ORDIN nr. 8 din 7 noiembrie 2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (4), art. 165, 169 şi ale art. 215 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
Art. 1
În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare aferente exerciţiului de raportare a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor instituţiilor de credit.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, selectate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere potrivit criteriilor prevăzute la alin. (4) şi (5), în situaţia în care Banca Naţională a României este supraveghetorul consolidant şi instituţiile de credit respective sunt instituţii de credit-mamă la nivelul Spaţiului Economic European şi sunt responsabile cu îndeplinirea, pe bază consolidată, a cerinţelor prevăzute la art. 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(2)Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) la nivel consolidat, aşa cum este acesta prevăzut în partea întâi, titlul II, capitolul 2, secţiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Nivelul de colectare a informaţiilor referitoare la remunerare trebuie să fie acelaşi cu nivelul de aplicare a cerinţelor privind fondurile proprii la nivel consolidat.
(3)La transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele şi filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, inclusiv cele înfiinţate de instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre şi în state terţe.
(4)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) şi (3) care fac obiectul raportării informaţiilor prevăzute la art. (1) sunt selectate să participe la exerciţiul de raportare de către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere astfel încât acestea să acopere cel puţin 60% din totalul sectorului bancar din România, în termeni de active totale agregate ale respectivelor instituţii de credit la sfârşitul anului pentru care se face raportarea. În cazul în care o astfel de acoperire nu poate fi, în mod normal, asigurată, Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate selecta, ca alternativă, un număr de până la 20 cele mai mari instituţii de credit din sectorul bancar din România, în termeni de active totale ale respectivelor instituţii de credit la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.
(5)Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate include în exerciţiul de raportare, în plus faţă de instituţiile de credit selectate de către aceasta în baza criteriilor minime menţionate la alin. (4), orice altă instituţie de credit pentru care consideră ca fiind necesară colectarea de informaţii cu privire la remunerare.
Art. 3
(1)Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(2)În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)instrumente - instrumentele care se încadrează în una dintre următoarele două categorii:
- acţiuni sau titluri din care rezultă drepturi echivalente în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumente legate de acţiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash;
- atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau alte instrumente care pot fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit şi care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile, potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituţiei în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii şi care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile;
b)perioadă de acumulare (accrual period) - perioada de timp pe parcursul căreia performanţa angajatului este evaluată şi măsurată în scopul determinării remuneraţiei acestuia. Dreptul de a primi remuneraţie variabilă este câştigat (acordat) pe parcursul sau la sfârşitul acestei perioade. Perioada de acumulare este de cel puţin un an;
c)ajustări explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post, denumite şi ajustări explicite la riscuri de tipul ex-post - reprezintă răspunsul instituţiei de credit la efectele acţiunilor personalului în funcţie de riscurile asumate. O ajustare explicită la riscuri de tip ex-post este un mecanism de aliniere la riscuri prin intermediul căruia instituţia de credit însăşi ajustează remuneraţia angajatului prin metode precum acordurile de tip malus sau de tip clawback.
Art. 4
(1)Instituţiile de credit selectate potrivit art. 2 transmit anual informaţiile precizate în formularele de raportare, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, informaţii care se referă la remuneraţia fixă şi variabilă acordată întregului personal şi, respectiv, categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii de credit ("Personalul identificat"), precum şi la Personalul identificat care beneficiază de o remuneraţie totală de cel puţin 1 milion de euro/exerciţiu financiar, potrivit art. 450 alin. (1) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru activitatea profesională desfăşurată în anul precedent raportării.
(2)Remuneraţia variabilă acordată, bazată pe perioade de acumulare multianuale care nu sunt revizuite anual (cum ar fi cazul în care instituţiile de credit nu încep o nouă perioadă de acumulare multianuală în fiecare an), trebuie să fie alocată în întregime exerciţiului financiar în care remuneraţia respectivă a fost acordată, fără a lua în considerare momentul la care remuneraţia variabilă este plătită efectiv. Aceste valori trebuie raportate separat pentru a permite o analiză ulterioară a variaţiilor remuneraţiei variabile şi nu trebuie deduse din suma remuneraţiei variabile raportate.
