ORDIN nr. 3846 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
Având în vedere dispoziţiile art. 92 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 4
Se aprobă Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi, prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)Decizie de declarare în inactivitate, cod 14.13.26.90, prevăzută în anexa nr. 5a);
b)Decizie de reactivare, cod 14.13.26.91, prevăzută în anexa nr. 5b);
c)Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod 14.13.26.92, prevăzută în anexa nr. 5c);
d)Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod 14.13.26.93, prevăzută în anexa nr. 5d);
e)Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cod 14.13.07.99/1, prevăzuta în anexa nr. 5e);
f)Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, cod 14.13.07.99/2, prevăzută în anexa nr. 5f);
g)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod 14.13.26.99/a, prevăzută în anexa nr. 5g);
h)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod 14.13.07.99/d.i., prevăzută în anexa nr. 5h);
i)Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală, cod 14.13.07.05, prevăzută în anexa nr. 5i).
Art. 6
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 7
(1)Pe perioada cât contribuabilii/plătitorii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii/plătitorii declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.
Art. 8
(1)Contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.
(2)Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale, la reactivare vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
Art. 9
Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului fiscal al contribuabilului/plătitorului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.
Art. 10
(1)Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 7.
(2)Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".
Art. 11
Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.
Art. 12
(1)Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. I, III şi IV, anexa nr. 2 cap. I, şi IV, anexa nr. 3 cap. I, IV şi V, precum şi în anexa nr. 4 se aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, denumite în continuare compartimente de specialitate.
(2)Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II secţiunile A, B, C şi D, anexa nr. 2 cap. II şi Anexa nr. 3 cap. II se aplică de către organele cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz, numai pentru activităţile desfăşurate de acestea, conform competenţelor.
(3)Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II, secţiunile E şi F, anexa nr. 2 cap. III şi în anexa nr. 3 cap. III se aplică de către Direcţia generală antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.
Art. 13
Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare de organul fiscal emitent, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de Direcţia generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal.
Art. 14
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 15
Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 16
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 17
La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 18
Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate, până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege.
Art. 19
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală
CAPITOLUL I: Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală
I.(A) Prevederi generale
1.În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
2.În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situaţii:
- inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
- durata de funcţionare a societăţii este expirată;
- societatea nu mai are organe statutare;
- durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
3.Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2 revine compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
4.Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
5.În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
- 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
- 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
- 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";
- 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri";
- 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".
6.Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se aplică semestrial, astfel:
a)începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent);
b)începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).
7.Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă, până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.
8.Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d) -g) din Codul de procedură fiscală, se aplică lunar, după primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
9.Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedura fiscală se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
10.Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă, până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării.
11.Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.
12.Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.
II.(B) Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală
1.Lunar, organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.
2.Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct. 1.
3.Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:
a)se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele prevăzute la secţiunea A pct. 4;
b)nu se selectează:
- contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal central competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
- contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;
- sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.
4.Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a)denumirea contribuabilului;
b)codul de identificare fiscală;
c)domiciliul fiscal;
d)codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
5._
(1)În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, conform modelului din anexa nr. 5e) la ordin.
(2)Notificarea se întocmeşte în două exemplare, şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
(3)Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
(4)Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
6.Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute la pct. 5.(1), îşi îndeplinesc obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
7.După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
8.Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
9.Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate.
10.În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
a)denumirea contribuabilului;
b)codul de identificare fiscală;
c)domiciliul fiscal;
d)data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
e)denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de declarare în inactivitate, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.
11.Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
12.Documentaţia care a stat la baza întocmirii deciziei de declarare în inactivitate se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
III.(C) Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
1.Lunar, în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central în a cărui evidenţă sunt înregistraţi contribuabili întocmeşte câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una dintre situaţiile de la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.
2.Lista prevăzută la pct. 1, în care se menţionează condiţia din lege pentru care a fost inclus în listă, cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a)denumirea contribuabilului;
b)codul de identificare fiscală;
c)domiciliul fiscal;
d)codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
3.În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
4.Prevederile prezentului capitol secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.
5._
(1)În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat inactiv prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate transmite câte o notificare în vederea clarificării situaţiei pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 5e) la ordin.
(2)Notificarea se întocmeşte în două exemplare şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
(3)Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
(4)Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
6.Contribuabilii care, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5, fac dovada faptului că nu se mai află în situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
7.Dovada că respectivul contribuabil nu se mai află în situaţia pentru care a fost inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi o reprezintă fie informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, fie certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal competent.
8.După expirarea termenului de 30 de zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
9.Prevederile prezentului capitol secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.
10.În cazul în care compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central primeşte înştiinţarea organului de inspecţie fiscală privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, prevederile pct. 1-9 din prezenta secţiune se aplică corespunzător.
CAPITOLUL II: Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b)-g) din Codul de procedură fiscală
(A)Prevederi generale
1.Pentru a fi declaraţi inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să se afle în una dintre următoarele situaţii:
a)se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b)organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
c)inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
d)durata de funcţionare a societăţii este expirată;
e)societatea nu mai are organe statutare;
f)durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
2.Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv structurilor de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz.
3.Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.
(B)Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală.
1.În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, conform prevederilor art. 10 şi 56 din Codul de procedură fiscală.
2.În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a)procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;
b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
(C)Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
