ORDIN nr. 2134 din 7 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume
Văzând Referatul de aprobare nr. 161.619 din 7 septembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,
având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,
în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,
În temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi se aplică direct.
(2)Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii pentru activităţile desfăşurate începând cu data de 8 august 2015.
(3)Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: retragerea de pe piaţă, nerecoltarea sau recoltarea înainte de coacere.
(4)Prevederile prezentului ordin se aplică pentru o cantitate de 3.000 tone pentru următoarele produse:
a)tomatele clasificate la codul NC 0702 00 00;
b)morcovii clasificaţi la codul NC ex 0706 10 00;
c)verzele clasificate la codul NC 0704 90 10;
d)ardeii dulci clasificaţi la codul NC 0709 60 10;
e)conopida şi conopida broccoli clasificate la codul NC 0704 10 00;
f)castraveţii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 05;
g)cornişonii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 90;
h)ciupercile din genul Agaricus clasificate la codul NC 0709 51 00;
i)merele clasificate la codul NC ex 0707 0808 10;
j)perele clasificate la codul NC ex 0707 0808 30;
k)prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;
l)fructe de tip bacă clasificate la codurile NC 0810 20, 0810 30 şi 0810 40;
m)strugurii de masă proaspeţi clasificaţi la codul NC 0806 10 10;
n)piersicile şi nectarinele încadrate la codul NC 0809 30.
(5)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură monitorizează zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurilor de la alin. (3) şi decide oprirea aplicării acestor măsuri în vederea încadrării în cantitatea stabilită la alin. (4).
Art. 2
(1)Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de retragere de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Calculaţia cuantumului prevăzut la alin. (1) se face în baza devizelor tehnologice cadru întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească pentru strugurii de masă.
Art. 3
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură:
a)prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară;
b)prin inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene, controlul fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltării şi recoltării înainte de coacere, în urma căruia inspectorul fitosanitar va elibera o fişă de inspecţie monitorizare.
(2)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură:
a)primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată;
b)notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.369/2015;
c)elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată;
d)realizarea controalelor aferente operaţiunilor notificate de producători;
e)plata sprijinului financiar organizaţiilor de producători şi producătorilor individuali.
Art. 4
(1)Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere, notificările din anexa nr. 3 şi/sau anexa nr. 4 se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.
(2)Cererea de plată se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3)Cererea de plată trebuie să fie însoţită de:
a)certificat de conformitate, eliberat de inspectori, prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale MADR, pentru măsura de retragere de pe piaţă, distribuire gratuită şi alte destinaţii;
b)proces-verbal de evaluare a producţiei existente în cultura nerecoltată, eliberat de o comisie constituită din inspectori, prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice ale MADR şi inspectori ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru măsura de nerecoltare;
c)fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecoltare şi recoltare în verde;
d)documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;
e)adeverinţă emisă de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.
Art. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: CUANTUMURILE sprijinului financiar care se acordă organizaţiilor de producători şi producătorilor nemembri în cazul operaţiunilor de retragere de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

Nr. crt.

Produsul

Producţia medie (100 kg/ha)

Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii (euro/100 kg)

Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii (euro/ha)

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere (euro/ha)
- OP -

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere (euro/ha) Producătorii nemembri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 = 90% x 5)

(7 = 50% x 6)

1.

Tomate în câmp

400,00

18,30

7320,00

6588,00

3294,00

2.

Tomate în solarii

800,00

18,30

14640,00

13176,00

6588,00

3.

Tomate în sere

1200,00

18,30

21960,00

19764,00

9882,00

4.

Morcovi

240,00

8,54

2049,60

1844,64

922,32

5.

Varză

550,00

3,88

2134,00

1920,60

960,30

6.

Ardei graşi

250,00

30,00

7500,00

6750,00

3375,00

7.

Conopidă şi conopidă broccoli

280,00

10,52

2945,60

2651,04

1325,52

8.

Castraveţi în câmp

300,00

16,00

4800,00

4320,00

2160,00

9.

Cornişon în câmp

150,00

16,00

2400,00

2160,00

1080,00

10.