(3)Informaţiile privind ajustările în funcţie de performanţă de tip ex-post, inclusiv acorduri de tip clawback şi malus, se referă la aplicarea acestor acorduri remuneraţiilor deja acordate. Aceste valori trebuie raportate separat1 şi nu trebuie deduse din suma remuneraţiei variabile raportate.
__
1Aceste valori trebuie raportate la rubrica "Suma totală a ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori".
(4)Informaţiile ce trebuie raportate cu privire la remuneraţia variabilă amânată se referă numai la suma remuneraţiilor variabile acordate în exerciţiul financiar şi care au fost amânate. Remuneraţia variabilă amânată, acordată în anii anteriori şi în drepturile căreia nu s-a intrat încă, trebuie raportată separat.2
___
2Aceste valori trebuie raportate la rubrica "Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - suma totală a remuneraţiei variabile amânate, datorate şi neplătite, acordată în anii anteriori şi nu în anul N".
(5)Formularele de raportare prevăzute la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârşitul exerciţiului financiar exprimate în euro, ca valori întregi, şi nu ca valori rotunjite3, utilizând cursul de schimb aferent lunii decembrie a exerciţiului financiar respectiv, utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară şi buget4.
__
3De exemplu, se va raporta valoarea de 1.234.567 euro, şi nu valoarea 1,2 milioane euro.
4Cursul de schimb utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară şi buget poate fi accesat la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.
(6)Formularele de raportare prevăzute la alin. (1) se transmit Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul anului pentru care acestea se întocmesc, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), precum şi în format letric Direcţiei supraveghere.
(7)În situaţia în care formularele de raportare prevăzute la alin. (1) trebuie completate cu datele aferente personalului, acestea se vor completa cu numărul persoanelor fizice angajate, indiferent de numărul de ore lucrătoare care stau la baza contractului acestora. În cazul în care datele trebuie raportate în echivalent normă întreagă, acestea trebuie să se bazeze pe procentul de timp pe care un membru al personalului este angajat comparativ cu un contract de angajare cu normă întreagă5.
__
5De exemplu, pentru un angajat care lucrează cu jumătate de normă se va raporta valoarea 0,5.
(8)Angajaţii trebuie clasificaţi la nivelul funcţiei sau domeniului de activitate în care îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii profesionale. Valoarea totală a remuneraţiei acordate angajatului respectiv în cadrul grupului sau instituţiei de credit trebuie raportată la nivelul funcţiei ori domeniului de activitate în cauză.
(9)Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere stabileşte lista cu instituţiile de credit care participă la exerciţiul de raportare şi comunică respectivelor instituţii de credit obligaţia participării la exerciţiu în termen de 3 luni de la sfârşitul anului pentru care se întocmesc raportările, până la data de 31 martie.
(10)Banca Naţională a României utilizează informaţiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea prevederilor art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
Art. 5
În situaţia în care sunt selectate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere potrivit criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (4) şi (5), casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.
Art. 6
Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.
Art. 7
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor sau a măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 226 şi art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
(1)Pentru prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin, Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere stabileşte lista cu instituţiile de credit care participă la exerciţiul de raportare şi comunică respectivelor instituţii de credit obligaţia participării la exerciţiu până la data de 10 noiembrie 2014.
(2)Prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit selectate potrivit art. 2 până la data de 21 noiembrie 2014, pentru informaţiile aferente remuneraţiilor acordate pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2013.
(3)În scopul raportării informaţiilor aferente anului 2013 prevăzute la alin. (2), expresia "categorii de personal a căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit" are înţelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în vigoare la nivelul anului 2013.
(4)În situaţia în care instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) nu pot defalca informaţiile ce trebuie raportate pentru anul 2013 potrivit funcţiilor şi domeniilor de activitate specificate în anexele nr. 1, 2 şi 3, instituţiile de credit respective pot raporta, în categoria "Toate celelalte domenii de activitate", informaţii agregate aferente organului de conducere în funcţiile sale de supraveghere şi de conducere, funcţiilor corporative şi funcţiilor de control independente.
Art. 10
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora
(1)_
Denumirea instituţiei de credit/grupului: ...................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (Anul N): .........
Data întocmirii raportării: ....../......./............
SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora

