ORDIN nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
Având în vedere prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-10.
Art. 2
Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4,
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 26 iunie 2000.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul ................
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: .................
Sediul/Adresa: ...........................
Cod unic de înregistrare: ................
mii lei
  

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat./
Preliminat an precedent
(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

       
 

1

 

Venituri din exploatare

2

       
 

2

 

Venituri financiare

3

       
 

3

 

Venituri extraordinare

4

       

II.

  

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

       
 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care:

6

       
  

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

       
  

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

       
  

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

       
   

C1

ch. cu salariile

10

       
   

C2

bonusuri

11

       
   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

       
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

       
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

       
   

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

       
  

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

       
 

2

 

Cheltuieli financiare

17

       
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

       

III

  

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

       

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

       

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

       
 

1

 

Rezerve legale

22

       
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

       
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

       
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

       
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

       
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

       
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

       
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

       
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

       
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

       

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

       

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

       
  

a)

cheltuieli materiale

34

       
  

b)

cheltuieli cu salariile

35

       
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

       
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

37

       
  

e)

alte cheltuieli

38

       

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

       
  

1

Alocaţii de la buget

40

       

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

       

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

       
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

       
 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

       
 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

       
  

a)

cheltuieli cu salariile

46

       
  

b)

bonusuri

47

       
 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

48

       
 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

       
 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)
(Rd.1/Rd.44)

50

       
 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

       
 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

       
 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

       
 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

       
 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

       
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: .....................
Sediul/Adresa: ................................
Cod unic de înregistrare: ................
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent
(N)

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

    
 

1

 

Venituri din exploatare
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

    
  

a)

din producţia vândută
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

    
   

a1)

din vânzarea produselor

4

    
   

a2)

din servicii prestate

5

    
   

a3)

din redevenţe şi chirii

6

    
   

a4)

alte venituri

7

    
  

b)

din vânzarea mărfurilor

8

    
  

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:

9

    
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

    
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

    
   

c3

transferuri pentru plata personalului

12

    
  

d)

din producţia de imobilizări

13

    
  

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

14

    
  

f)

alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

    
   

f1)

din amenzi şi penalităţi

16

    
   

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

    
    

- active corporale

18

    
    

- active necorporale

19

    
   

f3)

din subvenţii pentru investiţii

20

    
   

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

    
   

f5)

alte venituri

22

    
 

2

 

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

    
  

a)

din imobilizări financiare

24

    
  

b)

din investiţii financiare

25

    
  

c)

din diferenţe de curs

26

    
  

d)

din dobânzi

27

    
  

e)

alte venituri financiare

28

    
 

3

 

Venituri extraordinare

29

    

II.

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

    
 

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

    
  

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:

32

    
  

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

    
  

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

    
  

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

    
   

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

    
   

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

    
  

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

    
  

d)

cheltuieli privind energia şi apa

39

    
  

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

    
  

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

    
  

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

42

    
  

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

    
   

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

    
   

b2)

- către operatori cu capital privat

45

    
  

c)

prime de asigurare

46

    
  

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

    
  

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

    
  

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

49

    
   

b1)

cheltuieli privind consultanţa juridică

50

    
  

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

    
   

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

    
    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

    
   

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

54

    
    

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

    
    

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

    
    

- ch. de promovare a produselor

57

    
  

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

    
   

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

    
   

d2)

ch. de sponsorizare a unităţilor de cult

60

    
   

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale

61

    
   

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

    
  

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

63

    
  

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

64

    
    

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

    
    

- interne

66

    
    

- externe

67

    
  

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

68

    
  

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

69

    
  

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

70

    
   

i1)

cheltuieli de asigurare şi paza

71

    
   

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

72

    
   

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

    
   

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

74

    
    

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

    
   

i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

76

    
   

i6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011

77

    
   

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

78

    
  

j)

alte cheltuieli

79

    
  

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

    
  

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

    
  

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

82

    
  

c)

ch. cu taxa de licenţă

83

    
  

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

    
  

e)

ch. cu taxa de mediu

85

    
  

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

86

    
  

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)

87

    
  

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

    
   

a) salarii de bază

89

    
   

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

90

    
   

c) alte bonificaţii (conform CCM)

91

    
  

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

    
   

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

    
    

- tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

    
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

    
   

b) tichete de masă;

96

    
   

c) tichete de vacanţă;

97

    
   

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

98

    
   

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

    
  

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

    
   

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

    
   

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti

102

    
   

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

    
  

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
(Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:

104

    
   

a) pentru directori/directorat

105

    
   

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere

106

    
   

c) pentru AGA şi cenzori

107

    
   

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

108

    
  

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale
(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:

109

    
   

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

110

    
   

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

111

    
   

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

112

    
   

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

    
   

e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii

114

    
   

f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

115

    
  

D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

    
  

a)

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din care:

117

    
   

- către bugetul general consolidat

118

    
   

- către alţi creditori

119

    
  

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

    
  

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

    
  

d)

alte cheltuieli

122

    
  

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

123

    
  

f)

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

    
   

f1)

cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

125

    
   

f2)

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

    
   

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

    
    

- din participarea salariaţilor la profit

128

    
    

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

129

    
    

- venituri din alte provizioane

130

    
 

2

 

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

    
  

a)

cheltuieli privind dobânzile
(Rd.133+Rd.134), din care:

132

    
   

a1)

aferente creditelor pentru investiţii

133

    
   

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

    
  

b)

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

    
   

b1)

aferente creditelor pentru investiţii

136

    
   

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

    
  

c)

alte cheltuieli financiare

138

    
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

139

    

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
(Rd.1-Rd.30)

140

    
    

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

    

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

142

    

V

  

DATE DE FUNDAMENTARE

143

    
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

    
 

2

 

Nr. mediu de salariaţi

145

    
 

3

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană)
(Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

    
  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers)
(Rd.88/Rd.145)/12*1000

147

    
  

c)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

    
 

4

a)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145)

149

    
  

b)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)

150

    
  

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

    
  

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145

152

    
  

e)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) W=NUF/Rd.145

153

    
  

e1)

Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:

154

    
    

- număr unităţi fizice NUF

155

    
    

- preţ/tarif/UF

156

    
    

- valoare=UFxT/P

157

    
    

- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1

158

    
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii
mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

crt.

Aprobat

Realizat

Încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

Încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

        

2

- din producţia vândută

        

3

- din vânzarea mărfurilor

        

4

- producţia de imobilizări

        

5

- alte venituri din exploatare

        
___
* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenţii sau transferuri, precum şi veniturile care nu se transformă în lichidităţi băneşti
(nu influenţează fluxul de numerar).
Detalierea se face în funcţie de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei

Nr. crt.

  

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent (N)

Trim
I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

   

1

Rd

2

3

4

5

6

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

     
 

1

 

Venituri din exploatare

2

     
  

a)

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

     
   

a1)

din vânzarea produselor

4

     
   

a2)

din servicii prestate

5

     
   

a3)

din redevenţe şi chirii

6

     
   

a4)

alte venituri

7

     
  

b)

din vânzarea mărfurilor

8

     
  

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

     
   

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

10

     
   

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

11

     
   

c3

transferuri pentru plata personalului

12

     
  

d)

din producţia de imobilizări

13

     
  

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

14

     
  

f)

alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

     
   

f1)

din amenzi şi penalităţi

16

     
   

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

     
    

- active corporale

18

     
    

- active necorporale

19

     
   

f3)

din subvenţii pentru investiţii

20

     
   

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

     
   

f5)

alte venituri

22

     
 

2

 

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

     
  

a)

din imobilizări financiare

24

     
  

b)

din investiţii financiare

25

     
  

c)

din diferenţe de curs

26

     
  

d)

din dobânzi

27

     
  

e)

alte venituri financiaro

28

     
 

3

 

Venituri extraordinare

29

     

II.

