ORDIN nr. 10 din 10 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială
Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin."
2.În anexă, la punctul 16, alineatul (5) se abrogă.
3.În anexă, la punctul 17, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"17. _
(1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice «3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire» şi «4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante» care se transmit trimestrial. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.
...............................................
(7) Sucursalele transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente."
4.În anexă, la punctul 17, alineatul (6) se abrogă.
5.În anexă, la punctul 20 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi. Alte active»."
6.În tot cuprinsul anexei, referirile la "transmiterea şi depunerea raportărilor periodice" se vor citi ca referiri la "transmiterea raportărilor periodice".
Art. II
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin."
2.În anexă, la punctul 3 litera b), punctele (8)-(9) se abrogă.
3.În anexă, la punctul 3 litera c), procentul de 1% se modifică şi va fi 5%.
4.În anexă, la punctul 3 litera e), după punctul (3) se introduc două noi puncte, punctele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere
- F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
- F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării
- F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare
(5) F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii."
5.În anexă, la punctul 19, alineatul (5) se abrogă.
6.În anexă, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"20. _
(1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit la Banca Naţională a României la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Instituţiile de credit transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.
(2) Instituţiile de credit transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente."
7.În anexă, la punctul 24 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi. Alte active»."
8.În anexă, la punctul 43 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F 31.01 - Părţi afiliate: sume de plătit şi sume de încasat", denumirea poziţiei 130 se modifică şi va fi "Depreciere cumulată, modificarea cumulată a valorii juste datorată riscului de credit şi provizioane aferente expunerilor neperformante".
9.În tot cuprinsul anexei, referirile la "transmiterea/depunerea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual" se vor citi ca referiri la "transmiterea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual".
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportările periodice, respectiv situaţiile financiare FINREP la nivel individual, întocmite pentru data de raportare 31 ianuarie 2016.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 952 din data de 22 decembrie 2015