ORDIN nr. 1033 din 17 august 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul energiei,

întreprinderilor mici şi

mijlocii şi mediului de afaceri,

Bogdan Nicolae

Badea, secretar de stat

Ministrul finanţelor

publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii,

familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor

vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

97

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

10

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

86

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

97

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

 
  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 
  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

 
   

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.13+Rd.14)

12

 
   

C1

ch. cu salariile

13

 
   

C2

bonusuri

14

 
   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 
   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

 
  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

16

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

80

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

27

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

27

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4.378

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care:

46

4.378

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

46.1

860

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

46.2

11

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

46.3

3.496

  

C0

Cheltuieli de natură salarială (C1 + C2)

46.4

2.473

  

C1

ch. cu salariile

46.5

2.426

  

C2

bonusuri

46.6

47

  

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

46.7

41

   

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

46.8

41

  

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

46.9

340

  

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

46.10

641

  

D.

Alte cheltuieli

46.11

7

  

E.

Dotări de natura Mijloacelor Fixe

46.12

5

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

22

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

22

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

9.211

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.46.5/Rd.49)/12*1000

51

9.188

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

0,47

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000

 

8

 

Plăţi restante

55

 
 

9

 

Creanţe restante

56

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 24 septembrie 2015