ORDIN nr. 1077 din 8 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul energiei,

întreprinderilor mici şi

mijlocii şi mediului de afaceri,

Bogdan Nicolae Badea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor

publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

174.408

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

174.382

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
  

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

26

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

174.208

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

173.155

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

51.877

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.070

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

113.948

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

85.600

C1

ch. cu salariile

13

81.500

C2

bonusuri

14

4.100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

6.782

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.682

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

678

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

20.888

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.260

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.053

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

200

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

200

 

1

 

Rezerve legale

25

10

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

190

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.000

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.909

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.695

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.830

 

3

 

Câştigul mediii lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.871

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.711

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

95.291

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

 

8

 

Plăţi restante

55

17.270

 

9

 

Creanţe restante

56

5.700

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 24 septembrie 2015