LEGE nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 1, titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică"
2.La articolul I punctul 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."
3.La articolul I punctul 4, litera h) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepţii:
- remorci şi semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
- remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;"
4.La articolul I punctul 4, litera l) a alineatului (3) al articolului 2 se abrogă.
5.La articolul I punctul 5, litera m) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"m) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepţia celor prevăzute la art. 65 - la 2 ani."
6.La articolul I punctul 6, alineatul (41) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(41) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi."
7.La articolul I punctul 7, alineatul (6) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1."
8.La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate, prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."
9.La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare."
10.La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 61
(1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule."
11.La articolul I punctul 11, litera k) a alineatului (1) al articolului 62 se abrogă.
12.La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:
"121. La articolul 62 alineatul (2), litera c) se abrogă."
13.La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condiţiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1."
14.La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141 cu următorul cuprins:
"141. La articolul 62, alineatul (8) se abrogă."
15.La articolul I punctul 15, articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 63
În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1."
16.La articolul I punctul 16, articolele 64-67 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 64
(1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi care se înregistrează la aceste instituţii, numai în cazul în care prin legislaţia specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel.
(2) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) şi care prezintă caracteristici speciale se poate efectua şi în staţiile de inspecţie tehnică periodică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 65
Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, autovehiculelor cu şenile, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.
Art. 66
(1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecţii tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
(2) În vederea efectuării inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situaţia vehiculului în ceea ce priveşte deţinătorul şi situaţia înmatriculării vehiculului respectiv.
(3) Efectuarea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deţinătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulaţia pe drumurile publice din România.
(4) Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilă a statelor respective.
Art. 67
(1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecţiei tehnice periodice.
(2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancţiunile stabilite pentru cazul în care deţinătorul unui certificat de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecţia tehnică periodică sau această inspecţie a expirat."
17.Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. II
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va asigura administraţiile locale cu certificate de înregistrare, care să conţină următoarea menţiune: «Pentru acest vehicul inspecţia tehnică periodică este/nu este obligatorie».
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, toţi deţinătorii certificatelor de înregistrare, emise înainte de termenul prevăzut la alin. (1), vor preschimba gratuit aceste certificate cu noile tipuri, care conţin menţiunea referitoare la obligativitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice."
18.Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. V
Vehiculele înregistrate în România, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanţe, se supun primei inspecţii tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 18 iulie 2013