HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.La articolul 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială poate fi dobândit şi de către persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, având diploma de licenţă cu specializarea psihopedagogie specială."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 14 mai 2013