau documente cu regim special nedepuse şi nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată.
4.Societatea a notificat asiguraţii cu privire la încetarea activităţii, îndrumându-i pentru contractele de asigurare în derulare direct către asigurători.
5.Societatea nu a avut, în perioada controlată, litigii cu asigurători/reasigurători, asiguraţi, beneficiari ai contractelor de asigurare, alte persoane fizice sau juridice.
6.Societatea nu înregistrează restanţe faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr. 3, camera 1, et. 1, ap. 3-4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12368/17.10.2011, cod unic de înregistrare 29233551/18.10.2011 şi înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare cu numărul RBK-710/23.01.2012, reprezentată de doamna Rece Olga, în calitate de asociat.
Art. 2
Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 3
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 121 din data de 18 februarie 2014