ORDIN nr. 654 din 16 aprilie 2013 pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 104 şi 104 bis din 21 februarie 2013, se completează după cum urmează:
- La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) de a întocmi şi de a depune la autoritatea competentă documentaţia privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare cu maximum 90 de zile înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei nou-intrate."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 30 aprilie 2013