HOTĂRÂRE nr. 1378 din 17 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006
Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă, respectiv locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct."
2.La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare instanţă şi fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar pentru tribunale şi curţi de apel, pe secţii şi specializări, în urma consultării instanţelor şi parchetelor, în funcţie de necesarul de resurse umane.
(22) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor sau parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul; în interiorul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Numărul de locuri scoase la concurs se stabileşte cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite, iar alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Consiliul Superior al Magistraturii ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile sistemului."
3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Data şi locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (21) şi (22), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi tematica şi bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelaşi termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instanţelor şi parchetelor din circumscripţia lor, pentru a fi afişate la sediile acestora şi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor şi procurorilor.
(2) Data şi locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile stabilite pentru concurs, precum şi modul de desfăşurare a concursului se publică şi în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).
(3) În cuprinsul anunţului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susţine concursul. Pentru promovarea efectivă, materiile la care se susţine concursul se stabilesc în funcţie de secţia şi specializarea posturilor scoase la concurs,
(4) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanţa ori parchetul la care se solicită promovarea, respectiv gradul profesional în care se doreşte promovarea pe loc, specializarea şi secţia pentru care optează sau, în cazul promovării pe loc, materia de concurs aferentă locului pentru care se optează.
(5) Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la felul promovării, instanţa ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secţia şi specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs. În cazul promovării pe loc, opţiunea candidatului poate privi un singur loc.
(6) În cazul promovării efective, pentru tribunale şi curţi de apel, candidaţii sunt obligaţi să aleagă una dintre specializările secţiei pentru care au optat. Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul acelor instanţe în cadrul cărora funcţionează mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, candidaţii care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secţii, indicându-le în ordinea preferinţelor.
(7) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate sau asupra ordinii de preferinţă a opţiunilor multiple prevăzute la alin. (6) teza a II-a până la data expirării termenului de înscriere."
4.La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) una dintre următoarele materii, în funcţie de secţia şi specializarea sau, după caz, de locul pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;"
5.La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.
6.La articolul 28, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Promovarea efectivă se face în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opţiunea candidatului. În cazul în care candidaţii au optat pentru mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, în condiţiile art. 6 alin. (6) teza a II-a, la promovarea efectivă se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de candidaţi.
(5) În cazul promovării pe loc, ocuparea locurilor se realizează în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional şi materiei pentru care s-a optat."
7.La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dispoziţiile art. 28 alin. (4) şi ale art. 29 se aplică în mod corespunzător."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 15 din data de 8 ianuarie 2016