ORDIN nr. 171 din 9 mai 2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004
Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C.,
În temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Pentru obţinerea unei autorizaţii, solicitantul adresează autorităţii competente o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1."
2.La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Pentru eliberarea de autorizaţii autoritatea competentă percepe următoarele tarife:
a) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
b) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
c) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;
d) 520 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum;
e) 260 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie;
f) 3.180 lei pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Doru Ciocan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 423 din data de 6 iunie 2014