Nr. crt.

 

Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere

Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Funcţii corporative

Funcţii de control independente

Toate celelalte domenii de activitate

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Numărul de membri ai personalului

        

(2)

Numărul total de angajaţi, în echivalent normă întreagă

        

(3)

Profit net total în anul N (în euro)

 

(4)

Remuneraţia totală (în euro)

        

(4.1)

Din care: Remuneraţie variabilă totală (în euro)

        

Persoană de contact,

............................

............................

(numele, prenumele şi telefonul)

Persoană autorizată*),

............................

............................

(numele, prenumele şi semnătura)

_______
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
(2)Completarea situaţiei privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora
Rândul 1 "Numărul de membri ai personalului": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi ai instituţiei de credit conform datelor aferente personalului pentru sfârşitul exerciţiului financiar.
Rândul 2 "Numărul total de angajaţi, în echivalent normă întreagă": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi în echivalent normă întreagă ai instituţiei de credit, conform valorilor aferente sfârşitului exerciţiului financiar.
Rândul 3 "Profit net total în anul N": Rubrica se completează cu valorile profitului net din sistemul contabil utilizat pentru raportările reglementate. În cazul grupurilor se va raporta profitul (sau pierderea) întregului grup, bazat pe conturile consolidate.
Rândul 4 "Remuneraţia totală": Rubrica se completează având în vedere faptul că remuneraţia totală cuprinde remuneraţia fixă şi remuneraţia variabilă. Se vor raporta valorile brute ale sumelor remuneraţiei, inclusiv toate cheltuielile instituţiei de credit, cu excepţia contribuţiilor obligatorii la asigurările sociale şi a altor contribuţii similare.
Rândul 4.1 "Remuneraţia variabilă totală": Rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Remuneraţia variabilă include şi plăţi sau beneficii suplimentare care depind de performanţă sau, în cazuri excepţionale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obişnuit de remuneraţie (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilităţi de îngrijire a copiilor sau contribuţii periodice proporţionale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât şi beneficiile nemonetare.
Coloana 1 "Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi art. 4 alin. (8) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la şedinţele organului de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie raportate ca şi remuneraţie.
Coloana 2 "Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care deţin funcţie executivă.
Coloana 3 "Servicii bancare de investiţii": Rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.
Coloana 4 "Servicii bancare de retail": Rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).
Coloana 5 "Administrarea activelor": Rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) şi a altor forme de administrare a activelor.
Coloana 6 "Funcţii corporative": Rubrica se completează având în vedere toate funcţiile care au responsabilităţi pentru întreaga instituţie de credit, la nivel consolidat, cât şi pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)
Coloana 7 "Funcţii de control independente": Rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcţiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate şi de audit intern, cerinţele de raportare aplicându-se funcţiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcţii, la nivel individual.
Coloana 8 "Toate celelalte domenii de activitate": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat
(1)_
Denumirea instituţiei de credit/grupului: ...................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (Anul N): .........
Data întocmirii raportării: ....../......./............
SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat

Nr. crt.

 

Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere

Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Funcţii corporative

Funcţii de control independente

Toate celelalte domenii de activitate

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Numărul de membri ai personalului

        

(2)

Numărul membrilor Personalului identificat, în echivalent normă întreagă

        

(3)

Numărul membrilor Personalului identificat ce ocupă poziţii în cadrul conducerii superioare

        

(4)

Remuneraţia fixă totală (în euro), din care:

        

(4.1)

- numerar

        

(4.2)

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

        

(4.3)

- alte tipuri de instrumente

        

(5)

Remuneraţie variabilă totală (în euro), din care:

        

(5.1)

- numerar

        

(5.2)

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

        

(5.3)

- alte tipuri de instrumente

        

(6)

Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânată (în euro), din care:

        

(6.1)

- numerar

        

(6.2)

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

        

(6.3)

- alte tipuri de instrumente

        

Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale

(7)

Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - suma totală a remuneraţiei variabile amânate, datorate şi neplătite, acordată în anii anteriori şi nu în anul N (în euro)

        

(8)

Suma totală a ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori (în euro)

        

(9)

Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor variabile garantate (plăţi noi cu încadrarea)

        

(10)

Suma totală a remuneraţiilor variabile garantate (plăţi noi cu încadrarea) (în euro)

        

(11)

Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii

        

(12)

Suma totală a plăţilor compensatorii acordate în anul N (în euro)

        

(13)

Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - cea mai mare plată compensatorie acordată unei singure persoane (în euro)

        

(14)

Numărul de beneficiari ai contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N

        

(15)

Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor (în euro) în anul N

        

(16)

Suma totală a remuneraţiei variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro)

        

Persoană de contact,

............................

............................

(numele, prenumele şi telefonul)

Persoană autorizată*),

............................

............................

(numele, prenumele şi semnătura)

