ORDIN nr. 1405 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. EN 11.689/2013,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2013

Influenţe

Rectificat program 2013

A

0

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.577

-8.647

31.930

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

40.567

-8.647

31.920

a) Venituri din activitatea de bază

03

4.101

0

4.101

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

31.645

-20.603

11.042

c) Alte venituri din exploatare

05

4.821

1.956

6.777

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

 

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE, din care:

07

 

10.000

10.000

VENITURI SIEG-HG320/2013

  

10.000

10.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

39.410

-5.486

33.924

1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care:

09

39.310

-5.486

33.824

a) Bunuri şi servicii din care:

10

19.948

-4.788

15.160

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.414

-718

13.696

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.212

-560

10.652

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

52

 

52

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

88

 

88

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.342

-117

2.225

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

58

-3

55

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

587

-31

556

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

34

-1

33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

109

-5

104

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

35

-1

34

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

37

 

37

- tichete de masă

23

   

- deplasări, detaşări

24

37

 

37

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi alte ajustări pentru depreciere

25

4.570

 

4.570

d) Cheltuieli de protocol

26

0

20

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

   

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

378

 

378

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

 

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

   

- alte cheltuieli financiare

33

100

 

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.167

-3.161

-1.994

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

36

187

  

V. REZULTATUL NET

37

980

 

-1.994

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

980

  

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

   

a) pentru cointeresarea personalului

40

   

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

   

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

   

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12.751

 

12.751

1. Surse proprii

44

4.751

 

4.751

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

8.000

 

8.000

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

12.751

 

12.751

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

12.751

 

12.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

40.577

-8.647

31.930

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

39,410

-5.486

33.924

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

1.167

-3.161

-1.994

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

480

-25

455

- numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

39

 

39

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

1.926

 

1.926

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lunar

61

1.724

 

1.724

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

2,96

57,62

-5,88

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers(rd. 1/rd. 58)

63

84,54

 

70,18

9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 37*100)/capital propriu

64

2.93

 

-5,97

10. Plăţi restante

65

2.500

 

2.500

11. Creanţe de încasat

66

2.500

 

2.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 4 decembrie 2013