HOTĂRÂRE nr. 726 din 2 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, Bucureşti
Cod fiscal RO 427410
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.179.650

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.155.002

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

24.648

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.178.050

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.150.706

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

275.099

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

38.690

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

791.180

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

642.054

C1

cheltuieli cu salariile

13

587.400

C2

bonusuri

14

54.654

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.008

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.438

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

714

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

140.404

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

45.737

2

 

Cheltuieli financiare

20

27.344

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.600

IV.

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.600

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.600

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local, după caz

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.189

VII.

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.189

  

a)

cheltuieli materiale

38

230

b)

cheltuieli cu salariile

39

818

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

141

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

55.308

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

55.308

X.

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

*

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

26.6311

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

24.950

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.135

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.962

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

-

7

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

8

 

Plăţi restante

55

57.647

9

 

Creanţe restante

56

70.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 8 septembrie 2015