1._
1.1.În situaţia în care se constată că un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului.
1.2.În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
2.Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
3.În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.
4.La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:
a)invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
b)orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
5.La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a)procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;
b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
6.Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la secţiunea B pct. 2 şi 5 din prezenta secţiune, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin.
(D)Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
1.În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului în vederea efectuării unei acţiuni de control, constată că respectivul contribuabil se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, respectiv contribuabilul se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, are durata de funcţionare a societăţii expirată, societatea nu mai are organe statutare sau are durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social expirată, consemnează în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului şi această situaţie.
2.Identificarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) se face comparând datele şi informaţiile puse la dispoziţie de contribuabili cu cele din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
3.După întocmirea procesului-verbal prezentat la pct. 1, organul de inspecţie fiscală transmite organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor o înştiinţare, prevăzută în anexa nr. 5i) la ordin, în care se consemnează că respectivul contribuabil verificat se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.
(E)Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea controalelor Direcţiei generale antifraudă fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal central identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală
1.În cazul în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
2.Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare ori de câte ori adresele la care sunt declarate domiciliul fiscal şi sediul social sunt diferite şi/sau există sedii secundare declarate. Solicitarea se trimite la adresa la care este declarat sediul social şi/sau la adresele unde sunt declarate sediile secundare care nu au dovada de sediu expirată potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
3.În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. La procesul-verbal se vor anexa toate invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale.
4.La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
a)procesele-verbale, menţionate la pct. 1 şi 3, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.
5.Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 4, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.
(F)Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
1.În situaţia în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
2.Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal şi la adresa sediului social, dacă acestea sunt diferite.
3.În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, solicitarea se transmite şi la adresele unde acestea sunt declarate, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
4.Identificarea domiciliului fiscal, sediului social şi sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
5.În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia.
6.La procesul-verbal, întocmit ca urmare a acţiunii de control, se anexează următoarele documente:
a)invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
b)orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
7.La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
a)procesele-verbale, menţionate la pct. 1 şi 5, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
b)avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.
8.Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 7, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.
CAPITOLUL III: Procedura de emitere şi comunicare a Deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală
1.Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent sau de la Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
2.Prevederile cap. I secţiunea B pct. 8-12 se aplică corespunzător.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
1.Dacă înainte de aprobarea, de către directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, a Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, ca urmare a aplicării fluxurilor prevăzute la cap. I secţiunile B, C, compartimentul de specialitate primeşte avizul organului de inspecţie fiscală/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, se sistează procedura de declarare în inactivitate potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz.
2._
(1)Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c), după caz, din Codul de procedură fiscală, la propunerea organului de inspecţie fiscală/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.
(2)Referatul se avizează de către şeful de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şeful de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz.
3.La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA nr. 2: PROCEDURA de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi
CAPITOLUL I: Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală
I.(A) Prevederi generale
1.Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b)să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
c)organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d)să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.
2.Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
3.Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
4.Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
5.Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.
II.(B) Fluxul de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală
1.În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.
2._
(1)După primirea cererii, compartimentul de specialitate solicită verificarea în evidenţele fiscale proprii ale organului fiscal competent a îndeplinirii condiţiilor de reactivare de către respectivul contribuabil.
(2)Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare şi de plată aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv.
3.Pentru contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă aceştia nu se mai află în situaţia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi.
4.Verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare referitoare la obligaţiile declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
5.Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
6.Îndeplinirea condiţiei de reactivare referitoare la obligaţiile de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.
7._
(1)Dacă se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile declarative şi de plată, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
- datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
- numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivaţia propunerii de respingere a solicitării de reactivare.
(2)Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
(3)Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
(4)Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
8._
(1)Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile declarative şi de plată, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă acel contribuabil nu se încadrează în una dintre situaţiile de declarare în inactivitate fiscală, prevăzute de art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
(2)În cazul în care contribuabilul se încadrează în una dintre situaţiile de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat motivat şi propune respingerea solicitării de reactivare. Prevederile pct. 7.(1)-7.(4) se aplică corespunzător.
(3)Contribuabilul poate depune o nouă solicitare de reactivare după înlăturarea situaţiei care a condus la respingerea solicitării de reactivare.
9.Pentru contribuabilii care şi-au îndeplinit condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile de declarare şi de plată şi nu se încadrează în altă situaţie de declarare în inactivitate prevăzută de art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
- datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
- numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivaţia propunerii de reactivare.
10._
(1)Pentru contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea organelor de inspecţie fiscală, referatul cuprinzând propunerea de reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
(2)Verificarea condiţiei menţionate la pct. 10.(1) referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat se realizează potrivit procedurii prevăzute la cap. II.
11.Pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea Direcţiei generală antifraudă fiscală, referatul se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
12.Ca urmare a verificărilor efectuate, organul de inspecţie fiscală sau organul de control din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau de respingere a cererii, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
13.Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
14.În cazul în care avizul organului de inspecţie fiscală sau al organului de control din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, cuprinde propunerea de respingere a cererii de reactivare, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de reactivare. Prevederile pct. 7.(2)-7.(4) din prezenta secţiune se aplică corespunzător.
15._
(1)În cazul în care contribuabilul îndeplineşte toate condiţiile de reactivare prevăzute de lege, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin.
(2)Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
(3)Decizia de reactivare se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fi scală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
16.În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
a)denumirea contribuabilului;
b)codul de identificare fiscală;
c)domiciliul fiscal;
d)data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;
e)denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de reactivare, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.
