ORDIN nr. 711 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit nr. 280.616 din 12 aprilie 2015,
În temeiul:
- art. 31 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.În anexă, la punctul I "Cheltuielile eligibile generale ale proiectului", subpunctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Cheltuieli privind plata salariilor, remuneraţiilor şi primelor, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru echipa de implementare, astfel cum sunt menţionate la art. 16 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, în cadrul şi exclusiv pentru execuţia proiectului, de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă până la depunerea ultimei cereri de rambursare;"
2.În anexă, la punctul I, subpunctul 7 va avea următorul cuprins:
"7. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, prin realizarea de bannere, roll-up, afişe, flyere, etichete autocolante sau inscripţionate prin vopsire, panouri pentru afişare temporară şi permanentă, pagina web, precum şi prin emiterea unui comunicat de presă în formă scrisă sau audio ori video privind începerea proiectului şi a unui comunicat de presă la finalizarea investiţiei, cu menţionarea rezultatelor obţinute, comunicatele putând fi publicate doar în unul dintre mijloacele de comunicare în masă;"
3.În anexă, la punctul II "Cheltuieli eligibile specifice" litera Q, litera e) va avea următorul cuprins:
"e) cheltuielile pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate în cadrul axei prioritare 4 sunt următoarele:
1. contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea alocată implementării strategiei, după cum urmează:
(1) (i) pentru o valoare alocată strategiei de maximum 3 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege funcţia acelei persoane care conduce o structură de tip birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine minimum două persoane angajate cu normă întreagă. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;
(2) (ii) pentru o valoare alocată strategiei cuprinsă între 3 şi 10 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege funcţia acelei persoane care conduce o structură de tip birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine minimum două persoane angajate cu normă întreagă. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;
(3) (iii) pentru o valoare alocată strategiei de peste 10 milioane euro, în cuantum de maximum 10 salarii minime brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 8 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie. Prin funcţie de conducere se înţelege funcţia acelei persoane care conduce o structură de tip birou, serviciu, direcţie, conform organigramei, şi are în subordine minimum două persoane angajate cu normă întreagă. Pentru normele reduse de lucru, salarizarea se acordă proporţional cu timpul prevăzut în contractul de muncă;
2. cheltuieli privind onorariul experţilor externi care prestează servicii part-time în cadrul grupului local de acţiune pentru pescuit, legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală - consultanţă, expertiză, în cuantum de maximum 100 euro/zi, dar nu mai mult de 12,5 euro/oră, în cazuri speciale şi pe deplin justificate pentru nevoile grupului local de acţiune pentru pescuit;
3. cheltuieli pentru plata chiriei sediului sau punctului de lucru al FLAG-ului - se vor stabili în conformitate cu preţul pieţei, dar nu mai mult de 3 euro/m2/lună fără TVA de suprafaţă utilă; aceste cheltuieli sunt eligibile pentru maximum un sediu sau un punct de lucru din teritoriul eligibil FLAG, aşa cum este prevăzut acesta în strategia de dezvoltare locală. Prin excepţie, se pot deconta cheltuielile pentru un al doilea punct de lucru în teritoriul FLAG, în condiţiile în care în acesta îşi desfăşoară activitatea minimum două persoane angajate cu normă întreagă de lucru;
4. cheltuieli pentru întreţinerea sediului sau punctului de lucru al FLAG-ului: curăţenie, igienizare; nu sunt eligibile cheltuielile de reparaţii generale ale sediului/punctului de lucru;
5. cheltuieli operaţionale la sediul sau punctul/punctele de lucru al/ale FLAG-ului pentru care există contract/contracte de folosinţă, respectiv costuri de comunicare (telefon, internet, servicii poştale, servicii de curierat), electricitate, încălzire, apă, regii comunale;
6. cheltuieli pentru organizarea de reuniuni şi evenimente de promovare în teritoriul eligibil FLAG: cheltuieli cu materiale informative, consumabile, închirierea de spaţii pentru desfăşurarea evenimentului, echipamente şi logistică adecvate pentru derularea activităţilor proiectului, cazare, diurnă sau masă şi asigurarea transportului participanţilor la acţiunile de informare-promovare şi animare teritoriu (seminare, grupuri de lucru etc.); cheltuieli pentru participarea la reuniuni şi evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum şi la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAG-uri, instituţii ale Uniunii Europene şi/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor MADR - DGP - AMPOP. Nu sunt eligibile cheltuielile externe pentru cazare şi diurnă în zilele nelucrătoare. Prin excepţie, acestea sunt eligibile în cazul în care evenimentul începe în prima zi lucrătoare a săptămânii şi/sau se termină în ultima zi lucrătoare a săptămânii şi/sau evenimentul este organizat pe parcursul unor zile nelucrătoare;
