ORDONANŢĂ nr. 18 din 28 iulie 2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
- Articolul XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, se modifică după cum urmează:
1.La alineatul (2) litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. termen-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015, inclusiv;"
2.La alineatul (2) litera b), punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. termen-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015, inclusiv;"
3.Alineatul (16) va avea următorul cuprins:
"(16) Solicitările unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile pentru investiţii publice de interes local, precum şi cele pentru autorizare de trageri din finanţările rambursabile contractate pentru investiţii publice de interes local, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 15 octombrie 2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 rămase neutilizate."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 28 iulie 2015