În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) Compartimentul relaţii internaţionale;"
2.La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) Compartimentul arhivă."
3.La capitolul VIII, după secţiunea 51 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 52, cu următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA 52: Compartimentul arhivă
- Art. 885
Compartimentul arhivă funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
- Art. 886
Compartimentul arhivă se încadrează cu personalul prevăzut prin statul de funcţii.
- Art. 887
Atribuţiile Compartimentului arhivă se stabilesc prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Arhivelor Naţionale."
Art. II
În cuprinsul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, expresia "Biroul relaţii internaţionale" se înlocuieşte cu expresia "Compartimentul relaţii internaţionale".
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 453 din data de 24 iunie 2015