ORDONANŢĂ nr. 12 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (3), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"l) cereri de plată - cereri depuse de către beneficiarii proiectelor finanţate din instrumente structurale, atât în calitatea lor de beneficiari unici, cât şi în cea de lideri de parteneriate, prin care aceştia solicită autorităţilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale şi cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, precum şi pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt depuse de către beneficiari unici sau lideri de parteneriate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare, după caz, acceptate la plată fie de către beneficiarii unici, fie de către oricare dintre membrii parteneriate lor, după caz."
2.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral din bugetul Ministerului Transporturilor sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt:
a) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Constanţa, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A., Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia» - S.A., Centrul National de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER;
b) Autoritatea Feroviară Română - AFER, pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare;
d) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A. Constanţa."
3.La articolul 8, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
"o) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. i) şi n), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."
4.La articolul 141, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 141
(1) Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat şi se utilizează numai pentru cofinanţarea programelor operaţionale de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia proiectelor aferente Programului operaţional sectorial «Transport», altele decât cele finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică ai căror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizează de către Ministerul Transporturilor pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) şi de către Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale pentru cofinanţarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.
(2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la alin. (1).
................
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la alin. (1).
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene."
5.La articolul 12, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) În cazul proiectelor de finanţare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, se include la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect."
6.La articolul 12, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) La titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se includ cheltuielile menţionate la alin. (9), efectuate de la data semnării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/actelor adiţionale încheiate după data de 31 ianuarie 2015 şi până la finalizarea proiectului."
7.La articolul 174, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale în calitatea lor de beneficiari unici/lideri de parteneriate/parteneri, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31).
(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată."
8.La articolul 174, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat, finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.
(5) Pentru evitarea blocajului financiar în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, prin excepţie de la alin. (2), beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), în calitate de lideri ai parteneriatului, pot depune cereri de plată, în numele partenerilor lor, cu condiţia ca partenerii să nu se încadreze în prevederile art. 5 alin. (1)-(31)."
9.La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 175
(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3)."
10.La articolul 175, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
"(12) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligaţia de a le transmite liderului parteneriatului în vederea depunerii, în maximum 5 zile lucrătoare, de către liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plată şi documentele justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, la cererea de plată va fi anexată şi dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3).
(13) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, în situaţia în care aceştia nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1)-(31), vor putea solicita prin cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora, depuse la organismul intermediar/Autoritatea de management sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar şi vor face dovada plăţii contribuţiei proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3)."
11.La articolul 175, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
"(22) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată. În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, Autoritatea de management virează liderului de parteneriat contravaloarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, aferente atât partenerilor săi, cât şi liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele său la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. Liderul de parteneriat virează în conturile de disponibil ale partenerilor, deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, şi în contul său propriu de disponibil sumele primite de la Autoritatea de management, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării."
12.La articolul 175, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În ziua următoare efectuării virării, Autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului unic o notificare, iar liderului de parteneriat o situaţie centralizatoare al cărei format se stabileşte de către Autoritatea de management. Situaţia centralizatoare va fi însoţită de notificările întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31)."
13.La articolul 175 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale."
14.La articolul 175, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management este însoţită de notificări întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele cuvenite liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), în situaţia în care au fost aprobate prin cererile de plată şi sume cuvenite liderului. Notificările trebuie transmise de liderul de parteneriat partenerilor, în maximum o zi lucrătoare de la primire, şi vor conţine cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1:
a) numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;
c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar din suma primită de la Autoritatea de management prin intermediul liderului de parteneriat, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile pentru partenerii prevăzuţi la art. 174 alin. (2);
e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale."
15.La articolul 175 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management, în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale."
16.La articolul 175, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management, întocmită distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru sumele proprii cuvenite liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), în situaţia în care au fost aprobate prin cererile de plată şi sume cuvenite liderilor, trebuie transmisă de liderul de parteneriat partenerilor în maximum o zi lucrătoare de la primire şi trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2:
a) numărul şi data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor;
b) codul de identificare fiscală şi denumirea partenerului/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar al sumei transmise de la Autoritatea de management, care se înscrie şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;
c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;
d) suma din statul privind plata salariilor statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat şi din suma din contribuţia proprie;
e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat şi din suma din contribuţia proprie;
f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de Autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale."
17.La articolul 175, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) _
a) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.
b) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, o copie a notificării transmise liderului de parteneriat, destinată fiecărui partener/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar, se depune, de către fiecare dintre parteneri, după primirea acestor notificări de la liderul de parteneriat/de către liderul de parteneriat în calitate de beneficiar la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile."
