Având în vedere dispoziţiile:
- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
- Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
- Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(2)Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaţionale: Programul operaţional Regional, Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Capacitatea administrativă, Programul operaţional Infrastructură mare şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.
Art. 2
În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile de management pot încheia acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii.
Art. 3
Autoritatea de management stabileşte prin contract/decizie/ordin de finanţare încheiat cu beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condiţiilor specifice de implementare ale programului operaţional pe care îl gestionează.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 19 februarie 2016