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.31 + Rd.131+Rd.139)

30

     
 

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

     
  

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

     
  

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

     
  

a)

Cheltuieli cu materiile prime

34

     
  

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

     
   

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

     
   

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

     
  

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

     
  

d)

cheltuieli privind energia şi apa

39

     
  

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

     
  

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

     
  

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

42

     
  

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

     
   

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

     
   

b2)

- către operatori cu capital privat

45

     
  

c)

prime de asigurare

46

     
  

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

     
  

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

     
  

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

49

     
   

b1)

cheltuieli privind consultanţa juridică

50

     
  

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

     
   

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

     
    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

     
   

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

54

     
    

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

     
    

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

     
    

- ch. de promovare a produselor

57

     
  

d)

 

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

     
   

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

     
   

d2)

ch. de sponsorizare a unităţilor de cult

60

     
   

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale

61

     
   

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

     
  

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

63

     
  

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

64

     
   

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67). din care:

65

     
   

- internă

66

     
   

- externă

67

     
  

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

68

     
  

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

69

     
  

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

70

     
   

i1)

cheltuieli de asigurare şi pază

71

     
   

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

72

     
   

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

     
   

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

74

     
    

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

     
   

i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

76

     
   

i6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

77

     
   

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

78

     
  

j)

alte cheltuieli

79

     
  

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

     
  

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

     
  

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

82

     
  

c)

ch. cu taxa de licenţă

83

     
  

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

     
  

e)

ch. cu taxa de mediu

85

     
  

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

86

     
  

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

     
  

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

     
   

a) salarii de bază

89

     
   

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

90

     
   

c) alte bonificaţii (conform CCM)

91

     
  

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd-97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

     
   

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

     
    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

     
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

     
   

b) tichete de masă;

96

     
   

c) tichete de vacanţă;

97

     
   

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

98

     
   

e) alte cheltuieli conform CCM

99

     
  

C3

Alte cheltuieli cu personalul
(Rd.101 + Rd.102+Rd.103), din care:

100

     
   

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

     
   

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

102

     
   

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

     
  

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

104

     
   

a) pentru directori/directorat

105

     
   

b) pentru consiliul de administraţie/ consiliul de supraveghere

106

     
   

c) pentru AGA şi cenzori

107

     
   

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

108

     
  

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:

109

     
   

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

110

     
   

b) ch. privind contribuţia la asigurării pt. şomaj

111

     
   

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

112

     
   

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

     
   

e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii

114

     
   

f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

115

     
  

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:

116

     
  

a)

cheltuieli cu majorări şi penalităţi |Rd.118+Rd.119), din care:

117

     
   

- către bugetul general consolidat

118

     
   

- către alţi creditori

119

     
  

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

     
  

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

     
  

d)

alte cheltuieli

122

     
  

e)

ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale şi necorporale

123

     
  

f)

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:

124

     
   

f1)

cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

125

     
   

f2)

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

     
   

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

     
    

- din participarea salariaţilor la profit

128

     
    

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante

129

     
    

- venituri din alte provizioane

130

     
 

2

 

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

     
  

a)

cheltuieli privind dobânzile
(Rd.133+Rd.134), din care:

132

     
   

a1)

aferente creditelor pentru investiţii

133

     
   

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

     
  

b)

cheltuieli din diferenţe de curs valutar
(Rd.136+Rd 137), din care:

135

     
   

b1)

aferente creditelor pentru investiţii

136

     
   

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

     
  

c)

alte cheltuieli financiare

138

     
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

139

     

III

  

REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

     
    

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

     

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

142

     
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 5: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
  

INDICATORI

Data finalizării investiţiei

an precedent (N-1|

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent
(N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

      
 

1

Surse proprii, din care:

      
  

a) - amortizare

      
  

b) - profil

      
 

2

Alocaţii de la buget

      
 

3

Credite bancare, din care:

      
  

a) - interne

      
  

b) - externe

      
 

4

Alte surse, din care:

      
  

- (denumire sursă)

      
  

- (denumire sursă)

      
  

-

      

II

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

      
 

1

Investiţii în curs, din care:

      
  

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
 

2

Investiţii noi, din care:

      
  

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
 

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

      
  

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
  

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
         
  

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

- (denumire obiectiv)

      
  

-

      
 

4

Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

      
 

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţi, din care:

      
  

a) - interne

      
  

b)- externe

      
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor
Mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12.an precedent (N-1)

Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)

Ieşiri 01.01-31.12.an curent (N)

Sold la 31.12.an curent (N)

Sold la 31.12. an N+1

Sold la 31.12.an N+2

aferente prod, şi cons. propriu pt. desf. activităţii

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

       

1a)

- stocuri fără mişcare

       

2.

Materiale, din care:

       

2a)

- stocuri fără mişcare

       

3.

