ORDIN nr. 3166/C din 18 septembrie 2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

ANEXA nr. 1: CONDIŢII ŞI PROCEDURI privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor se realizează în concordanţă cu strategia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind folosirea judicioasă a resurselor umane şi materiale, inclusiv a forţei de muncă prestate de persoanele private de libertate.
(2)Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic şi de prelucrare industrială se fundamentează pe baza planurilor de producţie aprobate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Art. 2
Produsele obţinute în gospodăriile agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor, care depăşesc nevoile de consum ale acestora, pot fi transferate fără plată către alte unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor.
Art. 3
Produsele care fac obiectul transferului fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor se folosesc pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum şi pentru furajarea efectivelor de animale.
CAPITOLUL II: Condiţii privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor
Art. 4
(1)Cantităţile de produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice care depăşesc nevoile de consum ale unei unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor se vor anunţa de către aceasta, printr-o adresă avizată de conducerea unităţii, ca fiind disponibile în vederea efectuării transferului fără plată către alte unităţi penitenciare.
(2)Transferul fără plată al produselor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având în vedere criterii precum: ordinea solicitărilor privind preluarea cantităţilor devenite disponibile, numărul şi structura efectivelor de persoane private de libertate, distanţa dintre unităţile penitenciare între care ar urma să se efectueze transferul fără plată şi altele asemenea.
Art. 5
(1)Unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor care preia produsele prin transfer fără plată trebuie să justifice eficienţa economică a transferului, prin întocmirea, anterior efectuării transferului, a unui baze de calcul privind eficienţa economică.
(2)Transferul fără plată de produse este eficient din punct de vedere economic în condiţiile în care costul achiziţiei unui produs identic de pe piaţa locală, rezultat din 3 oferte de preţ, este mai mare decât costul produsului obţinut în gospodăriile agrozootehnice şi cel al cheltuielilor de transport până la unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor la care se transferă.
(3)Prin produs identic se înţelege produsul care are aceleaşi caracteristici cu cel realizat în fermele agrozootehnice. Caracteristicile vor fi stabilite de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin fişa tehnică a produsului.
Art. 6
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eficienţă economică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu aprobă efectuarea transferului fără plată al produselor către unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor solicitantă.
CAPITOLUL III: Proceduri privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciare
Art. 7
Transferul fără plată între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează prin autofacturare, conform art. 1251 alin. (1) pct. 16 şi art. 128 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care unitatea care transferă produsele este înregistrată ca plătitor de TVA pentru întreaga activitate.
Art. 8
Valoarea produselor preluate prin transfer fără plată se include în valoarea financiară a normei de hrană a persoanelor private de libertate din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 9
(1)Transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează pe baza următoarelor documente:
- ordinul de distribuţie, întocmit şi aprobat de Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţionalăc a Penitenciarelor;
- procesul-verbal de predare-primire cuprinzând produsele care fac obiectul transferului fără plată, avizat de conducătorii unităţilor penitenciare.
(2)Ordinul de distribuţie pentru transferul fără plată de produse cuprinde denumirea produselor, cantitatea, preţul unitar şi anul producţiei acestora.
(3)Ordinul de distribuţie şi procesul-verbal de predare-primire pentru transferul de produse se emit în 3 exemplare, astfel:
- un exemplar pentru unitatea care predă produsele;
- un exemplar pentru unitatea care preia produsele;
- un exemplar pentru Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
(4)Formularele-tip pentru ordinul de distribuţie, precum şi pentru procesul-verbal de predare-primire sunt prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele condiţii şi proceduri.
Art. 10
În vederea înregistrării în evidenţa contabilă, unitatea care predă fără plată produse obţinute din producţia proprie întocmeşte şi avizează procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte avizul de însoţire a mărfii, iar unitatea care preia avizează procesul-verbal de predare-primire şi efectuează recepţia produselor primite prin transfer fără plată.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXA Nr. 1 la condiţii şi proceduri)
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Direcţia economico-administrativă
Nr. ............ din ..........
Exemplar
Aprob.
Director Direcţia economico-administrativă
...................
ORDIN DE DISTRIBUŢIE
Depozitul unităţii: ...................
va distribui: ...................
prin: ...................

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

Anul producţiei

       
       
       
 

Terminat

     
Întocmit
Şeful Serviciului logistic,
..................
ANEXA nr. 12:
(- ANEXA nr. 2 la condiţii şi proceduri)
Avizat
Unitatea predătoare
Director,
..................
Avizat
Unitatea primitoare
Director,
..................
PROCES-VERBAL de predare-primire nr. ........, încheiat astăzi ,..................
Se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între ........ (unitatea predătoare) .........., reprezentat(ă) de dl/d-na .................., director, şi dl/d-na .................., director economic, în calitate de unitate predătoare, şi .................. (unitatea primitoare) .................. reprezentată) de dl/d-na .................. , director, dl/d-na, .................. director economic, în calitate de unitate primitoare, cu ocazia predării-primirii fără plată a următoarelor produse:
Descrierea bunului care face obiectul transferului:
-
-
-
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru unitatea predătoare, unul pentru unitatea primitoare şi al treilea exemplar avizat de către părţi va fi transmis de către unitatea predătoare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Unitatea predătoare
Unitatea primitoare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 713 din data de 19 octombrie 2012