în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Metodologia privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.973/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2012.
Art. 3
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 23 iunie 2014