Obiecte de inventar, din care:

       

3a)

- stocuri fără mişcare

       

4.

Piese de schimb, din care:

       

4a)

- stocuri fără mişcare

       

5.

Produse finite, din care:

       

5a)

- stocuri fără mişcare

       

6.

Alte stocuri, din care:

       

6a)

- stocuri fără mişcare

       
 

TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

       
 

- stocuri fără mişcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

       
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor
Mii lei

Nr. crt.

Arierate

Sold iniţial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total an curent (N)

din care: Surse an curent (N)

încasări creanţe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

          

1a.

- buget general consolidat

          

1b.

- alţi creditori

          
            
            

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:

          

2a.

- buget general consolidat

          

2b.

- alţi creditori

          
            
            
            
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 8: Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
Mii lei

Nr.
crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent (N-1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+1

Valoarea anuală scadentă în anul N+2

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferenţe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferenţe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferenţe de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

 

a)

                  
 

a1)

                  
 

a2)

                  
                    
 

b)

                  
 

bl)

                  
 

b2)

                  
                    
                    
                    
                    

Total A

                  

B. Credite pentru investiţii

 

a)

                  
 

a1)

                  
 

a2)

                  
                    
 

b)

                  
 

b1)

                  
 

b2)

                  
                    
                    
                    
                    
                    

Total B

                  

Total General A+B

                  
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor
mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat/ Realizat

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor

         

1

Măsura 1 .......................

 

X

X

      

2

Măsura 2 ...........................

 

X

X

      

3

Alte măsuri

 

X

X

      

4

TOTAL Pct. I

 

X

X

      

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

         

1

Cauza 1 ................

 

X

X

      

2

Cauza 2 .................

 

X

X

      

3

Alte cauze

 

X

X

      

4

TOTAL Pct. II

 

X

X

      