_______
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
(2)Completarea situaţiei privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat
Rândul 1 "Numărul de membri ai personalului": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi ai instituţiei de credit conform datelor aferente personalului pentru sfârşitul exerciţiului financiar.
Rândul 2 "Numărul membrilor Personalului identificat, în echivalent normă întreagă": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi identificaţi de instituţia de credit ca fiind membrii personalului ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit - Personalul identificat potrivit art. 3 alin. (1) pct. 30 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative şi cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii.
Rândul 3 "Numărul membrilor Personalului identificat ce ocupă poziţii în cadrul conducerii superioare": Rubrica se completează cu numărul membrilor conducerii superioare şi având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.
Rândul 4 "Remuneraţia fixă totală": Rubrica se completează având în vedere faptul că remuneraţia fixă include plăţi, contribuţii periodice proporţionale la fondul de pensii (ce nu au caracter discreţionar) sau beneficii (pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanţă).
Rândul 5 "Remuneraţia variabilă totală": Rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Remuneraţia variabilă include şi plăţi sau beneficii suplimentare care depind de performanţă sau, în cazuri excepţionale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obişnuit de remuneraţie (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilităţi de îngrijire a copiilor sau contribuţii periodice proporţionale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât şi beneficiile nemonetare.
Rândul 5.3 "Alte tipuri de instrumente": Rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acţiuni, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituţiei în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii şi care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.
Rândul 6 "Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânată": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.
Rândul 6.3 "Alte tipuri de instrumente": Rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acţiuni, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.
Rândul 7 "Suma totală a remuneraţiei variabile amânate, datorate şi neplătite, acordată în anii anteriori şi nu în anul N": Rubrica include remuneraţia variabilă amânată, acordată în anii anteriori şi pentru care nu s-a intrat încă în drepturi.
Rândul 8 "Suma totală a ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. n), alin. (3) şi (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.
Rândul 9 "Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor variabile garantate": Rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de remuneraţii variabile garantate [cum ar fi bonusurile garantate, primele de instalare (welcome bonuses), primele de încadrare (sign-on bonuses), bonusurile minime].
Rândul 11 "Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii": Rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de plăţi compensatorii [de exemplu, plăţi legate de durata perioadei de preaviz, de remuneraţia compensatorie pentru pierderea locului de muncă sau plăţi legate de încheierea unui contract (termination payments) în situaţii cum ar fi încetarea anticipată a unui contract datorită modificărilor în strategia instituţiei de credit sau în situaţia unei fuziuni şi/sau preluări a instituţiei de credit].
Rândul 15 "Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 171 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.
Coloana 1 "Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi art. 4 alin. (8) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la şedinţele organului de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie raportate ca şi remuneraţie.
Coloana 2 "Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care deţin funcţie executivă.
Coloana 3 "Servicii bancare de investiţii": Rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.
Coloana 4 "Servicii bancare de retail": Rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).
Coloana 5 "Administrarea activelor": Rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) şi a altor forme de administrare a activelor.
Coloana 6 "Funcţii corporative": Rubrica se completează având în vedere toate funcţiile care au responsabilităţi pentru întreaga instituţie de credit, la nivel consolidat, cât şi pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)
Coloana 7 "Funcţii de control independente": Rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcţiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate şi de audit intern, cerinţele de raportare aplicânduse funcţiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcţii, la nivel individual.
Coloana 8 "Toate celelalte domenii de activitate": Rubrica se completează cu numărul de angajaţi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.
ANEXA nr. 3: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remuneraţii de cel puţin 1 milion de euro sau echivalent pe exerciţiu financiar
Denumirea instituţiei de credit/grupului: ...................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (Anul N): .........
Data întocmirii raportării: ....../......./............
SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remuneraţii de cel puţin 1 milion de euro sau echivalent pe exerciţiu financiar

Raportare potrivit art. 450 alin. (1) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 

Remuneraţie totală; intervale valorice (în euro)

Numărul membrilor Personalului identificat (exprimat în date aferente personalului) care beneficiază de o remuneraţie totală de cel puţin 1 milion de euro/exerciţiu financiar

Nr. crt.

(1)

(2)

(1)

1.000.000 până la mai puţin de 1.500.000

 

(2)

1.500.000 până la mai puţin de 2.000.000

 

(3)

2.000.000 până la mai puţin de 2.500.000

 

(4)

2.500.000 până la mai puţin de 3.000.000

 

(5)

3.000.000 până la mai puţin de 3.500.000

 

(6)

3.500.000 până la mai puţin de 4.000.000

 

(7)

4.000.000 până la mai puţin de 4.500.000

 

(8)

4.500.000 până la mai puţin de 5.000.000

 

(9)

5.000.000 până la mai puţin de 6.000.000

 

(10)

6.000.000 până la mai puţin de 7.000.000

 

(11)

7.000.000 până la mai puţin de 8.000.000

 

(12)

8.000.000 până la mai puţin de 9.000.000

 

(13)

9.000.000 până la mai puţin de 10.000.000

 

Formularul poate fi extins în mod corespunzător, dacă este necesar, cu intervale valorice suplimentare.

 

Persoană de contact,

............................

............................

(numele, prenumele şi telefonul)

Persoană autorizată*),

............................

............................

(numele, prenumele şi semnătura)

__
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 12 noiembrie 2014