HOTĂRÂRE nr. 5315 din 26 octombrie 2013 privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007
În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Programele de formare iniţială şi de formare continuă în domeniul medierii reprezintă formare profesională a adulţilor, în conformitate cu art. 9 din Lege."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 24 decembrie 2013