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

         
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ANEXA nr. 10: INSTRUCŢIUNI de completare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar deţinut direct sau indirect de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale
Operatorii economici definiţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea următoarelor instrucţiuni.
I.Cadrul general privind bugetul de venituri şi cheltuieli
- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În procedura de avizare şi aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de un număr de 8 anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii
- Anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
- Anexa nr. 5 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
- Anexa nr. 6 - Programul de reducere a stocurilor
- Anexa nr. 7 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor
- Anexa nr. 8 - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
- Anexa nr. 9 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor.
II.Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare
1.Bugetul de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 1) cuprinde indicatorii economico-financiari estimaţi pentru anul curent şi pentru următorii 2 ani.
2.La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminat/realizat al acestora, după caz, din anul precedent.
3.Pentru indicatorii economico-financiari care se modifică semnificativ faţă de anul precedent şi pentru alţi indicatori menţionaţi în prezentele instrucţiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate.
4.Bugetul de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 1), precum şi anexele de fundamentare nr. 2-9 vor fi prezentate instituţiilor abilitate în vederea avizării atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (EXCEL)
5.Veniturile şi cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creştere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depăşească indicele de creştere a veniturilor totale.
6.Depăşirea nivelului cheltuielilor aprobate, atât pe total, cât şi în structură, din anexa nr. 1, se poate realiza după rectificarea în mod corespunzător a bugetului de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor legale.
7.Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele de fundamentare nr. 2-9 poate fi depăşit, cu aprobarea Consiliului de administraţie, cu condiţia de a nu influenţa nivelul indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1.
8.Structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-9 poate fi adaptată în funcţie de specificul activităţii operatorului economic.
9.La completarea anexelor de fundamentare vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la conţinutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum şi a altor acte normative în vigoare, incidente.
III.Modul de completare a bugetului de venituri şi cheltuieli - anexa nr. 1, a anexelor de fundamentare nr. 2-9 şi corelarea indicatorilor economico-financiari
1.Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri şi cheltuieli"
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-9, după caz.
La completarea anexei nr. 1 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii:
- rd. 46, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 88, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2;
- rd. 47, col. 4 şi 5 din anexa nr. 1 = rd. 92, col. 5 şi 6 din anexa nr. 2.
Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001. cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative speciale.
2.Anexa de fundamentare nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli" are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr. 1.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia, în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, şi următoarelor precizări:
a)rd. (90) - cheltuielile cu sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază prevăzute de CCM-se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor şi a tuturor bonificaţiilor, care se raportează la salariul de bază şi se acordă conform Contractului colectiv de muncă (CCM).
b)rd. (91) - alte bonificaţii conform CCM- se va completa cu valoarea tuturor bonificaţiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază.
c)rd. (92) - Bonusuri - se va completa cu valoarea totală a bonusurilor acordate în lei şi/sau natură, potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale CCM.
d)rd. (104) - rd. (108) - Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în nota de fundamentare modul de determinare a acestora, din care să rezulte numărul de persoane şi suma/persoană.
e)rd. (141) - cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se va preciza suma şi justificarea includerii în această categorie de cheltuieli.
f)rd. (150) - Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (tei/persoană) - se va calcula prin aplicarea indicelui preţurilor de consum (ICP) calculat/prognozat pentru anul curent asupra productivităţii muncii în unităţi valorice realizată în anul precedent (rd. 148 col. 5).
g)rd. (153) - Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - se va calcula numai dacă veniturile rezultate din activitatea de bază reprezintă peste 50% din veniturile totale.
h)rd. 149-152 se vor completa de către toţi operatorii economici.
i)rd. 153-158 se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unităţi fizice.
j)rd. 155 - NUF - reprezintă numărul de unităţi fizice - se va preciza unitatea fizică utilizată.
k)rd. 157 - T/P - reprezintă tariful/preţul stabilit pentru servicii/produse luate în calcul la stabilirea productivităţii muncii.
l)rd. 154-158, la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent nu se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - prevederi an precedent (N-1).
m)La stabilirea indicelui de creştere a productivităţii muncii, care se va corela cu indicele de creştere a câştigului mediu, se va lua în calcul productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 150) sau productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) (rd. 153).
n)Indicatorii economico-financiari aferenţi anului 2012 din coloanele 4 şi 5 ale anexei de fundamentare nr. 2 vor fi detaliaţi pe noua structură a anexei.
3.Anexa de fundamentare nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor proprii" - are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.
La completarea anexei de fundamentare nr. 3 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii:
- rd. 2, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 3, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2;
- rd. 3, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 8, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2;
- rd. 4, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 13, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2;
- rd. 5, col. 6 şi 7 din anexa nr. 3 = rd. 15, col. 4 şi 5 din anexa nr. 2.
4.Anexa de fundamentare nr. 4 "Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari" are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz, cu precizarea că la finele fiecărui trimestru datele sunt prezentate cumulat de la începutul anului.