18.La articolul 175, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(61) În notificările transmise beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către beneficiarii unici/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari/parteneri din contribuţia proprie a acestora se completează cu «zero»."
19.La articolul 175, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) şi (82), cu următorul cuprins:
"(81) Liderii de parteneriat prevăzuţi la art. 174 alin. (4) întocmesc şi prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile ordine de plată prin care virează sumele cuvenite partenerilor/liderilor de parteneriate în calitate de beneficiari, în conturile acestora deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Unităţile Trezoreriei Statului verifică dacă totalul sumelor din ordinele de plată prezentate de liderul de parteneriat este egal cu suma încasată de la Autoritatea de management. În cazul în care nu este respectată această concordanţă, unităţile Trezoreriei Statului restituie integral într-un cont distinct de disponibil al autorităţilor de management, nepurtător de dobândă, sumele primite de liderul de parteneriat din contul prevăzut la alin. (22). Din acest cont, autorităţile de management reîntregesc conturile din care au fost iniţial virate sumele, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare.
(82) Partenerii/Liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, după primirea notificărilor transmise de autorităţile de management/organismele intermediare, prin intermediul liderilor de parteneriat, prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite, de către aceştia, distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (41) lit. c), pentru suma virată de către Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat şi, respectiv, ordine de plată întocmite, de către parteneri, distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (41) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 174 alin. (3). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor/statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (51) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul şi data fiecărui stat privind plata salariilor/stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor."
20.La articolul 175, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:
"(91) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operaţiunile prevăzute la alin. (81) se efectuează de către liderii de parteneriat în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (22).
(92) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operaţiunile prevăzute la alin. (82) se efectuează de către parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul propriu de disponibil prevăzut la alin. (2) şi (22)."
21.La articolul 175, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
"(101) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, plăţile dispuse de parteneri sau de liderul de parteneriat în calitate de beneficiar se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (41)."
22.La articolul 175, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (8) şi (82), unităţile Trezoreriei Statului verifică, după caz, următoarele:
A. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (4):
a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;
d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;
e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (8) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare factură în parte;
f) daca suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (4);
B. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (41):
a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;
d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;
e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (82) şi alin. (83) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (41), pentru fiecare factură în parte;
f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (41);
C. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (5):
a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;
d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;
e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5);
D. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (51):
a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată întocmite de parteneri;
d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat, respectiv din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la Autoritatea de management prin intermediul liderilor de parteneriat şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (51), cu cele înscrise în ordinele de plată, întocmite de parteneri/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;
e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (51)."
23.La articolul 175, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată/autorităţile de management prin intermediul liderilor de parteneriat, din contul deschis pe numele beneficiarului unic/partenerului/liderului de parteneriat în calitate de beneficiar potrivit alin, (2) şi (22) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii unici/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal."
24.La articolul 175, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(14) Operaţiunile prevăzute la alin. (8), (81), (82) şi (12) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener."
25.La articolul 175, după alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (151)-(153), cu următorul cuprins:
"(151) În cazul în care partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (82) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (92), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile distincte de disponibil, nepurtătoare de dobândă, ale autorităţilor de management menţionate în notificările prevăzute la alin. (3) sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (22). Din acest cont, autorităţile de management reîntregesc conturile din care au fost iniţial virate sumele, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasare.
(152) Prin excepţie de la alin. (3)-(15), în cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari/partenerii care primesc sume potrivit alin. (2), (21) şi (22) transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (2), (21) şi (22). Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de beneficiari/partener/lideri de parteneriat din bugetul propriu.
(153) În cazul plăţilor prevăzute la alin. (152), în notificarea prevăzută la alin. (4) şi (41), la rubrica «Denumire furnizor» şi «Cod de identificare fiscală al furnizorului» se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea."
26.La articolul 175, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (161), cu următorul cuprins:
"(161) În termen de maximum 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management, liderii de parteneriat au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum şi cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor."
27.La articolul 175, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (171), cu următorul cuprins:
"(171) Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale comunitare şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (161) şi notifică liderii de parteneriat, evidenţiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat."
28.La articolul 175, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(18) Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (17) şi (171), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management/autoritatea de certificare şi plată în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»."
29.Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 176
(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 175 alin. (16) şi (161) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.
(2) Sumele virate beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii unici/Liderii de parteneriat au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor."
30.Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 177
(1) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică beneficiarilor unici/liderilor de parteneriat în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora.
(2) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la art. 176 alin. (3) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1)."
31.Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 178
Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 175 alin. (21), se efectuează potrivit prevederilor art. 171 şi 172. Dobânda prevăzută la art. 172 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi»."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 30 ianuarie 2015