ORDIN nr. 4387 din 21 decembrie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,
în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare, de la data menţionată în contractul de finanţare/decizia de finanţare sau de la data de 1 ianuarie 2007 pentru proiectele retrospective;"
2.La anexa nr. 6, punctul 7 va avea următorul cuprins:
"7. Subvenţii (ajutoare, premii şi burse)
7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora
7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori:
a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi;
b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului;
c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare;
d) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor angajaţilor din întreprinderi sociale;
e) subvenţii pentru angajatori pentru subvenţionarea locului de muncă.
7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate);
7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru participanţi şomeri şi persoane inactive;
7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;
7.6. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor;
7.7. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor;
7.8. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi);
7.9. Subvenţii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice/personalului didactic din învăţământ (ISCED 0-6), precum şi personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6);
7.10. Premii în cadrul unor concursuri;
7.11. Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi;
7.12. Burse postdoctorat;
7.13. Burse sociale;
7.14. Burse de merit"
Art. II
Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 956 din data de 23 decembrie 2015