ORDIN nr. 228 din 6 mai 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXA nr. 1: REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.
Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Consiliul feroviar este constituit din 5 membri numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Consiliul feroviar este condus de un preşedinte, numit prin ordin de către Preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi 4 membri sunt specialişti cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică.
(5) Membrii Consiliului feroviar sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată."
2.La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, funcţionează, în cadrul Consiliului Concurenţei, Direcţia de supraveghere feroviară care, în exercitarea atribuţiilor specifice, se subordonează direct Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar. Preşedintele Consiliului Concurenţei dispune asupra aspectelor de natură organizatorică şi de personal ale direcţiei, precum şi faţă de repartizarea fondurilor bugetare pentru aceasta."
3.La articolul 13, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
"(8) În cadrul Direcţiei de supraveghere feroviară sunt încadrate aceleaşi categorii de personal ca şi în restul direcţiilor Consiliului Concurenţei. Funcţia publică de specialitate este cea de inspector de concurenţă.
(9) În componenţa Direcţiei de supraveghere feroviară pot exista posturi la nivelul structurii teritoriale a Consiliului Concurenţei"
4.După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
"Art. 201
Direcţia de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar are următoarele atribuţii:
a) analizarea şi elaborarea de propuneri privind soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar cu privire la documentul de referinţă al reţelei, criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei, procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia, sistemul de tarifare, nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite, precum şi cu privire la măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) monitorizarea activităţii în sectorul feroviar şi, atunci când este cazul, colaborarea cu direcţiile Consiliului Concurenţei pentru a asigura consistenţa intervenţiilor pe piaţă;
c) iniţierea şi propunerea de măsuri menite să faciliteze dezvoltarea pieţei de servicii de transport feroviar;
d) exercitarea puterilor de inspecţie prevăzute de Legea concurenţei. Personalul abilitat cu puteri de inspecţie, potrivit art. 36 din Legea concurenţei, poate aplica amenzi conform dispoziţiilor art. 51 din aceeaşi lege, care se aplică în mod corespunzător;
e) propunerea aplicării de sancţiuni în cazurile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f) analizarea respectării cadrului legal în domeniul de activitate al Consiliului feroviar şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
g) urmărirea aplicării efective a deciziilor, respectiv a măsurilor dispuse de Consiliul feroviar;
h) asigurarea, în colaborare cu Direcţia relaţii externe şi comunicare, a suportului pentru efectuarea schimburilor de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale Consiliului feroviar să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;
i) predarea la arhiva autorităţii de concurenţă a tuturor dosarelor, a studiilor, a rapoartelor şi a altor documente ce conţin date şi informaţii utile şi participarea la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei;
j) pregătirea şedinţelor Consiliului feroviar, care se desfăşoară lunar, pe baza unui program tematic anual sau ori de câte ori este necesar pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere;
k) elaborarea regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură. În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor sale, direcţia elaborează şi proiecte de regulamente şi instrucţiuni, care urmează a fi aprobate de către Consiliul feroviar şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei;
l) redactarea şi comunicarea deciziilor adoptate de către membrii Consiliului feroviar;
m) publicarea deciziilor şi rapoartelor anuale pe pagina web a Consiliului feroviar, în colaborare cu Direcţia cercetare şi sinteze;
n) sprijinirea Direcţiei juridic-contencios în vederea îndeplinirii activităţii de reprezentare a Consiliului Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti;
o) formularea de recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar;
p) îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege în competenţa Consiliului feroviar, dispuse de către preşedintele acestuia."
5.Articolul 25 se abrogă.
6.Anexa nr. 1 "Organigrama Consiliului Concurenţei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA nr. 11: Organigrama Consiliului Concurenţei
(- Anexa nr. 1 la regulament)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 7 mai 2015