HOTĂRÂRE nr. 105 din 19 februarie 2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (2) şi art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă modelul listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

ANEXĂ: Modelul listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
....................... (denumirea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale sau numele şi prenumele candidatului independent, după caz)
 
(semnul electoral al partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale sau al candidatului independent, după caz*)
LISTA SUSŢINĂTORILOR ................. (denumirea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale sau numele şi prenumele candidatului, după caz) la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014

Nr. crt.

Semnătura

Numele

Prenumele

Data naşterii

Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (str., nr., bl., comuna/oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate/Document de identitate

Denumire

Seria

Numărul

...

        

...

        
Întocmit de .....................**)
Subsemnatul, ......................**, domiciliat în ............, născut la data de ............, în comuna/oraşul/municipiul ................., judeţul ........., posesor al C.I. (B.I.) seria ....... nr. .............., CNP ............., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ......... poziţii, corespund realităţii.

Data .....................

Semnătura .....................

Localitate ........................

NOTĂ:
Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Este interzisă semnarea pe mai multe liste. Un alegător poate susţine un singur partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă electorală sau candidat independent.
Declaraţia va fi completată de persoanele care sunt desemnate să adune semnăturile susţinătorilor, pe fiecare filă a listei de susţinători.
_______
*) Înscrierea semnului electoral nu este obligatorie.
**) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 131 din data de 24 februarie 2014