5.Anexa de fundamentare nr. 5 "Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare" are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.
La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii:
- rd. I col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. II col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 41 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. I col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 > = rd. II col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5;
- rd. I 1a) col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 5 = rd. 123 col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 2;
- rd. I 2) col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 40 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. II 5) col. 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. B, col. 4, 7 şi 10 din anexa nr. 8.
În programul de investiţii vor putea fi introduse obiective noi de investiţii numai după asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenţi pe seama surselor de finanţare a investiţiilor pe anul în curs şi anii următori, cu excepţia categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.
6.Anexa de fundamentare nr. 6 "Programul de reducere a stocurilor" are ca scop analiza reducerii stocurilor şi, în principal, a celor fără mişcare faţă de anul precedent.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.
În înţelesul prezentului ordin, stocurile fără mişcare reprezintă acele stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar, piese de schimb, produse finite, mărfuri etc. pentru care nu au fost înregistrate ieşiri din gestiune pe o perioadă de un an de la data intrării în gestiune, cu excepţia stocurilor de siguranţă.
La col. 4 "Intrări 01.01.-31.12.an curent (N)", rândurile aferente stocurilor fără mişcare se vor completa cu valoarea acelor stocuri înscrise la rândul 1 "Materii prime, din care:" şi următoarele din coloana 3, care îndeplinesc în cursul anului curent condiţia de la alineatul precedent.
În cazul în care se înregistrează o creştere a stocurilor totale, precum şi a celor fără mişcare, faţă de anul precedent, operatorul economic va detalia în nota de fundamentare cauzele care au generat această situaţie.
7.Anexa de fundamentare nr. 7 "Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor" are ca scop programarea reducerii arieratelor în vederea diminuării blocajului financiar din economie.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.
La completarea anexei de fundamentare nr. 7 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii:
În vederea respectării prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reducerea arieratelor vor fi utilizate şi sursele de finanţare a investiţiilor, după caz.
Rândul 1, coloana 3, se va completa cu totalul arieratelor înregistrate la sfârşitul anului precedent (N-1), indiferent de perioada la care se referă.
Rândul 2, coloana 3, se va completa cu totalul arieratelor înregistrate în anul precedent (N-1), care sunt incluse la rândul 1 şi care urmează a fi achitate până la sfârşitul anului curent.
- col. 3 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 4 din anexa nr. 1;
- col. 8 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 5 din anexa nr. 1;
- col. 10 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 7 din anexa nr. 1;
- col. 12 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 8 din anexa nr. 1.
8.Anexa de fundamentare nr. 8 "Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate" are ca scop analiza gradului de îndatorare a operatorului economic.
Se va completa conform cerinţelor din structura acesteia şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.
La completarea anexei de fundamentare nr. 8 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii:
Pentru împrumuturile în lei se va completa col. 1, corespunzătoare rândului a), iar pentru împrumuturile în valută se va completa valoarea acestora atât în lei, cât şi în valută, în col. 1 corespunzătoare rândurilor a1, a2 şi în continuare:
- rd. Total general col. 6 din anexa nr. 8 < = rd. 132, col. 6 din anexa nr. 2
- rd. Total general col. 7 din anexa nr. 8 < = rd. 135, col. 6 din anexa nr. 2
- rd. Total general col. 8 din anexa nr. 8 < = rd. 69, col. 6 din anexa nr. 2
- rd. B col. 5, 10 şi 15 din anexa nr. 8 = rd. 5 col. 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5
9.Anexa de fundamentare nr. 9 "Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor" are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a arieratelor.
Se va completa conform cerinţelor din structura anexei şi în corelaţie cu indicatorii economico-financiari şi măsurile avute în vedere la realizarea programelor din celelalte anexe, după caz.
La completarea anexei de fundamentare nr. 9 se vor avea în vedere şi următoarele precizări şi corelaţii:
Referitor la punctul I "Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor":
Pentru fiecare măsură înscrisă la pct. I col. 1 se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: reducerea numărului de personal), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi arieratelor din col. 5 şi 6 corespunzătoare.
La determinarea rezultatului brut şi a arieratelor pentru anul curent, din anexa nr. 1, rd. 19 şi 54, coloana 5, vor fi avute în vedere influenţele totale prevăzute la "Total pct. I" aferent col. 5 şi 6, pentru anul curent, şi "Total general pct. III" aferent col. 3 şi 4, pentru anul precedent.
- Punctul III "Total general" col. nr. 3 + Total pct. I, col. 5, anexa nr. 9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1
- Punctul III "Total General" col. nr. 4 + Total pct. I col. 6, anexa nr. 9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1
Referitor la punctul II "Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I" - se va completa în situaţia în care nu se respectă corelaţiile de mai sus privind pct. I.
Pentru fiecare cauză înscrisă la pct. II col. 1 se va consemna conţinutul acesteia (de exemplu: majorarea preţurilor la utilităţi), care va fi avut în vedere la cuantificarea influenţelor asupra rezultatului brut şi arieratelor, completându-se col. 5 şi 6 corespunzătoare.
- Punctul III "Total general" col. nr. 3 + punctul III "Total general" col. 5, anexa nr. 9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1
- Punctul III "Total general" col. nr. 4 + punctul III "Total general" col. 6, anexa nr. 9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1
Operatorul economic va prezenta în mod detaliat, în nota de fundamentare, cauzele care diminuează efectele măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor.
Toate cifrele înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 9 vor purta semnul "+" sau "-" în funcţie de influenţa acestora asupra rezultatului brut şi a arieratelor.
Cifra înscrisă la punctul III "Total general", coloana 3, va purta semnul "+" sau în funcţie de natura rezultatului brut preliminat/realizat, respectiv (+) profit sau (-) pierdere.
La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an.
La col. 3 şi 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.
În mod similar se va proceda la completarea coloanelor aferente estimărilor pentru anii următori.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 20 februarie 2013