HOTĂRÂRE nr. 512 din 8 iulie 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. M.F.P.

Locul unde este situat imobilul

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Codul de clasificare

Valoarea contabilă actualizată

(lei)

154964

Municipiul Bucureşti

74-01

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul National SIS

CUI 27493318

38.013.508,18

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 17 iulie 2015