DECIZIE nr. 172 din 14 mai 2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Moţiu Mircea Augustin, administrator/director general al Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 8 aprilie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 22 ianuarie 2014- 23 ianuarie 2014 la Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Lt. Aurel Botea nr. 7, bl. B5A, sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4142/04.05.1999, cod unic de înregistrare 11739972/12.05.1999, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-032/10.04.2003,
a constatat următoarele:
Nu au fost transmise/Au fost transmise cu întârziere raportările periodice către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:
- a) Situaţiile financiare aferente anului 2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric şi în format electronic, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 3 pct. I lit. a) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.
- b) Raportările contabile periodice aferente semestrelor 1/2012 şi 1/2013 nu au fost transmise nici în format letric şi nici electronic, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II lit. a) şi b) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, coroborat cu pct. 3 din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor şi cu pct. 3 din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.
- c) Raportările periodice aferente trimestrului II/2012, în format electronic, au fost transmise cu întârziere şi incomplet; cele aferente trimestrului III/2012 au fost transmise cu întârziere atât în format letric, cât şi în format electronic; cele aferente trimestrului IV/2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric, iar cele aferente trimestrului II/2013 nu au fost transmise în format letric, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei (două mii cinci sute lei) domnul Moţiu Mircea Augustin, domiciliat în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118, sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 3, CNP 1510109400949, administrator/director general al Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
(2)Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa în cotă de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. RO83 TREZ 7005 025X XX00 7370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(3)Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară imediat după efectuarea plăţii.
(4)În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.
Art. 2
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării domnul Moţiu Mircea Augustin, domiciliat în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118, sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 3, CNP 1510109400949, administrator/director general al Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 21 mai 2014