HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 martie 2016 privind Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016 "Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei"
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/188 din 3 martie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport la Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016, Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei, respectiv:
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Analiza anuală a creşterii pentru 2016, Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei - COM (2015) 690 final;
- Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European Raportul privind mecanismul de alertă 2016 [întocmit în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2015) 691 final;
- Recomandare de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2015) 692 final;
- Proiect de Raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea forţei de muncă care însoţeşte Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2016 - COM (2015) 700 final.
În şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 1 martie 2016 au fost analizate punctele de vedere ale Ministerului Finanţelor Publice, Băncii Naţionale a României, Ministerului Afacerilor Externe.
Au fost analizate, de asemenea, Procesele-verbale ale Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital.
Analiza anuală a creşterii (AAC) pentru 2016 marchează debutul Semestrului European 2016, care reprezintă ciclul anual de coordonare a politicilor economice şi sociale ale statelor membre UE. Ca şi în anii precedenţi, Comunicarea Comisiei stabileşte priorităţile menite să orienteze acţiunea UE şi a statelor membre în anul următor, priorităţi ce vor fi integrate în deciziile economice naţionale şi în programele naţionale de reformă, respectiv în programele de stabilitate sau convergenţă.
AAC 2016 are loc în contextul unei redresări economice moderate, care reflectă primele efecte ale reformelor puse în aplicare în ultimii ani. Cererea internă la nivelul UE continuă să fie susţinută de preţul scăzut al petrolului, un curs de schimb mai slab al euro şi o politică monetară flexibilă. În schimb, pe plan global, condiţiile economice s-au deteriorat, în mod special în unele economii emergente, iar ameninţările de securitate şi tensiunile geopolitice s-au intensificat.
În acest context, principalul mesaj al AAC 2016 este acela că, pentru a consolida redresarea economică a UE şi a stimula convergenţa către statele membre cu cele mai bune rezultate, Comisia recomandă menţinerea celor trei priorităţi identificate în cadrul AAC 2015, şi anume:
1.Relansarea investiţiilor prin acţiuni care vizează, pe lângă punerea în aplicare a Planului de investiţii pentru Europa, îmbunătăţirea mediului investiţional şi a cadrului de reglementare la nivel naţional şi european, finalizarea Uniunii Bancare şi intensificarea eforturilor legate de Uniunea Pieţelor de Capital, extinderea priorităţilor de investiţii de la infrastructura tradiţională la capitalul uman şi la investiţiile sociale conexe.
2.Continuarea reformelor structurale, în mod deosebit a celor care vizează abordarea ratei crescute a şomajului în rândul tinerilor, modernizarea şi eficientizarea administraţiei publice, dar şi buna funcţionare a pieţelor muncii, de produse şi de capital, creşterea calităţii sistemelor de educaţie şi de formare profesională, asigurarea unor sisteme de securitate socială moderne şi eficiente, promovarea inovării şi antreprenoriatului.
3.Politici bugetare responsabile, în acest sens Comisia recomandând ca strategiile fiscale să fie concepute într-un mod care să sprijine creşterea economică şi investiţiile publice productive, iar sistemele de impozitare să fie echitabile şi eficiente. Se vor urmări, în continuare, reducerea poverii fiscale asupra forţei de muncă slab remunerate şi transferarea acesteia către baze fiscale care nu influenţează creşterea economică (consumul, proprietăţile, capitalurile), reducerea costurilor pentru colectarea impozitelor, concomitent cu combaterea evaziunii şi fraudei fiscale şi modernizarea sistemelor de protecţie socială pentru a putea răspunde provocărilor demografice.
Ca şi în anii precedenţi, Comisia a publicat, odată cu AAC, Raportul privind mecanismul de alertă 2016 (RMA 2016) şi proiectul de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă. În plus, anul acesta, în pachet au fost incluse şi alte documente, precum propunerea de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro.
RMA 2016 constată că dezechilibrele macroeconomice reprezintă, în continuare, un motiv de îngrijorare şi recomandă realizarea unor bilanţuri aprofundate pentru 18 state membre, printre care şi România (având în vedere dezechilibrele identificate în anul 2015 referitoare la valoarea negativă a poziţiei investiţionale internaţionale nete).
În urma examinării, Comisia pentru afaceri europene formulează următoarele observaţii:
1.Apreciază:
a)evaluarea Comisiei cuprinsă în AAC 2016 şi susţine menţinerea celor trei priorităţi identificate în 2015, având în vedere redresarea înregistrată de economia UE în ultimul an;
b)recomandările legate de investiţiile în domeniul social (educaţie, sănătate, nivel de trai) şi îşi ia angajamentul ca, prin instrumentele parlamentare, să contribuie la îmbunătăţirea acestor indicatori prin mediatizarea la nivelul opiniei publice şi mobilizarea instituţiilor guvernamentale;
c)nivelul creşterii economice a României, printre cele mai ridicate din UE, rezultat care se datorează creşterii salariului minim şi a reducerii TVA la anumite produse, măsuri ce au avut ca efecte economice stimularea necesară a cererii.
2.Ia act cu îngrijorare de faptul că România se situează sub media UE la mai mulţi indicatori (rata riscului de sărăcie, rata tinerilor NEET, învăţarea pe tot parcursul vieţii, rata persoanelor angajate care trăiesc în sărăcie, inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile). Subliniem importanţa dezvoltării serviciilor publice destinate ameliorării acestor indicatori şi regretăm faptul că, în analizele sale, Comisia Europeană menţine preferinţele pentru creditul sau investiţiile private, în detrimentul creditului şi investiţiilor publice.
3.Semnalează:
a)asupra rolului important pe care fondurile structurala îl au în atingerea obiectivelor asumate în strategia UE 2020, rol ce nu trebuie afectat de actuala criză a migraţiei cu care se confruntă Europa;
b)că singurul indicator care depăşeşte valoarea de referinţă (poziţia investiţională internaţională netă - PIIN), conform evaluării României din cadrul RMA 2016, urmează o tendinţă de îmbunătăţire (-57,2% din PIB în 2014 faţă de -62,4% în 2013 şi -68% în 2012). Considerăm că o astfel de evoluţie a acestui indicator este relativ normală, România fiind o economie cu statut de "catching up".
În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei Opinii la Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016, Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei, respectiv COM (2015) 690 final, COM (2015) 691 final, COM (2015) 692 final, COM (2015) 700 final, în concordanţă cu observaţiile incluse în prezentul raport.
Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar Opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 14 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 206 din data de 21 martie 2016