ORDIN nr. 1195 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului
Având în vedere prevederile art. 1 şi 9 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,
ţinând seama de dispoziţiile art. 127-132 ale Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 104-111 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii şi ale art. 182, 185-189 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,
în vederea punerii în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autorităţile vamale, privind mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii,
în scopul aplicării controalelor bazate pe o analiză la nivel unional a riscurilor în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea Uniunii,
ţinând seama de obligaţia operatorilor economici de a pune la dispoziţia autorităţii vamale informaţii înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepţia acelora care se găsesc la bordul unor mijloace de transport care tranzitează, fără întrerupere, apele teritoriale sau spaţiul aerian al teritoriului vamal,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 21 aprilie 2016