HOTĂRÂRE nr. 271 din 22 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "Cheltuieli de personal", cu suma de 11.200 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale".
Art. 2
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi a României,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 286 din data de 28 aprilie 2015