7. cheltuieli pentru servicii externalizate, în cazul în care FLAG nu deţine personal angajat de specialitate, cu atribuţii în realizarea acestora: servicii de traducere, audit, contabilitate, servicii informatice, juridice etc.;
8. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar;
9. cheltuieli pentru achiziţionarea/întreţinerea de active fixe, corporale şi necorporale, cu excepţia locuinţelor, clădirilor şi altor construcţii civile, terenurilor. Este eligibilă utilizarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de transport persoane sau achiziţionarea unui singur mijloc de transport persoane, a cărui valoare să fie de maximum 20.000 euro, inclusiv TVA. Combustibilul aferent se decontează în limita maximă a contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, în limita a maximum 300 l/lună, fără a se depăşi consumul la sfârşit de an. Prin excepţie, se poate utiliza în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziţiona al doilea mijloc de transport persoane în cazul contractării unui minimum de 50 de proiecte. Pentru FLAG-urile unde deplasarea la acţiunile de animare şi monitorizare a proiectelor se face pe apă sunt eligibile un peridoc şi utilizarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziţionarea unei şalupe cu un consum lunar maxim de 35 l/oră pentru un maximum de 55 de ore pe lună, fără depăşirea acestui consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru şalupă se va face conform documentelor tehnice emise de producător. În cazul tuturor activelor fixe, corporale şi necorporale este eligibilă doar valoarea care se poate amortiza conform prevederilor legale pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
10. cheltuieli pentru plata diurnei, transportului şi cazării; cazarea se va face la hotel de maximum 3 stele, iar pentru cazarea la un hotel de 4 stele se vor deconta 50% din cheltuieli; diurna va fi cea prevăzută de legislaţia naţională în vigoare pentru sectorul public; decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Pentru deplasarea în cadrul unităţilor administrativ - teritoriale de tip comune sau sate se acordă o depăşire de maximum 15 km/deplasare. În situaţia în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unităţi de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, conform legislaţiei naţionale în vigoare pentru sectorul public;
11. cheltuieli pentru instruirea angajaţilor FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna; personalul FLAG care beneficiază de instruire ce este suportată din bugetul FLAG are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea în cadrul FLAG până la finalizarea implementării strategiei. În situaţia în care contractul de muncă încetează înainte de finalizarea implementării strategiei, indiferent de cauza încetării, FLAG-ul are obligaţia recuperării integrale a contravalorii cursului de instruire de care a beneficiat acesta. FLAG-ul va informa MADR - DGP - AMPOP de fiecare dată când un contract de muncă a încetat, respectiv dacă acel salariat a beneficiat de servicii de instruire. Cheltuielile ce vor trebui recuperate vor fi deduse din prima cerere de plată ce va fi depusă după informarea MADR - DGP - AMPOP;
12. cheltuieli privind taxa de înmatriculare, taxa de certificat de înmatriculare, rata lunară de leasing până la data de 31 decembrie 2015, valoarea reziduală, taxa pentru plăcuţele cu numerele de înmatriculare, RCA, CASCO, rovinietă, taxe de pod, taxa de parcare şi andocare, taxa de staţionare la cheu, alte taxe obligatorii prevăzute de legislaţie pentru funcţionarea mijloacelor de transport proprii sau utilizate în sistem leasing conform unui contract de leasing financiar - auto sau ambarcaţiuni;
13. cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport şi pentru reparaţii la acestea. Cheltuielile menţionate la pct. 1 şi 2 se decontează conform contractelor de muncă şi proporţional cu numărul de ore prestate potrivit statului de plată şi fişei de pontaj. Celelalte categorii de cheltuieli prevăzute la pct. 3-12 se vor deconta pe baza facturilor, devizelor, ordinelor de deplasare, fişei activităţii zilnice pentru mijloacele de transport achiziţionate, chitanţelor şi ordinelor de plată emise conform legislaţiei în vigoare."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ioan Utiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 7 mai 2015