17.Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
18.În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi, prevăzut în prezenta procedură, se reia în mod corespunzător.
19.Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător şi în cazul reactivării contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, la cererea acestora.
CAPITOLUL II: Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a îndeplinirii condiţiei de reactivare prevăzute la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală
1.În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, care au fost declaraţi în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, precum şi privind contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea organelor de inspecţie fiscală.
2.După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea verificării că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.
3.La finalizarea controlului organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:
a)proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b)avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
4.Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de reactivare sau a Deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.
CAPITOLUL III: Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare prevăzute la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală a contribuabililor declaraţi inactivi, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
1.În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.
2.După primirea referatului, Direcţia generală antifraudă fiscală efectuează un control la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului în vederea constatării existenţei faptice a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat, precum şi a faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
3.La finalizarea controlului organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde:
a)proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b)avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de control.
4.Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare; un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de reactivare sau a Deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA nr. 3: PROCEDURĂ de îndreptare a erorilor materiale
CAPITOLUL I: Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi/reactivaţi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală
(A)Prevederi generale
1.Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a contribuabilului declarat inactiv, după caz.
2.În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.
(B)Fluxul privind îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi
1.După primirea cererii pentru îndreptarea erorii, organul fiscal central verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.
2.Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.
3.Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
4.În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge.
5.În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii, la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
6.În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
7.Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
8.Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
9.În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura.
10.Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
a)datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală):
b)numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
c)dacă propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi/reactivaţi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul şi data cererii);
d)descrierea situaţiei care a condus la înscrierea, din eroare, a contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi;
e)propunerea de îndreptare a erorii materiale.
11.Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
12.Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de îndreptare a erorii materiale, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.
13.Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
14.Decizia se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
15.Procedura prevăzută la pct. 10-13 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare.
16.Contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind declararea inactivităţii fiscale se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale.
17.În cazul acestor contribuabili se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, contribuabilul păstrându-şi această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.
18.În cazul erorii materiale privind reactivarea, procedura de îndreptare a erorii materiale prevăzută de prezenta secţiune se aplică corespunzător.
19.În cazul contribuabililor pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind reactivarea, se operează corespunzător în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, în sensul eliminării menţiunilor privind reactivarea, aceşti contribuabili păstrând calitatea de contribuabili inactivi de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.
20.Pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 19 care, în urma reactivării, au fost înregistraţi în scopuri de TVA, organul fiscal anulează decizia de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA.
21.Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
22.Prevederile pct. 6-8 se aplică corespunzător.
23.Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
CAPITOLUL II: Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală
1.Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.
2.Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea, spre soluţionare, organului de inspecţie fiscală competent, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea organelor de inspecţie fiscală.
3.Organul de inspecţie fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de inspecţie fiscală şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere.
La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.
4.După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de inspecţie fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
5.Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a Deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.
CAPITOLUL III: Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
1.Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.
2.Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea, spre soluţionare, Direcţiei generale antifraudă fiscală.
3.Direcţia generală antifraudă fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de control şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil, prin cerere.
La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un proces-verbal, la care anexează documentele justificative care atestă identificarea domiciliului fiscal şi/sau funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.
4.După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de control.
5.Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a Deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.
CAPITOLUL IV: Procedura de emitere a Deciziei de îndreptare a erorii materiale/Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală
1.Pe baza documentaţiei organului de inspecţie fiscală sau a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul întocmeşte Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale/Decizia de îndreptare a erorii materiale, după caz.
2.Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia organului de inspecţie fiscală competent sau a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
3.Prevederile de la cap. I secţiunea B pct. 7 şi 8 se aplică corespunzător.
4.Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5c) la ordin.
5.Prevederile de la cap. I secţiunea B pct. 13 şi 14 se aplică corespunzător.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA nr. 4: PROCEDURĂ de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi
1.Pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi încetează activitatea, Registrul contribuabililor inactivi/ reactivaţi se actualizează corespunzător de către organele fiscale în a căror evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi.
2.În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi încetează activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:
a)comercianţii radiaţi din registrul comerţului;
b)ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.
3.În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
- datele de identificare ale contribuabililor radiaţi (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
- numărul şi data documentului care atestă radierea;
- data radierii;
- numărul şi data deciziei prin care respectivii contribuabili au fost declaraţi inactivi;
- propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.
4.Referatul se avizează de către şeful de administraţie adjunct-colectare, în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şeful de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii, în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul unităţii fiscale, după caz.
5.Pe baza referatului aprobat se întocmeşte lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi din Registrul contribuabililor.
6.Listele avizate de conducătorul organului fiscal/directorul general adjunct şi confirmate electronic se transmit în format electronic de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili către Direcţia generală de tehnologia informaţiei.
7.Procedura prevăzută la pct. 3-6 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare.
8.În prima zi de la primirea listelor prevăzute la pct. 6, Direcţia generală de tehnologia informaţiei verifică fiecare contribuabil din liste prin raportare la informaţiile existente în Registrul contribuabililor la nivel central şi, în situaţia confirmării radierii, operează în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, înscriind, pentru fiecare contribuabil din listă, data radierii, în cazul în care se constată că unii contribuabili nu figurează ca fiind radiaţi în Registrul contribuabililor la nivel central, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite, în format electronic, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, lista contribuabililor care se află în această situaţie.
9.Contribuabililor declaraţi inactivi, care au fost radiaţi, li se păstrează istoricul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi.
ANEXA nr. 5a: DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ....

