HOTĂRÂRE nr. 575 din 10 august 2016 pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. I
Poziţia nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"

18.

GALAŢI

Strada Domnească nr. 56, Galaţi

Corp A - Palat administrativ

subsol, parter şi două etaje;

Nr. MFP 112297

suprafaţa construită: 1.201,83 mp; suprafaţa desfăşurată utilă: 3.135,7 mp

terenul aferent: 3.278 mp

Strada Al. I. Cuza nr. 47, Galaţi

Corp B - Bloc cristal

subsol, parter, mezanin şi trei etaje;

Nr. MFP 112303

suprafaţa construită: 1.073,92 mp; suprafaţa desfăşurată utilă: 4.060,2 mp

terenul aferent: 1.528 mp

Strada Universităţii nr. 23, Galaţi

Corp C - Garaj

suprafaţa construită: 176,28 mp;

suprafaţa desfăşurată: 176,28 mp

Nr. MFP 112324

Suprafaţă construită totală: 2.452,03 mp;

Suprafaţă desfăşurată totală: 7.372,18 mp;

Teren aferent total: 4.806 mp

 
"
Art. II
Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată
- lei -

Situaţia juridica

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

112.297

8.29.13

Corp A - Palat administrativ Strada Domnească nr. 56, Galaţi

subsol, parter şi două etaje;

suprafaţa construită: 1.201,83 mp;

suprafaţa desfăşurată utilă:

3.135,7 mp;

suprafaţă teren: 3.278 mp

CF: 113489

9.340.677, 65

Raport de evaluare nr. 10.011/2015

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 3127450

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

112.303

8.29.13

Corp B - Bloc cristal Str. Al. I. Cuza nr. 47, Galaţi

subsol, parter, mezanin şi trei etaje;

suprafaţa construită: 1.073,92 mp;

suprafaţa desfăşurată utilă: 4.060,2 mp;

suprafaţă teren: 1.528 mp

CF: 105511

2.430.136,99

Raport de evaluare nr. 10.011/2015

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 3127450 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

112.324

8.28.08

Corp C - Garaj Strada Universităţii nr. 23, Galaţi

suprafaţa construită: 176,28 mp

suprafaţa desfăşurată: 176,28 mp;

CF: 113491

4.408,99

Raport de evaluare nr. 10.011/2015

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 3127450 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 630 din data de 17 august 2016