DECIZIE nr. 807 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă

Daniel Marius Morar

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Andreea Costin

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 5.996/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 685D/2015.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus la dosarul cauzei note scrise prin care susţine admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, iar partea Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a depus concluzii scrise prin care apreciază că dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate, motiv pentru care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece, în opinia sa, se critică o soluţie legislativă, nefiind o veritabilă excepţie de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Sentinţa civilă nr. 799 din 20 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.996/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Teodoriu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei rezoluţii de clasare emise de Inspecţia Judiciară prin care s-a constatat lipsa indiciilor săvârşirii abaterilor disciplinare de către unii judecători.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea arată că instanţa, înainte de primul termen de judecată, putea doar să pună în discuţie din oficiu necesitatea introducerii în cauză a altor persoane în temeiul art. 161 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit căruia "Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept", iar nu să respingă acţiunea la primul termen de judecată în temeiul art. 161 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art. 78 din Codul de procedură civilă, pe motiv că introducerea în cauză a judecătorilor în privinţa cărora s-a emis rezoluţia de clasare se impune pentru soluţionarea pe fond a cauzei.
7. Apreciază, în esenţă, că prin dispoziţiile art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă se încalcă dreptul la un proces echitabil, accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare, faţă de art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă, deoarece nu poate să completeze acţiunea introductivă şi să propună proba cu interogatoriul persoanelor introduse în cauză.
8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.
9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
10. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă este inadmisibilă, deoarece autoarea acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci este nemulţumită de modul de aplicare a legii în litigiul dedus soluţionării.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă. Curtea observă că, după sesizarea sa, Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, dispoziţia legală criticată păstrând soluţia legislativă şi numerotarea. Textul de lege criticat are următorul cuprins: "în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond."
14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi ale art. 24 privind dreptul la apărare.
15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autoarea acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci apreciază că accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil sunt nesocotite prin respingerea unei acţiuni în contencios administrativ ca urmare a neintroducerii în cauză a unor terţe persoane, după ce, în prealabil, instanţa a pus în discuţia părţilor iniţiale necesitatea lărgirii cadrului procesual subiectiv prin introducerea în cauză a altor persoane. Or, o astfel de critică izvorăşte din nemulţumirea generată de o anumită interpretare şi aplicare a legii de către instanţe şi nu constituie o veritabilă critică de neconstituţionalitate.
16. În atare situaţie, Curtea nu poate cenzura astfel de critici, întrucât, dacă ar proceda ca atare, ar săvârşi o imixtiune în atribuţiile autorităţii judecătoreşti. De aceea, din această perspectivă, având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 şi art. 126 alin. (1) din Constituţie, excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă, soluţionarea sa excedând competenţei Curţii Constituţionale.
17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 5.996/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2015.
-****-

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016