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE
Către: Denumirea .......................
Domiciliul fiscal: localitatea ...................., str. ........ nr. ......., bl. ..........., ap. ........., et. ........., judeţul/sectorul .................
Cod de identificare fiscală .......................
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv.
Motivaţia declarării în inactivitate fiscală ...................................
În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii, veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea Informaţii publice. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi, conform art. 92 alin. (13) din Codul de procedură fiscală.
Menţionăm că, începând cu data declarării în inactivitate fiscală, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
De asemenea, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestuia, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Codul de procedură fiscală.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Director general
Numele şi prenumele .....................
Semnătura şi ştampila unităţii .......................
Cod 14.13.26.90 ....................
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5b: DECIZIE DE REACTIVARE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

DECIZIE DE REACTIVARE
Către: Denumirea ........................
Domiciliul fiscal: localitatea ........................., str. .......... nr. ..........., bl. ........., ap. ........, et. ..........., judeţul/sectorul ...................
Cod de identificare fiscală ......................
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (5)-(8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.
În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii, veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro. la secţiunea Informaţii publice. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 92 alin. (13) din Codul de procedură fiscală.
În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi solicita înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Director general
Numele şi prenumele ...............
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
Cod 14.13.26.91
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5c: DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE
Către: Denumirea ................................
Domiciliu fiscal: localitatea ......................, str. ........... nr. ............., bl. ......, ap. ........., et. ............, judeţul/sectorul ..............
Cod de identificare fiscală .....................
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), întrucât s-a constatat că aţi fost declarat inactiv/reactivat din eroare, vă comunicăm anularea Deciziei de declarare în inactivitate/Deciziei de reactivare nr. .......... din data de ............. /a poziţiei nr. ...... din Lista contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ..... din data de ....., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Director general
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
Cod 14.13.26.92
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5d: DECIZIE DE RESPINGERE a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .......

