ORDIN nr. 90 din 26 iunie 2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere prevederile art. 120 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 125 alin. (1) ale Titlului VI - Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare,
ţinând seama de dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, de prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 21 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin reglementează funcţionarea Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare comisie.
Art. 2
(1)Din comisie fac parte:
a)reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne;
b)reprezentanţi numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c)reprezentanţi numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
(2)Preşedintele comisiei este secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul.
(3)În lipsa preşedintelui, conducerea comisiei se exercită de către subsecretarul de stat pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice.
(4)Componenţa comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)În cadrul comisiei se organizează subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice, denumită în continuare subcomisie, din care fac parte:
a)reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne;
b)reprezentanţi numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional din domeniul de activitate a subcomisiei;
c)reprezentanţi numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional din domeniile de activitate a subcomisiei.
(2)Preşedintele subcomisiei este subsecretarul de stat pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice.
(3)Componenţa subcomisiei este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 4
Comisia se întruneşte, de regulă, lunar sau de câte ori este necesar.
Art. 5
Secretariatul comisiei şi al subcomisiei se asigură de către Direcţia secretariat general şi protocol, prin personal anume desemnat.
Art. 6
Activitatea comisiei are caracter consultativ şi vizează următoarele aspecte care privesc domeniul de activitate a Ministerului Afacerilor Interne:
a)asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţia publică centrală, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă, permanentă, asupra problemelor referitoare la domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali;
b)consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico - social;
c)alte probleme care privesc domeniile de activitate ale ministerului.
Art. 7
(1)Subcomisia analizează problemele privitoare la ordinea şi siguranţa publică şi elaborează propuneri de soluţionare a acestora.
(2)Concluziile şedinţelor subcomisiei se prezintă în scris, în şedinţele comisiei, de către preşedintele subcomisiei.
Art. 8
Comisia dezbate toate proiectele de acte normative cu impact economic şi social iniţiate de Ministerului Afacerilor Interne şi transmite către Consiliul Economic şi Social şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice minutele şedinţelor comisiei în care s-au dezbătut aceste proiecte de acte normative.
Art. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 162/2011 privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 10 august 2011, se abrogă.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
(1)Preşedinte: secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul
(2)Membri:
A)Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne:
I._
1.subsecretar de stat pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice;
2.secretar/subsecretar de stat al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă;
3.director general/director general adjunct al Direcţiei generale juridice;
4.director general/director general adjunct al Direcţiei generale financiare;
5.director/director adjunct al Direcţiei audit public intern;
6.director general/director general adjunct al Corpului de control al ministrului;
7.director general/director general adjunct al Direcţiei generale management resurse umane;
8.director/director adjunct al Direcţiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
9.director general/director general adjunct al Direcţiei generale management operaţional;
10.director/director adjunct al Unităţii de politici publice;
11.director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului;
12.director/director adjunct al Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale;
13.director/director adjunct al Direcţiei Schengen;
14.director/director adjunct al Direcţiei medicale;
15.director general/director general adjunct al Direcţiei generale logistice;
16.director/director adjunct al Direcţiei informare şi relaţii publice;
17.director/director adjunct al Direcţiei secretariat general şi protocol.
II._
În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, preşedintele stabileşte şi participarea reprezentanţilor altor instituţii şi/sau structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne.
B)Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale:
1.Confederaţia Patronală din Industria României - C.O.N.P.I.R.O.M.;
2.Confederaţia Naţională a Patronatului Român - C.N.P.R.;
3.Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - C.N.I.P.M.M.R.;
4.Consiliul Naţional al Patronilor din România - Co.N.P.R.;
5.Patronatul Naţional Român - P.N.R.;
6.Uniunea Generală a Industriaşilor din România - U.G.I.R.;
7.Uniunea Generală a Industriaşilor din România - U.G.I.R. 1903;
8.Uniunea Naţională a Patronatului Român - U.N.P.R.;
9.Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului din România - C.P.I.S.C.
C)Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii sindicale:
1.Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - C.N.S.L.R. - FRĂŢIA;
2.Blocul Naţional Sindical - B.N.S.;
3.Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA" - C.N.S. "Cartel ALFA";
4.Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - C.S.D.R.;
5.Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN - C.S.N. MERIDIAN.
ANEXA nr. 2: COMPONENŢA SUBCOMISIEI DE DIALOG SOCIAL pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice
(1)Preşedinte: Subsecretarul de stat pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice
(2)Membri:
A)Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne:
I.Componenţa subcomisiei de dialog social pentru probleme profesionale:
1.director general/director general adjunct al Direcţiei generale management resurse umane;
2.director general/director general adjunct al Direcţiei generale juridice;
3.director general/director general adjunct al Corpului de control al ministrului;
4.director/director adjunct ai Direcţiei audit public intern;
5.director general/director general adjunct al Direcţiei generale management operaţional;
6.inspector general/adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române;
7.inspector general/adjunct al inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române;
8.inspector general/inspector general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări;
9.director/director adjunct al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor;
10.director/director adjunct al Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date;
11.director general/director general adjunct al Direcţiei Generale de Paşapoarte.
II.Componenţa subcomisiei de dialog social pentru probleme sociale:
1.director/director adjunct al Direcţiei medicale;
2.director general/director general adjunct al Direcţiei generale logistice;
3.director general/director general adjunct al Direcţiei generale financiare;
4.director/director adjunct al Direcţiei informare şi relaţii publice.
În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, preşedintele stabileşte şi participarea reprezentanţilor altor instituţii şi/sau structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor interne.
B)Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale:
1.Confederaţia Patronală din Industria României - C.O.N.P.I.R.O.M.;
2.Confederaţia Naţională a Patronatului Român - C.N.P.R.;
3.Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - C.N.I.P.M.M.R.;
4.Consiliul Naţional al Patronilor din România - Co.N.P.R.;
5.Patronatul Naţional Român - P.N.R.;
6.Uniunea Generală a Industriaşilor din România - U.G.I.R.;
7.Uniunea Generală a Industriaşilor din România - U.G.I.R. 1903;
8.Uniunea Naţională a Patronatului Român - U.N.P.R.;
9.Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului din România - C.P.I.S.C.
C)Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii sindicale:
1.Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - C.N.S.L.R. - FRĂŢIA;
2.Blocul Naţional Sindical - B.N.S.;
3.Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA" - C.N.S. "Cartel ALFA";
4.Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - C.S.D.R.;
5.Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN - C.S.N. MERIDIAN.
D)Reprezentanţii Corpului Naţional al Poliţiştilor (pentru subcomisia pentru probleme profesionale)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 4 iulie 2013