Castraveţi în solarii

800,00

16,00

12800,00

11520,00

5760,00

11.

Castraveţi în sere

2000,00

16,00

32000,00

28800,00

14400,00

12.

Cornişon în solarii

600,00

16,00

9600,00

8640,00

4320,00

13.

Ciuperci*

3275,00

29,33

96055,75

86450,17

43225,08

14.

Mere

300,00

13,22

3966,00

3569,40

1784,70

15.

Pere

300,00

15,90

4770,00

4293,00

2146,50

16.

Prune

180,00

20,4

3672,00

3304,80

1652,40

17.

Fructe de tip bacă

76,66

8,5

651,61

586,45

293,22

18.

Struguri de masă

45,00

26,11

1174,95

1057,45

528,73

19.

Piersici şi nectarine

300,00

26,90

8070,00

7263,00

3631,50

Coloana (3): conform art. 2 alin. (2) din ordin.
__
* Sursa: AGR2b MADR.
ANEXA nr. 2: CERERE DE PLATĂ

1. Nr. unic de identificare

 
           
Nr. înregistrare A.P.I.A. ..............
2.Nume solicitant
                                   
                                   
                                   
                                   

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLĂŢI ÎN VALOARE DE

         

,

  

L

E

I

                
                

3. Nume/prenume reprezentant legal

                            

4. Nr. ordine (Registrul comerţului)

J

 

/

  

/

    

/

    

5. Cod numeric personal (CNP)

             

6. C.U.I.

               
7.Adresa sediu social:
                                   
                                   
                                   
                                   
8.Cod poştal
        
9.Judeţ
                                   
10.Telefon
                                   
11.Fax
                                   
12.E-mail
                                   
13.Adresa de corespondenţă:
                                   
                                   
                                   
                                   
14.Numărul contului bancar format IBAN, numele băncii la care este deschis:
                                   
                                   
15.Declaraţia beneficiarului:
- Declar pe proprie răspundere că am citit condiţiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 1369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi mă angajez să le respect
- Îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ.
- Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de dizolvare sau de lichidare judiciară.
- Declar că sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat
- Declar pe proprie răspundere că nu am primit dublă finanţare din partea Uniunii sau a autorităţilor naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de asigurare în ceea ce priveşte operaţiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1369/2015.
Nume şi prenume beneficiar/reprezentant beneficiar:
             

Data:

Semnătura:

             

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

 
               
A.Centralizatorul produselor retrase

Produs

Suprafaţa cultivată

Cantitate recoltată

Cantitate comercializată

Cantitate retrasă

     
     
     
     
Data: ................
Semnătură/ştampilă beneficiar ...............
B.Centralizator privind destinaţia produselor retrase

Produs

Data retragerii

Cantitate retrasă

Destinaţia produsului retras

Distanţa până la destinatarul produsului*

     
     
     
     
*În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanţa parcursă de la punctul de plecare până la destinatarul fiecărei partiţii din cantitatea totală.
Data: .............
Semnătură/ştampilă beneficiar
C.Centralizatorul suprafeţelor supuse măsurii de nerecoltare/recoltare înainte de coacere

Produs

Suprafaţa cultivată

Durata ciclului normal de producţie

Producţie estimată

Cantitate recoltată anterior operaţiunilor de criză

     
     
     
     
Data:
Semnătură/ştampilă beneficiar .................
ANEXA nr. 3: NOTIFICARE privind cantităţile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene
Denumirea organizaţiei de producători/producătorului individual

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea

Retragere

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Distribuţie gratuită

Alte metode

1

      

2

      

3

      
       
       
       
       
       
       
       
Semnătura/Ştampila
............
ANEXA nr. 4: NOTIFICARE privind cantităţile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene
Denumirea organizaţiei de producători/producătorului individual

Nr. crt.

Produsul

Suprafaţa

Perioada normală de producţie*

Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de producţie

Cantitatea recoltată şi comercializată până la data începerii aplicării măsurii

Măsura aplicată

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Nerecoltare

Recoltare înainte de coacere

1

         

2

         

3

         
          
          
          
          
          
Semnătura/Ştampila ............
__
* Se va completa pentru fiecare tip de cultură supusă măsurii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 octombrie 2015