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

DECIZIE DE RESPINGERE a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
Către: Denumirea ....................
Domiciliu fiscal: localitatea .................., str. ............. nr. ................, bl. ........, ap. ........, et. ......., judeţul/sectorul .................
Cod de identificare fiscală .....................
Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. ................... din data de .......... şi având în vedere dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, prin prezenta decizie vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă.
Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
.................................................
................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Director general
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ......................
Cod 14.13.26.93
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5e: NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ................

Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii ................

Administraţia Sectorului .... a Finanţelor Publice

Unitatea fiscală .................

Nr. ..../.....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
|_| Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.
|_| Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. f)/g) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia clarificării situaţiei în care vă aflaţi, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări.
De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestuia.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl. ........, la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................., între orele ..................
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale/Şef administraţie adjunct colectare/Director general adjunct
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ...................
Cod 14.13.07.99/1
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5f: NOTIFICARE privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ................

Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii ................

Administraţia Sectorului .... a Finanţelor Publice

Unitatea fiscală .................

Nr. ..../.....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

NOTIFICARE privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
Către: Denumirea .......................
Domiciliu fiscal: localitatea ............. str. ... nr. ..........., bl. ......, ap. ........, et. ........, judeţul/sectorul ..................
Cod de identificare fiscală .................
Din analiza cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori, a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale, privind depunerea formularelor:
|_| 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
|_| 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
|_| 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"
|_| 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
|_| 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
|_| 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri"
|_| 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", precum şi/sau plata următoarelor obligaţii fiscale:
........................
.......................
.......................
Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl. ..........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ..................., între orele .....................
În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă.
Conducătorul unităţii fiscale/Şef administraţie adjunct colectare/Director general adjunct
Numele şi prenumele ...................
Semnătura şi ştampila unităţii .................
Cod 14.13.07.99/2
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5g: AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.......

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ..............

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Bucureşti

Administraţia Sectorului ..... a Finanţelor Publice

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. b) sau c)/art. 92 alin. (5)/art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
a)declarare a inactivităţii fiscale;
b)aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
c)aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
Denumirea .....................
Domiciliu fiscal: localitatea ................, str. .............. nr. ..........., bl. ..........., ap. ........., et. ........, judeţul/sectorul ...................
Cod de identificare fiscală ......................
Motivaţia propunerii
.........................
........................
.........................
Conducătorul organului de inspecţie fiscală
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ..................
Cod 14.13.26.99/a
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5h: AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

Sigla

D.G.A.F.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală antifraudă fiscală

Nr. ..../....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

AVIZ privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. b)/art. 92 alin. (1) lit. c)/art. 92 alin. (5)/art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
a)declarare a inactivităţii fiscale;
b)aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
c)aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
Denumirea ...................
Domiciliu fiscal: localitatea ..............., str. ........... nr. .............., bl. ........., ap. .........., et. ............., judeţul/sectorul ..............
Cod de identificare fiscală .................
Motivaţia propunerii
........................
........................
........................
Inspector general antifraudă
Numele şi prenumele ....................
Semnătura şi ştampila unităţii ...................
Cod 14.13.07.99/d.i.
www.anaf.ro
ANEXA nr. 5i: ÎNŞTIINŢARE privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ...................

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Bucureşti

Administraţia Sectorului ..... a Finanţelor Publice

Nr. ..../.....

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

ÎNŞTIINŢARE privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală
Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă înştiinţăm că respectivul contribuabil se află în una dintre următoarele situaţii:
a)inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
b)durata de funcţionare a societăţii este expirată;
c)societatea nu mai are organe statutare;
d)durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Denumirea ....................
Domiciliul fiscal: localitatea .................., str. ........... nr. ........, bl. ........, ap. ........, et. .........., judeţul/sectorul ..................
Codul de identificare fiscală ..................
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să luaţi măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Conducătorul organului de inspecţie fiscală
Numele şi prenumele ..........................
Semnătura şi ştampila unităţii ................
Cod 14.13.07.05
www.anaf.ro
ANEXA nr. 6: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
I._
(1)Decizie de declarare în inactivitate
1.Denumire: Decizie de declarare în inactivitate
2.Cod: 14.13.26.90
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru declararea stării de inactivitate a contribuabililor.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(2)Decizie de reactivare
1.Denumire: Decizie de reactivare
2.Cod: 14.13.26.91
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(3)Decizie de îndreptare a erorii materiale
1.Denumire: Decizie de îndreptare a erorii materiale
2.Cod: 14.13.26.92
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(4)Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
1.Denumire: Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
2.Cod: 14.13.26.93
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii materiale.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(5)Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
1.Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
2.Cod: 14.13.07.99/1
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
8.Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent.
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(6)Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
1.Denumire: Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
2.Cod: 14.13.07.99/2
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care solicită reactivarea/ştergerea din evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
9.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(7)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
1.Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
2.Cod: 14.13.26.99/a
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale;
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul de inspecţie fiscală competent.
9.Circulă:
- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la organul de inspecţie fiscală.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(8)Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generali antifraudă fiscală
1.Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
2.Cod: 14.13.07.99/d.i.
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către Direcţia generală antifraudă fiscală
9.Circulă:
- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;
- copia la Direcţia generală antifraudă fiscală.
10.Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(9)Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală
1.Denumire: Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală
2.Cod: 14.13.07.05
3.Format: A4/t1
4.Se tipăreşte:
- într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: o filă
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează de către organul de inspecţie fiscală pentru înştiinţarea organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor.
8.Se întocmeşte în două exemplare de către organul de inspecţie fiscală competent.
9.Circulă:
- originalul la organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor;
- copia la organul de inspecţie fiscală.
10.Se păstrează:
- exemplarul 1 la organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor;
- exemplarul 2 la procesul-verbal.
II.NOTĂ:
În spaţiul în care este menţionată sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează organul fiscal competent/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
ANEXA nr. 7: Organizarea Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
1.Se organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, cu următoarea structură:
a)datele de identificare a contribuabilului:
- denumirea contribuabilului;
- codul de identificare fiscală;
- domiciliul fiscal;
b)situaţia curentă a contribuabilului, care cuprinde, după caz, informaţii referitoare la:
(1)b1) date privind declararea inactivităţii fiscale:
- data declarării ca inactiv (zz/ll/aa), şi anume data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate contribuabilului;
- numărul şi data Deciziei de declarare în inactivitate;
- organul fiscal care a emis Decizia de declarare în inactivitate;
- data înscrierii inactivităţii fiscale în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- data anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA (zz/ll/aa);
(2)b2) date privind reactivarea:
- data reactivării ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de reactivare (zz/ll/aa), şi anume data comunicării Deciziei de reactivare;
- numărul şi data Deciziei de reactivare;
- data înscrierii Deciziei de reactivare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- organul fiscal care a emis Decizia de reactivare;
- data reînregistrării în scopuri de TVA;
(3)b3) date privind încetarea activităţii/radierea contribuabilului:
- data încetării activităţii/radierii;
c)situaţia anterioară a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, după caz:
- perioadele anterioare de inactivitate [de la (zz/ll/aa) până la (zz/ll/aa)].
Pentru fiecare perioadă de inactivitate se vor menţiona data anulării codului de TVA, data reînregistrării în scopuri de TVA şi decizia prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, după caz;
- data radierii.
2._
2.1.Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează în termen de 5 zile de la data comunicării fiecărei decizii de declarare în inactivitate, reactivare sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale.
2.2.Erorile de operare în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi se corectează de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în baza unui referat motivat, avizat de către conducătorul compartimentului de specialitate şi aprobat de către conducătorul organului fiscal.
3.Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează cu contribuabilii radiaţi, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetării activităţii. Contribuabilii radiaţi se menţin în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi.
4.Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea Informaţii publice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 14 din data de 8 ianuarie 2016